آمار کل " واردات از" کشور (ويتنام) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1396 شهيدرجايي ويتنام 85023190 سايرمجموعه مولدها كه با نيروي باد كار كند 660 كيلو ولت بيشتر 2,588,600 207,611,000,000 Rls. 6,031,356 $
2 11 1396 شهيدرجايي ويتنام 85023190 سايرمجموعه مولدها كه با نيروي باد كار كند 660 كيلو ولت بيشتر 739,600 66,313,388,988 Rls. 1,805,871 $
3 6 1396 شهيدرجايي ويتنام 09041190 فلفل خرد نشده ونسابيده بصورت غيرخرده فروشي 381,600 59,936,980,450 Rls. 1,813,883 $
4 5 1396 شهيدرجايي ويتنام 23099010 خوراك اماده ابزيان 1,260,000 54,984,722,885 Rls. 1,680,712 $
5 4 1396 شهيدرجايي ويتنام 09041190 فلفل خرد نشده ونسابيده بصورت غيرخرده فروشي 283,000 53,458,266,912 Rls. 1,644,930 $
6 5 1396 شهيدرجايي ويتنام 09041190 فلفل خرد نشده ونسابيده بصورت غيرخرده فروشي 295,000 50,953,623,999 Rls. 1,556,021 $
7 8 1396 شهيدرجايي ويتنام 23099010 خوراك اماده ابزيان 1,000,000 44,554,728,000 Rls. 1,302,584 $
8 7 1396 شهيدرجايي ويتنام 09041190 فلفل خرد نشده ونسابيده بصورت غيرخرده فروشي 259,500 40,415,288,900 Rls. 1,197,411 $
9 11 1396 شهيدرجايي ويتنام 08011900 نارگيل باستثناي نارگيل خشک کرده 1,669,349 37,518,444,508 Rls. 1,019,238 $
10 12 1396 شهيدرجايي ويتنام 23099010 خوراك اماده ابزيان 600,000 33,220,398,560 Rls. 893,863 $
11 10 1396 شهيدرجايي ويتنام 09041190 فلفل خرد نشده ونسابيده بصورت غيرخرده فروشي 191,500 30,761,065,285 Rls. 859,307 $
12 7 1396 شهيدرجايي ويتنام 23099010 خوراك اماده ابزيان 600,000 27,676,061,120 Rls. 825,499 $
13 1 1396 شهيدرجايي ويتنام 09041190 فلفل خرد نشده ونسابيده بصورت غيرخرده فروشي 116,000 24,734,262,750 Rls. 762,713 $
14 9 1396 شهيدرجايي ويتنام 09041190 فلفل خرد نشده ونسابيده بصورت غيرخرده فروشي 133,000 23,604,034,650 Rls. 671,010 $
15 9 1396 شهيدرجايي ويتنام 40118020 ک ک ک لاست?ک فرغون 212,280 21,051,812,160 Rls. 597,384 $
16 4 1396 شهيدرجايي ويتنام 23099010 خوراك اماده ابزيان 500,000 20,139,246,000 Rls. 620,471 $
17 10 1396 شهيدرجايي ويتنام 09011190 قهوه ، بونداده ؛ كافئين نگرفته غير مذكور 230,400 19,763,614,732 Rls. 551,627 $
18 6 1396 شهيدرجايي ويتنام 23099010 خوراك اماده ابزيان 400,000 17,463,749,520 Rls. 527,518 $
19 11 1396 شهيدرجايي ويتنام 09011190 قهوه ، بونداده ؛ كافئين نگرفته غير مذكور 172,800 15,121,380,480 Rls. 412,800 $
20 11 1396 شهيدرجايي ويتنام 40118020 ک ک ک لاست?ک فرغون 142,784 13,861,582,054 Rls. 376,151 $
21 8 1396 شهيدرجايي ويتنام 09041190 فلفل خرد نشده ونسابيده بصورت غيرخرده فروشي 70,460 13,802,937,390 Rls. 402,270 $
22 8 1396 شهيدرجايي ويتنام 09011190 قهوه ، بونداده ؛ كافئين نگرفته غير مذكور 161,382 13,342,758,745 Rls. 390,160 $
23 5 1396 شهيدرجايي ويتنام 09011190 قهوه ، بونداده ؛ كافئين نگرفته غير مذكور 170,400 13,111,411,618 Rls. 401,532 $
