آمار کل " واردات از" کشور (هلند) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
  [3] [2] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
301 8 1396 شهيدرجايي هلند 28273990 ساير كلرورها غير از منيزيم ،الومينيوم ، نيكل و روي 1,915 722,774,700 Rls. 21,556 $
302 7 1396 شهيدرجايي هلند 95069990 ساير ا دوا ت برا ي بازيهاي درهوا ي آزا د 3,242 711,623,880 Rls. 20,966 $
303 10 1396 شهيدرجايي هلند 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 6,735 691,160,340 Rls. 19,328 $
304 1 1396 شهيدرجايي هلند 29051200 پروپان- 1-ئول (ا لکل پروپيليک )وپروپان 2-ئول (ا لکل ا يزوپروپيليک ) 13,200 683,094,803 Rls. 21,065 $
305 8 1396 شهيدرجايي هلند 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 45,119 683,025,245 Rls. 19,929 $
306 5 1396 شهيدرجايي هلند 39069010 پليمرهاي اكريليك به صورت موا د ا فزودني رنگ 9,600 669,946,152 Rls. 20,513 $
307 5 1396 شهيدرجايي هلند 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 9,900 665,374,282 Rls. 20,272 $
308 7 1396 شهيدرجايي هلند 32089030 ساير موا د ا فزودني رنگ براساس سايرپليمرهاي سنتيتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ريسپرسه ياحل شده درمحيط غيرآبي 3,264 660,823,834 Rls. 19,370 $
309 1 1396 شهيدرجايي هلند 27101940 روغن پايه معدني 20,834 652,305,058 Rls. 20,129 $
310 4 1396 شهيدرجايي هلند 40027000 کائوچوي ا تيلن - پروپيلن - دين غيرمتصل (EPDM) 13,190 644,292,590 Rls. 19,827 $
311 1 1396 شهيدرجايي هلند 29032300 تترا کلروا تيلن (پرکلروا تيلن ) 26,400 643,280,880 Rls. 19,843 $
312 10 1396 شهيدرجايي هلند 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 99 624,070,692 Rls. 17,535 $
313 5 1396 شهيدرجايي هلند 29232010 لستينکها 16,000 618,880,000 Rls. 18,892 $
314 5 1396 شهيدرجايي هلند 27030090 ساير تورب ها به جز پيت ماس 371,900 618,412,368 Rls. 18,909 $
315 7 1396 شهيدرجايي هلند 48116000 کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده شده باموم موم پارا فين- ا ستارين- روغن ياگليسرول 14,676 606,785,290 Rls. 18,705 $
316 6 1396 شهيدرجايي هلند 27030090 ساير تورب ها به جز پيت ماس 350,400 599,973,864 Rls. 18,089 $
317 12 1396 شهيدرجايي هلند 29362500 ويتامين6 b, مشتقات آن, مخلوط نشده 200 597,880,976 Rls. 16,029 $
318 8 1396 شهيدرجايي هلند 27101910 روغن موتور 9,705 565,574,219 Rls. 17,185 $
319 11 1396 شهيدرجايي هلند 35052000 چسب هابرا ساس نشاسته يافکول يابرا ساس دکسترين يا ساير نشاسته ها و فکول هاي تغييريافته 7,920 553,879,584 Rls. 15,263 $
320 5 1396 شهيدرجايي هلند 38089419 ساير ضدعفوني كننده ها داراي گريد دارويي به صورت محصول آماده 307 532,237,824 Rls. 16,216 $
321 4 1396 شهيدرجايي هلند 39173910 لوله فايبر گلاس ازرزين پلي استر تقويت شده باالياف شيشه 4,050 528,739,400 Rls. 16,300 $
322 9 1396 شهيدرجايي هلند 76061120 آندايز شده از آلومينيوم ، غير ممزوج به شكل مربع يامستطيل 2,150 502,881,786 Rls. 14,266 $
323 10 1396 شهيدرجايي هلند 39119090 پلي سولفورها،پلي سولفون هاوسايرمحصولات ياددا شت 3فصل 39غيرمذکوردرجاي ديگربه اشكال ابتدايي 8,800 500,857,016 Rls. 13,891 $
324 8 1396 شهيدرجايي هلند 84336000 ماشين هابرا ي پاک کردن, جورکردن, يادرجه بندي کردن تخم مرغ ،ميوه ياسايرمحصولات كشاورزي 3,750 494,262,831 Rls. 14,136 $
