آمار کل " واردات از" کشور (هند) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1396 شهيدرجايي هند 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 212,837,320 7,361,223,900,780 Rls. 224,690,499 $
2 4 1396 شهيدرجايي هند 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 135,015,480 4,560,613,133,910 Rls. 140,358,963 $
3 12 1396 شهيدرجايي هند 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 47,049,000 1,776,647,385,511 Rls. 48,352,751 $
4 1 1396 شهيدرجايي هند 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 44,750,320 1,271,082,930,931 Rls. 39,205,593 $
5 1 1396 شهيدرجايي هند 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد ريل 16,126,259 435,126,783,468 Rls. 13,414,106 $
6 9 1396 شهيدرجايي هند 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد ريل 10,691,880 351,135,000,000 Rls. 9,964,670 $
7 11 1396 شهيدرجايي هند 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 10,087,200 342,893,420,900 Rls. 10,108,178 $
8 11 1396 شهيدرجايي هند 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد ريل 9,304,216 319,043,000,000 Rls. 8,848,543 $
9 12 1396 شهيدرجايي هند 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 1,540,274 239,357,550,108 Rls. 6,464,140 $
10 11 1396 شهيدرجايي هند 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 1,381,082 207,921,869,185 Rls. 5,770,980 $
11 10 1396 شهيدرجايي هند 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 5,533,800 190,177,632,763 Rls. 5,773,810 $
12 7 1396 شهيدرجايي هند 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 2,771,195 188,410,397,593 Rls. 5,614,185 $
13 10 1396 شهيدرجايي هند 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 1,039,331 187,735,442,663 Rls. 5,228,717 $
14 9 1396 شهيدرجايي هند 72021100 -- فرومنگنز داراي بيش از 2 درصد وزني كربن 4,491,000 182,877,761,816 Rls. 5,191,689 $
15 5 1396 شهيدرجايي هند 72023000 فروسيليکومنگنز. 5,632,000 181,487,737,004 Rls. 5,555,484 $
16 9 1396 شهيدرجايي هند 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 1,336,396 178,650,168,089 Rls. 5,162,219 $
17 4 1396 شهيدرجايي هند 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد ريل 6,533,064 177,000,000,000 Rls. 5,446,398 $
18 7 1396 شهيدرجايي هند 72021100 -- فرومنگنز داراي بيش از 2 درصد وزني كربن 4,105,500 171,156,550,839 Rls. 5,118,021 $
19 11 1396 شهيدرجايي هند 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 656,606 167,905,187,305 Rls. 4,569,599 $
20 8 1396 شهيدرجايي هند 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 1,065,216 161,408,557,315 Rls. 4,744,458 $
21 8 1396 شهيدرجايي هند 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 990,989 152,304,159,729 Rls. 4,492,122 $
22 12 1396 شهيدرجايي هند 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 2,345,125 139,377,402,782 Rls. 3,748,344 $
23 8 1396 شهيدرجايي هند 72023000 فروسيليکومنگنز. 4,035,000 138,411,320,533 Rls. 3,984,944 $
24 11 1396 شهيدرجايي هند 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 809,294 137,764,547,460 Rls. 3,852,125 $
25 6 1396 شهيدرجايي هند 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 1,912,550 131,822,838,727 Rls. 3,974,940 $
26 9 1396 شهيدرجايي هند 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 766,754 128,484,164,910 Rls. 3,661,312 $
