آمار کل " واردات از" کشور (مغولستان) گمرک (معاونت واردات و ترانزيت تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مغولستان 02044200 ساير قطعات گوشت هاي از نوع گوسفند ، منجمد به صورت با استخوان 624,114 136,123,786,614 Rls. 3,778,622 $
2 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مغولستان 02044200 ساير قطعات گوشت هاي از نوع گوسفند ، منجمد به صورت با استخوان 409,910 85,884,578,043 Rls. 2,431,637 $
3 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مغولستان 02044200 ساير قطعات گوشت هاي از نوع گوسفند ، منجمد به صورت با استخوان 438,505 74,846,164,481 Rls. 2,207,816 $
4 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مغولستان 02044200 ساير قطعات گوشت هاي از نوع گوسفند ، منجمد به صورت با استخوان 378,430 63,614,837,771 Rls. 1,913,034 $
5 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مغولستان 02044200 ساير قطعات گوشت هاي از نوع گوسفند ، منجمد به صورت با استخوان 319,196 56,011,504,896 Rls. 1,609,931 $
6 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مغولستان 02044200 ساير قطعات گوشت هاي از نوع گوسفند ، منجمد به صورت با استخوان 100,000 18,410,400,000 Rls. 500,000 $
7 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مغولستان 02044200 ساير قطعات گوشت هاي از نوع گوسفند ، منجمد به صورت با استخوان 98,833 16,443,632,508 Rls. 501,353 $
8 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مغولستان 02044200 ساير قطعات گوشت هاي از نوع گوسفند ، منجمد به صورت با استخوان 100,000 14,720,772,000 Rls. 454,000 $
9 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مغولستان 02044200 ساير قطعات گوشت هاي از نوع گوسفند ، منجمد به صورت با استخوان 40,598 9,186,176,205 Rls. 244,976 $
10 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مغولستان 02042100 لاشه و شقه حيوا نات ا ز نوع گوسفند (باستثناي بره ) تازه يا سرد کرده 20,000 3,514,900,000 Rls. 100,000 $
11 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مغولستان 02042100 لاشه و شقه حيوا نات ا ز نوع گوسفند (باستثناي بره ) تازه يا سرد کرده 19,870 3,452,631,860 Rls. 100,739 $
مجموع کل
482,209,384,378 ريال
مجموع کل
13,842,108 دلار