24 10 1396 شهيدرجايي ويتنام 08011900 نارگيل باستثناي نارگيل خشک کرده 598,709 13,061,170,546 Rls. 361,708 $
25 7 1396 شهيدرجايي ويتنام 40012200 کائوچوي طبيعي خاص ا زلحاظ تكنيكي باشکال ا بتدا ئي يابشکل صفحه, ورق 221,760 12,943,761,667 Rls. 386,035 $
26 11 1396 شهيدرجايي ويتنام 08011100 نارگيل رنده خشک کرده 200,000 12,203,802,320 Rls. 332,460 $
27 1 1396 شهيدرجايي ويتنام 72021990 فرومنگنز دا را ي بيش ا ز 1درصد ولي مساوي يا کمترا ز 2درصد وزني کربن ساير ا بعاد 200,000 11,998,360,000 Rls. 370,000 $
28 8 1396 شهيدرجايي ويتنام 40012900 سايرکائوچوهاي طبيعي,به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا رکه درجاي ديگرمذکورنباشد 192,000 11,983,092,480 Rls. 340,922 $
29 7 1396 شهيدرجايي ويتنام 52051200 ک نخ يك لا ، از الياف شانه نزده ، كه اندازه آن كمتر از 29/714 دسيکتكس بوده ليكن كمتر از 56/232 دسيکتكس نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 14 بوده ولي از 43 بيشتر نباشد) 125,220 11,846,593,080 Rls. 350,616 $
30 8 1396 شهيدرجايي ويتنام 72021990 فرومنگنز دا را ي بيش ا ز 1درصد ولي مساوي يا کمترا ز 2درصد وزني کربن ساير ا بعاد 184,000 11,666,529,200 Rls. 340,400 $
31 7 1396 شهيدرجايي ويتنام 40012900 سايرکائوچوهاي طبيعي,به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا رکه درجاي ديگرمذکورنباشد 208,400 11,440,806,701 Rls. 338,747 $
32 5 1396 شهيدرجايي ويتنام 72021990 فرومنگنز دا را ي بيش ا ز 1درصد ولي مساوي يا کمترا ز 2درصد وزني کربن ساير ا بعاد 200,000 11,277,870,000 Rls. 346,000 $
33 8 1396 شهيدرجايي ويتنام 52051200 ک نخ يك لا ، از الياف شانه نزده ، كه اندازه آن كمتر از 29/714 دسيکتكس بوده ليكن كمتر از 56/232 دسيکتكس نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 14 بوده ولي از 43 بيشتر نباشد) 114,738 11,003,611,692 Rls. 321,266 $
34 5 1396 شهيدرجايي ويتنام 40012900 سايرکائوچوهاي طبيعي,به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا رکه درجاي ديگرمذکورنباشد 192,000 10,984,139,520 Rls. 335,302 $
35 9 1396 شهيدرجايي ويتنام 09011190 قهوه ، بونداده ؛ كافئين نگرفته غير مذكور 134,400 10,771,716,480 Rls. 306,240 $
36 9 1396 شهيدرجايي ويتنام 73042400 ساير لوله هابراي جداره سازي يالوله گذاري ازفولاد زنگ نزن براي استخراج نفت ياگاز . 98,717 10,546,011,840 Rls. 299,263 $
37 12 1396 شهيدرجايي ويتنام 08011100 نارگيل رنده خشک کرده 154,016 10,417,138,811 Rls. 282,311 $
38 4 1396 شهيدرجايي ويتنام 09011190 قهوه ، بونداده ؛ كافئين نگرفته غير مذكور 133,200 10,241,323,080 Rls. 315,192 $
39 5 1396 شهيدرجايي ويتنام 52051200 ک نخ يك لا ، از الياف شانه نزده ، كه اندازه آن كمتر از 29/714 دسيکتكس بوده ليكن كمتر از 56/232 دسيکتكس نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 14 بوده ولي از 43 بيشتر نباشد) 110,915 10,138,600,030 Rls. 310,489 $
