تعداد اعضای اتاق تهران

آمار کل " واردات از" کشور (هند) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [6] [5]   [3] [2] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
301 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 29072200 هيدروکينون و ا ملاح آن 10,600 2,941,802,287 Rls. 90,693 $
302 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 84323010 دستگاه كشت مستقيم، نشاء كار (TRANS PLANTER) 4,872 2,925,351,880 Rls. 90,191 $
303 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 38089322 - - - - LD50 بيشتر از2000 داراي توليد داخل محصول اماده شيميايي 39,600 2,886,619,680 Rls. 88,953 $
304 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 32061110 ک ک ک گرانول مستربچ (Master Batch) 17,000 2,860,068,885 Rls. 88,135 $
305 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 29362920 نيكوتينيك اسيد (نياسين) 15,000 2,850,000,000 Rls. 87,844 $
306 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 53101000 پارچه تاروپودباف ا زکنف ياسايرا لياف نسجي پوسته ساقه نباتاتشماره 5303, سفيدنشده. 61,235 2,848,380,000 Rls. 87,809 $
307 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 32064200 ليتو پون و ساير پيگمانکها و فرآوردهکهاي آن 19,500 2,785,375,000 Rls. 85,852 $
308 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 54031000 نخ بسيارمقاوم ا ز ريون ويسکوز,آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 38,102 2,782,202,956 Rls. 85,773 $
309 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 29280000 مشتقات آلي هيدرازين يا هيدروكسيل آمين. 32,900 2,774,622,280 Rls. 85,537 $
310 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 31,929 2,772,134,211 Rls. 85,408 $
311 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 84099950 کيت کامل گازسوز غيرازرديف 84099110 31,093 2,758,800,437 Rls. 85,045 $
312 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 5,359 2,757,230,000 Rls. 85,000 $
313 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 55101100 نخ يک لا,دا را ي 85%يابيشترا لياف غيريکسره مصنوعي,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 43,546 2,754,346,291 Rls. 84,911 $
314 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 72119000 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده, باپهناي کمترا ز600mmكه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 75,910 2,748,913,760 Rls. 84,733 $
315 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 102,200 2,745,705,200 Rls. 84,653 $
316 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 32110000 سيكاتيفکهاي (خشكکكنندهکهاي) آماده. 16,380 2,737,860,438 Rls. 84,405 $
317 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 72101200 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0ميليمترآبکاري شده... باقلع 114,610 2,725,088,159 Rls. 84,009 $
318 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 38089221 - - - - LD50 حداكثر 2000 محصول اماده شيميايي 10,000 2,717,446,900 Rls. 83,758 $
319 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 29209090 --- ساير استرهاي ساير اسيدهاي غيرآلي فلزي بجز گرانول نيترو گليسرين 18,425 2,682,574,810 Rls. 82,683 $
320 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 39206910 فيلم متالايز ازپلي استرهاي اشباع شده 41,000 2,635,745,212 Rls. 81,262 $
321 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 85391000 لامپ موسوم به چراغ سربسته ( Sealed beam lamp units) 5,229 2,598,115,520 Rls. 80,080 $
322 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 29054900 ساير پلي الکل ها غير مذکور در رديف هاي 29054100 لغايت 29054500 33,600 2,582,025,600 Rls. 79,623 $
323 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 84143011 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کاراييحداقل 35/1 53,162 2,563,899,520 Rls. 79,040 $
324 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 48116000 کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده شده باموم موم پارا فين- ا ستارين- روغن ياگليسرول 20,512 2,558,316,372 Rls. 78,853 $
325 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 28182000 ا کسيد آلومينيم غيرا زکورندوم مصنوعي 120,000 2,552,385,730 Rls. 78,683 $
