آمار کل " واردات از" کشور (هند) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [8] [7]   [5] [4] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
501 10 1396 شهيدرجايي هند 84831020 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ، کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 107,568 10,165,008,792 Rls. 284,431 $
502 10 1396 شهيدرجايي هند 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 132,000 10,133,997,600 Rls. 287,888 $
503 5 1396 شهيدرجايي هند 38089112 - - - - ساير LD50 حداكثر 2000 تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 13,300 10,132,810,000 Rls. 310,019 $
504 12 1396 شهيدرجايي هند 29094300 اترهاي مونو بوتيليك اتيلن گليكول يا دي اتيلن گليكول 187,600 10,091,249,625 Rls. 272,132 $
505 4 1396 شهيدرجايي هند 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 2,360 10,075,947,672 Rls. 310,077 $
506 4 1396 شهيدرجايي هند 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 871,200 10,073,351,419 Rls. 310,360 $
507 4 1396 شهيدرجايي هند 72052900 پودرا زچدن خام, چدن ا شپيگل, آهن يافولاد غير ممزوج 204,000 10,050,944,332 Rls. 308,868 $
508 10 1396 شهيدرجايي هند 38089222 - - - - LD50 بيشتر از 2000 داراي توليد داخل محصول اماده شيميايي 77,660 10,016,258,400 Rls. 280,123 $
509 9 1396 شهيدرجايي هند 40118090 ک ک ک سا?ر 80,820 10,010,914,924 Rls. 284,032 $
510 4 1396 شهيدرجايي هند 25291000 فلداسپات (Feldspat) 2,836,000 10,001,616,938 Rls. 307,349 $
511 10 1396 شهيدرجايي هند 29232010 لستينکها 229,200 9,996,702,969 Rls. 278,520 $
512 6 1396 شهيدرجايي هند 90183916 آنژيوكت (iv cunnula) 18,403 9,977,921,232 Rls. 303,283 $
513 7 1396 شهيدرجايي هند 29161200 استرهاي اسيد اكريليك 189,600 9,975,703,726 Rls. 294,810 $
514 9 1396 شهيدرجايي هند 28332950 سولفات سرب 115,000 9,959,606,800 Rls. 282,564 $
515 6 1396 شهيدرجايي هند 38089119 ک ک ک ک ساير LD50 بيشتر از 2000 تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 1,800 9,950,703,000 Rls. 303,755 $
516 11 1396 شهيدرجايي هند 38089212 ک ک ک ک ساير LD50 حداكثر 2000 سم تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي : قارچ كش ها 27,500 9,950,512,500 Rls. 271,471 $
517 8 1396 شهيدرجايي هند 29032300 تترا کلروا تيلن (پرکلروا تيلن ) 274,440 9,928,620,720 Rls. 287,462 $
518 1 1396 شهيدرجايي هند 32042090 --- ساير محصولات آلي سنتيك از انواع كه به عنوان عوامل درخشان كننده فلورسنت استعمال مي شوند بجز گرانول مستربچ 42,840 9,927,998,349 Rls. 306,225 $
519 7 1396 شهيدرجايي هند 72230000 مفتول ا زفولادزنگ نزن. 156,289 9,860,047,981 Rls. 293,297 $
520 10 1396 شهيدرجايي هند 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 298,880 9,840,832,470 Rls. 275,191 $
521 4 1396 شهيدرجايي هند 84212190 ک ک ک ساير 8,671 9,824,735,750 Rls. 302,816 $
522 4 1396 شهيدرجايي هند 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 91,840 9,803,044,736 Rls. 301,718 $
523 4 1396 شهيدرجايي هند 48115100 کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده باموا دپلاستيکي (بجزچسبها)سفيدشده بوزن هرمترمربع بيش از150گرم 262,725 9,799,824,531 Rls. 301,191 $
524 8 1396 شهيدرجايي هند 76071990 --- ساير 64,500 9,794,498,000 Rls. 283,130 $
525 4 1396 شهيدرجايي هند 29252910 متفورمين 57,950 9,790,057,600 Rls. 301,733 $
526 5 1396 شهيدرجايي هند 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 109,286 9,753,940,984 Rls. 299,720 $