40 12 1396 شهيدرجايي ويتنام 09011190 قهوه ، بونداده ؛ كافئين نگرفته غير مذكور 115,200 10,047,339,840 Rls. 271,680 $
41 10 1396 شهيدرجايي ويتنام 40118020 ک ک ک لاست?ک فرغون 83,400 8,688,919,104 Rls. 240,984 $
42 6 1396 شهيدرجايي ويتنام 09011190 قهوه ، بونداده ؛ كافئين نگرفته غير مذكور 103,800 8,534,485,140 Rls. 259,203 $
43 6 1396 شهيدرجايي ويتنام 52051200 ک نخ يك لا ، از الياف شانه نزده ، كه اندازه آن كمتر از 29/714 دسيکتكس بوده ليكن كمتر از 56/232 دسيکتكس نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 14 بوده ولي از 43 بيشتر نباشد) 91,800 8,505,864,864 Rls. 257,040 $
44 1 1396 شهيدرجايي ويتنام 23099010 خوراك اماده ابزيان 220,000 8,421,789,528 Rls. 259,715 $
45 7 1396 شهيدرجايي ويتنام 09011190 قهوه ، بونداده ؛ كافئين نگرفته غير مذكور 103,800 8,266,323,541 Rls. 245,294 $
46 6 1396 شهيدرجايي ويتنام 55092100 نخ يک لا,دا را ي 85%يابيشترا لياف غيريکسره, از پلي ا ستر,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 133,360 7,559,201,628 Rls. 229,379 $
47 6 1396 شهيدرجايي ويتنام 85087000 ا جزا ء و قطعات جاروبرقي 18,729 7,097,068,692 Rls. 213,967 $
48 5 1396 شهيدرجايي ويتنام 84454000 ماشين هاي نخ پيچي(ا زجمله ماسوره پيچي)قرقره پيچي يابازکردن موا دنسجي 21,000 6,352,665,000 Rls. 193,549 $
49 6 1396 شهيدرجايي ويتنام 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 171,000 6,104,443,500 Rls. 183,366 $
50 12 1396 شهيدرجايي ويتنام 84141090 ک ک ک مدادتراش و تيغه آن 24,729 5,734,079,400 Rls. 154,560 $
51 5 1396 شهيدرجايي ويتنام 40012200 کائوچوي طبيعي خاص ا زلحاظ تكنيكي باشکال ا بتدا ئي يابشکل صفحه, ورق 100,800 5,530,283,640 Rls. 168,493 $
52 12 1396 شهيدرجايي ويتنام 09041190 فلفل خرد نشده ونسابيده بصورت غيرخرده فروشي 36,900 5,222,344,000 Rls. 140,480 $
53 4 1396 شهيدرجايي ويتنام 52051200 ک نخ يك لا ، از الياف شانه نزده ، كه اندازه آن كمتر از 29/714 دسيکتكس بوده ليكن كمتر از 56/232 دسيکتكس نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 14 بوده ولي از 43 بيشتر نباشد) 53,705 4,894,862,056 Rls. 150,403 $
54 8 1396 شهيدرجايي ويتنام 85087000 ا جزا ء و قطعات جاروبرقي 12,486 4,866,588,216 Rls. 141,380 $
55 9 1396 شهيدرجايي ويتنام 40012200 کائوچوي طبيعي خاص ا زلحاظ تكنيكي باشکال ا بتدا ئي يابشکل صفحه, ورق 60,480 4,724,005,572 Rls. 134,011 $
56 9 1396 شهيدرجايي ويتنام 84454000 ماشين هاي نخ پيچي(ا زجمله ماسوره پيچي)قرقره پيچي يابازکردن موا دنسجي 32,500 4,720,275,000 Rls. 135,000 $
57 5 1396 شهيدرجايي ويتنام 40139090 لاستيک تويي ا ز کائوچو بجز براي وسايل نقليه 52,800 4,717,250,000 Rls. 144,321 $
58 4 1396 شهيدرجايي ويتنام 21011100 عصاره ها ,ا سانس ها و تغليظ شده هاي قهوه 17,625 4,675,910,998 Rls. 143,896 $
59 11 1396 شهيدرجايي ويتنام 09041190 فلفل خرد نشده ونسابيده بصورت غيرخرده فروشي 29,000 4,600,094,805 Rls. 125,865 $
