آمار کل " واردات از" کشور (هند) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 6 1396 شهيدرجايي هند 72021100 -- فرومنگنز داراي بيش از 2 درصد وزني كربن 1,410,000 49,642,286,909 Rls. 1,501,239 $
102 4 1396 شهيدرجايي هند 72021100 -- فرومنگنز داراي بيش از 2 درصد وزني كربن 1,097,000 49,425,707,180 Rls. 1,522,673 $
103 8 1396 شهيدرجايي هند 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 1,050,946 48,902,009,539 Rls. 1,405,207 $
104 11 1396 شهيدرجايي هند 09103090 زردچوبه بجز رديفهاي 09103010 و 09103020 1,194,525 47,860,347,662 Rls. 1,303,970 $
105 1 1396 شهيدرجايي هند 84171000 كورهکها و تنورها براي گداختن (Roast)، کذوبکكردن يا تحت ساير عمليات حرارتي قراردادن كلوخهککهاي معدني يا سولفورهاي طبيعي آهن و مس (Pyrites) يا فلزات 263,080 47,023,483,920 Rls. 1,449,946 $
106 9 1396 شهيدرجايي هند 55041000 ا لياف مصنوعي غيريکسره, ا زويسکوزريون, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 566,739 46,248,125,393 Rls. 1,311,930 $
107 12 1396 شهيدرجايي هند 84212940 فيلتر( صافي دياليز) 23,495 46,239,717,888 Rls. 1,243,838 $
108 7 1396 شهيدرجايي هند 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 324,577 46,180,111,000 Rls. 1,387,387 $
109 9 1396 شهيدرجايي هند 38089122 ----50 LD حداكثر 2000 خانگي محصول اماده شيميايي 173,935 46,160,090,000 Rls. 1,308,946 $
110 10 1396 شهيدرجايي هند 09103090 زردچوبه بجز رديفهاي 09103010 و 09103020 1,162,000 45,623,021,280 Rls. 1,271,923 $
111 5 1396 شهيدرجايي هند 32041690 ---ساير مواد رنگي راكتيف وفراورده هاي ان بجز گرانول مستربچ 302,325 45,545,027,944 Rls. 1,396,397 $
112 7 1396 شهيدرجايي هند 38089112 - - - - ساير LD50 حداكثر 2000 تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 154,125 45,382,355,800 Rls. 1,347,585 $
113 4 1396 شهيدرجايي هند 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 1,058,915 45,117,425,017 Rls. 1,389,335 $
114 12 1396 شهيدرجايي هند 39076110 ک ک ک گر?د نساج? 1,180,000 45,068,742,000 Rls. 1,208,310 $
115 10 1396 شهيدرجايي هند 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 1,460 45,021,057,648 Rls. 1,249,232 $
116 9 1396 شهيدرجايي هند 27101940 روغن پايه معدني 1,524,410 44,798,464,951 Rls. 1,272,068 $
117 12 1396 شهيدرجايي هند 38089122 ----50 LD حداكثر 2000 خانگي محصول اماده شيميايي 206,844 44,774,636,000 Rls. 1,208,535 $
118 11 1396 شهيدرجايي هند 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 163,432 44,584,643,547 Rls. 1,221,221 $
119 12 1396 شهيدرجايي هند 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 14,496 44,330,993,899 Rls. 1,189,227 $
120 6 1396 شهيدرجايي هند 74094000 صفحه, ورق ونوا ر,ا زمس -نيکل يامس -نيکل -روي ، به ضخامت بيش ا ز0.15 ميليمتر. 200,165 44,303,512,434 Rls. 1,340,905 $
121 9 1396 شهيدرجايي هند 87041090 دا مپرهابرا ي ا ستفاده درخارج ا زشاهرا ههاباوزن ناخالص بيش ا ز30تن 144,000 43,939,683,000 Rls. 1,276,500 $
122 4 1396 شهيدرجايي هند 38089122 ----50 LD حداكثر 2000 خانگي محصول اماده شيميايي 223,397 43,686,332,300 Rls. 1,344,189 $
123 10 1396 شهيدرجايي هند 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 80,640 43,518,209,426 Rls. 1,216,000 $
124 4 1396 شهيدرجايي هند 74094000 صفحه, ورق ونوا ر,ا زمس -نيکل يامس -نيکل -روي ، به ضخامت بيش ا ز0.15 ميليمتر. 207,593 42,309,481,616 Rls. 1,302,231 $
125 10 1396 شهيدرجايي هند 12024200 بادام زميني پوست كنده، حتي شكسته شده 1,177,600 42,295,390,663 Rls. 1,177,672 $
