آمار کل " واردات از" کشور (مالزي) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 12 1396 شهيدرجايي مالزي 15132912 روغن RBD ؛ پالم کرنل استئار?ن 246,400 13,758,880,150 Rls. 371,320 $
102 11 1396 شهيدرجايي مالزي 85272900 گيرنده هاي را ديوئي برا ي وسايل نقليه موتوري , که بادستگاه ضبط وپخش صوت همراه نباشد 7,128 13,648,161,600 Rls. 381,660 $
103 8 1396 شهيدرجايي مالزي 38237020 لوريل ميرستيل الكل 197,570 13,373,143,844 Rls. 394,000 $
104 12 1396 شهيدرجايي مالزي 84159010 واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هرنوع 81,512 13,281,260,920 Rls. 358,192 $
105 9 1396 شهيدرجايي مالزي 29054500 گليسرول 400,000 13,230,523,760 Rls. 376,369 $
106 9 1396 شهيدرجايي مالزي 38237090 ا لکل هاي چرب صنعتي بجزالكهاي چرب ا توکسيله آن 196,770 13,228,921,350 Rls. 375,405 $
107 10 1396 شهيدرجايي مالزي 15132919 ----روغن پالم كرنل تصفيه شده RBD غيراز استئارين وپالم كرنل استئارين 294,000 13,074,708,614 Rls. 365,624 $
108 5 1396 شهيدرجايي مالزي 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 184,950 12,918,677,412 Rls. 395,563 $
109 9 1396 شهيدرجايي مالزي 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 180,000 12,841,731,000 Rls. 364,408 $
110 4 1396 شهيدرجايي مالزي 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 202,500 12,724,581,375 Rls. 391,990 $
111 10 1396 شهيدرجايي مالزي 29054500 گليسرول 380,000 12,371,762,620 Rls. 342,872 $
112 5 1396 شهيدرجايي مالزي 15132919 ----روغن پالم كرنل تصفيه شده RBD غيراز استئارين وپالم كرنل استئارين 260,400 12,264,145,232 Rls. 376,734 $
113 12 1396 شهيدرجايي مالزي 34012030 صابون چيپس 340,000 11,863,688,192 Rls. 319,014 $
114 5 1396 شهيدرجايي مالزي 15131990 روغن نارگيل تصفيه شده عرضه شده بصورت غير خرده فروشي واجزاءآن 176,000 11,438,185,088 Rls. 348,491 $
115 8 1396 شهيدرجايي مالزي 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 403,080 11,411,642,610 Rls. 331,970 $
116 9 1396 شهيدرجايي مالزي 40151100 دستکش جرا حي ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده 40,517 11,122,652,737 Rls. 316,341 $
117 4 1396 شهيدرجايي مالزي 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 8,000 10,881,890,400 Rls. 334,364 $
118 6 1396 شهيدرجايي مالزي 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 1,008,308 10,630,004,537 Rls. 322,992 $
119 11 1396 شهيدرجايي مالزي 80011000 قلع, غيرممزوج, بصورت کارنشده. 10,000 10,550,782,340 Rls. 285,527 $
120 12 1396 شهيدرجايي مالزي 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 709,389 10,359,163,779 Rls. 279,853 $
121 10 1396 شهيدرجايي مالزي 15131990 روغن نارگيل تصفيه شده عرضه شده بصورت غير خرده فروشي واجزاءآن 143,640 10,279,206,112 Rls. 287,811 $
122 1 1396 شهيدرجايي مالزي 38231100 اسيد استئاريك 326,500 9,884,641,225 Rls. 304,862 $
123 8 1396 شهيدرجايي مالزي 40151100 دستکش جرا حي ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده 40,000 9,848,083,992 Rls. 287,343 $
124 12 1396 شهيدرجايي مالزي 38237020 لوريل ميرستيل الكل 104,450 9,554,561,599 Rls. 257,741 $
125 8 1396 شهيدرجايي مالزي 15132912 روغن RBD ؛ پالم کرنل استئار?ن 223,920 9,525,491,863 Rls. 277,930 $
126 4 1396 شهيدرجايي مالزي 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 113,000 9,501,647,258 Rls. 292,375 $