326 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 54024400 نخ يک لا الاستومريك (Elastomeric)، بدون تاب يا با تابي كه از 50 دور در متر بيشتر نباشد ، آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 13,440 2,548,465,920 Rls. 78,550 $
327 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 29159099 ساير اسيدهاي مونوکربوکسيليک غير حلقوي اشباع شده واسيد ريوها،هالوژنه ها ،پراكسيدها ،پراكسي اسيدهاي آنهامشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها،غير مذكور درجاي ديگر. 28,800 2,544,840,000 Rls. 78,426 $
328 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 40116290 لاستيک رويي چرخ بادي، نو،استخوا ن شاه ماهي براي نواقل ساختماني باقطرطوقه حدا کثر61 cm بدون توليد داخل 26,592 2,529,482,902 Rls. 77,982 $
329 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 74101110 ورق نازک (foil) به ضخامت 50 ميکرون وکمترازمس تصفيه شده بدون تكيه گاه 9,805 2,521,765,189 Rls. 77,741 $
330 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 09101190 زنجبيل خرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غيرخرده فروشي 51,000 2,509,279,797 Rls. 77,328 $
331 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 72209000 محصولات تخت نوردشده ا زفولادزنگ نزن, باپهناي کمترا ز600mmکه درجاي ديگرذکرنشده. 33,000 2,498,564,475 Rls. 77,028 $
332 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 54026200 نخ ا زپلي استرها,چند لا يا کابله آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 22,433 2,488,784,624 Rls. 76,698 $
333 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 28012000 يد 4,000 2,486,474,386 Rls. 76,646 $
334 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 84099950 کيت کامل گازسوز غيرازرديف 84099110 32,018 2,477,984,669 Rls. 76,402 $
335 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 90183910 سوند فولي دورا هه (FOLEY Catheter Twoway) 5,649 2,469,614,466 Rls. 76,131 $
336 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 29321900 سايرترکيباتي كه ساختارآنهاداراي يك حلقه فوران (حتي هيدروژنه شده )،متراكم نشده باشد ، که درجاي ديگري مذکورنباشند 2,000 2,464,020,000 Rls. 75,947 $
337 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 55092200 نخ چندلاياکابله, دا را ي 85%يابيشترا لياف غيريکسره, پلي استر,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 48,111 2,463,649,740 Rls. 75,935 $
338 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 29212990 ساير پلي آمين هاي غيرحلقوي ومشتقات آنها بجز ترت بوتيل آمين كلاولانات 14,260 2,458,176,000 Rls. 75,767 $
339 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 76072000 ورق ونوار نازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،روي تكيه گاه 16,727 2,444,745,240 Rls. 75,337 $
340 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 35,200 2,436,614,400 Rls. 75,162 $
341 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 38089990 --- ساير حشره كش ها غيرمذكور 12,000 2,433,954,900 Rls. 75,020 $
342 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 72172010 مفتول ACSR آبکاري شده يا ا ندودشده با روي 126,313 2,424,947,000 Rls. 74,743 $
343 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 84662000 قطعه کارگيربرا ي ماشين هاي ا بزا ر 9,520 2,420,465,000 Rls. 74,625 $
344 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 87088031 ----ساير قطعات مربوط به سيستم هاي فنر بندي براي سواري ، وانت وتراكتور كشاورزي 21,000 2,409,821,206 Rls. 74,290 $
345 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 84099960 ک ک ک براي موتورهاي اتوبوس، ميني­بوس، کاميون و کاميونت 5,830 2,402,301,087 Rls. 74,060 $
346 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 85399090 ساير اجزاء وقطعات رديف 8539 غيرمذكور 9,756 2,393,997,840 Rls. 73,802 $
347 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 6,274 2,384,334,842 Rls. 73,479 $
348 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 28191000 تري ا کسيدکروم 18,000 2,327,130,000 Rls. 71,728 $
349 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 37019920 زينک ا فست كه هرضلع آن كمتراز255ميلي مترباشد 19,156 2,317,109,010 Rls. 71,432 $
350 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 48025600 کاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده وزن حدا قل 40حدا کثر150gورق تانشده 1ضلع آن 435وديگرا ز297 mmبيشترنباشد 96,488 2,302,480,969 Rls. 71,029 $
