آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (زنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1396 زنجان چين 27040090 سايرکک ها ونيمه کک ها ي,زغال سنگ ,لينيت ياتورب زغال قرع غيرمذکوردرجاي ديگر 23,717,246 137,819,000,000 Rls. 3,903,782 $
2 11 1396 زنجان چين 39211200 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا زپليمرهاي کلروروينيل 1,193,881 29,831,185,094 Rls. 811,522 $
3 11 1396 زنجان چين 54022000 نخ بسيار مقاوم از پليکاسترها 448,000 28,293,834,240 Rls. 767,993 $
4 7 1396 زنجان چين 54021910 نخ پليکآميد 6 با دسيکتكس 900 الي 2400 و با مقاومت 5/73 الي 4/90 300,000 26,236,950,000 Rls. 775,731 $
5 9 1396 زنجان چين 54022000 نخ بسيار مقاوم از پليکاسترها 364,360 22,581,665,412 Rls. 640,450 $
6 3 1396 زنجان چين 54022000 نخ بسيار مقاوم از پليکاسترها 389,408 21,159,392,476 Rls. 652,146 $
7 10 1396 زنجان چين 39211200 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا زپليمرهاي کلروروينيل 740,568 18,288,381,387 Rls. 509,158 $
8 8 1396 زنجان چين 54021910 نخ پليکآميد 6 با دسيکتكس 900 الي 2400 و با مقاومت 5/73 الي 4/90 200,555 17,963,418,681 Rls. 513,151 $
9 2 1396 زنجان چين 54021920 نخ پليکآميد 6/6 با دسيکتكس 900 الي 2400 و با مقاومت 5/73 الي 4/90 195,644 16,923,491,269 Rls. 521,734 $
10 7 1396 زنجان چين 54021920 نخ پليکآميد 6/6 با دسيکتكس 900 الي 2400 و با مقاومت 5/73 الي 4/90 129,775 13,899,289,568 Rls. 414,533 $
11 10 1396 زنجان چين 54021910 نخ پليکآميد 6 با دسيکتكس 900 الي 2400 و با مقاومت 5/73 الي 4/90 143,053 13,717,243,495 Rls. 378,790 $
12 9 1396 زنجان چين 39211200 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا زپليمرهاي کلروروينيل 473,610 11,930,443,512 Rls. 338,138 $
13 11 1396 زنجان چين 40029100 لاتکس کائوچوي سنتتيک وشبه كائوچو که درجاي ديگر مذکور نباشد 199,600 10,948,179,760 Rls. 299,507 $
14 10 1396 زنجان چين 54022000 نخ بسيار مقاوم از پليکاسترها 167,212 10,381,402,433 Rls. 287,976 $
15 3 1396 زنجان چين 54021920 نخ پليکآميد 6/6 با دسيکتكس 900 الي 2400 و با مقاومت 5/73 الي 4/90 108,426 9,737,451,895 Rls. 300,066 $
16 12 1396 زنجان چين 54021910 نخ پليکآميد 6 با دسيکتكس 900 الي 2400 و با مقاومت 5/73 الي 4/90 88,176 9,665,800,214 Rls. 260,008 $
17 12 1396 زنجان چين 84073290 موتورهاي پيستوني تناوبي با ظرفيت بيشتر از 50تا250 سانتيمتر مكعب براي وسايل نقليه فصل 87 ،به جز دوزمانه 30,888 9,573,366,334 Rls. 255,870 $
18 6 1396 زنجان چين 54021910 نخ پليکآميد 6 با دسيکتكس 900 الي 2400 و با مقاومت 5/73 الي 4/90 99,404 9,365,894,582 Rls. 281,334 $
19 4 1396 زنجان چين 54021920 نخ پليکآميد 6/6 با دسيکتكس 900 الي 2400 و با مقاومت 5/73 الي 4/90 87,655 8,786,781,132 Rls. 270,446 $
20 5 1396 زنجان چين 84073290 موتورهاي پيستوني تناوبي با ظرفيت بيشتر از 50تا250 سانتيمتر مكعب براي وسايل نقليه فصل 87 ،به جز دوزمانه 48,000 8,311,725,000 Rls. 255,000 $