127 11 1396 شهيدرجايي مالزي 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 294,520 9,332,421,520 Rls. 257,976 $
128 5 1396 شهيدرجايي مالزي 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 313,520 9,299,457,804 Rls. 285,303 $
129 7 1396 شهيدرجايي مالزي 29051700 دودکان 1-ئول (ا لکل لوريک )هگزا دکان 1-ئول (ا لکل ستيليک )وا کتادکان 1-ئول (الكل ا ستئاريک ) 146,000 9,244,418,381 Rls. 275,926 $
130 6 1396 شهيدرجايي مالزي 55041000 ا لياف مصنوعي غيريکسره, ا زويسکوزريون, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 113,284 9,040,080,094 Rls. 273,610 $
131 11 1396 شهيدرجايي مالزي 90183916 آنژيوكت (iv cunnula) 9,035 8,992,074,336 Rls. 249,510 $
132 7 1396 شهيدرجايي مالزي 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 140,000 8,872,951,434 Rls. 261,415 $
133 12 1396 شهيدرجايي مالزي 40012100 صفحات دودي ا ز کائوچوي طبيعي 120,000 8,786,385,600 Rls. 236,725 $
134 11 1396 شهيدرجايي مالزي 38231900 ا سيدهاي چرب صنعتي مونوکربوکسيليک, روغن هاي ا سيدي حاصل ازتصفيه غيرمذکورومشمول درجاي ديگر 117,600 8,758,956,492 Rls. 240,650 $
135 11 1396 شهيدرجايي مالزي 55041000 ا لياف مصنوعي غيريکسره, ا زويسکوزريون, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 113,812 8,753,664,502 Rls. 238,383 $
136 11 1396 شهيدرجايي مالزي 39023099 ساير كوپليمر هاي پروپيلن به اشكال ابتدايي غير مذكور 154,220 8,734,582,340 Rls. 239,653 $
137 11 1396 شهيدرجايي مالزي 40151100 دستکش جرا حي ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده 25,879 8,690,036,955 Rls. 237,523 $
138 5 1396 شهيدرجايي مالزي 39023099 ساير كوپليمر هاي پروپيلن به اشكال ابتدايي غير مذكور 181,500 8,675,989,410 Rls. 264,990 $
139 6 1396 شهيدرجايي مالزي 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 140,630 8,473,485,731 Rls. 255,405 $
140 9 1396 شهيدرجايي مالزي 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 66,000 8,470,524,098 Rls. 240,989 $
141 10 1396 شهيدرجايي مالزي 55041000 ا لياف مصنوعي غيريکسره, ا زويسکوزريون, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 113,844 8,408,536,000 Rls. 233,208 $
142 4 1396 شهيدرجايي مالزي 40025100 لاتکس کائوچوي آکريلونيتريل - بوتادين 160,080 8,337,910,720 Rls. 256,630 $
143 12 1396 شهيدرجايي مالزي 38231900 ا سيدهاي چرب صنعتي مونوکربوکسيليک, روغن هاي ا سيدي حاصل ازتصفيه غيرمذکورومشمول درجاي ديگر 104,800 8,294,884,725 Rls. 222,497 $
144 1 1396 شهيدرجايي مالزي 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 98,000 8,285,481,050 Rls. 256,025 $
145 11 1396 شهيدرجايي مالزي 15131990 روغن نارگيل تصفيه شده عرضه شده بصورت غير خرده فروشي واجزاءآن 106,400 8,226,087,772 Rls. 222,003 $
146 12 1396 شهيدرجايي مالزي 15162020 روغنCBE ، CBR 223,720 8,140,545,279 Rls. 218,251 $
147 6 1396 شهيدرجايي مالزي 90183916 آنژيوكت (iv cunnula) 9,061 8,126,331,360 Rls. 246,918 $
148 8 1396 شهيدرجايي مالزي 15131990 روغن نارگيل تصفيه شده عرضه شده بصورت غير خرده فروشي واجزاءآن 106,400 8,047,370,352 Rls. 230,155 $
149 6 1396 شهيدرجايي مالزي 21069020 ا مولسيفاير 167,086 7,995,948,489 Rls. 241,831 $
150 6 1396 شهيدرجايي مالزي 40151100 دستکش جرا حي ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده 25,949 7,940,313,161 Rls. 239,508 $