325 7 1396 شهيدرجايي هلند 31051010 کود NPKدربسته هاي كمتراز10كيلوگرم 8,400 493,105,032 Rls. 14,528 $
326 6 1396 شهيدرجايي هلند 83091000 طشتک ا زفلزمعمولي. 6,900 486,517,040 Rls. 14,851 $
327 11 1396 شهيدرجايي هلند 32021000 مواد دباغي آلي سنتتيك 7,900 483,662,866 Rls. 13,414 $
328 9 1396 شهيدرجايي هلند 38112900 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده فاقد روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 11,185 452,975,350 Rls. 12,850 $
329 4 1396 شهيدرجايي هلند 39069010 پليمرهاي اكريليك به صورت موا د ا فزودني رنگ 1,520 451,310,680 Rls. 13,867 $
330 5 1396 شهيدرجايي هلند 39023091 انواع اميزه كوپليمرهاي پروپيلن برپايه پروپيلن 5,650 410,472,160 Rls. 12,530 $
331 6 1396 شهيدرجايي هلند 39011090 ک ک ک ساير: 5,550 393,111,125 Rls. 11,945 $
332 4 1396 شهيدرجايي هلند 31051090 سايرکودهابه شکل قرص ياا شکال هماننددربسته.... ناخالص کمترا ز10کيلوگرم غيرمذکور 48,000 389,496,000 Rls. 12,000 $
333 8 1396 شهيدرجايي هلند 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 4,200 382,656,960 Rls. 10,944 $
334 8 1396 شهيدرجايي هلند 84145920 بادزن توام شده با موتور برقي با قدرت بيش از 125 تا حداكثر 7500 وات 4,758 378,321,300 Rls. 10,820 $
335 4 1396 شهيدرجايي هلند 27075000 ساير مخلوطکهاي هيدروكربورهايبودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65 درصد حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 7,200 378,065,925 Rls. 11,648 $
336 4 1396 شهيدرجايي هلند 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 3,099 376,775,250 Rls. 11,577 $
337 6 1396 شهيدرجايي هلند 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 23,661 376,071,986 Rls. 11,253 $
338 7 1396 شهيدرجايي هلند 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 23,646 375,020,194 Rls. 11,049 $
339 6 1396 شهيدرجايي هلند 25059000 شن وماسه طبيعي,(باستثناي شن وماسه هاي فلزي فصل 26),غيرمذکوردرجاي ديگر 7,000 374,383,724 Rls. 11,406 $
340 11 1396 شهيدرجايي هلند 39021091 انواع اميزه برپايه پلي پروپيلن 4,195 371,383,868 Rls. 10,160 $
341 6 1396 شهيدرجايي هلند 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 3,831 370,342,817 Rls. 11,256 $
342 4 1396 شهيدرجايي هلند 96032900 --فرچه ريش ترا شي,بروس مو,بروس ناخن, بروس مژه وسايربروسهاي ارايشي موردا ستفاده اشخاص 1,080 366,962,400 Rls. 11,306 $
343 11 1396 شهيدرجايي هلند 48101900 سايرکاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..غيرمذکوربدون ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 7,611 357,017,323 Rls. 9,767 $
344 4 1396 شهيدرجايي هلند 85447090 سايرکابلهاي ا لياف نوري بجزرديف 85447010 2,265 351,328,748 Rls. 10,779 $
345 11 1396 شهيدرجايي هلند 59119000 ساير محصولات واشياء نسجي، براي مصارف فني، مذكور در يادداشت فصل 7 12,699 350,536,824 Rls. 9,727 $
346 4 1396 شهيدرجايي هلند 27030010 پيت ماس 66,684 345,164,775 Rls. 10,613 $
347 8 1396 شهيدرجايي هلند 27030010 پيت ماس 42,966 344,635,288 Rls. 9,837 $
348 4 1396 شهيدرجايي هلند 39119090 پلي سولفورها،پلي سولفون هاوسايرمحصولات ياددا شت 3فصل 39غيرمذکوردرجاي ديگربه اشكال ابتدايي 450 342,291,180 Rls. 10,534 $
349 9 1396 شهيدرجايي هلند 27030010 پيت ماس 32,400 336,224,331 Rls. 9,538 $
