آمار کل " واردات از" کشور (هند) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 6 1396 شهيدرجايي هند 20079910 کپوره موز، انبه، پشنکفروت، ليچي و آناناس 673,228 26,479,037,209 Rls. 801,163 $
202 1 1396 شهيدرجايي هند 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 189,275 26,474,784,336 Rls. 817,349 $
203 7 1396 شهيدرجايي هند 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 112,000 26,473,327,021 Rls. 788,143 $
204 10 1396 شهيدرجايي هند 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 161,912 26,450,987,560 Rls. 755,545 $
205 10 1396 شهيدرجايي هند 26151010 ک ک ک پودر س?ل?کات ز?رکون?وم با مش بالا? 200 478,000 26,227,170,072 Rls. 733,256 $
206 5 1396 شهيدرجايي هند 52061400 نخ يك لا ، از الياف شانه نزده ، كه اندازه آن كمتر از 31/192 دسيکتكس بوده ولي كمتر از 125 دسيکتكس نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 52 بوده ولي از 80 بيشتر نباشد) 325,646 26,225,738,748 Rls. 802,647 $
207 12 1396 شهيدرجايي هند 86080000 ملحقات ومهارکننده هاي خط را ه آهن ياتراموا ; تجهيزا ت مکانيکي علامت دا دن ،ايمني ياكنترل ترافيك براي راه آهن ،تراموا،جاده وراههاي آبي داخلي 71,540 25,909,299,780 Rls. 692,484 $
208 12 1396 شهيدرجايي هند 32062090 ک ک ک ساير پيگمان ها وفرآورده ها براساس تركيبات كروم بجز گرانول مستربچ 188,320 25,890,843,826 Rls. 699,923 $
209 12 1396 شهيدرجايي هند 38089221 - - - - LD50 حداكثر 2000 محصول اماده شيميايي 210,040 25,726,750,600 Rls. 694,053 $
210 11 1396 شهيدرجايي هند 52061400 نخ يك لا ، از الياف شانه نزده ، كه اندازه آن كمتر از 31/192 دسيکتكس بوده ولي كمتر از 125 دسيکتكس نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 52 بوده ولي از 80 بيشتر نباشد) 287,575 25,666,143,000 Rls. 698,443 $
211 7 1396 شهيدرجايي هند 55101100 نخ يک لا,دا را ي 85%يابيشترا لياف غيريکسره مصنوعي,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 407,251 25,443,773,856 Rls. 754,070 $
212 8 1396 شهيدرجايي هند 55101100 نخ يک لا,دا را ي 85%يابيشترا لياف غيريکسره مصنوعي,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 405,503 25,412,693,894 Rls. 737,451 $
213 6 1396 شهيدرجايي هند 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 217,920 25,333,856,448 Rls. 765,861 $
214 4 1396 شهيدرجايي هند 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 297,993 25,218,643,032 Rls. 775,780 $
215 10 1396 شهيدرجايي هند 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 129,200 25,197,953,700 Rls. 702,488 $
216 6 1396 شهيدرجايي هند 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 416,810 25,019,258,360 Rls. 757,981 $
217 7 1396 شهيدرجايي هند 84171000 كورهکها و تنورها براي گداختن (Roast)، کذوبکكردن يا تحت ساير عمليات حرارتي قراردادن كلوخهککهاي معدني يا سولفورهاي طبيعي آهن و مس (Pyrites) يا فلزات 196,480 24,941,606,400 Rls. 757,850 $
218 4 1396 شهيدرجايي هند 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آنها غير از استئاراتهاي فلزي 482,000 24,798,609,206 Rls. 762,791 $
