آمار کل " واردات از" کشور (ويتنام) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 1 1396 شهيدرجايي ويتنام 40012200 کائوچوي طبيعي خاص ا زلحاظ تكنيكي باشکال ا بتدا ئي يابشکل صفحه, ورق 20,160 1,948,405,536 Rls. 60,084 $
102 9 1396 شهيدرجايي ويتنام 38069000 مشتقات کولوفان وا سيدهاي رزيني,ا سانس کولوفان وروغن کولوفان غير مذکوردرجاي ديگر،خميرهاي عمل آمده باحرارت به غيراز صمغ هاي استر 44,160 1,937,162,304 Rls. 54,953 $
103 6 1396 شهيدرجايي ويتنام 84141090 ک ک ک مدادتراش و تيغه آن 9,273 1,922,475,240 Rls. 57,960 $
104 12 1396 شهيدرجايي ويتنام 39205900 صفحه, ورق, ...ا زسايرپليمرهاي آکريليک, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا 17,004 1,889,250,465 Rls. 51,123 $
105 10 1396 شهيدرجايي ويتنام 39205900 صفحه, ورق, ...ا زسايرپليمرهاي آکريليک, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا 17,213 1,846,680,152 Rls. 51,217 $
106 1 1396 شهيدرجايي ويتنام 33061000 مواد پاكکكننده دندان 30,898 1,846,117,046 Rls. 56,930 $
107 9 1396 شهيدرجايي ويتنام 42022900 کيف دستي، که درجاي ديگر مذکور نباشد 2,957 1,778,960,790 Rls. 52,146 $
108 4 1396 شهيدرجايي ويتنام 52051300 نخ يك لا ، از الياف شانه نزده ، كه اندازه آن كمتر از 56/232 دسي تكس بوده ولي از 31/192 دسي تكس كمتر نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 43 بوده ولي از 52 بيشتر نباشد) 18,870 1,718,125,404 Rls. 52,792 $
109 5 1396 شهيدرجايي ويتنام 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 500 1,716,758,144 Rls. 52,492 $
110 1 1396 شهيدرجايي ويتنام 44029000 ساير زغالهاي چوب حتي بهم فشرده . 41,980 1,656,892,446 Rls. 51,095 $
111 9 1396 شهيدرجايي ويتنام 39205100 صفحه, ورق, ...ا زپلي متاکريلات متيل, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 17,110 1,656,186,000 Rls. 47,000 $
112 10 1396 شهيدرجايي ويتنام 40012900 سايرکائوچوهاي طبيعي,به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا رکه درجاي ديگرمذکورنباشد 40,000 1,623,081,600 Rls. 45,606 $
113 8 1396 شهيدرجايي ويتنام 28365000 کربنات کلسيم 135,000 1,603,759,500 Rls. 47,250 $
114 12 1396 شهيدرجايي ويتنام 28365000 کربنات کلسيم 108,000 1,598,013,567 Rls. 43,246 $
115 4 1396 شهيدرجايي ويتنام 40012200 کائوچوي طبيعي خاص ا زلحاظ تكنيكي باشکال ا بتدا ئي يابشکل صفحه, ورق 20,160 1,583,636,141 Rls. 48,735 $
116 7 1396 شهيدرجايي ويتنام 39205900 صفحه, ورق, ...ا زسايرپليمرهاي آکريليک, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا 20,097 1,563,089,125 Rls. 47,125 $
117 11 1396 شهيدرجايي ويتنام 40012200 کائوچوي طبيعي خاص ا زلحاظ تكنيكي باشکال ا بتدا ئي يابشکل صفحه, ورق 20,160 1,450,824,883 Rls. 39,262 $
118 8 1396 شهيدرجايي ويتنام 40012200 کائوچوي طبيعي خاص ا زلحاظ تكنيكي باشکال ا بتدا ئي يابشکل صفحه, ورق 20,160 1,431,371,088 Rls. 41,583 $
119 10 1396 شهيدرجايي ويتنام 08011100 نارگيل رنده خشک کرده 26,000 1,413,235,200 Rls. 39,520 $
120 11 1396 شهيدرجايي ويتنام 44170000 ا بزا رهاي چوبي,بدنه ودسته جارويابروس ا زچوب, قالب چکمه وکفش ا زچوب 24,903 1,408,052,000 Rls. 38,000 $
121 8 1396 شهيدرجايي ويتنام 08011100 نارگيل رنده خشک کرده 26,000 1,363,834,472 Rls. 39,793 $
122 4 1396 شهيدرجايي ويتنام 40012900 سايرکائوچوهاي طبيعي,به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا رکه درجاي ديگرمذکورنباشد 38,400 1,360,328,832 Rls. 41,798 $
123 8 1396 شهيدرجايي ويتنام 84141090 ک ک ک مدادتراش و تيغه آن 6,182 1,330,066,080 Rls. 38,640 $