151 10 1396 شهيدرجايي مالزي 15162020 روغنCBE ، CBR 224,000 7,938,228,588 Rls. 221,986 $
152 5 1396 شهيدرجايي مالزي 40021100 لاتكس استيون بوتادين کربو کسيله ولاتكس استيون بوتادين 147,000 7,848,854,790 Rls. 238,487 $
153 6 1396 شهيدرجايي مالزي 84159040 ساير اجزا وقطعات تعرفه 84153000 60,836 7,837,418,400 Rls. 237,210 $
154 12 1396 شهيدرجايي مالزي 40025100 لاتکس کائوچوي آکريلونيتريل - بوتادين 137,050 7,745,516,773 Rls. 208,353 $
155 4 1396 شهيدرجايي مالزي 90183916 آنژيوكت (iv cunnula) 8,976 7,583,889,600 Rls. 233,652 $
156 6 1396 شهيدرجايي مالزي 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 5,600 7,542,299,750 Rls. 226,557 $
157 9 1396 شهيدرجايي مالزي 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 90,898 7,366,378,465 Rls. 209,035 $
158 12 1396 شهيدرجايي مالزي 29159099 ساير اسيدهاي مونوکربوکسيليک غير حلقوي اشباع شده واسيد ريوها،هالوژنه ها ،پراكسيدها ،پراكسي اسيدهاي آنهامشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها،غير مذكور درجاي ديگر. 160,000 7,295,680,000 Rls. 195,600 $
159 4 1396 شهيدرجايي مالزي 38237020 لوريل ميرستيل الكل 119,870 7,290,927,689 Rls. 224,371 $
160 1 1396 شهيدرجايي مالزي 15131990 روغن نارگيل تصفيه شده عرضه شده بصورت غير خرده فروشي واجزاءآن 108,300 7,274,991,852 Rls. 224,343 $
161 7 1396 شهيدرجايي مالزي 15162020 روغنCBE ، CBR 224,000 7,274,916,544 Rls. 217,682 $
162 5 1396 شهيدرجايي مالزي 55041000 ا لياف مصنوعي غيريکسره, ا زويسکوزريون, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 90,773 7,190,885,671 Rls. 219,087 $
163 10 1396 شهيدرجايي مالزي 38237090 ا لکل هاي چرب صنعتي بجزالكهاي چرب ا توکسيله آن 112,990 7,184,091,795 Rls. 199,343 $
164 12 1396 شهيدرجايي مالزي 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 66,000 7,182,168,000 Rls. 199,289 $
165 1 1396 شهيدرجايي مالزي 90183916 آنژيوكت (iv cunnula) 8,610 7,109,036,928 Rls. 219,306 $
166 6 1396 شهيدرجايي مالزي 40012200 کائوچوي طبيعي خاص ا زلحاظ تكنيكي باشکال ا بتدا ئي يابشکل صفحه, ورق 120,640 7,049,255,470 Rls. 213,290 $
167 4 1396 شهيدرجايي مالزي 40151100 دستکش جرا حي ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده 27,849 7,002,921,561 Rls. 215,714 $
168 11 1396 شهيدرجايي مالزي 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 60,000 6,959,863,440 Rls. 211,475 $
169 11 1396 شهيدرجايي مالزي 29159099 ساير اسيدهاي مونوکربوکسيليک غير حلقوي اشباع شده واسيد ريوها،هالوژنه ها ،پراكسيدها ،پراكسي اسيدهاي آنهامشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها،غير مذكور درجاي ديگر. 160,000 6,932,160,000 Rls. 191,026 $
170 12 1396 شهيدرجايي مالزي 85423100 پردازشگرها وكنترل كننده ها خواه باحافظه ها ، مبدلها ،مدارهاي منطقي ،آمپلي فاير ها ،ساعت ومدارهاي زمان سنج . 132 6,908,363,642 Rls. 186,955 $
171 9 1396 شهيدرجايي مالزي 44123100 تخته چند لا ،پانل هاي روكش شده وچوب مطبق شده همانند حداقل بايك لايه خارجي ازچوب مناطق حاره اي طبق يادداشت 1فرعي فصل 44هرلايه باضخامت نه بيش از6ميلمتر . 292,530 6,842,060,627 Rls. 194,659 $
172 8 1396 شهيدرجايي مالزي 34012030 صابون چيپس 240,000 6,797,327,800 Rls. 197,357 $
173 8 1396 شهيدرجايي مالزي 38237090 ا لکل هاي چرب صنعتي بجزالكهاي چرب ا توکسيله آن 115,210 6,796,790,567 Rls. 198,466 $
174 7 1396 شهيدرجايي مالزي 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 245,000 6,776,565,950 Rls. 202,105 $