21 10 1396 زنجان چين 55099200 ساير نخها از الياف غيريکسره سنتتيک, غير مذکور در جاي ديگر,مخلوطباپنبه, غيرخرده فروشي غير از نخ دوخت 20,000 7,794,391,800 Rls. 216,175 $
22 7 1396 زنجان چين 54022000 نخ بسيار مقاوم از پليکاسترها 101,511 6,172,713,372 Rls. 180,938 $
23 12 1396 زنجان چين 39211200 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا زپليمرهاي کلروروينيل 152,544 5,517,359,575 Rls. 148,757 $
24 6 1396 زنجان چين 40029100 لاتکس کائوچوي سنتتيک وشبه كائوچو که درجاي ديگر مذکور نباشد 100,000 5,463,420,000 Rls. 166,006 $
25 5 1396 زنجان چين 40029100 لاتکس کائوچوي سنتتيک وشبه كائوچو که درجاي ديگر مذکور نباشد 100,000 5,439,000,000 Rls. 165,712 $
26 7 1396 زنجان چين 29072100 رزورسينول و ا ملاح آن 14,000 5,274,276,000 Rls. 156,242 $
27 10 1396 زنجان چين 73079300 لوا زم وا تصالات برا ي جوشکاري لب به لب ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 88,421 4,015,813,318 Rls. 110,662 $
28 9 1396 زنجان چين 76071110 ورق ونوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت حداكثر 7 ميكرون 27,198 3,298,066,840 Rls. 93,562 $
29 1 1396 زنجان چين 54022000 نخ بسيار مقاوم از پليکاسترها 60,787 3,286,908,415 Rls. 101,329 $
30 5 1396 زنجان چين 54022000 نخ بسيار مقاوم از پليکاسترها 60,787 3,185,272,841 Rls. 97,531 $
31 4 1396 زنجان چين 54022000 نخ بسيار مقاوم از پليکاسترها 59,935 2,965,625,754 Rls. 91,124 $
32 12 1396 زنجان چين 48052590 تست لاينر (مقوا لا?نر بازيافتي)، به وزن هر متر مربع بيش از 150 گرم، توليد شده از حداکثر 20 درصد خمير بكر 95,006 2,905,775,611 Rls. 77,905 $
33 8 1396 زنجان چين 40029100 لاتکس کائوچوي سنتتيک وشبه كائوچو که درجاي ديگر مذکور نباشد 50,400 2,520,803,880 Rls. 73,232 $
34 11 1396 زنجان چين 87141030 ک ک ک چرخ كامل، به استثنا? لاست?ک، طوقه و پره 15,235 2,437,223,360 Rls. 66,371 $
35 9 1396 زنجان چين 73071900 لوازم وا تصالات لوله کشي حاصل ا زريخته گري, ا زآهن يافولاد که درجاي ديگرذکرنشده. 42,606 2,373,199,013 Rls. 67,348 $
36 2 1396 زنجان چين 54022000 نخ بسيار مقاوم از پليکاسترها 44,800 2,323,059,200 Rls. 71,618 $
37 5 1396 زنجان چين 87141090 ک ک ک ساير 18,708 2,225,065,104 Rls. 68,264 $
38 4 1396 زنجان چين 48052590 تست لاينر (مقوا لا?نر بازيافتي)، به وزن هر متر مربع بيش از 150 گرم، توليد شده از حداکثر 20 درصد خمير بكر 100,000 2,077,312,000 Rls. 64,000 $
39 5 1396 زنجان چين 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 1,164 2,057,885,325 Rls. 63,135 $
40 5 1396 زنجان چين 90328990 ساير آلات ودستگاههاي تنظيم يا كنترل خودكار غيرمذكور 647 1,978,679,475 Rls. 60,705 $
41 5 1396 زنجان چين 54021920 نخ پليکآميد 6/6 با دسيکتكس 900 الي 2400 و با مقاومت 5/73 الي 4/90 21,865 1,933,063,997 Rls. 59,009 $