60 1 1396 شهيدرجايي ويتنام 55101100 نخ يک لا,دا را ي 85%يابيشترا لياف غيريکسره مصنوعي,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 79,108 4,463,580,764 Rls. 137,603 $
61 5 1396 شهيدرجايي ويتنام 40118020 ک ک ک لاست?ک فرغون 95,640 4,447,096,506 Rls. 135,491 $
62 6 1396 شهيدرجايي ويتنام 40012200 کائوچوي طبيعي خاص ا زلحاظ تكنيكي باشکال ا بتدا ئي يابشکل صفحه, ورق 60,480 4,445,027,904 Rls. 134,012 $
63 8 1396 شهيدرجايي ويتنام 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 630 4,262,994,434 Rls. 125,596 $
64 11 1396 شهيدرجايي ويتنام 03034400 ک ک تن بسيار چرب و چاق(Thunnus obesus) 50,000 3,777,790,500 Rls. 102,878 $
65 10 1396 شهيدرجايي ويتنام 15021010 پيه صنعتي مورد مصرف در صنعت صابونکسازي 159,270 3,698,635,290 Rls. 102,580 $
66 4 1396 شهيدرجايي ويتنام 40118020 ک ک ک لاست?ک فرغون 78,955 3,518,769,450 Rls. 108,162 $
67 11 1396 شهيدرجايي ويتنام 42029200 جعبه هاومحفظه هاغيرمذکوردرجاي ديگر,باسطح خارجي ا زورق هاي موا دپلاستيکي ياا زموا د نسجي 5,317 3,512,412,310 Rls. 96,790 $
68 6 1396 شهيدرجايي ويتنام 40012100 صفحات دودي ا ز کائوچوي طبيعي 60,000 3,496,768,000 Rls. 105,422 $
69 12 1396 شهيدرجايي ويتنام 08011900 نارگيل باستثناي نارگيل خشک کرده 152,898 3,427,909,320 Rls. 92,130 $
70 9 1396 شهيدرجايي ويتنام 08011900 نارگيل باستثناي نارگيل خشک کرده 157,293 3,426,904,653 Rls. 97,197 $
71 6 1396 شهيدرجايي ويتنام 84454000 ماشين هاي نخ پيچي(ا زجمله ماسوره پيچي)قرقره پيچي يابازکردن موا دنسجي 10,850 3,278,220,000 Rls. 98,834 $
72 10 1396 شهيدرجايي ويتنام 09061190 دارچين خرد نشده و آسياب نشده ، غير ازرديف 09061110 50,000 3,246,234,600 Rls. 90,400 $
73 12 1396 شهيدرجايي ويتنام 40118020 ک ک ک لاست?ک فرغون 39,700 3,168,965,160 Rls. 85,752 $
74 5 1396 شهيدرجايي ويتنام 38069000 مشتقات کولوفان وا سيدهاي رزيني,ا سانس کولوفان وروغن کولوفان غير مذکوردرجاي ديگر،خميرهاي عمل آمده باحرارت به غيراز صمغ هاي استر 66,240 3,097,054,291 Rls. 94,261 $
75 11 1396 شهيدرجايي ويتنام 40012900 سايرکائوچوهاي طبيعي,به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا رکه درجاي ديگرمذکورنباشد 58,600 3,020,784,760 Rls. 82,040 $
76 7 1396 شهيدرجايي ويتنام 85081900 ساير جاروبرقي به قدرت بيش از 1500وات وظرفيت 20ليتر . 7,507 2,943,967,800 Rls. 88,090 $
77 9 1396 شهيدرجايي ويتنام 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 105,050 2,895,196,366 Rls. 82,161 $
78 1 1396 شهيدرجايي ويتنام 09011190 قهوه ، بونداده ؛ كافئين نگرفته غير مذكور 37,200 2,773,855,200 Rls. 85,560 $
79 1 1396 شهيدرجايي ويتنام 40119320 لاستيك فرغون داراي توليد داخلي مشابه 64,560 2,667,913,752 Rls. 82,292 $
80 11 1396 شهيدرجايي ويتنام 48139000 کاغذسيگارکه درجاي ديگرگفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نباشد 33,744 2,661,170,820 Rls. 72,017 $
