آمار کل " واردات از" کشور (هند) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [7] [6]   [4] [3] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
401 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29224990 سايرا مينوا سيدهاغيرا زا نهاييکه دا را يبيش ا زيک نوع عامل ا کسيژنه هستندوا سترهاي...غيرمذکور 600 1,896,960,000 Rls. 58,469 $
402 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آنها مخلوط نشده غيرمذکور در جاي ديگر 904 1,864,183,600 Rls. 57,191 $
403 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29359040 ک ک ک فاموت?د?ن 750 1,853,610,000 Rls. 52,583 $
404 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29399900 سايرآلکالوئيدهاي نباتي طبيعي يا دوباره توليدشده به وسيله نشر و ا ملاح ا نها...غيرمذکوردرجاي ديگر 1,000 1,849,870,000 Rls. 57,028 $
405 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29224910 ديكلوفناك سديم 2,600 1,832,895,000 Rls. 55,269 $
406 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29339910 مبندازول 2,000 1,828,711,600 Rls. 56,313 $
407 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29336990 سايرترکيباتي که ساختارآنهادا را ي يک حلقه تري آزين مترا کم نشده باشدغيرمذکور 1,525 1,826,647,325 Rls. 53,870 $
408 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29339999 سايرترکيبات هتروسيکليک منحصرا دا ري هتروا تم ا زت غيرمذکوردرجاي ديگر 150 1,821,600,000 Rls. 55,886 $
409 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29362300 ويتامين b2و مشتقات آن , مخلوط نشده 245 1,803,388,344 Rls. 50,673 $
410 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 32064200 ليتو پون و ساير پيگمانکها و فرآوردهکهاي آن 1,000 1,803,175,000 Rls. 51,075 $
411 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 32041990 سايرموا درنگ کننده آلي سنتيک ومخلوطهايي ا ز چندين موا درنگ کننده مشمول شماره 320411لغايت 320419غير مذكور درجاي ديگر 1,010 1,800,763,400 Rls. 54,840 $
412 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 09103090 زردچوبه بجز رديفهاي 09103010 و 09103020 300 1,796,067,000 Rls. 50,226 $
413 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29334990 --- ساير 350 1,782,907,000 Rls. 52,262 $
414 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29213090 ک ک ک ساير 50 1,781,000,000 Rls. 50,523 $
415 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 86079900 ا جزا ءوقطعات نوا قل روي خط را ه آهن که درجاي ديگرمذکورنباشند. 1,019 1,759,612,959 Rls. 54,235 $
416 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29163990 ساير ا سيدهاي منوکربوکسيليک بودا ر ,ا نيدريدها ...غيرمذکور 1,450 1,750,788,000 Rls. 48,959 $
417 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 33012500 روغن هاي اسانسي از ساير نعناع ها(ا زجمله روغن هاي ا سانسي كنسانتره و روغن هاي ا سانسي مطلق ) 1,500 1,742,217,096 Rls. 49,349 $
418 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 84483900 اجزا ءوقطعات ماشين هاي مشمول شماره 8445ياماشين آلات ودستگاههاي كمكي آنها که درجاي ديگرمذکورنباشد 1,806 1,731,283,141 Rls. 48,180 $
419 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29225030 آلندرونيت سديم 300 1,712,342,016 Rls. 52,431 $
420 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29333990 ک ک ک ساير 50 1,710,680,200 Rls. 49,697 $
421 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29214500 1نفتيل آمين (آلفانفتيل آمين (بتانفتيل آمين)کو مشتقات آنها؛ املاح اين محصولات 340 1,710,540,000 Rls. 47,834 $
422 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29395900 سايرتئوفيلين وآمينوفيلين (تئو فيلين -اتيلن دي آمين ) ومشتقات و ا ملاح ا ين محصولات که درجاي ديگر مذکورنباشد 2,000 1,697,520,000 Rls. 49,529 $
423 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29215900 سايرپلي آميدهاي بودا رومشتقات آنها,غيرمذکوردرجاي ديگر;ا ملاح ا ين محصولات 345 1,692,657,000 Rls. 45,897 $
424 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 32050000 لاكکهاي رنگکكننده؛ فرآوردهکهاي مذكور در يادداشت 3 اين فصل كه براساس لاكکهاي رنگکكننده ميکباشند. 1,300 1,692,395,886 Rls. 52,170 $
