آمار کل " واردات از" کشور (مالزي) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 6 262,845,000 Rls. 8,100 $
202 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 90272000 دستگاههاي کروماتوگرا ف و ا لکتروفورز 275 262,828,940 Rls. 8,105 $
203 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 84732100 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي محاسب ا لکترونيکي مشمول رديف 847010 ،847021، 847029 1,442 261,004,445 Rls. 8,047 $
204 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 85 259,480,000 Rls. 8,000 $
205 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 84194000 مجموعه ماشين آلات (Plants)تقطيرياتصفيه (Rectifying) 190 255,611,440 Rls. 7,880 $
206 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 90261010 فلومتر 96 253,860,180 Rls. 6,870 $
207 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 84604000 ماشين هاي هموا رکردن ياصاف کردن, برا ي کاربرروي فلز0 270 253,360,800 Rls. 6,900 $
208 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 5 251,577,900 Rls. 7,730 $
209 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 82073000 ا بزا رهابرا ي پرس کردن, منگنه کردن يا پانچ کردن. 733 250,247,322 Rls. 7,702 $
210 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 85437010 دستگاه فلزياب 128 242,528,100 Rls. 6,900 $
211 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 16 239,400,600 Rls. 7,320 $
212 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 156 236,888,649 Rls. 6,583 $
213 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون ورسوبات وفرآورده هاي ضدخوردگي وساير افزودنيهاغيرازافزودنيهاي روغنهاي روان كننده غيرمذكور 400 236,299,000 Rls. 7,000 $
214 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 82073000 ا بزا رهابرا ي پرس کردن, منگنه کردن يا پانچ کردن. 546 234,348,120 Rls. 6,989 $
215 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 500 229,247,482 Rls. 6,998 $
216 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 40091190 لوله وشيلنگ از كائوچوي ولكانيزه مستحكم نشده ياجور نشده به نحوي ديگر با ساير مواد بدون لوازم وملحقات بجز رديف 40091110 716 227,056,770 Rls. 6,966 $
217 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 90013000 لنز نامرئي (lense contact) 51 224,714,250 Rls. 6,750 $
218 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 163 220,248,818 Rls. 6,456 $
219 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 1,400 218,621,639 Rls. 6,742 $
220 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 533 217,683,500 Rls. 5,900 $
221 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 90269000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات آلات ودستگاههاي سنجش ياکنترل متغيرهاي مايعات ياگازهامشمول رديف 9026 190 217,526,250 Rls. 5,886 $
222 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 101 216,234,000 Rls. 6,000 $
223 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 70071190 شيشه ا يمني آب دا ده دراندازه وشكل مناسب برا ي نصب در هوا پيما- فضا پيما يا کشتي غيرمذکوردرجاي ديگر 297 214,172,640 Rls. 5,940 $
224 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 266 212,705,100 Rls. 5,900 $
225 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 85044040 ساير منابع تغذيه غيرمذکور درجاي ديگر 325 212,195,970 Rls. 5,805 $
226 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 84819090 سايراجزاءوقطعات شيرووسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819040 350 210,060,800 Rls. 6,400 $
227 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 85176290 سايردستگاههابجز مودم باسيم ودستگاههاي قطع ووصل . 676 207,930,338 Rls. 6,409 $
228 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 85437010 دستگاه فلزياب 495 199,746,000 Rls. 6,000 $
229 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 85437090 سايردستگاهها وماشينهاي برقي دا را ي عمل خاص كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد بجز دستگاه فلزياب و لامپ LeD 34 195,570,000 Rls. 6,000 $
230 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 127 194,628,000 Rls. 6,000 $
231 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 84339000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي بردا شت جوركردن ،درجه بندي كردن ،ياكوبيدن محصولات كشاورزي 18 194,536,805 Rls. 5,938 $
232 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 90329000 اجزاء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9032 8 194,439,366 Rls. 5,994 $
233 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 21061019 ساير تغليظ شده هاي پروتئين و مواد پروتئيني تكستوره 2,086 191,319,370 Rls. 5,230 $
234 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 54 188,898,054 Rls. 5,240 $