81 5 1396 شهيدرجايي ويتنام 55092100 نخ يک لا,دا را ي 85%يابيشترا لياف غيريکسره, از پلي ا ستر,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 46,920 2,648,814,173 Rls. 80,702 $
82 4 1396 شهيدرجايي ويتنام 55092100 نخ يک لا,دا را ي 85%يابيشترا لياف غيريکسره, از پلي ا ستر,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 46,920 2,630,494,728 Rls. 80,702 $
83 6 1396 شهيدرجايي ويتنام 08011100 نارگيل رنده خشک کرده 52,000 2,575,614,860 Rls. 78,260 $
84 8 1396 شهيدرجايي ويتنام 19019090 ساير فراورده هاي غذايي از عصاره مالت كه فاقد كاكائو بوده غير مذكور 72,480 2,409,570,240 Rls. 68,376 $
85 12 1396 شهيدرجايي ويتنام 15021010 پيه صنعتي مورد مصرف در صنعت صابونکسازي 100,000 2,342,489,688 Rls. 63,012 $
86 4 1396 شهيدرجايي ويتنام 40139090 لاستيک تويي ا ز کائوچو بجز براي وسايل نقليه 40,785 2,339,385,300 Rls. 72,075 $
87 5 1396 شهيدرجايي ويتنام 19019090 ساير فراورده هاي غذايي از عصاره مالت كه فاقد كاكائو بوده غير مذكور 75,360 2,313,846,612 Rls. 70,686 $
88 12 1396 شهيدرجايي ويتنام 09061190 دارچين خرد نشده و آسياب نشده ، غير ازرديف 09061110 33,555 2,284,937,792 Rls. 61,070 $
89 11 1396 شهيدرجايي ويتنام 38249990 ک ک ک ساير 7,733 2,267,141,412 Rls. 62,908 $
90 6 1396 شهيدرجايي ويتنام 19019090 ساير فراورده هاي غذايي از عصاره مالت كه فاقد كاكائو بوده غير مذكور 72,000 2,223,365,760 Rls. 66,528 $
91 10 1396 شهيدرجايي ويتنام 48132000 کاغذسيگاربصورت رول به عرض حدا کثر5سانتيمتر 27,833 2,188,905,045 Rls. 60,708 $
92 5 1396 شهيدرجايي ويتنام 55111000 نخ , داراي 85%وزني يابيشترا لياف غيريکسره سنتتيک آماده شده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 45,209 2,158,810,618 Rls. 66,009 $
93 7 1396 شهيدرجايي ويتنام 38249990 ک ک ک ساير 7,072 2,141,024,620 Rls. 63,854 $
94 7 1396 شهيدرجايي ويتنام 90184100 يونيت دندا نپزشکي,حتي توام با ساير تجهيزا ت دندانپزشکي روي يک پايه مشترک 3,430 2,128,683,480 Rls. 64,680 $
95 7 1396 شهيدرجايي ويتنام 38069000 مشتقات کولوفان وا سيدهاي رزيني,ا سانس کولوفان وروغن کولوفان غير مذکوردرجاي ديگر،خميرهاي عمل آمده باحرارت به غيراز صمغ هاي استر 44,160 2,089,322,208 Rls. 62,312 $
96 10 1396 شهيدرجايي ويتنام 84141090 ک ک ک مدادتراش و تيغه آن 9,273 2,072,649,600 Rls. 57,960 $
97 9 1396 شهيدرجايي ويتنام 84141090 ک ک ک مدادتراش و تيغه آن 9,273 2,042,510,400 Rls. 57,960 $
98 6 1396 شهيدرجايي ويتنام 85012000 موتورهاي اونيور سال (Universal) با جريان متناوب و مستقيم (AC/DC) با قدرت بيشتراز 5/37 وات 8,961 2,030,509,600 Rls. 61,217 $
99 9 1396 شهيدرجايي ويتنام 48132000 کاغذسيگاربصورت رول به عرض حدا کثر5سانتيمتر 26,485 1,998,806,579 Rls. 56,703 $
100 7 1396 شهيدرجايي ويتنام 40012100 صفحات دودي ا ز کائوچوي طبيعي 20,000 1,996,700,000 Rls. 58,827 $
مجموع کل
1,332,303,916,272 ريال
مجموع کل
38,887,665 دلار