124 7 1396 شهيدرجايي ويتنام 08011100 نارگيل رنده خشک کرده 26,000 1,328,363,010 Rls. 39,748 $
125 10 1396 شهيدرجايي ويتنام 22029990 --- ساير 58,474 1,247,495,676 Rls. 35,402 $
126 11 1396 شهيدرجايي ويتنام 19019090 ساير فراورده هاي غذايي از عصاره مالت كه فاقد كاكائو بوده غير مذكور 36,000 1,229,171,328 Rls. 33,264 $
127 6 1396 شهيدرجايي ويتنام 39219060 tee-shirt transferازپلي اميد 6,960 1,170,309,120 Rls. 35,784 $
128 1 1396 شهيدرجايي ويتنام 40139090 لاستيک تويي ا ز کائوچو بجز براي وسايل نقليه 14,800 1,089,093,750 Rls. 33,593 $
129 4 1396 شهيدرجايي ويتنام 38069000 مشتقات کولوفان وا سيدهاي رزيني,ا سانس کولوفان وروغن کولوفان غير مذکوردرجاي ديگر،خميرهاي عمل آمده باحرارت به غيراز صمغ هاي استر 22,080 1,087,015,954 Rls. 33,457 $
130 8 1396 شهيدرجايي ويتنام 38249990 ک ک ک ساير 3,866 1,078,022,942 Rls. 31,454 $
131 10 1396 شهيدرجايي ويتنام 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 36,000 1,048,135,200 Rls. 29,084 $
132 9 1396 شهيدرجايي ويتنام 83030000 گاوصندوق, صندوق ودرهاي زره دا ر وكشوها براي خزائن ،صندوق وصندوقچه اطمينان واشياء همانند ،ا زفلزمعمولي. 20,810 1,041,851,048 Rls. 29,511 $
133 9 1396 شهيدرجايي ويتنام 84379090 اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاه ها از نوع مورد مصرف در مزارع 10,300 1,037,937,600 Rls. 29,400 $
134 7 1396 شهيدرجايي ويتنام 83030000 گاوصندوق, صندوق ودرهاي زره دا ر وكشوها براي خزائن ،صندوق وصندوقچه اطمينان واشياء همانند ،ا زفلزمعمولي. 22,624 1,033,464,186 Rls. 30,294 $
135 4 1396 شهيدرجايي ويتنام 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غيرمذکورا زپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6%وزني پلاستي سايزرمستحکم 17,000 1,013,262,900 Rls. 31,134 $
136 12 1396 شهيدرجايي ويتنام 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 21,000 999,264,000 Rls. 26,880 $
137 5 1396 شهيدرجايي ويتنام 09061190 دارچين خرد نشده و آسياب نشده ، غير ازرديف 09061110 15,940 988,104,460 Rls. 30,128 $
138 5 1396 شهيدرجايي ويتنام 84483900 اجزا ءوقطعات ماشين هاي مشمول شماره 8445ياماشين آلات ودستگاههاي كمكي آنها که درجاي ديگرمذکورنباشد 10,830 979,770,000 Rls. 30,000 $
139 11 1396 شهيدرجايي ويتنام 38069000 مشتقات کولوفان وا سيدهاي رزيني,ا سانس کولوفان وروغن کولوفان غير مذکوردرجاي ديگر،خميرهاي عمل آمده باحرارت به غيراز صمغ هاي استر 18,000 972,688,050 Rls. 26,610 $
140 12 1396 شهيدرجايي ويتنام 69139090 ساير مجسمه وساير اشياء تزئيني (به استثناي چيني )غيرمذكور درجاي ديگر 6,560 972,296,960 Rls. 26,240 $
141 9 1396 شهيدرجايي ويتنام 09061190 دارچين خرد نشده و آسياب نشده ، غير ازرديف 09061110 15,000 961,997,400 Rls. 27,300 $
142 1 1396 شهيدرجايي ويتنام 38069000 مشتقات کولوفان وا سيدهاي رزيني,ا سانس کولوفان وروغن کولوفان غير مذکوردرجاي ديگر،خميرهاي عمل آمده باحرارت به غيراز صمغ هاي استر 22,000 933,624,317 Rls. 28,782 $
143 8 1396 شهيدرجايي ويتنام 08011900 نارگيل باستثناي نارگيل خشک کرده 40,700 914,410,041 Rls. 26,361 $
144 8 1396 شهيدرجايي ويتنام 44029000 ساير زغالهاي چوب حتي بهم فشرده . 21,390 861,143,398 Rls. 25,126 $
145 8 1396 شهيدرجايي ويتنام 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 5,274 841,528,403 Rls. 24,447 $
146 10 1396 شهيدرجايي ويتنام 21069030 پودر حالت دهنده خورا کي 36,000 836,784,000 Rls. 23,400 $
147 10 1396 شهيدرجايي ويتنام 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 3,875 834,981,965 Rls. 23,651 $