235 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 87089329 اجزاوقطعات کلاچ ،بجزلنت کلاچ وبجزرديف شماره 87089321 190 187,923,192 Rls. 5,323 $
236 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 70 186,761,400 Rls. 5,300 $
237 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 375 186,669,000 Rls. 5,000 $
238 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 87 185,552,640 Rls. 5,616 $
239 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 84669200 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8465 32 185,159,700 Rls. 5,681 $
240 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 90261090 ساير آلات برا ي سنجش ياكنترل جريان ياسطح مايعات ،بجز موا رد مذکور 65 178,646,488 Rls. 5,068 $
241 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 241 177,096,974 Rls. 5,308 $
242 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 90304000 دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل ،طراحي شده براي ا رتباطات ا زرا ه دورمثلاهيپومتر,کردومتر,ديستورسيومتر,پسوفومتر 8 175,478,400 Rls. 5,407 $
243 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 90279030 ساير اجزاء وقطعات ميكروتوم به غير ازتيغه برنده آن 24 173,489,153 Rls. 4,637 $
244 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 618 172,301,100 Rls. 4,650 $
245 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 84162000 مشعل هاي کوره برا ي سوخت جامدياگاز(همچنين مشعل هاي مختلط) 220 169,842,634 Rls. 4,554 $
246 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 34 168,885,321 Rls. 4,805 $
247 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 90314900 سايرآلات ووسايل اپتيکي براي سنجش ياکنترل که درجاي ديگري مذکورنباشند. 6 162,267,000 Rls. 4,930 $
248 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 8 160,009,740 Rls. 4,539 $
249 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 40151920 دستكش معاينه 13 158,745,000 Rls. 4,750 $
250 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 90273020 ا سپکترومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 444 158,626,710 Rls. 4,890 $
251 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 85185000 دستگاه هاي برقي تقويت کننده صوت 5 158,125,260 Rls. 4,875 $
252 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 84312090 اجزاء وقطعات رديف تعرفه 8427 غير از اشياء مشمول رديف 84312010 28 156,655,121 Rls. 4,200 $
253 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 91 156,393,072 Rls. 4,752 $
254 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 40161010 قطعات ولوا زم مورد مصرف دربخش بهدا شت وپزشکي ا ز کائوچوي ا سفنجي( سايرا شياء ) 13 155,943,800 Rls. 4,806 $
255 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 84091000 ا جزا ءوقطعات موتورهاي وسايط نقليه هوا ئي مشمول شماره 840710 3 155,284,650 Rls. 4,575 $
256 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 84248990 سايروسايل مکانيکي حتي دستي برا ي پاشيدن موادابگون ياپودر ،غير مذكور درجاي ديگر 225 154,049,736 Rls. 4,663 $
257 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 94032020 رك مربوط به سرور يا تجهيزات ارتباطي ومخابراتي 300 153,710,035 Rls. 4,723 $
258 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 103 150,311,071 Rls. 4,030 $
259 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 81 147,273,750 Rls. 4,424 $
260 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 40103910 اپرون ريسندگي به ضخامت 1 الي 5/3 ميليمتر و به عرض 22 الي 200 ميليمتر به صورت حلقوي يا باز 58 147,240,396 Rls. 4,338 $
261 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 40011000 شيره کائوچوي طبيعي,حتي پيش ولکانيزه شده به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ر 800 145,868,350 Rls. 4,150 $
262 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 90261030 ا رتفاع سنج مايعات در مخازن 101 141,157,755 Rls. 4,138 $
263 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 12 138,504,000 Rls. 4,271 $
264 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 85411000 ديودها(غيرا زديودهاي حساس دربرا برنور و ديودهاي ساطع نور) 8 136,026,400 Rls. 3,860 $
265 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 85444200 هادي هاي برق, برا ي ولتاژحدا کثر1000ولت, مجهزشده به ا تصال دهنده ها . 45 135,796,500 Rls. 4,050 $
266 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 90308900 آلات ودستگاههابرا ي سنجش ياکنترل دستگاههاي مشمول 9030غيرمذکوردرجاي ديگر. 6 131,711,025 Rls. 3,543 $
267 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 90015090 ساير عدسي هاي عينک غيرشيشه ا ي وا زنوع چند کانون 23 127,351,588 Rls. 3,926 $
268 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 84136020 تلمبه هاي پره ا ي وپره پيستوني 63 124,142,600 Rls. 3,715 $
269 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 1,101 123,509,110 Rls. 3,801 $