42 8 1396 زنجان چين 39211200 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا زپليمرهاي کلروروينيل 66,355 1,928,144,925 Rls. 55,145 $
43 12 1396 زنجان چين 98871182 موتورس?کلت با ساخت داخل 20درصد به استثنا? موتور، لاست?ک وتنه، اگزوز ، ترک بند ، جاپا?? ، درپوش بغل ، دوشاخه و کرب? 3,666 1,786,838,263 Rls. 47,802 $
44 9 1396 زنجان چين 48102900 سايرکاغذا ندوده برا ي نوشتن بابيش ا ز10 %وزن کل ا لياف آن ا زا لياف حاصل ا زيک فرآيندمکانيکي 40,000 1,704,731,200 Rls. 48,375 $
45 12 1396 زنجان چين 54022000 نخ بسيار مقاوم از پليکاسترها 23,584 1,634,901,840 Rls. 44,122 $
46 12 1396 زنجان چين 85462022 مقره توخالي با قطعات فلزي ازسراميك ،مخصوص ترانسهاي فشارقوي 132 کيلوولت به بالا 2,400 1,582,981,412 Rls. 42,582 $
47 5 1396 زنجان چين 87141015 ک ک ک تنه، اگزوز، تركکبند، جاپايي و درپوش بغل 8,963 1,574,132,239 Rls. 48,294 $
48 5 1396 زنجان چين 84479000 ماشين هاي تهيه نخ گيپه, تور,دا نتل, پارچه هاي گلدوزي وقلابدوزي, علاقه بندي ،قيطان ،ياتور باچشمه هاي گره زده وماشينهاي منگوله بافي 4,210 1,363,978,980 Rls. 42,032 $
49 7 1396 زنجان چين 54025200 نخ يک لا ازپلي استرها,بابيش ا ز50دوردرمتر,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 27,653 1,363,230,303 Rls. 40,164 $
50 5 1396 زنجان چين 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 226 989,440,556 Rls. 30,356 $
51 2 1396 زنجان چين 85462022 مقره توخالي با قطعات فلزي ازسراميك ،مخصوص ترانسهاي فشارقوي 132 کيلوولت به بالا 1,940 985,151,640 Rls. 30,360 $
52 5 1396 زنجان چين 87141040 ک ک ک توپي و دنده زنجير چرخ با لوازم ترمزبندي حتي توام شده با زنجير 5,475 949,643,328 Rls. 29,135 $
53 5 1396 زنجان چين 87141025 ک ک ک كمك فنر 11,883 897,128,560 Rls. 27,524 $
54 5 1396 زنجان چين 87141060 ک ک ک باك بنزين موتورسيكلت 4,515 667,376,102 Rls. 20,475 $
55 11 1396 زنجان چين 59031000 پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده، پوشانده يا منطبق شده با پلي وينيل کلرايد(C.V.P). 11,058 573,250,075 Rls. 15,797 $
56 5 1396 زنجان چين 87141055 ک ک ک ترمزها و اجزاء و قطعات آنها 4,200 532,150,389 Rls. 16,326 $
57 11 1396 زنجان چين 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 18,000 485,549,280 Rls. 13,140 $
58 5 1396 زنجان چين 87141020 ک ک ک دو شاخه، كرپي 5,591 381,170,179 Rls. 11,694 $
59 5 1396 زنجان چين 85122030 دستگاههاي روشنايي ياعلامت دادن بصري جهت موتور سيکلت 2,835 338,137,296 Rls. 10,374 $
60 5 1396 زنجان چين 85123090 دستگاههاي علامت دادن سمعي غيرمذکور درجاي ديگر 478 290,582,129 Rls. 8,915 $
61 12 1396 زنجان چين 85122030 دستگاههاي روشنايي ياعلامت دادن بصري جهت موتور سيکلت 1,319 290,038,126 Rls. 7,776 $
62 10 1396 زنجان چين 39263000 يرا ق آلات برا ي مبل , بدنه وسائط نقليه ياهمانند ا ز موا د پلاستيکي 2,727 244,090,680 Rls. 6,818 $
63 9 1396 زنجان چين 76101000 در,پنجره وچهارچوب آنها،دوره وآستانه در , ا زآلومينيوم. 1,208 209,192,142 Rls. 5,878 $