219 11 1396 شهيدرجايي هند 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليک يامدآکريليک. 299,607 24,655,206,030 Rls. 671,420 $
220 11 1396 شهيدرجايي هند 72029930 فروسيليکوکلسيم (سيکليوکلسيم ) 509,125 24,607,670,393 Rls. 670,711 $
221 11 1396 شهيدرجايي هند 84295211 ا نوا ع بيل مکانيکي نو ،به قدرت 200ا سب بخاروکمتر باقابليت چرخش فوقاني 360درجه 174,300 24,578,903,760 Rls. 672,400 $
222 8 1396 شهيدرجايي هند 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 208,642 24,495,295,639 Rls. 712,753 $
223 4 1396 شهيدرجايي هند 52061300 نخ يك لا ، از الياف شانه نزده ، كه اندازه آن كمتر از 56/232 دسيکتكس بوده ولي كمتر از 31/192 دسيکتكس نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 43 بوده ولي از 52 بيشتر نباشد) 317,541 24,422,312,137 Rls. 751,083 $
224 8 1396 شهيدرجايي هند 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 96,790 24,395,383,577 Rls. 705,022 $
225 1 1396 شهيدرجايي هند 39076010 گريد نساجي (پلي اتيلن فتالات ) 760,000 24,357,100,200 Rls. 751,305 $
226 8 1396 شهيدرجايي هند 85143000 کوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي ,که درجاي ديگر مذکور نباشد 36,199 24,321,575,769 Rls. 705,574 $
227 5 1396 شهيدرجايي هند 52052300 نخ يك لا ، از الياف شانه زده ، كه اندازه آن كمتر از 56/232 دسي تكس بوده ولي از 31/192 دسيکتكس كمتر نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 43 بوده ولي از 52 بيشتر نباشد) 268,132 24,273,005,924 Rls. 742,560 $
228 7 1396 شهيدرجايي هند 84068200 توربينهاي بخار(غيرا زآنهائيکه برا? وسايل نقليه آبي بکارميرود) بقدرت حدا کثر40مگاوات 36,098 23,711,659,520 Rls. 720,478 $
229 10 1396 شهيدرجايي هند 84171000 كورهکها و تنورها براي گداختن (Roast)، کذوبکكردن يا تحت ساير عمليات حرارتي قراردادن كلوخهککهاي معدني يا سولفورهاي طبيعي آهن و مس (Pyrites) يا فلزات 28,180 23,631,096,000 Rls. 664,000 $
230 12 1396 شهيدرجايي هند 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 206,460 23,341,065,453 Rls. 624,504 $
231 6 1396 شهيدرجايي هند 08011100 نارگيل رنده خشک کرده 416,000 23,320,517,920 Rls. 708,454 $
232 4 1396 شهيدرجايي هند 52052300 نخ يك لا ، از الياف شانه زده ، كه اندازه آن كمتر از 56/232 دسي تكس بوده ولي از 31/192 دسيکتكس كمتر نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 43 بوده ولي از 52 بيشتر نباشد) 249,933 23,217,675,304 Rls. 714,192 $
233 12 1396 شهيدرجايي هند 09103090 زردچوبه بجز رديفهاي 09103010 و 09103020 502,000 23,185,925,000 Rls. 621,244 $
234 4 1396 شهيدرجايي هند 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 210,959 23,065,404,342 Rls. 710,341 $
235 5 1396 شهيدرجايي هند 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 684,793 23,029,928,796 Rls. 702,957 $
236 9 1396 شهيدرجايي هند 32041690 ---ساير مواد رنگي راكتيف وفراورده هاي ان بجز گرانول مستربچ 160,750 22,948,488,000 Rls. 674,573 $
237 7 1396 شهيدرجايي هند 38089122 ----50 LD حداكثر 2000 خانگي محصول اماده شيميايي 144,789 22,793,789,000 Rls. 675,257 $
