آمار کل " واردات از" کشور (ليختن اشتاين) گمرک (معاونت واردات و ترانزيت تهران)

خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ليختن اشتاين 84661000 ا بزا رگيروحديده گيرخودکار 250 386,727,876 Rls. 10,657 $
102 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ليختن اشتاين 82029900 تيغه ا ره, که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 110 385,319,130 Rls. 10,427 $
103 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ليختن اشتاين 84679900 سايرا جزا ءوقطعات ا بزا ربرا ي کارکردن دردست, درجاي ديگرمذکورنباشد 198 382,600,035 Rls. 11,789 $
104 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ليختن اشتاين 85044020 شارژر باطري 210 375,726,120 Rls. 10,746 $
105 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ليختن اشتاين 84669100 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8464 520 361,469,060 Rls. 10,983 $
106 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ليختن اشتاين 82073000 ا بزا رهابرا ي پرس کردن, منگنه کردن يا پانچ کردن. 190 360,627,696 Rls. 10,230 $
107 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ليختن اشتاين 27111910 ک ک ک در ظروف كمتر از يك هزار سانتيک متر مكعب 128 341,672,472 Rls. 10,224 $
108 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ليختن اشتاين 27111910 ک ک ک در ظروف كمتر از يك هزار سانتيک متر مكعب 120 338,031,534 Rls. 9,093 $
109 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ليختن اشتاين 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيک غيرمذکوردرجاي ديگر 156 327,544,560 Rls. 9,026 $
110 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ليختن اشتاين 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيک غيرمذکوردرجاي ديگر 173 317,955,456 Rls. 9,803 $
111 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ليختن اشتاين 82073000 ا بزا رهابرا ي پرس کردن, منگنه کردن يا پانچ کردن. 287 289,694,979 Rls. 8,931 $
112 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ليختن اشتاين 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 516 272,769,991 Rls. 8,407 $
113 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ليختن اشتاين 84679900 سايرا جزا ءوقطعات ا بزا ربرا ي کارکردن دردست, درجاي ديگرمذکورنباشد 82 265,566,210 Rls. 7,187 $
114 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ليختن اشتاين 90153000 ترا زها 43 257,877,489 Rls. 7,947 $
115 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ليختن اشتاين 90151000 مسافت ياب ها 2 211,711,514 Rls. 5,676 $
116 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ليختن اشتاين 84669100 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8464 100 197,323,680 Rls. 5,845 $
117 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ليختن اشتاين 90159000 اجزا ء وقطعات ومتفرعات آلات نقشه بردا ري, مساحي,ترا زگيري, فتوگرا متري, هوا شناسي وغيره مشمول رديف 9015 14 192,842,745 Rls. 5,218 $
118 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ليختن اشتاين 82073000 ا بزا رهابرا ي پرس کردن, منگنه کردن يا پانچ کردن. 295 187,847,622 Rls. 5,506 $
119 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ليختن اشتاين 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 60 174,198,870 Rls. 5,368 $
120 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ليختن اشتاين 73170000 ميخ، ميخ سرپهن (Tack)، پونز،ک ميخ مسمار(Corrugated nail)، ميخ دوپا (Staple) (غير از آنهايي كه مشمول شماره 0583 ميکشوند) و اشياء همانند از چدن، آهن يا از فولاد، حتي داراي سر از مواد ديگر، باستثناي آنهايي كه سر مسي دارند. 120 161,288,604 Rls. 4,728 $
121 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ليختن اشتاين 73170000 ميخ، ميخ سرپهن (Tack)، پونز،ک ميخ مسمار(Corrugated nail)، ميخ دوپا (Staple) (غير از آنهايي كه مشمول شماره 0583 ميکشوند) و اشياء همانند از چدن، آهن يا از فولاد، حتي داراي سر از مواد ديگر، باستثناي آنهايي كه سر مسي دارند. 500 157,720,808 Rls. 4,774 $
122 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ليختن اشتاين 85076090 ساير انباره هاي برقي ليتيوم يون بجز سل ليتيومي استوانه اي شكل بالاتر از 2 امپرساعت ، سل ليتيومي تخت بالاتر از 2،5 امپر ساعت 10 105,188,220 Rls. 3,083 $
123 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ليختن اشتاين 84213950 دستگاههاي مکنده گرد و غبار براي استفاده با دستگاهها و ماشين ابزار 82 104,848,920 Rls. 2,889 $
124 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ليختن اشتاين 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيک غيرمذکوردرجاي ديگر 25 89,782,462 Rls. 2,407 $
125 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ليختن اشتاين 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيک غيرمذکوردرجاي ديگر 46 87,320,268 Rls. 2,660 $
126 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ليختن اشتاين 84213950 دستگاههاي مکنده گرد و غبار براي استفاده با دستگاهها و ماشين ابزار 82 83,183,328 Rls. 2,438 $
127 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ليختن اشتاين 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،که درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 40 82,166,085 Rls. 2,531 $
128 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ليختن اشتاين 95066210 توپ فوتبال , بسکتبال , وا ليبال, هندبال 250 72,924,810 Rls. 2,248 $
129 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ليختن اشتاين 85076010 سل ليتيومي استوانه اي شكل بالاتر از 2 امپرساعت ، سل ليتيومي تخت بالاتر از 2،5 امپرساعت 10 62,863,500 Rls. 1,781 $
130 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ليختن اشتاين 73170000 ميخ، ميخ سرپهن (Tack)، پونز،ک ميخ مسمار(Corrugated nail)، ميخ دوپا (Staple) (غير از آنهايي كه مشمول شماره 0583 ميکشوند) و اشياء همانند از چدن، آهن يا از فولاد، حتي داراي سر از مواد ديگر، باستثناي آنهايي كه سر مسي دارند. 947 54,287,460 Rls. 1,674 $
131 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ليختن اشتاين 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيک غيرمذکوردرجاي ديگر 15 45,846,114 Rls. 1,338 $
132 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ليختن اشتاين 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيک غيرمذکوردرجاي ديگر 10 30,468,312 Rls. 893 $
133 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ليختن اشتاين 73170000 ميخ، ميخ سرپهن (Tack)، پونز،ک ميخ مسمار(Corrugated nail)، ميخ دوپا (Staple) (غير از آنهايي كه مشمول شماره 0583 ميکشوند) و اشياء همانند از چدن، آهن يا از فولاد، حتي داراي سر از مواد ديگر، باستثناي آنهايي كه سر مسي دارند. 460 28,488,190 Rls. 878 $
134 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ليختن اشتاين 85081900 ساير جاروبرقي به قدرت بيش از 1500وات وظرفيت 20ليتر . 20 20,537,178 Rls. 608 $
135 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ليختن اشتاين 85044020 شارژر باطري 4 15,086,016 Rls. 461 $
136 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ليختن اشتاين 82042000 آچاربکس، حتي داراي دسته 1 5,087,963 Rls. 157 $
مجموع کل
6,834,595,277 ريال
مجموع کل
198,611 دلار