126 5 1396 شهيدرجايي هند 84068200 توربينهاي بخار(غيرا زآنهائيکه برا? وسايل نقليه آبي بکارميرود) بقدرت حدا کثر40مگاوات 42,798 42,231,215,880 Rls. 1,299,822 $
127 10 1396 شهيدرجايي هند 84452000 ماشين هاي ريسندگي موا دنسجي 66,588 41,731,983,000 Rls. 1,167,003 $
128 4 1396 شهيدرجايي هند 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 83,526 41,589,019,568 Rls. 1,281,615 $
129 5 1396 شهيدرجايي هند 74094000 صفحه, ورق ونوا ر,ا زمس -نيکل يامس -نيکل -روي ، به ضخامت بيش ا ز0.15 ميليمتر. 197,590 41,559,746,797 Rls. 1,272,536 $
130 5 1396 شهيدرجايي هند 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 517,164 41,516,738,062 Rls. 1,271,373 $
131 6 1396 شهيدرجايي هند 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 321,019 41,304,213,724 Rls. 1,263,383 $
132 5 1396 شهيدرجايي هند 74112200 لوله هاي مسي از آلياژ هاي مس براساس مسنيكل (Cupronickel) يا مسنيكلروي (ورشو Nickelsilver) 138,023 41,203,521,032 Rls. 1,259,853 $
133 5 1396 شهيدرجايي هند 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 933,575 40,973,575,980 Rls. 1,253,471 $
134 1 1396 شهيدرجايي هند 52052300 نخ يك لا ، از الياف شانه زده ، كه اندازه آن كمتر از 56/232 دسي تكس بوده ولي از 31/192 دسيکتكس كمتر نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 43 بوده ولي از 52 بيشتر نباشد) 485,584 39,961,875,035 Rls. 1,232,596 $
135 4 1396 شهيدرجايي هند 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 257,826 39,585,120,200 Rls. 1,219,234 $
136 4 1396 شهيدرجايي هند 55041000 ا لياف مصنوعي غيريکسره, ا زويسکوزريون, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 540,468 39,502,910,381 Rls. 1,216,057 $
137 11 1396 شهيدرجايي هند 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 551,498 38,678,313,920 Rls. 1,059,791 $
138 1 1396 شهيدرجايي هند 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 631,710 38,647,767,416 Rls. 1,191,983 $
139 12 1396 شهيدرجايي هند 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 302,000 38,384,491,600 Rls. 1,033,428 $
140 8 1396 شهيدرجايي هند 85142000 كوره ها و فرها كه به وسيله القا يا از دست دادن دي الكتريك عمل مي كنند 199,810 38,029,162,720 Rls. 1,112,304 $
141 1 1396 شهيدرجايي هند 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 555,648 37,957,949,966 Rls. 1,170,530 $
142 1 1396 شهيدرجايي هند 84213930 هسته مرکزي فيلتر تصفيه دود اگزوز خودرو پوشش داده شده 14,900 37,673,780,520 Rls. 1,161,767 $
143 8 1396 شهيدرجايي هند 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 336,000 37,449,139,000 Rls. 1,092,000 $
144 7 1396 شهيدرجايي هند 98871181 موتورس?کلت ها با ساخت داخل کمتر از 30 درصد به استثنا? موتور، لاست?ک وتنه، اگزوز، ترک بند، جاپا?? ، درپوش بغل، دوشاخه وکرب? 188,648 37,160,379,240 Rls. 1,120,334 $
145 6 1396 شهيدرجايي هند 38089122 ----50 LD حداكثر 2000 خانگي محصول اماده شيميايي 152,000 36,739,084,080 Rls. 1,106,998 $
146 11 1396 شهيدرجايي هند 12024200 بادام زميني پوست كنده، حتي شكسته شده 973,500 36,467,793,639 Rls. 997,753 $
147 6 1396 شهيدرجايي هند 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 1,294,384 36,384,614,030 Rls. 1,101,140 $
148 4 1396 شهيدرجايي هند 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 1,269,664 36,143,632,147 Rls. 1,111,173 $
149 4 1396 شهيدرجايي هند 84212940 فيلتر( صافي دياليز) 21,885 36,128,045,875 Rls. 1,111,974 $