238 6 1396 شهيدرجايي هند 87019420 ک ک ک تراكتور كشاورزي با قدرت کمتر از 120 اسب بخار 159,360 22,776,405,120 Rls. 689,376 $
239 7 1396 شهيدرجايي هند 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 314,360 22,597,195,774 Rls. 675,423 $
240 12 1396 شهيدرجايي هند 34021900 موا دآلي تانسيوا کتيف (غيرآنيونيك ،غيركاتونيك ،يونيك )حتي بسته بندي شده براي خرده فروشي 218,120 22,546,067,092 Rls. 607,813 $
241 1 1396 شهيدرجايي هند 09103090 زردچوبه بجز رديفهاي 09103010 و 09103020 508,250 22,495,061,550 Rls. 693,735 $
242 9 1396 شهيدرجايي هند 72024190 فروكروم دا را ي بيشتر ا ز 60 درصد وزني کروم 399,392 22,003,362,350 Rls. 624,421 $
243 11 1396 شهيدرجايي هند 29291090 --- ساير 157,600 21,982,954,000 Rls. 600,430 $
244 4 1396 شهيدرجايي هند 85143000 کوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي ,که درجاي ديگر مذکور نباشد 169,559 21,929,587,596 Rls. 675,654 $
245 1 1396 شهيدرجايي هند 72021100 -- فرومنگنز داراي بيش از 2 درصد وزني كربن 540,000 21,849,750,000 Rls. 674,001 $
246 1 1396 شهيدرجايي هند 38089321 - - - - LD50 حداكثر 2000 محصول اماده شيميايي 96,900 21,835,079,200 Rls. 674,182 $
247 7 1396 شهيدرجايي هند 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 500,000 21,700,437,810 Rls. 663,520 $
248 6 1396 شهيدرجايي هند 09103090 زردچوبه بجز رديفهاي 09103010 و 09103020 560,900 21,614,432,831 Rls. 653,825 $
249 10 1396 شهيدرجايي هند 28241000 منوا کسيدسرب (مردا رسنگ) 230,600 21,416,069,430 Rls. 594,311 $
250 10 1396 شهيدرجايي هند 32041690 ---ساير مواد رنگي راكتيف وفراورده هاي ان بجز گرانول مستربچ 105,700 21,013,844,178 Rls. 587,544 $
251 10 1396 شهيدرجايي هند 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 662,123 20,879,374,928 Rls. 580,436 $
252 8 1396 شهيدرجايي هند 72101200 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0ميليمترآبکاري شده... باقلع 678,153 20,855,163,449 Rls. 605,216 $
253 11 1396 شهيدرجايي هند 87041090 دا مپرهابرا ي ا ستفاده درخارج ا زشاهرا ههاباوزن ناخالص بيش ا ز30تن 72,000 20,740,800,000 Rls. 580,000 $
254 11 1396 شهيدرجايي هند 69091910 هسته مركزي فيلترهاي تصفيه دوداگزوزخودرو بدون محافظ فلزي ازسراميك 5,620 20,655,478,872 Rls. 558,948 $
255 10 1396 شهيدرجايي هند 52061400 نخ يك لا ، از الياف شانه نزده ، كه اندازه آن كمتر از 31/192 دسيکتكس بوده ولي كمتر از 125 دسيکتكس نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 52 بوده ولي از 80 بيشتر نباشد) 244,261 20,604,349,998 Rls. 573,909 $
256 8 1396 شهيدرجايي هند 26151010 ک ک ک پودر س?ل?کات ز?رکون?وم با مش بالا? 200 425,000 20,587,726,000 Rls. 595,513 $
257 10 1396 شهيدرجايي هند 09041220 فلفل خردبه صورت کوبيده دربسته بنديهاي غيرخرده فروشي 100,000 20,587,149,208 Rls. 570,976 $
258 5 1396 شهيدرجايي هند 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 71,395 20,585,286,105 Rls. 630,158 $
259 4 1396 شهيدرجايي هند 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 64,848 20,483,163,540 Rls. 629,649 $