175 11 1396 شهيدرجايي مالزي 38237090 ا لکل هاي چرب صنعتي بجزالكهاي چرب ا توکسيله آن 101,330 6,738,965,330 Rls. 184,356 $
176 11 1396 شهيدرجايي مالزي 29157019 ساير ا ستئارات هاي فلزي غير از استئارات منيزيم گريد دارويي 120,000 6,678,013,200 Rls. 186,260 $
177 9 1396 شهيدرجايي مالزي 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 224,000 6,574,268,960 Rls. 187,040 $
178 1 1396 شهيدرجايي مالزي 40151100 دستکش جرا حي ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده 35,955 6,567,671,436 Rls. 202,616 $
179 1 1396 شهيدرجايي مالزي 34012030 صابون چيپس 200,000 6,512,239,280 Rls. 200,855 $
180 6 1396 شهيدرجايي مالزي 39076120 ک ک ک گر?د بطر? 198,000 6,369,194,988 Rls. 192,772 $
181 9 1396 شهيدرجايي مالزي 29157019 ساير ا ستئارات هاي فلزي غير از استئارات منيزيم گريد دارويي 120,000 6,307,885,800 Rls. 185,041 $
182 9 1396 شهيدرجايي مالزي 38231200 ا سيد ا ولئيک 167,610 6,204,512,620 Rls. 176,065 $
183 11 1396 شهيدرجايي مالزي 40151920 دستكش معاينه 70,484 6,197,473,172 Rls. 169,862 $
184 11 1396 شهيدرجايي مالزي 34012030 صابون چيپس 180,000 6,102,014,305 Rls. 166,932 $
185 4 1396 شهيدرجايي مالزي 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 488,387 6,028,554,172 Rls. 185,734 $
186 6 1396 شهيدرجايي مالزي 34012030 صابون چيپس 200,000 5,993,381,500 Rls. 180,030 $
187 5 1396 شهيدرجايي مالزي 40025100 لاتکس کائوچوي آکريلونيتريل - بوتادين 114,080 5,940,741,082 Rls. 182,539 $
188 4 1396 شهيدرجايي مالزي 29054500 گليسرول 220,000 5,836,906,200 Rls. 179,659 $
189 6 1396 شهيدرجايي مالزي 38231900 ا سيدهاي چرب صنعتي مونوکربوکسيليک, روغن هاي ا سيدي حاصل ازتصفيه غيرمذکورومشمول درجاي ديگر 95,040 5,824,023,408 Rls. 175,997 $
190 9 1396 شهيدرجايي مالزي 40025100 لاتکس کائوچوي آکريلونيتريل - بوتادين 114,170 5,823,811,359 Rls. 165,271 $
191 7 1396 شهيدرجايي مالزي 15132919 ----روغن پالم كرنل تصفيه شده RBD غيراز استئارين وپالم كرنل استئارين 140,000 5,768,328,535 Rls. 169,085 $
192 12 1396 شهيدرجايي مالزي 40151920 دستكش معاينه 41,014 5,741,723,600 Rls. 154,111 $
193 12 1396 شهيدرجايي مالزي 40169960 L.R.B تكيه گاه سربي لاستيكي فولادي ک جهت ايمن سازي ساختمان هادربرابر زلزله 37,156 5,740,104,230 Rls. 153,894 $
194 8 1396 شهيدرجايي مالزي 38160090 کک ک کک ساير 216,000 5,682,735,576 Rls. 162,526 $
195 12 1396 شهيدرجايي مالزي 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 138,000 5,620,198,880 Rls. 151,655 $
196 7 1396 شهيدرجايي مالزي 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 31,200 5,590,531,440 Rls. 166,732 $
197 11 1396 شهيدرجايي مالزي 29094300 اترهاي مونو بوتيليك اتيلن گليكول يا دي اتيلن گليكول 87,200 5,563,481,024 Rls. 152,567 $
198 10 1396 شهيدرجايي مالزي 48052590 تست لاينر (مقوا لا?نر بازيافتي)، به وزن هر متر مربع بيش از 150 گرم، توليد شده از حداکثر 20 درصد خمير بكر 213,654 5,539,193,604 Rls. 154,899 $
199 9 1396 شهيدرجايي مالزي 85423100 پردازشگرها وكنترل كننده ها خواه باحافظه ها ، مبدلها ،مدارهاي منطقي ،آمپلي فاير ها ،ساعت ومدارهاي زمان سنج . 118 5,458,024,979 Rls. 154,833 $
200 7 1396 شهيدرجايي مالزي 29054500 گليسرول 200,000 5,384,336,100 Rls. 159,489 $
مجموع کل
839,015,485,896 ريال
مجموع کل
24,252,003 دلار