27 10 1396 شهيدرجايي هند 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 811,339 127,281,641,204 Rls. 3,602,955 $
28 12 1396 شهيدرجايي هند 72023000 فروسيليکومنگنز. 3,370,500 127,087,839,710 Rls. 3,437,364 $
29 8 1396 شهيدرجايي هند 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 1,778,895 124,548,953,327 Rls. 3,578,256 $
30 12 1396 شهيدرجايي هند 72021100 -- فرومنگنز داراي بيش از 2 درصد وزني كربن 2,737,500 119,518,320,910 Rls. 3,241,355 $
31 4 1396 شهيدرجايي هند 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 1,753,674 118,493,681,806 Rls. 3,645,876 $
32 8 1396 شهيدرجايي هند 87041090 دا مپرهابرا ي ا ستفاده درخارج ا زشاهرا ههاباوزن ناخالص بيش ا ز30تن 432,000 117,095,417,142 Rls. 3,401,761 $
33 7 1396 شهيدرجايي هند 72023000 فروسيليکومنگنز. 3,050,000 110,465,837,415 Rls. 3,297,324 $
34 10 1396 شهيدرجايي هند 72021100 -- فرومنگنز داراي بيش از 2 درصد وزني كربن 2,616,360 107,606,246,000 Rls. 3,021,845 $
35 5 1396 شهيدرجايي هند 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 1,528,412 104,418,436,316 Rls. 3,193,868 $
36 9 1396 شهيدرجايي هند 74094000 صفحه, ورق ونوا ر,ا زمس -نيکل يامس -نيکل -روي ، به ضخامت بيش ا ز0.15 ميليمتر. 392,860 103,192,581,315 Rls. 2,927,366 $
37 11 1396 شهيدرجايي هند 38089122 ----50 LD حداكثر 2000 خانگي محصول اماده شيميايي 364,266 100,073,664,600 Rls. 2,743,140 $
38 12 1396 شهيدرجايي هند 38089112 - - - - ساير LD50 حداكثر 2000 تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 228,933 99,568,752,435 Rls. 2,681,188 $
39 11 1396 شهيدرجايي هند 72023000 فروسيليکومنگنز. 2,566,500 99,409,903,278 Rls. 2,713,299 $
40 5 1396 شهيدرجايي هند 55041000 ا لياف مصنوعي غيريکسره, ا زويسکوزريون, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 1,321,736 99,408,429,310 Rls. 3,039,291 $
41 12 1396 شهيدرجايي هند 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 2,798,830 98,252,254,125 Rls. 2,640,039 $
42 6 1396 شهيدرجايي هند 72023000 فروسيليکومنگنز. 2,992,000 95,438,168,864 Rls. 2,888,946 $
43 6 1396 شهيدرجايي هند 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 685,103 94,511,239,235 Rls. 2,876,411 $
44 5 1396 شهيدرجايي هند 72259200 محصولات از فولادممزوج تخت نوردشده, باپهناي 600mmيابيشتر,آبکاري ياا ندودشده باروي به نحوي ديگر 3,953,591 94,390,611,584 Rls. 2,886,122 $
45 9 1396 شهيدرجايي هند 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 3,082,498 88,180,106,520 Rls. 2,496,729 $
46 4 1396 شهيدرجايي هند 84171000 كورهکها و تنورها براي گداختن (Roast)، کذوبکكردن يا تحت ساير عمليات حرارتي قراردادن كلوخهککهاي معدني يا سولفورهاي طبيعي آهن و مس (Pyrites) يا فلزات 370,036 87,996,430,790 Rls. 2,708,977 $
47 12 1396 شهيدرجايي هند 55041000 ا لياف مصنوعي غيريکسره, ا زويسکوزريون, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 1,069,393 86,458,954,863 Rls. 2,318,170 $
48 6 1396 شهيدرجايي هند 84171000 كورهکها و تنورها براي گداختن (Roast)، کذوبکكردن يا تحت ساير عمليات حرارتي قراردادن كلوخهککهاي معدني يا سولفورهاي طبيعي آهن و مس (Pyrites) يا فلزات 352,690 85,329,100,800 Rls. 2,592,723 $
49 9 1396 شهيدرجايي هند 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 1,157,541 84,186,630,003 Rls. 2,388,831 $
50 4 1396 شهيدرجايي هند 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 628,866 83,599,831,524 Rls. 2,575,122 $