148 7 1396 شهيدرجايي ويتنام 09061190 دارچين خرد نشده و آسياب نشده ، غير ازرديف 09061110 13,770 831,074,580 Rls. 24,786 $
149 10 1396 شهيدرجايي ويتنام 44029000 ساير زغالهاي چوب حتي بهم فشرده . 17,000 735,195,600 Rls. 20,400 $
150 10 1396 شهيدرجايي ويتنام 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 9,654 717,840,562 Rls. 20,370 $
151 12 1396 شهيدرجايي ويتنام 46012900 حصيرها ،پوشش كف وپرده ها ازساير مواد گياهي غير مذكور . 3,110 682,097,640 Rls. 18,660 $
152 11 1396 شهيدرجايي ويتنام 48132000 کاغذسيگاربصورت رول به عرض حدا کثر5سانتيمتر 8,242 647,199,314 Rls. 17,515 $
153 6 1396 شهيدرجايي ويتنام 85472000 قطعات عايق ا زموا دپلاستيکي 3,400 645,339,377 Rls. 19,385 $
154 5 1396 شهيدرجايي ويتنام 48132000 کاغذسيگاربصورت رول به عرض حدا کثر5سانتيمتر 8,784 599,660,775 Rls. 18,270 $
155 7 1396 شهيدرجايي ويتنام 19019090 ساير فراورده هاي غذايي از عصاره مالت كه فاقد كاكائو بوده غير مذكور 18,240 592,637,892 Rls. 17,556 $
156 1 1396 شهيدرجايي ويتنام 19019090 ساير فراورده هاي غذايي از عصاره مالت كه فاقد كاكائو بوده غير مذكور 18,240 569,481,528 Rls. 17,556 $
157 5 1396 شهيدرجايي ويتنام 84379090 اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاه ها از نوع مورد مصرف در مزارع 4,170 521,588,798 Rls. 15,922 $
158 5 1396 شهيدرجايي ويتنام 20079910 کپوره موز، انبه، پشنکفروت، ليچي و آناناس 13,600 512,350,760 Rls. 15,640 $
159 5 1396 شهيدرجايي ويتنام 21069030 پودر حالت دهنده خورا کي 24,000 509,480,400 Rls. 15,600 $
160 5 1396 شهيدرجايي ويتنام 92011000 پيانو با سيم يازه عمودي 2,880 454,926,550 Rls. 13,910 $
161 6 1396 شهيدرجايي ويتنام 40118020 ک ک ک لاست?ک فرغون 18,000 449,510,040 Rls. 13,812 $
162 6 1396 شهيدرجايي ويتنام 08011900 نارگيل باستثناي نارگيل خشک کرده 19,410 437,846,080 Rls. 13,252 $
163 8 1396 شهيدرجايي ويتنام 09061190 دارچين خرد نشده و آسياب نشده ، غير ازرديف 09061110 6,500 405,449,590 Rls. 11,830 $
164 8 1396 شهيدرجايي ويتنام 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 93 395,715,660 Rls. 11,496 $
165 4 1396 شهيدرجايي ويتنام 09061190 دارچين خرد نشده و آسياب نشده ، غير ازرديف 09061110 6,500 384,356,700 Rls. 11,830 $
166 10 1396 شهيدرجايي ويتنام 92051000 آلات موسيقي بادي - برنجي (مثلا قره ني - ترومپت ) 844 379,234,800 Rls. 10,605 $
167 12 1396 شهيدرجايي ويتنام 73065010 لوله وپروفيل , جوش دا ده شده,باسطح مقطع مدور,ا زسايرفولادهاي ممزوج, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 6,710 372,106,640 Rls. 10,070 $
168 4 1396 شهيدرجايي ويتنام 19019090 ساير فراورده هاي غذايي از عصاره مالت كه فاقد كاكائو بوده غير مذكور 12,000 361,413,360 Rls. 11,088 $
169 4 1396 شهيدرجايي ويتنام 08011900 نارگيل باستثناي نارگيل خشک کرده 19,450 358,109,114 Rls. 11,033 $
170 7 1396 شهيدرجايي ويتنام 08011900 نارگيل باستثناي نارگيل خشک کرده 15,300 352,591,865 Rls. 10,445 $
171 9 1396 شهيدرجايي ويتنام 44029000 ساير زغالهاي چوب حتي بهم فشرده . 8,250 349,509,600 Rls. 9,900 $
172 8 1396 شهيدرجايي ويتنام 48132000 کاغذسيگاربصورت رول به عرض حدا کثر5سانتيمتر 4,284 344,049,884 Rls. 10,039 $
173 9 1396 شهيدرجايي ويتنام 68029310 سنگ خارا (گران?ت)، پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 22,695 334,461,488 Rls. 9,488 $
174 8 1396 شهيدرجايي ويتنام 44219990 --- ساير 2,570 325,356,744 Rls. 9,452 $