527 12 1396 شهيدرجايي هند 25291000 فلداسپات (Feldspat) 2,368,000 9,731,115,973 Rls. 261,798 $
528 1 1396 شهيدرجايي هند 55041000 ا لياف مصنوعي غيريکسره, ا زويسکوزريون, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 140,946 9,721,812,576 Rls. 299,889 $
529 5 1396 شهيدرجايي هند 55092100 نخ يک لا,دا را ي 85%يابيشترا لياف غيريکسره, از پلي ا ستر,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 179,275 9,718,307,347 Rls. 297,543 $
530 9 1396 شهيدرجايي هند 72021990 فرومنگنز دا را ي بيش ا ز 1درصد ولي مساوي يا کمترا ز 2درصد وزني کربن ساير ا بعاد 270,000 9,715,383,540 Rls. 275,606 $
531 11 1396 شهيدرجايي هند 39011069 کامپاند پلي ا تيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمترا ز 94%بجز نوع پودري 132,000 9,649,212,100 Rls. 262,520 $
532 8 1396 شهيدرجايي هند 84831020 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ، کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 98,327 9,623,191,487 Rls. 279,399 $
533 12 1396 شهيدرجايي هند 15155000 روغن کنجد و ا جزا ء آن 128,000 9,618,418,400 Rls. 262,976 $
534 6 1396 شهيدرجايي هند 72052900 پودرا زچدن خام, چدن ا شپيگل, آهن يافولاد غير ممزوج 190,000 9,595,609,129 Rls. 287,968 $
535 7 1396 شهيدرجايي هند 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 500,790 9,562,013,326 Rls. 285,178 $
536 1 1396 شهيدرجايي هند 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات,., نيمه سفيدشده ياسفيدشده ا زغيرتيره کاج 376,650 9,559,738,584 Rls. 295,127 $
537 6 1396 شهيدرجايي هند 29173500 انيدريد فتاليك 255,000 9,551,284,567 Rls. 290,011 $
538 1 1396 شهيدرجايي هند 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 84,000 9,544,785,673 Rls. 294,338 $
539 12 1396 شهيدرجايي هند 72052900 پودرا زچدن خام, چدن ا شپيگل, آهن يافولاد غير ممزوج 183,000 9,527,509,260 Rls. 255,283 $
540 6 1396 شهيدرجايي هند 38089212 ک ک ک ک ساير LD50 حداكثر 2000 سم تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي : قارچ كش ها 18,140 9,516,643,500 Rls. 286,318 $
541 1 1396 شهيدرجايي هند 12024200 بادام زميني پوست كنده، حتي شكسته شده 285,000 9,507,457,500 Rls. 293,295 $
542 7 1396 شهيدرجايي هند 40118090 ک ک ک سا?ر 78,848 9,484,327,696 Rls. 282,508 $
543 1 1396 شهيدرجايي هند 29319090 ساير ترکيبات آلي - غير آلي غير مذکور در جاي ديگر 250,800 9,436,249,680 Rls. 290,990 $
544 10 1396 شهيدرجايي هند 28112200 دي ا کسيد سيليسيم 270,880 9,402,136,644 Rls. 261,308 $
545 11 1396 شهيدرجايي هند 98842930 قطعات منفصله براي توليدماشين آلات راهسازي،به استثناي لاستيک، باساخت داخل 25%تا كمتر از34% 55,655 9,356,390,064 Rls. 262,901 $
546 12 1396 شهيدرجايي هند 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 292,798 9,347,325,068 Rls. 252,938 $
547 5 1396 شهيدرجايي هند 29032300 تترا کلروا تيلن (پرکلروا تيلن ) 260,700 9,282,124,797 Rls. 284,156 $
548 11 1396 شهيدرجايي هند 15155000 روغن کنجد و ا جزا ء آن 132,000 9,263,640,000 Rls. 255,274 $
549 1 1396 شهيدرجايي هند 72023000 فروسيليکومنگنز. 297,000 9,262,938,600 Rls. 285,723 $
550 11 1396 شهيدرجايي هند 29212990 ساير پلي آمين هاي غيرحلقوي ومشتقات آنها بجز ترت بوتيل آمين كلاولانات 83,200 9,257,398,000 Rls. 255,930 $
551 10 1396 شهيدرجايي هند 39076110 ک ک ک گر?د نساج? 260,000 9,257,040,000 Rls. 260,110 $
552 11 1396 شهيدرجايي هند 29141100 استن 256,000 9,245,491,200 Rls. 254,774 $