260 12 1396 شهيدرجايي هند 09011190 قهوه ، بونداده ؛ كافئين نگرفته غير مذكور 218,480 20,449,555,478 Rls. 547,929 $
261 12 1396 شهيدرجايي هند 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 600,000 20,390,400,000 Rls. 544,979 $
262 8 1396 شهيدرجايي هند 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 731,662 20,127,665,633 Rls. 581,074 $
263 5 1396 شهيدرجايي هند 52061300 نخ يك لا ، از الياف شانه نزده ، كه اندازه آن كمتر از 56/232 دسيکتكس بوده ولي كمتر از 31/192 دسيکتكس نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 43 بوده ولي از 52 بيشتر نباشد) 246,576 19,563,854,910 Rls. 598,734 $
264 7 1396 شهيدرجايي هند 52052400 ک نخ يك لا ، از الياف شانه زده ، كه اندازه آن كمتر از 31/192 دسي تكس بوده ولي كمتراز 125 دسيکتكس نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 52 بوده ولي از 80 بيشتر نباشد) 235,013 19,558,310,094 Rls. 583,308 $
265 12 1396 شهيدرجايي هند 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 183,577 19,537,990,875 Rls. 524,677 $
266 1 1396 شهيدرجايي هند 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 586,186 19,509,097,361 Rls. 601,773 $
267 1 1396 شهيدرجايي هند 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 8,704 19,420,116,930 Rls. 598,869 $
268 12 1396 شهيدرجايي هند 72024920 فروکروم دا را ي وزن بيشترا ز 05/0ولي مساوي ياكمتراز5/0درصدکربن 243,000 19,348,465,933 Rls. 573,169 $
269 4 1396 شهيدرجايي هند 55092100 نخ يک لا,دا را ي 85%يابيشترا لياف غيريکسره, از پلي ا ستر,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 343,955 19,144,073,176 Rls. 589,335 $
270 1 1396 شهيدرجايي هند 73072990 لوازم واتصالات لوله كشي ازفولاد زنگ نزن كه درجاي ديگر ذكرنشده 30,000 19,125,318,356 Rls. 589,997 $
271 11 1396 شهيدرجايي هند 29319090 ساير ترکيبات آلي - غير آلي غير مذکور در جاي ديگر 399,700 19,105,024,510 Rls. 521,007 $
272 6 1396 شهيدرجايي هند 69032090 ا شياء سراميكي نسوزکه دا را ي بيش ا ز50%وزنيآلومين يامخلوط ياترکيبيا زآلومين وسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 175,776 19,088,840,535 Rls. 577,250 $
273 5 1396 شهيدرجايي هند 27101930 روغن ترانسفور ماتور 601,220 19,038,451,408 Rls. 581,167 $
274 5 1396 شهيدرجايي هند 20079910 کپوره موز، انبه، پشنکفروت، ليچي و آناناس 482,000 19,008,888,547 Rls. 581,211 $
275 4 1396 شهيدرجايي هند 38237090 ا لکل هاي چرب صنعتي بجزالكهاي چرب ا توکسيله آن 337,280 18,979,402,801 Rls. 584,006 $
276 12 1396 شهيدرجايي هند 98871182 موتورس?کلت با ساخت داخل 20درصد به استثنا? موتور، لاست?ک وتنه، اگزوز ، ترک بند ، جاپا?? ، درپوش بغل ، دوشاخه و کرب? 80,842 18,689,655,600 Rls. 501,077 $
277 12 1396 شهيدرجايي هند 72230000 مفتول ا زفولادزنگ نزن. 225,817 18,637,394,305 Rls. 505,519 $
278 6 1396 شهيدرجايي هند 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آنها غير از استئاراتهاي فلزي 445,600 18,629,986,200 Rls. 565,295 $
279 9 1396 شهيدرجايي هند 38089321 - - - - LD50 حداكثر 2000 محصول اماده شيميايي 170,927 18,573,120,000 Rls. 527,630 $
280 11 1396 شهيدرجايي هند 27101940 روغن پايه معدني 594,090 18,500,796,702 Rls. 506,122 $