175 8 1396 شهيدرجايي ويتنام 68029310 سنگ خارا (گران?ت)، پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 22,100 325,012,524 Rls. 9,442 $
176 4 1396 شهيدرجايي ويتنام 28365000 کربنات کلسيم 27,000 311,464,575 Rls. 9,585 $
177 6 1396 شهيدرجايي ويتنام 68029310 سنگ خارا (گران?ت)، پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 22,899 306,443,655 Rls. 9,205 $
178 4 1396 شهيدرجايي ويتنام 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 24,012 295,171,650 Rls. 9,085 $
179 9 1396 شهيدرجايي ويتنام 23031000 تفاله نشاسته سازي و تفاله هاي همانند 10,000 275,822,100 Rls. 8,226 $
180 9 1396 شهيدرجايي ويتنام 96081010 قلم نوك ساچمه اي با جوهر خميري (خودکار) 1,020 274,824,900 Rls. 7,860 $
181 6 1396 شهيدرجايي ويتنام 40139090 لاستيک تويي ا ز کائوچو بجز براي وسايل نقليه 3,700 271,663,350 Rls. 8,347 $
182 11 1396 شهيدرجايي ويتنام 73051990 لوله ازآهن يافولا د بامقطع مدور باقطر خارجي بيش از 4/406براي خطوط نفت وگاز غير مذكور درجاي ديگر 11,172 270,865,140 Rls. 7,410 $
183 4 1396 شهيدرجايي ويتنام 21069030 پودر حالت دهنده خورا کي 12,000 254,241,000 Rls. 7,800 $
184 7 1396 شهيدرجايي ويتنام 87116090 --- ساير 494 244,042,980 Rls. 7,190 $
185 5 1396 شهيدرجايي ويتنام 92012000 پيانو با سيم يازه ا فقي 640 235,476,000 Rls. 7,200 $
186 7 1396 شهيدرجايي ويتنام 48132000 کاغذسيگاربصورت رول به عرض حدا کثر5سانتيمتر 2,709 229,113,540 Rls. 6,833 $
187 1 1396 شهيدرجايي ويتنام 08011900 نارگيل باستثناي نارگيل خشک کرده 8,550 177,240,140 Rls. 5,467 $
188 10 1396 شهيدرجايي ويتنام 73064010 لوله, جوش دا ده شده باسطح مقطع , مدور, ازفولاد زنگ نزن با قطر خارجي كمتراز2/203 ميليمتر 1,863 138,525,973 Rls. 3,931 $
189 7 1396 شهيدرجايي ويتنام 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 2 95,242,590 Rls. 2,806 $
190 4 1396 شهيدرجايي ويتنام 85011090 سايرا لکتروموتورهابه قدرت حداكثر 37.5 وات بجزباجريان متناوب وياجريان مستقيم 12و24ولت 1,120 82,767,900 Rls. 2,550 $
191 11 1396 شهيدرجايي ويتنام 84196000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي مايع کردن هوا ياسايرگازها 585 78,040,200 Rls. 2,112 $
192 12 1396 شهيدرجايي ويتنام 84089010 ساير موتورهاي ديزل ونيمه ديزل با قدرت تا 150 اسب بخار 272 77,026,600 Rls. 2,072 $
193 8 1396 شهيدرجايي ويتنام 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 720 57,450,318 Rls. 1,669 $
194 12 1396 شهيدرجايي ويتنام 87011000 ک تراكتورهاي كوچك قابل هدايت به وسيله انسان پياده (Pedestrain controlled): 270 43,346,050 Rls. 1,166 $
195 9 1396 شهيدرجايي ويتنام 96086000 مغزي قلم خودکارنوک ساچمه ا ي, ومخزن جوهر. 70 42,797,160 Rls. 1,224 $
196 6 1396 شهيدرجايي ويتنام 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 210 42,109,200 Rls. 1,260 $
197 12 1396 شهيدرجايي ويتنام 85079090 اجزاء وقطعات انباره هاي برقي (همچنين جدا كننده هاي آنها)به جز پليت باطري 525 39,033,750 Rls. 1,050 $
198 12 1396 شهيدرجايي ويتنام 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 200 23,549,830 Rls. 670 $
199 6 1396 شهيدرجايي ويتنام 90319000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي آلات ووسايل وماشينهاي مشمول رديف 9031 187 21,856,680 Rls. 654 $
200 10 1396 شهيدرجايي ويتنام 84831020 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ، کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 120 18,862,170 Rls. 530 $
مجموع کل
79,647,597,039 ريال
مجموع کل
2,324,654 دلار