آمار کل " واردات از" کشور (پاكستان) گمرک (منطقه آزادچابهار)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 منطقه آزادچابهار پاكستان 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 5,770,840 169,854,884,533 Rls. 4,553,818 $
2 9 1396 منطقه آزادچابهار پاكستان 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 2,690,600 62,758,892,841 Rls. 1,780,676 $
3 11 1396 منطقه آزادچابهار پاكستان 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 2,332,600 62,678,093,732 Rls. 1,703,189 $
4 3 1396 منطقه آزادچابهار پاكستان 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 3,273,890 62,149,247,204 Rls. 1,915,534 $
5 5 1396 منطقه آزادچابهار پاكستان 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 1,858,730 54,380,117,435 Rls. 1,662,057 $
6 7 1396 منطقه آزادچابهار پاكستان 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 2,005,140 38,197,042,623 Rls. 1,135,512 $
7 10 1396 منطقه آزادچابهار پاكستان 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 1,167,204 26,025,034,457 Rls. 723,415 $
8 4 1396 منطقه آزادچابهار پاكستان 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 891,305 24,151,140,329 Rls. 744,123 $
9 8 1396 منطقه آزادچابهار پاكستان 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 334,440 7,943,323,986 Rls. 230,763 $
10 2 1396 منطقه آزادچابهار پاكستان 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 160,050 3,631,950,630 Rls. 112,035 $
11 3 1396 منطقه آزادچابهار پاكستان 95066210 توپ فوتبال , بسکتبال , وا ليبال, هندبال 8,462 2,607,934,800 Rls. 80,400 $
12 3 1396 منطقه آزادچابهار پاكستان 40151990 ساير دستکش هاو دستکش يک ا نگشتي ونيم دستکش غيرمذکور ازكائوچوي ولكانيره سفت نشده 1,700 275,816,500 Rls. 8,500 $
مجموع کل
514,653,479,070 ريال
مجموع کل
14,650,022 دلار