350 6 1396 شهيدرجايي هلند 84186920 ک ک ک دستگاه­ها? سرد کننده مخصوص نصب بر رو? کانت?نرها? سردخانه­دار و اتاق­ها? ?خچال? رو? خودرو 3,600 325,642,240 Rls. 9,856 $
351 6 1396 شهيدرجايي هلند 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 6,309 323,060,736 Rls. 9,843 $
352 12 1396 شهيدرجايي هلند 29362600 ويتامين12 B و مشتقات آن , مخلوط نشده 200 318,234,370 Rls. 8,532 $
353 5 1396 شهيدرجايي هلند 70195900 پارچه هاي تاروپودباف ا زا لياف شيشه, که درجاي ديگرذکرنشده. 5,183 302,819,508 Rls. 9,330 $
354 10 1396 شهيدرجايي هلند 25081000 بنتونيت 19,446 281,783,811 Rls. 7,819 $
355 9 1396 شهيدرجايي هلند 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 19,500 280,286,875 Rls. 7,974 $
356 10 1396 شهيدرجايي هلند 48059190 سايرکاغذها ومقوا هاقشر نزده و ا ندود نشده غيرمذکور بوزن حدا کثر150gدرمتر مربع 5,580 277,764,480 Rls. 7,805 $
357 7 1396 شهيدرجايي هلند 48101900 سايرکاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..غيرمذکوربدون ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 11,028 269,525,180 Rls. 8,309 $
358 6 1396 شهيدرجايي هلند 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 238 266,067,956 Rls. 8,053 $
359 8 1396 شهيدرجايي هلند 84423000 ماشين آلات ودستگاههاوتجهيزات براي تهيه يا ساخت صفحات ، سيلندرها يا ساير اجزاي چاپي 2,500 259,008,000 Rls. 7,524 $
360 5 1396 شهيدرجايي هلند 73079100 فلانج ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 2,200 255,415,634 Rls. 7,782 $
361 4 1396 شهيدرجايي هلند 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذکوردرجاي ديگر;به ا شکال ا بتدا ئي 3,900 253,461,915 Rls. 7,800 $
362 9 1396 شهيدرجايي هلند 25081000 بنتونيت 17,776 253,052,810 Rls. 7,181 $
363 5 1396 شهيدرجايي هلند 39089090 ساير پلي آميد هابه ا شکال ا بتدا يي غيرمذكوردرجاي ديگر 5,500 249,338,320 Rls. 7,624 $
364 5 1396 شهيدرجايي هلند 73064010 لوله, جوش دا ده شده باسطح مقطع , مدور, ازفولاد زنگ نزن با قطر خارجي كمتراز2/203 ميليمتر 1,039 223,852,096 Rls. 6,845 $
365 10 1396 شهيدرجايي هلند 28332100 سولفات هااز منيزيم 24,000 216,234,000 Rls. 6,000 $
366 9 1396 شهيدرجايي هلند 76061190 ساير به شکل مربع يا مستطيل از آلومينيوم غير ممزوج بغير از ورق کامپوزيتي 267 215,992,260 Rls. 6,127 $
367 6 1396 شهيدرجايي هلند 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 3,008 204,888,089 Rls. 6,226 $
368 5 1396 شهيدرجايي هلند 27030010 پيت ماس 34,571 202,931,071 Rls. 6,183 $
369 4 1396 شهيدرجايي هلند 25059000 شن وماسه طبيعي,(باستثناي شن وماسه هاي فلزي فصل 26),غيرمذکوردرجاي ديگر 6,342 195,191,025 Rls. 5,998 $
370 5 1396 شهيدرجايي هلند 39013000 کوپليمرهاي ا تيلن واستات وينيل, به ا شکال ا بتدا ئي 1,935 186,631,000 Rls. 5,697 $
371 6 1396 شهيدرجايي هلند 27030010 پيت ماس 7,740 182,994,478 Rls. 5,497 $
372 8 1396 شهيدرجايي هلند 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 3,810 181,468,350 Rls. 5,190 $
373 5 1396 شهيدرجايي هلند 84821000 بلبرينگ. 849 165,302,102 Rls. 5,093 $
374 9 1396 شهيدرجايي هلند 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 1,800 157,680,125 Rls. 4,475 $