51 10 1396 شهيدرجايي هند 72023000 فروسيليکومنگنز. 2,170,000 82,771,586,096 Rls. 2,308,116 $
52 11 1396 شهيدرجايي هند 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 737,140 81,472,694,650 Rls. 2,214,995 $
53 9 1396 شهيدرجايي هند 72023000 فروسيليکومنگنز. 2,312,000 80,419,939,020 Rls. 2,284,975 $
54 11 1396 شهيدرجايي هند 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 1,489,125 79,916,812,281 Rls. 2,187,582 $
55 5 1396 شهيدرجايي هند 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 2,729,581 79,761,568,256 Rls. 2,437,423 $
56 11 1396 شهيدرجايي هند 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 2,544,467 79,601,931,132 Rls. 2,172,047 $
57 5 1396 شهيدرجايي هند 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 588,159 78,653,752,548 Rls. 2,416,904 $
58 4 1396 شهيدرجايي هند 84413000 ماشين هابرا ي ساختن کارتن, جعبه, وغيره ا زکاغذيامقوا (غيراز ساختن به طريق قالب گيري ) 16,043 77,137,380,000 Rls. 2,377,042 $
59 12 1396 شهيدرجايي هند 27101940 روغن پايه معدني 2,391,320 75,193,322,717 Rls. 2,034,636 $
60 12 1396 شهيدرجايي هند 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 414,958 73,631,457,239 Rls. 2,003,475 $
61 10 1396 شهيدرجايي هند 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 986,766 72,431,412,892 Rls. 2,019,540 $
62 10 1396 شهيدرجايي هند 38089122 ----50 LD حداكثر 2000 خانگي محصول اماده شيميايي 325,111 72,114,507,800 Rls. 2,015,601 $
63 11 1396 شهيدرجايي هند 38089112 - - - - ساير LD50 حداكثر 2000 تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 213,243 72,066,315,630 Rls. 1,966,640 $
64 4 1396 شهيدرجايي هند 72023000 فروسيليکومنگنز. 2,413,000 70,755,281,483 Rls. 2,177,227 $
65 12 1396 شهيدرجايي هند 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 2,502,728 68,511,592,438 Rls. 1,831,778 $
66 9 1396 شهيدرجايي هند 38089112 - - - - ساير LD50 حداكثر 2000 تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 216,742 67,120,535,442 Rls. 1,903,822 $
67 8 1396 شهيدرجايي هند 84171000 كورهکها و تنورها براي گداختن (Roast)، کذوبکكردن يا تحت ساير عمليات حرارتي قراردادن كلوخهککهاي معدني يا سولفورهاي طبيعي آهن و مس (Pyrites) يا فلزات 251,852 66,505,351,555 Rls. 1,937,792 $
68 12 1396 شهيدرجايي هند 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 408,775 65,743,146,586 Rls. 1,772,130 $
69 5 1396 شهيدرجايي هند 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 465,030 64,666,377,723 Rls. 1,985,324 $
70 10 1396 شهيدرجايي هند 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 1,355,750 64,187,024,800 Rls. 1,797,444 $
71 8 1396 شهيدرجايي هند 27101930 روغن ترانسفور ماتور 1,897,600 63,460,414,880 Rls. 1,824,554 $
72 8 1396 شهيدرجايي هند 55041000 ا لياف مصنوعي غيريکسره, ا زويسکوزريون, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 815,766 63,354,764,648 Rls. 1,829,091 $
73 12 1396 شهيدرجايي هند 27101930 روغن ترانسفور ماتور 1,718,740 62,273,155,885 Rls. 1,672,131 $
74 9 1396 شهيدرجايي هند 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 547,740 61,796,015,931 Rls. 1,755,580 $
75 8 1396 شهيدرجايي هند 72021100 -- فرومنگنز داراي بيش از 2 درصد وزني كربن 1,625,000 60,998,372,776 Rls. 1,762,736 $
76 5 1396 شهيدرجايي هند 38089122 ----50 LD حداكثر 2000 خانگي محصول اماده شيميايي 255,797 59,642,261,580 Rls. 1,823,148 $