270 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 174 122,171,954 Rls. 3,461 $
271 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 90328990 ساير آلات ودستگاههاي تنظيم يا كنترل خودكار غيرمذكور 100 120,413,118 Rls. 3,341 $
272 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 84254900 ساير جکهاوچرخهاي بالاکشنده که درجاي ديگرمذکورنباشند 12 119,902,860 Rls. 3,401 $
273 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 90259000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات چگالي سنج, غلظت سنج وآلات شناورمشابه ،فشارسنج هوا،رطوبت سنج وپسيكرومتر 4 119,696,940 Rls. 3,509 $
274 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 48119010 كاغذ چند لايه عايق رطوبت متشكل از پليمر، الومينيوم والياف شيشه 1,042 118,631,904 Rls. 3,656 $
275 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 253 116,925,600 Rls. 3,291 $
276 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 29 115,324,800 Rls. 3,200 $
277 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 84559000 ا جزا ءوقطعات ماشين هاي نوردفلزا ت (غيرا زغلتک ها) 54 112,029,104 Rls. 3,391 $
278 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 74153900 ا شياءحديده شده ا زمس, که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 4 111,985,097 Rls. 3,424 $
279 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 48119010 كاغذ چند لايه عايق رطوبت متشكل از پليمر، الومينيوم والياف شيشه 983 110,633,905 Rls. 3,393 $
280 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 85451900 ساير الكترودهاي ذغالي ،غيرازرديف 85451100 49 110,102,328 Rls. 3,402 $
281 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 40103910 اپرون ريسندگي به ضخامت 1 الي 5/3 ميليمتر و به عرض 22 الي 200 ميليمتر به صورت حلقوي يا باز 42 109,693,164 Rls. 3,381 $
282 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 90329000 اجزاء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9032 2 109,561,750 Rls. 3,350 $
283 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 18 107,875,621 Rls. 2,919 $
284 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 85061090 ساير قوه ها وباطريهاي بابي اکسيد منگنز بجز قوه هاي نيم قلمي، قلمي، متوسط، بزرگ ودکمه اي 88 107,045,400 Rls. 3,300 $
285 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 48119010 كاغذ چند لايه عايق رطوبت متشكل از پليمر، الومينيوم والياف شيشه 755 106,065,045 Rls. 3,270 $
286 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 90261090 ساير آلات برا ي سنجش ياكنترل جريان ياسطح مايعات ،بجز موا رد مذکور 55 105,467,164 Rls. 3,157 $
287 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 84799010 اجزاء و قطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 230 101,748,200 Rls. 3,100 $
288 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 85472000 قطعات عايق ا زموا دپلاستيکي 684 100,530,819 Rls. 3,069 $
289 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 48119010 كاغذ چند لايه عايق رطوبت متشكل از پليمر، الومينيوم والياف شيشه 810 99,908,640 Rls. 2,835 $
290 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 84439990 - - - قطعات وملحقات ماشين الات چاپ باستثناي كارتريج چاپگر ليزري واجزاوقطعات غيرالكتريكي وغيرالكترونيكي درچاپگر غيرمذكور 260 99,507,000 Rls. 3,000 $
291 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 346 98,960,553 Rls. 2,780 $
292 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 84213940 ک ک ک فيلتر رطوبت گيرگاز، جهت دستگاههاي مبّرد و تهويه مطبوع (filter dryer or receiver dryer) 200 98,293,500 Rls. 3,028 $
293 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 90259000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات چگالي سنج, غلظت سنج وآلات شناورمشابه ،فشارسنج هوا،رطوبت سنج وپسيكرومتر 4 97,907,828 Rls. 2,634 $
294 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 84194090 --- سا?ر 18 97,089,755 Rls. 2,950 $
295 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 85044060 ا نوا ع UPS 6 96,739,265 Rls. 2,981 $
296 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 84139200 ا جزا ءوقطعات بالابرهاي آبگونها 250 96,052,760 Rls. 2,961 $
297 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 84439910 كارتريج ليزي چاپگر 16 94,217,376 Rls. 2,904 $
298 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 90319000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي آلات ووسايل وماشينهاي مشمول رديف 9031 60 93,951,060 Rls. 2,802 $
299 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 85061090 ساير قوه ها وباطريهاي بابي اکسيد منگنز بجز قوه هاي نيم قلمي، قلمي، متوسط، بزرگ ودکمه اي 49 93,855,600 Rls. 2,900 $
300 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 26 91,652,128 Rls. 2,566 $
مجموع کل
16,498,264,557 ريال
مجموع کل
485,334 دلار