553 9 1396 شهيدرجايي هند 29232010 لستينکها 196,000 9,239,460,000 Rls. 261,854 $
554 10 1396 شهيدرجايي هند 32042090 --- ساير محصولات آلي سنتيك از انواع كه به عنوان عوامل درخشان كننده فلورسنت استعمال مي شوند بجز گرانول مستربچ 57,700 9,223,460,480 Rls. 257,273 $
555 12 1396 شهيدرجايي هند 84295211 ا نوا ع بيل مکانيکي نو ،به قدرت 200ا سب بخاروکمتر باقابليت چرخش فوقاني 360درجه 66,000 9,217,088,910 Rls. 252,150 $
556 1 1396 شهيدرجايي هند 52052400 ک نخ يك لا ، از الياف شانه زده ، كه اندازه آن كمتر از 31/192 دسي تكس بوده ولي كمتراز 125 دسيکتكس نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 52 بوده ولي از 80 بيشتر نباشد) 124,286 9,213,840,720 Rls. 284,225 $
557 7 1396 شهيدرجايي هند 72254010 با پهناي بيش از 1200 ميليمتر 294,476 9,213,176,888 Rls. 274,774 $
558 6 1396 شهيدرجايي هند 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 129,521 9,207,533,974 Rls. 278,801 $
559 4 1396 شهيدرجايي هند 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 33,384 9,158,547,444 Rls. 282,166 $
560 4 1396 شهيدرجايي هند 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 84,000 9,141,785,730 Rls. 281,650 $
561 6 1396 شهيدرجايي هند 29225090 سايرا مينوا لکل- فنل ها,ا مينو-ا سيد-فنل هاوسايرترکيبات ا مينه باعامل ا کسيژنه غيرمذکور 2,000 9,140,300,000 Rls. 278,105 $
562 7 1396 شهيدرجايي هند 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 159,000 9,128,394,340 Rls. 272,559 $
563 5 1396 شهيدرجايي هند 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 84,000 9,116,496,880 Rls. 278,750 $
564 8 1396 شهيدرجايي هند 29161200 استرهاي اسيد اكريليك 174,400 9,037,358,304 Rls. 261,245 $
565 12 1396 شهيدرجايي هند 54024700 ساير نخ هااز پلي استرها يك لا باحداكثر 50 دور در متر ,غيرازنخ دوخت ,آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 234,169 9,025,226,170 Rls. 243,270 $
566 4 1396 شهيدرجايي هند 20079910 کپوره موز، انبه، پشنکفروت، ليچي و آناناس 196,244 8,993,369,040 Rls. 276,800 $
567 10 1396 شهيدرجايي هند 32062090 ک ک ک ساير پيگمان ها وفرآورده ها براساس تركيبات كروم بجز گرانول مستربچ 65,500 8,949,634,480 Rls. 252,178 $
568 12 1396 شهيدرجايي هند 38237090 ا لکل هاي چرب صنعتي بجزالكهاي چرب ا توکسيله آن 156,000 8,938,800,000 Rls. 239,653 $
569 5 1396 شهيدرجايي هند 28241000 منوا کسيدسرب (مردا رسنگ) 100,000 8,935,424,500 Rls. 273,457 $
570 7 1396 شهيدرجايي هند 28201000 دي ا کسيدمنگنز 300,000 8,882,684,400 Rls. 265,493 $
571 4 1396 شهيدرجايي هند 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 10,038 8,849,072,560 Rls. 272,576 $
572 1 1396 شهيدرجايي هند 53062000 نخ کتان چندلا(تابيده )ياکابله 102,513 8,844,594,250 Rls. 272,906 $
573 4 1396 شهيدرجايي هند 35030020 ک ک ک کپسول دارو?? از نوع ژلات?ن 27,270 8,837,614,440 Rls. 272,041 $
574 9 1396 شهيدرجايي هند 38089222 - - - - LD50 بيشتر از 2000 داراي توليد داخل محصول اماده شيميايي 75,680 8,832,982,200 Rls. 250,561 $
575 6 1396 شهيدرجايي هند 48115100 کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده باموا دپلاستيکي (بجزچسبها)سفيدشده بوزن هرمترمربع بيش از150گرم 228,435 8,827,409,087 Rls. 265,159 $
576 7 1396 شهيدرجايي هند 28112200 دي ا کسيد سيليسيم 265,600 8,797,024,000 Rls. 260,598 $
577 6 1396 شهيدرجايي هند 48045100 سايرکاغذهاي کرا فت سفيدنشده ومقوا ي کرا فت سفيدنشده به وزن هرمترمربع حدا قل 225 گرم 400,134 8,771,251,935 Rls. 266,699 $