375 5 1396 شهيدرجايي هلند 29241900 سايرآميدهاي غيرحلقوي همچينين كاربامات غير حلقوي ومشتفات آنهاا ملاح مربوطه غيرمذکور درجاي ديگر 400 147,997,844 Rls. 4,509 $
376 6 1396 شهيدرجايي هلند 30051090 ساير لوا زم زخم بندي چسبنده غيرمذکور 115 147,119,636 Rls. 4,453 $
377 5 1396 شهيدرجايي هلند 85371020 --- دستگاه كنترل پنل لمسي (نمايشگر hmi) همراه با cpu و داراي قابليت برنامه ريزي 90 115,503,000 Rls. 3,519 $
378 6 1396 شهيدرجايي هلند 55052000 آخال الياف مصنوعي(همچنين ضايعات ، آخال نخ ها والياف پس مانده (Garnettd stock) آنها) 1,700 113,628,000 Rls. 3,400 $
379 10 1396 شهيدرجايي هلند 38249990 ک ک ک ساير 853 104,343,352 Rls. 2,956 $
380 8 1396 شهيدرجايي هلند 39173300 ساير، كه با مواد ديگرمستحكم نشده و به نحو ديگري کبا کسايرموادجورنشدهکباشد، با لوازم و ملحقات 1,500 100,006,893 Rls. 2,860 $
381 10 1396 شهيدرجايي هلند 40082190 صفحه ورق ونوار از کائوچوي غير اسفنجي بجز پوشش براي کف 62 93,540,888 Rls. 2,650 $
382 10 1396 شهيدرجايي هلند 27030090 ساير تورب ها به جز پيت ماس 25,100 88,079,680 Rls. 2,463 $
383 5 1396 شهيدرجايي هلند 90269000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات آلات ودستگاههاي سنجش ياکنترل متغيرهاي مايعات ياگازهامشمول رديف 9026 45 77,002,000 Rls. 2,346 $
384 11 1396 شهيدرجايي هلند 30041012 دارو به شكل مقادير معين يا به صورت خرده فروشي داراي پني سيلين يا مشتقات اين محصولات با ساختار اسيد پني سيلانيك يا استريتوماسين ؛ يا مشتقات اين محصولات مخصوص دام 48 73,870,830 Rls. 2,036 $
385 9 1396 شهيدرجايي هلند 30041012 دارو به شكل مقادير معين يا به صورت خرده فروشي داراي پني سيلين يا مشتقات اين محصولات با ساختار اسيد پني سيلانيك يا استريتوماسين ؛ يا مشتقات اين محصولات مخصوص دام 60 71,273,268 Rls. 2,022 $
386 9 1396 شهيدرجايي هلند 37013090 سايرصفحات وفيلم هاي عکاسي تخت غيرمذکورحساس شده عکسبردا ري نشده که هرضلع بيش ا ز255mmباشد 67 70,663,309 Rls. 2,005 $
387 8 1396 شهيدرجايي هلند 30041012 دارو به شكل مقادير معين يا به صورت خرده فروشي داراي پني سيلين يا مشتقات اين محصولات با ساختار اسيد پني سيلانيك يا استريتوماسين ؛ يا مشتقات اين محصولات مخصوص دام 60 69,551,914 Rls. 1,979 $
388 8 1396 شهيدرجايي هلند 48089000 سايرکاغذهاومقواهاي موج دا رشده, کرپ شده, چين دا ر,دا غ زده, نقش برجسته ياسورا خ شده, بصورت رول.ياورق 772 60,468,581 Rls. 1,720 $
389 8 1396 شهيدرجايي هلند 84254200 جکها وچرخهاي بالاکشنده ،هيدروليكي 1,500 57,062,880 Rls. 1,632 $
390 10 1396 شهيدرجايي هلند 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيک (Scanners ) تشخيص امراض 3 51,757,615 Rls. 1,466 $
391 5 1396 شهيدرجايي هلند 85446020 کابل زميني ا عم ا زروغني ياخشک بالاتر ا ز 132کيلووات لغايت 400 کيلوولت 370 46,201,200 Rls. 1,408 $
392 1 1396 شهيدرجايي هلند 27030090 ساير تورب ها به جز پيت ماس 21,100 39,265,884 Rls. 1,211 $
393 8 1396 شهيدرجايي هلند 94031000 مبلهاي فلزي ا زا نواعي که در دفاتر کار مورد استفاده قرارميگيرند 5,700 34,965,000 Rls. 1,000 $
394 6 1396 شهيدرجايي هلند 94031000 مبلهاي فلزي ا زا نواعي که در دفاتر کار مورد استفاده قرارميگيرند 600 33,420,000 Rls. 1,000 $
395 6 1396 شهيدرجايي هلند 38123910 ک ک ک آنت?­اکس?دان­ها 300 1,545,400 Rls. 47 $
396 6 1396 شهيدرجايي هلند 38123930 ک ک ک پا?دارکننده­ها? UV 150 579,525 Rls. 18 $
مجموع کل
32,156,443,890 ريال
مجموع کل
951,876 دلار