150 12 1396 شهيدرجايي هند 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 150,205 35,928,004,864 Rls. 965,547 $
151 12 1396 شهيدرجايي هند 84068200 توربينهاي بخار(غيرا زآنهائيکه برا? وسايل نقليه آبي بکارميرود) بقدرت حدا کثر40مگاوات 209,798 35,231,862,700 Rls. 952,531 $
152 9 1396 شهيدرجايي هند 39076110 ک ک ک گر?د نساج? 1,000,000 35,198,800,000 Rls. 998,853 $
153 12 1396 شهيدرجايي هند 32041690 ---ساير مواد رنگي راكتيف وفراورده هاي ان بجز گرانول مستربچ 229,500 35,054,461,400 Rls. 943,688 $
154 9 1396 شهيدرجايي هند 12024200 بادام زميني پوست كنده، حتي شكسته شده 984,050 34,962,400,090 Rls. 991,705 $
155 5 1396 شهيدرجايي هند 29061200 سيکلو هگزا نول , متيل سيکلو هگزا نول ها و دي متيل سيکلوهگزا نول ها 3,000 34,817,802,000 Rls. 1,062,847 $
156 12 1396 شهيدرجايي هند 29189910 ناپروكسن 25,000 34,809,505,800 Rls. 939,309 $
157 12 1396 شهيدرجايي هند 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 1,066,122 34,772,980,990 Rls. 931,582 $
158 7 1396 شهيدرجايي هند 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 154,715 34,659,139,391 Rls. 1,032,437 $
159 10 1396 شهيدرجايي هند 38089112 - - - - ساير LD50 حداكثر 2000 تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 128,798 34,513,686,950 Rls. 961,450 $
160 7 1396 شهيدرجايي هند 09103090 زردچوبه بجز رديفهاي 09103010 و 09103020 905,150 34,156,435,495 Rls. 1,015,732 $
161 10 1396 شهيدرجايي هند 69032020 ا شياء سرا ميکي نسوزدا را ي بيش ا ز 45%وزني آلومين (Al2O3)باشد 205,684 33,485,183,185 Rls. 930,180 $
162 1 1396 شهيدرجايي هند 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 1,336,757 33,426,649,073 Rls. 1,030,887 $
163 1 1396 شهيدرجايي هند 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 735,000 33,142,807,360 Rls. 1,022,294 $
164 12 1396 شهيدرجايي هند 12024200 بادام زميني پوست كنده، حتي شكسته شده 894,450 32,623,979,845 Rls. 878,790 $
165 10 1396 شهيدرجايي هند 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بکارميروند 69,900 32,564,977,038 Rls. 903,604 $
166 7 1396 شهيدرجايي هند 69091920 هسته مركزي فيلترهاي تصفيه دود اگزوز خودرو (substrate)بدون محافظ فلزي و پوشش داده شده ( coating) 9,948 32,486,216,388 Rls. 976,845 $
167 8 1396 شهيدرجايي هند 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 1,097,052 32,000,852,123 Rls. 918,693 $
168 7 1396 شهيدرجايي هند 27101930 روغن ترانسفور ماتور 978,980 31,819,696,945 Rls. 948,600 $
169 7 1396 شهيدرجايي هند 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 1,179,204 31,787,406,899 Rls. 946,186 $
170 11 1396 شهيدرجايي هند 38151100 کاتاليزورهاي تقويت شده بانيکل ياترکيبات نيکل به عنوا ن ماده فعال 43,469 31,582,507,699 Rls. 874,223 $
171 4 1396 شهيدرجايي هند 38249990 ک ک ک ساير 236,450 31,503,550,000 Rls. 969,412 $
172 5 1396 شهيدرجايي هند 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 356,600 31,277,222,075 Rls. 959,511 $
173 1 1396 شهيدرجايي هند 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 19,308 30,820,574,818 Rls. 951,799 $
174 11 1396 شهيدرجايي هند 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 1,049,502 29,914,500,525 Rls. 813,162 $
175 6 1396 شهيدرجايي هند 38089112 - - - - ساير LD50 حداكثر 2000 تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 110,545 29,905,869,840 Rls. 904,443 $