578 8 1396 شهيدرجايي هند 38089219 ک ک ک ک ساير LD50 بيشتر از 2000 سم تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 98,000 8,750,929,600 Rls. 254,225 $
579 4 1396 شهيدرجايي هند 90183916 آنژيوكت (iv cunnula) 12,451 8,749,834,900 Rls. 269,309 $
580 8 1396 شهيدرجايي هند 72193300 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 1لغايت 3mm. 92,154 8,705,783,944 Rls. 248,986 $
581 8 1396 شهيدرجايي هند 52061300 نخ يك لا ، از الياف شانه نزده ، كه اندازه آن كمتر از 56/232 دسيکتكس بوده ولي كمتر از 31/192 دسيکتكس نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 43 بوده ولي از 52 بيشتر نباشد) 104,328 8,696,677,752 Rls. 248,451 $
582 1 1396 شهيدرجايي هند 40012200 کائوچوي طبيعي خاص ا زلحاظ تكنيكي باشکال ا بتدا ئي يابشکل صفحه, ورق 151,200 8,690,824,800 Rls. 267,921 $
583 5 1396 شهيدرجايي هند 40012200 کائوچوي طبيعي خاص ا زلحاظ تكنيكي باشکال ا بتدا ئي يابشکل صفحه, ورق 100,800 8,679,232,800 Rls. 264,942 $
584 8 1396 شهيدرجايي هند 29163930 ماده اوليه دارويي ايبوپروفن 24,025 8,651,182,425 Rls. 248,597 $
585 12 1396 شهيدرجايي هند 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 99,989 8,649,983,745 Rls. 231,190 $
586 9 1396 شهيدرجايي هند 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 71,157 8,641,426,470 Rls. 244,922 $
587 4 1396 شهيدرجايي هند 28201000 دي ا کسيدمنگنز 300,000 8,637,862,500 Rls. 265,585 $
588 9 1396 شهيدرجايي هند 09083190 هل خرد نشده ونسابيده در بستهکبندي آماده براي غيرخرده فروشي 38,430 8,631,718,784 Rls. 245,952 $
589 11 1396 شهيدرجايي هند 34021900 موا دآلي تانسيوا کتيف (غيرآنيونيك ،غيركاتونيك ،يونيك )حتي بسته بندي شده براي خرده فروشي 99,000 8,555,894,520 Rls. 233,632 $
590 5 1396 شهيدرجايي هند 38130000 تركيبات و خرج براي دستگاهکهاي آتشکنشاني؛ نارنجكکها و بمبکهاي آتشکنشاني. 22,000 8,551,926,000 Rls. 261,487 $
591 6 1396 شهيدرجايي هند 38089221 - - - - LD50 حداكثر 2000 محصول اماده شيميايي 67,900 8,523,105,000 Rls. 258,105 $
592 12 1396 شهيدرجايي هند 69032090 ا شياء سراميكي نسوزکه دا را ي بيش ا ز50%وزنيآلومين يامخلوط ياترکيبيا زآلومين وسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 63,970 8,517,805,365 Rls. 227,964 $
593 4 1396 شهيدرجايي هند 29161200 استرهاي اسيد اكريليك 174,400 8,508,258,940 Rls. 261,831 $
594 5 1396 شهيدرجايي هند 54033100 نخ يک لا از ريون ويسکوز، باتاب 120دور يا کمتر در متر، آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 49,625 8,489,745,750 Rls. 259,455 $
595 10 1396 شهيدرجايي هند 85149000 ا جزا ء و قطعات دستگاههاي گرمازاي صنعتي يا آزمايشگاهي مشمول رديف 8514 89,496 8,483,864,062 Rls. 237,174 $
596 6 1396 شهيدرجايي هند 29163990 ساير ا سيدهاي منوکربوکسيليک بودا ر ,ا نيدريدها ...غيرمذکور 21,000 8,464,661,640 Rls. 255,198 $
597 4 1396 شهيدرجايي هند 44111210 تخته فيبري تراكمي متوسط (mdf)باضخامتي نه بيش از5ميلمتركارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 735,415 8,461,424,480 Rls. 260,688 $
598 6 1396 شهيدرجايي هند 74091100 صفحه, ورق ونوا ر,ا زمس تصفيه شده, بصورت طومار,به ضخامت بيش ا ز0.15ميليمتر. 51,178 8,460,864,384 Rls. 256,079 $
599 1 1396 شهيدرجايي هند 29142200 سيكلوهگزانون و متيل سيكلوهگزانونکها 152,000 8,414,554,434 Rls. 259,538 $
600 11 1396 شهيدرجايي هند 85030010 ا نوا ع کلکتور 10,932 8,385,099,510 Rls. 237,884 $
مجموع کل
928,449,588,298 ريال
مجموع کل
27,290,084 دلار