425 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29222990 ساير امينو -نفتل ها وسايرامينو فنلها ,غيرا زا نهاييکه بيش ا زيک نوع عامل ا کسيژن دا رند,ا ترهاوا سترهاي آنها،املاح اين محصولات غيرمذکوردرجاي ديگر 350 1,690,080,000 Rls. 52,083 $
426 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29163990 ساير ا سيدهاي منوکربوکسيليک بودا ر ,ا نيدريدها ...غيرمذکور 1,600 1,690,080,000 Rls. 51,931 $
427 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29021900 سيکلانيک ها، سيکلنيک ها يا سيکلوترپنيک ها غير از سيکلوهگزان 0 1,684,611,600 Rls. 51,933 $
428 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 32064200 ليتو پون و ساير پيگمانکها و فرآوردهکهاي آن 1,020 1,681,360,660 Rls. 51,389 $
429 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 120 1,680,198,788 Rls. 51,352 $
430 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29199000 -ساير ا سترهاي فسفريک, واملاح آنها (بانضمام لاکتوفسفات ها) ;مشتقات ... آنها 500 1,676,360,000 Rls. 47,484 $
431 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29359090 ک ک ک سا?ر 1,365 1,671,078,000 Rls. 47,393 $
432 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29339920 محصولات آل? ش?م?ا?? ؛ کارباماز??ن 1,000 1,653,316,000 Rls. 46,901 $
433 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29159091 ک ک ک ک آتورواستاتين 200 1,651,611,800 Rls. 50,951 $
434 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29242990 ساير آميدهاي ازجمله كاربامات هاي حلقوي و مشتقات آن و ا ملاح مربوطه غير از رديفهاي 29242100 لغايت 29242950 470 1,633,641,340 Rls. 45,311 $
435 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 33012500 روغن هاي اسانسي از ساير نعناع ها(ا زجمله روغن هاي ا سانسي كنسانتره و روغن هاي ا سانسي مطلق ) 1,800 1,628,039,920 Rls. 50,180 $
436 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 85030010 ا نوا ع کلکتور 2,370 1,626,603,510 Rls. 50,145 $
437 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29339993 ک ک ک ک لوراتادين 300 1,623,600,000 Rls. 47,373 $
438 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29342000 تركيباتي كه ساختار آن داراي يك حلقه بنزوتيازول (هيدروژنه شده يا نشده) بدون تراكم بعدي باشد. 179 1,619,337,822 Rls. 48,821 $
439 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 87141090 ک ک ک ساير 2,616 1,597,286,989 Rls. 43,504 $
440 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 23 1,594,358,137 Rls. 45,240 $
441 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29163930 ماده اوليه دارويي ايبوپروفن 3,100 1,588,349,490 Rls. 48,642 $
442 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 175 1,586,496,400 Rls. 48,578 $
443 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 32041990 سايرموا درنگ کننده آلي سنتيک ومخلوطهايي ا ز چندين موا درنگ کننده مشمول شماره 320411لغايت 320419غير مذكور درجاي ديگر 830 1,583,002,371 Rls. 48,783 $
444 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29332930 --- ماده موثره پنتوپرازول سديم 65 1,581,500,055 Rls. 42,400 $
445 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29333990 ک ک ک ساير 314 1,574,205,745 Rls. 48,294 $
446 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29051400 سايربوتانول ها ,که درجاي ديگري مذکور نباشند 11 1,568,023,095 Rls. 42,896 $
447 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 70101010 ا نوا ع پوکه آمپول ويال وکارتريج ا ز شيشه (گريد دارويي ) 567 1,563,386,292 Rls. 44,479 $
448 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29335965 ک ک ک ماده موثره س?تاگل?پت?ن مونوه?درات 75 1,557,426,000 Rls. 45,885 $
449 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29222100 اسيدهاي آمينو نفتل سولفوئيك و املاح آنها 3,500 1,554,760,935 Rls. 47,461 $
450 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29241900 سايرآميدهاي غيرحلقوي همچينين كاربامات غير حلقوي ومشتفات آنهاا ملاح مربوطه غيرمذکور درجاي ديگر 400 1,548,903,600 Rls. 46,526 $