176 11 1396 شهيدرجايي هند 72101200 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0ميليمترآبکاري شده... باقلع 822,744 29,569,537,897 Rls. 828,517 $
177 7 1396 شهيدرجايي هند 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليک يامدآکريليک. 398,465 29,516,292,633 Rls. 882,064 $
178 7 1396 شهيدرجايي هند 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 708,784 29,491,105,651 Rls. 883,572 $
179 5 1396 شهيدرجايي هند 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 313,660 29,237,980,328 Rls. 897,697 $
180 9 1396 شهيدرجايي هند 32062090 ک ک ک ساير پيگمان ها وفرآورده ها براساس تركيبات كروم بجز گرانول مستربچ 250,900 29,049,373,504 Rls. 823,882 $
181 5 1396 شهيدرجايي هند 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 16,209 28,914,848,063 Rls. 887,161 $
182 11 1396 شهيدرجايي هند 27101930 روغن ترانسفور ماتور 779,980 28,858,570,054 Rls. 780,949 $
183 5 1396 شهيدرجايي هند 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 92,139 28,858,037,600 Rls. 882,835 $
184 9 1396 شهيدرجايي هند 87019420 ک ک ک تراكتور كشاورزي با قدرت کمتر از 120 اسب بخار 199,200 28,856,734,200 Rls. 845,880 $
185 5 1396 شهيدرجايي هند 84452000 ماشين هاي ريسندگي موا دنسجي 93,751 28,816,600,000 Rls. 879,654 $
186 8 1396 شهيدرجايي هند 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 212,215 28,290,811,011 Rls. 859,616 $
187 9 1396 شهيدرجايي هند 69032020 ا شياء سرا ميکي نسوزدا را ي بيش ا ز 45%وزني آلومين (Al2O3)باشد 228,706 27,873,488,128 Rls. 790,845 $
188 9 1396 شهيدرجايي هند 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 965,243 27,806,233,694 Rls. 786,888 $
189 8 1396 شهيدرجايي هند 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 382,240 27,608,686,600 Rls. 807,205 $
190 5 1396 شهيدرجايي هند 84295211 ا نوا ع بيل مکانيکي نو ،به قدرت 200ا سب بخاروکمتر باقابليت چرخش فوقاني 360درجه 218,000 27,586,902,000 Rls. 840,500 $
191 6 1396 شهيدرجايي هند 84295211 ا نوا ع بيل مکانيکي نو ،به قدرت 200ا سب بخاروکمتر باقابليت چرخش فوقاني 360درجه 218,000 27,586,902,000 Rls. 840,500 $
192 10 1396 شهيدرجايي هند 52061300 نخ يك لا ، از الياف شانه نزده ، كه اندازه آن كمتر از 56/232 دسيکتكس بوده ولي كمتر از 31/192 دسيکتكس نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 43 بوده ولي از 52 بيشتر نباشد) 312,863 27,338,306,637 Rls. 760,406 $
193 8 1396 شهيدرجايي هند 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 1,258 27,190,107,144 Rls. 793,339 $
194 12 1396 شهيدرجايي هند 90183916 آنژيوكت (iv cunnula) 31,959 26,964,117,394 Rls. 723,553 $
195 11 1396 شهيدرجايي هند 32062090 ک ک ک ساير پيگمان ها وفرآورده ها براساس تركيبات كروم بجز گرانول مستربچ 209,600 26,926,697,576 Rls. 735,162 $
196 12 1396 شهيدرجايي هند 40012200 کائوچوي طبيعي خاص ا زلحاظ تكنيكي باشکال ا بتدا ئي يابشکل صفحه, ورق 403,200 26,909,568,000 Rls. 723,140 $
197 11 1396 شهيدرجايي هند 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 496,590 26,701,877,502 Rls. 731,438 $
198 5 1396 شهيدرجايي هند 72021100 -- فرومنگنز داراي بيش از 2 درصد وزني كربن 796,000 26,667,727,400 Rls. 814,535 $
199 11 1396 شهيدرجايي هند 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 848,729 26,647,070,475 Rls. 729,699 $
200 8 1396 شهيدرجايي هند 38089122 ----50 LD حداكثر 2000 خانگي محصول اماده شيميايي 75,214 26,615,391,000 Rls. 771,145 $
مجموع کل
3,637,314,970,812 ريال
مجموع کل
106,079,076 دلار