281 12 1396 شهيدرجايي هند 72251100 محصولات تخت نورد شده از فولاد سيليسيم دار موسوم به مغناطيسي, باپهناي600mmيا بيشتر داراي دانه هاي جهت دار شده 298,850 18,499,765,446 Rls. 495,206 $
282 11 1396 شهيدرجايي هند 38089222 - - - - LD50 بيشتر از 2000 داراي توليد داخل محصول اماده شيميايي 137,908 18,464,695,340 Rls. 508,163 $
283 10 1396 شهيدرجايي هند 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 190,578 18,361,683,232 Rls. 513,360 $
284 12 1396 شهيدرجايي هند 84099950 کيت کامل گازسوز غيرازرديف 84099110 9,548 18,324,523,800 Rls. 492,967 $
285 4 1396 شهيدرجايي هند 98871181 موتورس?کلت ها با ساخت داخل کمتر از 30 درصد به استثنا? موتور، لاست?ک وتنه، اگزوز، ترک بند، جاپا?? ، درپوش بغل، دوشاخه وکرب? 69,406 18,267,301,440 Rls. 562,920 $
286 9 1396 شهيدرجايي هند 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 129,060 18,040,021,996 Rls. 511,695 $
287 6 1396 شهيدرجايي هند 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 407,500 18,001,642,100 Rls. 545,363 $
288 6 1396 شهيدرجايي هند 72029930 فروسيليکوکلسيم (سيکليوکلسيم ) 403,137 17,972,026,424 Rls. 546,804 $
289 6 1396 شهيدرجايي هند 52052300 نخ يك لا ، از الياف شانه زده ، كه اندازه آن كمتر از 56/232 دسي تكس بوده ولي از 31/192 دسيکتكس كمتر نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 43 بوده ولي از 52 بيشتر نباشد) 213,327 17,805,952,506 Rls. 540,475 $
290 9 1396 شهيدرجايي هند 26151010 ک ک ک پودر س?ل?کات ز?رکون?وم با مش بالا? 200 326,000 17,706,177,720 Rls. 502,301 $
291 8 1396 شهيدرجايي هند 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 16,611 17,690,930,180 Rls. 503,997 $
292 6 1396 شهيدرجايي هند 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 460,000 17,649,050,000 Rls. 537,720 $
293 7 1396 شهيدرجايي هند 90183916 آنژيوكت (iv cunnula) 21,615 17,645,094,446 Rls. 528,636 $
294 10 1396 شهيدرجايي هند 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 632,228 17,528,195,809 Rls. 486,949 $
295 12 1396 شهيدرجايي هند 28161090 هيدروا کسيد و پرا کسيدمنيزيوم غير از ژل منيزيوم هيدروکسايد گريد دارويي وپودر منيزيوم هيدروکسايد گريد دارويي 3,101 17,283,141,569 Rls. 479,568 $
296 8 1396 شهيدرجايي هند 32041690 ---ساير مواد رنگي راكتيف وفراورده هاي ان بجز گرانول مستربچ 124,500 17,201,102,935 Rls. 506,349 $
297 4 1396 شهيدرجايي هند 40012200 کائوچوي طبيعي خاص ا زلحاظ تكنيكي باشکال ا بتدا ئي يابشکل صفحه, ورق 201,600 17,188,617,600 Rls. 527,339 $
298 10 1396 شهيدرجايي هند 29163990 ساير ا سيدهاي منوکربوکسيليک بودا ر ,ا نيدريدها ...غيرمذکور 35,750 17,075,810,816 Rls. 473,741 $
299 7 1396 شهيدرجايي هند 29054410 سوربيتول محلول درآب (D-گلوسيتول) 995,000 17,039,510,292 Rls. 505,225 $
300 12 1396 شهيدرجايي هند 32041290 موا درنگي ا سيدي حتي متاليزه وفرآورده هابراساس اين مواد ،فرآورده هاي موادرنگي دندانه ،غير مذكور درجاي ديگر 17,000 16,887,948,000 Rls. 462,000 $
مجموع کل
2,146,040,819,848 ريال
مجموع کل
62,450,052 دلار