351 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 29154010 اس?دها? مونو - د? - ?اتر? کلرواست?ک ، املاح و استرها? آنها ؛ مونو کلرواست?ک اس?د 120,000 2,299,861,600 Rls. 70,887 $
352 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 32064100 لاجورد و فرآوردهکهاي آن 20,000 2,297,407,264 Rls. 70,809 $
353 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 32030000 رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني بااستثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه براساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد 2,000 2,286,537,400 Rls. 70,492 $
354 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 68159990 سايرا شياساخته ا زسنگ يا ا ز سايرموا د معدني غيرمذکور در جاي ديگر 71,768 2,281,766,671 Rls. 70,358 $
355 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 84821000 بلبرينگ. 7,535 2,268,730,510 Rls. 69,921 $
356 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 28191000 تري ا کسيدکروم 18,000 2,263,500,000 Rls. 69,781 $
357 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 75022000 آلياژهاي نيکل بصورت کارنشده. 5,000 2,236,590,720 Rls. 68,926 $
358 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 40151100 دستکش جرا حي ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده 7,896 2,212,203,400 Rls. 68,200 $
359 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 25262010 پوردتالک بهدا شتي ودا رويي( خرد شده وپودرشده ) 88,600 2,210,461,000 Rls. 68,142 $
360 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 32089030 ساير موا د ا فزودني رنگ براساس سايرپليمرهاي سنتيتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ريسپرسه ياحل شده درمحيط غيرآبي 15,200 2,207,374,400 Rls. 68,047 $
361 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 38089429 ساير تكنيكال ها (سم رقيق نشده)داراي گريد دارويي غير مذكور درجاي ديگر 16,000 2,198,352,000 Rls. 67,758 $
362 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 29332990 سايرترکيبات هتروسيليک که ساختاردا را ي يک حلقه ايميدا زول مترا کم نشده باشدغيرمذکور 16,000 2,176,752,000 Rls. 67,111 $
363 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 39269050 وا شرپلي ا تيلن درب شيشه دا رو 20,368 2,163,151,500 Rls. 66,661 $
364 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 09041220 فلفل خردبه صورت کوبيده دربسته بنديهاي غيرخرده فروشي 36,000 2,143,524,060 Rls. 66,060 $
365 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 29183000 اسيدهاي كربوكسيليك با عامل آلدئيد يا ستن ولي بدون عامل اكسيژنه ديگر، انيدريدها، هالوژنورها، پراكسيدها، پراكسي اسيدهاي آنها و مشتقات آنها 1,000 2,130,730,000 Rls. 65,706 $
366 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 57,200 2,108,330,000 Rls. 65,000 $
367 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 29072200 هيدروکينون و ا ملاح آن 8,400 2,102,140,720 Rls. 64,793 $
368 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 32061190 ک ک ک سايرپيگمان ها وفرآورده ها بر اساس دي اكسيد تيتان از لحاظ وزني حاوي 80 درصد يا بيشتر اكسيد تيتانيوم غير از گرانول مستربچ 20,000 2,082,857,400 Rls. 64,199 $
369 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 39206200 صفحه, ورق, ...ا زپلي ا تيلن ترفتالات, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 30,200 2,081,467,050 Rls. 64,146 $
370 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 29319090 ساير ترکيبات آلي - غير آلي غير مذکور در جاي ديگر 59,950 2,077,816,845 Rls. 64,034 $
371 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 38063000 صمغکهاي استر 24,000 2,075,930,640 Rls. 63,997 $
372 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 28201000 دي ا کسيدمنگنز 100,000 2,073,507,500 Rls. 63,910 $
373 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 99,800 2,070,450,260 Rls. 63,809 $
374 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 48116000 کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده شده باموم موم پارا فين- ا ستارين- روغن ياگليسرول 16,307 2,017,769,581 Rls. 62,206 $