77 4 1396 شهيدرجايي هند 09103090 زردچوبه بجز رديفهاي 09103010 و 09103020 1,444,500 59,522,608,221 Rls. 1,830,950 $
78 5 1396 شهيدرجايي هند 09103090 زردچوبه بجز رديفهاي 09103010 و 09103020 1,535,191 59,387,402,784 Rls. 1,816,453 $
79 1 1396 شهيدرجايي هند 85143000 کوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي ,که درجاي ديگر مذکور نباشد 53,383 59,274,879,666 Rls. 1,827,892 $
80 4 1396 شهيدرجايي هند 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 849,208 58,433,052,806 Rls. 1,797,201 $
81 10 1396 شهيدرجايي هند 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 1,870,094 56,268,144,201 Rls. 1,567,090 $
82 11 1396 شهيدرجايي هند 55041000 ا لياف مصنوعي غيريکسره, ا زويسکوزريون, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 705,380 55,667,835,231 Rls. 1,515,662 $
83 11 1396 شهيدرجايي هند 39076110 ک ک ک گر?د نساج? 1,480,000 55,006,170,000 Rls. 1,494,964 $
84 10 1396 شهيدرجايي هند 55041000 ا لياف مصنوعي غيريکسره, ا زويسکوزريون, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 703,166 54,743,102,624 Rls. 1,525,134 $
85 4 1396 شهيدرجايي هند 73023000 سوزن ريل تقاطعي ،ميله سوزنباني وسايرقطعات تقاطعي راه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 262,614 54,710,675,352 Rls. 1,683,958 $
86 7 1396 شهيدرجايي هند 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 412,920 54,543,043,741 Rls. 1,636,954 $
87 1 1396 شهيدرجايي هند 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 406,338 54,500,076,097 Rls. 1,681,545 $
88 6 1396 شهيدرجايي هند 27101930 روغن ترانسفور ماتور 1,658,790 54,134,202,109 Rls. 1,635,331 $
89 4 1396 شهيدرجايي هند 84612000 ماشين هاي شکل دا دن ياشکافدا رکردن برا ي کارکردن برروي فلزا ت ياسرمت ها 185,110 54,083,236,536 Rls. 1,664,355 $
90 5 1396 شهيدرجايي هند 72029930 فروسيليکوکلسيم (سيکليوکلسيم ) 1,233,489 53,588,011,819 Rls. 1,641,307 $
91 11 1396 شهيدرجايي هند 72021100 -- فرومنگنز داراي بيش از 2 درصد وزني كربن 1,271,000 53,275,152,000 Rls. 1,448,349 $
92 11 1396 شهيدرجايي هند 85143000 کوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي ,که درجاي ديگر مذکور نباشد 239,344 52,639,434,580 Rls. 1,436,098 $
93 9 1396 شهيدرجايي هند 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 19,600 51,747,602,324 Rls. 1,472,961 $
94 8 1396 شهيدرجايي هند 38089112 - - - - ساير LD50 حداكثر 2000 تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 162,175 51,629,159,150 Rls. 1,495,215 $
95 10 1396 شهيدرجايي هند 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 444,640 51,621,045,936 Rls. 1,443,271 $
96 4 1396 شهيدرجايي هند 27101930 روغن ترانسفور ماتور 1,571,940 51,548,176,989 Rls. 1,584,701 $
97 7 1396 شهيدرجايي هند 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 1,889,273 51,301,620,735 Rls. 1,514,780 $
98 4 1396 شهيدرجايي هند 85142000 كوره ها و فرها كه به وسيله القا يا از دست دادن دي الكتريك عمل مي كنند 177,197 50,153,364,000 Rls. 1,543,827 $
99 7 1396 شهيدرجايي هند 55041000 ا لياف مصنوعي غيريکسره, ا زويسکوزريون, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 682,352 50,070,262,217 Rls. 1,480,307 $
100 8 1396 شهيدرجايي هند 74094000 صفحه, ورق ونوا ر,ا زمس -نيکل يامس -نيکل -روي ، به ضخامت بيش ا ز0.15 ميليمتر. 199,286 50,004,011,101 Rls. 1,465,749 $
مجموع کل
25,078,571,123,604 ريال
مجموع کل
744,909,535 دلار