451 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29369000 ساير، همچنين كنسانترهکهاي طبيعي 25 1,548,540,000 Rls. 47,662 $
452 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 534 1,537,578,160 Rls. 46,008 $
453 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 98843320 قطعات منفصله براي توليد کمباين، به استثناي لاستيک، باساخت داخل 31% وبيشتر 1,530 1,523,604,708 Rls. 47,002 $
454 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 06024000 درختچه گل رز (Rose)، حتي پيوندزده 3,350 1,522,083,750 Rls. 45,915 $
455 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29359090 ک ک ک سا?ر 1,050 1,519,134,700 Rls. 45,473 $
456 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 30067090 سايرفرآورده هاي روان كننده كه به شکل ژل درطب ا نساني يا حيوا ني کاربرد دارد به غير از ژل الکترود پزشکي 1,329 1,517,391,840 Rls. 42,085 $
457 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29211100 مونو، دييا تري متيل آمين کو املاح آنها 100 1,511,470,000 Rls. 44,305 $
458 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 532 1,509,758,848 Rls. 42,845 $
459 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29242990 ساير آميدهاي ازجمله كاربامات هاي حلقوي و مشتقات آن و ا ملاح مربوطه غير از رديفهاي 29242100 لغايت 29242950 500 1,504,095,750 Rls. 46,216 $
460 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 242 1,497,741,300 Rls. 42,488 $
461 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 82072010 حديده کشش مفتول به صورت خام (نيمه ساخته يا کارنشده ) 29 1,491,334,806 Rls. 46,000 $
462 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29221990 سايرآمينوا لکلهابجزآنهاييکه بيش ا زيک نوع عامل ا کسيژن دا رندا ترهاواسترهاآنها،املاح اين محصولات ...غيرمذکوردرجاي ديگر 1,000 1,490,500,000 Rls. 42,219 $
463 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29335950 آلوپورينول 1,000 1,488,660,000 Rls. 45,056 $
464 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29341000 تركيباتي كه ساختار آن داراي يك حلقه تيازول (هيدروژنه شده يا نشده) متراكم نشده باشد 1,750 1,485,350,125 Rls. 44,001 $
465 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 81052000 مات کبالت وسايرمحصولات وا سطه ا ي حاصل ا ز متالورژي کبالت، کبالت بصورت کارنشده، پودر 400 1,480,756,455 Rls. 45,621 $
466 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29211100 مونو، دييا تري متيل آمين کو املاح آنها 100 1,479,680,000 Rls. 44,960 $
467 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 84849090 سايرمجموعه ياجورشده هايي از وا شرها ودرزگيرها،غيرمذکوردرجاي ديگر 2,242 1,479,518,018 Rls. 45,302 $
468 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29341000 تركيباتي كه ساختار آن داراي يك حلقه تيازول (هيدروژنه شده يا نشده) متراكم نشده باشد 1,750 1,479,317,175 Rls. 45,576 $
469 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 84099120 رينگ موتور مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 535 1,467,936,364 Rls. 41,629 $
470 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29335950 آلوپورينول 1,000 1,465,580,000 Rls. 44,875 $
471 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29211100 مونو، دييا تري متيل آمين کو املاح آنها 100 1,465,230,000 Rls. 45,162 $
472 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29225090 سايرا مينوا لکل- فنل ها,ا مينو-ا سيد-فنل هاوسايرترکيبات ا مينه باعامل ا کسيژنه غيرمذکور 920 1,461,683,720 Rls. 45,005 $
473 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29335940 ک ک ک آسيكلووير 35 1,444,850,000 Rls. 40,926 $
474 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 59113200 پارچه هاي نسجي ونمدها متصل يا مجهز به وسايل اتصال براي ماشين هاي کاغذسازي يا ماشين هاي همانند بوزن هرمترمربع 650گرم وبيشتر. 257 1,437,804,060 Rls. 44,111 $
475 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 90183230 سوزن بخيه بانخ ،تك سوزنه باسايزنخ صفر تا0/5ازنوع كات گوت پلين ،كات گوت كروميك ،نايلون ،سيلك ،پلي پروپيلن ،.... 200 1,425,461,160 Rls. 41,784 $