375 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 32061190 ک ک ک سايرپيگمان ها وفرآورده ها بر اساس دي اكسيد تيتان از لحاظ وزني حاوي 80 درصد يا بيشتر اكسيد تيتانيوم غير از گرانول مستربچ 20,000 2,013,923,600 Rls. 62,085 $
376 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 84139200 ا جزا ءوقطعات بالابرهاي آبگونها 4,396 1,999,718,384 Rls. 61,636 $
377 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 54033100 نخ يک لا از ريون ويسکوز، باتاب 120دور يا کمتر در متر، آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 12,500 1,998,419,000 Rls. 61,585 $
378 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 53062000 نخ کتان چندلا(تابيده )ياکابله 19,958 1,997,406,637 Rls. 61,618 $
379 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 72222000 ميله هاا زفولادزنگ نزن, سردشکل دا ده شده ياسردتمام شده. 25,702 1,988,559,270 Rls. 61,292 $
380 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 39139000 پليمرهاي طبيعي تغييريافته وپليمرهاي طبيعي غيرمذکورومشمول درجاي ديگربه ا شکال ا بتدا ئي 10,000 1,987,384,100 Rls. 61,265 $
381 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 31051020 کودهاي ميکرومعدني دربسته هاي كمتراز10كيلوگرم 12,000 1,986,768,000 Rls. 61,224 $
382 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 73141200 تور بي سروته انتهاي تاروپودباف ا زفولادزنگ نزن برا ي ماشين آلات. 1,328 1,979,835,000 Rls. 61,023 $
383 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 29214400 دي فنيل آمين و مشتقات آمين؛ املاح مربوطه 15,984 1,964,109,259 Rls. 60,525 $
384 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 1,920 1,960,040,400 Rls. 60,400 $
385 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 28112200 دي ا کسيد سيليسيم 67,960 1,939,178,073 Rls. 59,772 $
386 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 15155000 روغن کنجد و ا جزا ء آن 26,908 1,938,258,150 Rls. 59,751 $
387 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 29211100 مونو، دييا تري متيل آمين کو املاح آنها 26,400 1,918,972,968 Rls. 59,162 $
388 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 2,130 1,908,845,200 Rls. 58,835 $
389 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 48045100 سايرکاغذهاي کرا فت سفيدنشده ومقوا ي کرا فت سفيدنشده به وزن هرمترمربع حدا قل 225 گرم 100,000 1,907,923,500 Rls. 58,818 $
390 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 38241000 چسباننده هاي آماده برا ي قالب ها يامغزي قالب هاي ريخته گري 38,000 1,894,032,000 Rls. 58,366 $
391 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 87089211 ---صداخفه كن ها (منبع اگزوز) براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 9,360 1,882,320,000 Rls. 58,026 $
392 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 72,000 1,874,480,400 Rls. 57,776 $
393 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 28139000 سولفورهاي عناصر غير فلزي (باا ستثناي دي سولفور کربن ) ؛ تري سولفورفسفرتجارتي 32,000 1,872,248,000 Rls. 57,736 $
394 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 52051100 ک ک كه اندازه آن حداقل 29/714 دسي تكس باشد (نمره آن در سيستم متريك از 14 تجاوز نكند). 37,300 1,861,270,000 Rls. 57,397 $
395 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 84822000 رولبيرينگ مخروطي,هم چنين رولبيرينگ هاي جفت وجورشده مخروطي وغلتک مخروطي. 23,882 1,859,112,833 Rls. 57,348 $
396 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 29061100 مانتول (Menthol) 2,800 1,846,000,000 Rls. 56,898 $
397 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 39053000 پلي الكل وينيليك , حتي دا را ي گروه هاي ا ستات غيرهيدروليزه 32,000 1,845,935,216 Rls. 56,904 $
398 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 25030090 کگل گوگرد ( گوگرد تصعيد شده (Sublimed sulphor) ، گوگرد رسوب كرده (گوگرد پرسيپيته وگوگرد كولوئيدال) 32,000 1,843,856,000 Rls. 56,848 $
399 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 38122090 سايرپلاستي سايزهاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي بجزمخلوطهاي دا را ي دي بوتيل فتالات 40,000 1,841,840,000 Rls. 56,779 $
400 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 29033900 مشتقات فلورينه وبرومينه يا يدينه هيدروكربن ها ي غير حلقوي غيراز دي برومواتيلن 15,504 1,836,811,974 Rls. 56,615 $
مجموع کل
231,718,475,275 ريال
مجموع کل
7,142,858 دلار