64 5 1396 زنجان چين 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 185 184,324,725 Rls. 5,655 $
65 10 1396 زنجان چين 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 1,850 165,390,000 Rls. 4,625 $
66 5 1396 زنجان چين 85113090 کويل هاي روشن کردن 375 159,487,335 Rls. 4,893 $
67 5 1396 زنجان چين 90292021 پانل نشانگردا را ي ا دوا ت سنجش ازقبيل سرعت سنج ،كيلومتر شمار ،دورسنج موتور گيج حرارت سنج وآب وگيج بنزين وغيره ،برا ي موتورسيکلت 1,238 155,794,023 Rls. 4,780 $
68 10 1396 زنجان چين 59111000 پارچهکهاي نسجي، نمد، و پارچهکهاي تار و پودباف داراي آستر نمدي، اندوده، پوشانده يا مطبق شده باكائوچو، چرم يا مواد ديگر، از انواعي كه براي ساخت نوار خاردار ماشين كاردينگ (Card clothing) و پارچهکهاي همانند از انواعي كه براي ساير مصارف فني بهکكار ميکرود، از 1,900 135,888,000 Rls. 3,800 $
69 5 1396 زنجان چين 83012000 قفل مغزي وکلوني برا ي وسائط نقليه موتوري ازفلز معمولي 431 118,158,396 Rls. 3,625 $
70 5 1396 زنجان چين 90318020 حسگر SENSORدماي هواي ورودي موتورهاي انژكتوري 36 112,452,750 Rls. 3,450 $
71 5 1396 زنجان چين 87141050 ک ک ک قلوهکهايککچپ کو راست 702 109,405,887 Rls. 3,357 $
72 12 1396 زنجان چين 48059390 ساير کاغذها ومقوا هاي قشرنزده و ا ندود نشده غيرمذکوربوزن 225gيا بيشتر 1,000 106,302,150 Rls. 2,850 $
73 11 1396 زنجان چين 83089000 سايرچفت وبست, دوره هاي چفت وبست دار ،سگک،سگك چفت وبست دار وهمانند براي لباس ،كفش ،كيف وغيره ،منجوق وپولک ا زفلزمعمولي(هم چنين ا جزا ءوقطعات ). 820 103,431,930 Rls. 2,870 $
74 3 1396 زنجان چين 84522100 چرخهاي دوزندگي اتوماتيک غير خانگي 200 90,665,000 Rls. 2,794 $
75 11 1396 زنجان چين 59111000 پارچهکهاي نسجي، نمد، و پارچهکهاي تار و پودباف داراي آستر نمدي، اندوده، پوشانده يا مطبق شده باكائوچو، چرم يا مواد ديگر، از انواعي كه براي ساخت نوار خاردار ماشين كاردينگ (Card clothing) و پارچهکهاي همانند از انواعي كه براي ساير مصارف فني بهکكار ميکرود، از 1,140 82,168,920 Rls. 2,280 $
76 5 1396 زنجان چين 87149200 طوقه و پره چرخ برا ي چرخهاي پائي 889 74,396,041 Rls. 2,282 $
77 10 1396 زنجان چين 96071900 انواع زيپ غيراز رديف 96071100 653 58,396,080 Rls. 1,633 $
78 3 1396 زنجان چين 48192090 سايرکارتن قوطي وجعبه. تاشوا زکاغذيامقوا ي غيرموجدا ربجزپاکت وقوطي چندلايه بهم فشرده برا ي موا دغذا يي 150 57,577,947 Rls. 1,775 $
79 11 1396 زنجان چين 84532000 ماشين آلات ودستگاههاي ساختن ياتعميرکردن کفش ،غيراز چرخهاي دوزندگي 977 43,246,800 Rls. 1,200 $
80 10 1396 زنجان چين 83089000 سايرچفت وبست, دوره هاي چفت وبست دار ،سگک،سگك چفت وبست دار وهمانند براي لباس ،كفش ،كيف وغيره ،منجوق وپولک ا زفلزمعمولي(هم چنين ا جزا ءوقطعات ). 322 40,301,520 Rls. 1,127 $
81 10 1396 زنجان چين 84532000 ماشين آلات ودستگاههاي ساختن ياتعميرکردن کفش ،غيراز چرخهاي دوزندگي 612 28,608,000 Rls. 800 $
مجموع کل
533,257,646,512 ريال
مجموع کل
15,293,840 دلار