476 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29379000 ساير هورمونها،طبيعي ياساخته شده ازطريق سنتر،مشتقات آنهاومشابه هاي ساختاري آنها،غير مذكور درجاي ديگر . 20 1,404,616,160 Rls. 43,302 $
477 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29221990 سايرآمينوا لکلهابجزآنهاييکه بيش ا زيک نوع عامل ا کسيژن دا رندا ترهاواسترهاآنها،املاح اين محصولات ...غيرمذکوردرجاي ديگر 185 1,397,305,000 Rls. 41,167 $
478 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 206 1,393,920,000 Rls. 37,256 $
479 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29341000 تركيباتي كه ساختار آن داراي يك حلقه تيازول (هيدروژنه شده يا نشده) متراكم نشده باشد 300 1,388,280,000 Rls. 42,799 $
480 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 82073000 ا بزا رهابرا ي پرس کردن, منگنه کردن يا پانچ کردن. 417 1,386,257,232 Rls. 37,489 $
481 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29155000 اسيد پروپيونيك، املاح و استرهاي آن 1,000 1,384,206,000 Rls. 38,409 $
482 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 84193900 ساير خشک کننده هاي غيرخانگي,که درجاي ديگرمذکوريامشمول نباشد 135 1,375,679,550 Rls. 42,060 $
483 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 125 1,372,926,240 Rls. 38,577 $
484 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 84483900 اجزا ءوقطعات ماشين هاي مشمول شماره 8445ياماشين آلات ودستگاههاي كمكي آنها که درجاي ديگرمذکورنباشد 1,488 1,371,661,622 Rls. 42,051 $
485 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 429 1,369,527,300 Rls. 36,717 $
486 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29350099 سايرسولفون اميدها غير از سيلدنافيل سيترات ، استازولاميد، سولفامتوکسازول ، فاموتيدين ، گليبنکلاميد 40 1,364,378,350 Rls. 42,086 $
487 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 68042100 سنگ آسياب, سنباده ياچرخ تراش , ا زا لماس طبيعي ياسنتتيک فشرده شده. 28 1,362,822,200 Rls. 42,012 $
488 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29239000 ا ملاح و هيدروکسيدهاي آمونيوم چهارتايي 800 1,359,307,200 Rls. 41,889 $
489 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 84715090 سايروا حدهاي پردا زش عددي غيرا زشماره هاي 847149يا847149 غيرمذکور درجاي ديگر 115 1,356,839,000 Rls. 41,627 $
490 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 344 1,355,993,726 Rls. 40,169 $
491 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 82073000 ا بزا رهابرا ي پرس کردن, منگنه کردن يا پانچ کردن. 401 1,350,290,468 Rls. 41,499 $
492 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29339100 آل پرازولام (INN)، كامازپام (INN)، كلرديازپوكسيد (INN)، كلونازپام (INN)، كلرازپات، دلورازپام (INN)، ديازپام (INN)، کاستازولام (INN)، لوفلازپات اتيل (INN)، فلوديازپام (INN)، فلونيترازپام(INN)، فلورازپام (INN)، هالازپام (INN)، لورازپام (INN)، لورمتازپام 101 1,349,427,260 Rls. 41,592 $
493 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 26 1,341,782,400 Rls. 39,532 $
494 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 22 1,336,625,000 Rls. 36,072 $
495 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 82 1,326,536,042 Rls. 40,890 $
496 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29221990 سايرآمينوا لکلهابجزآنهاييکه بيش ا زيک نوع عامل ا کسيژن دا رندا ترهاواسترهاآنها،املاح اين محصولات ...غيرمذکوردرجاي ديگر 500 1,325,000,000 Rls. 40,840 $
497 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29251100 ساكارين و املاح آن 500 1,322,181,900 Rls. 37,519 $
498 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29181590 ساير ا ملاح و ا سترهاي ا سيدسيتريک غير مذکور 1,880 1,320,613,600 Rls. 40,698 $
499 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 85340000 مدا رهاي چاپي 365 1,318,624,705 Rls. 40,628 $
500 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29333100 پيريدن و املاح آن 10 1,315,440,000 Rls. 39,232 $
مجموع کل
156,034,735,010 ريال
مجموع کل
4,618,762 دلار