آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
  [4] [3] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
401 4 1396 مشهد چين 85439000 ا جزا ء وقطعات ماشين هاودستگاههاي برقي دا را ي عمل خاص , که در جاي ديگر مذکور نباشد 151 1,464,525 Rls. 45 $
402 3 1396 مشهد چين 85122030 دستگاههاي روشنايي ياعلامت دادن بصري جهت موتور سيکلت 13 1,460,295 Rls. 45 $
403 9 1396 مشهد چين 85393900 سايرلامپها ولوله هاي تخليه ا لکتريکي غيرمذکور درجاي ديگر 4 1,409,600 Rls. 40 $
404 6 1396 مشهد چين 85393900 سايرلامپها ولوله هاي تخليه ا لکتريکي غيرمذکور درجاي ديگر 4 1,326,760 Rls. 40 $
405 12 1396 مشهد چين 76151010 --- رادياتور مربوط به سيستم حرارت مركزي 18 1,234,695 Rls. 33 $
406 12 1396 مشهد چين 40091190 لوله وشيلنگ از كائوچوي ولكانيزه مستحكم نشده ياجور نشده به نحوي ديگر با ساير مواد بدون لوازم وملحقات بجز رديف 40091110 1 1,234,695 Rls. 33 $
407 9 1396 مشهد چين 40091190 لوله وشيلنگ از كائوچوي ولكانيزه مستحكم نشده ياجور نشده به نحوي ديگر با ساير مواد بدون لوازم وملحقات بجز رديف 40091110 11 1,162,920 Rls. 33 $
408 9 1396 مشهد چين 76151010 --- رادياتور مربوط به سيستم حرارت مركزي 3 1,162,920 Rls. 33 $
409 10 1396 مشهد چين 85414090 ساير وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور و ديودهاي ساطع نور غير از پانلهاي خورشيدي (تبديل کننده انرژي خورشيدي به الکتريسيته) 17 1,099,190 Rls. 30 $
410 11 1396 مشهد چين 40091190 لوله وشيلنگ از كائوچوي ولكانيزه مستحكم نشده ياجور نشده به نحوي ديگر با ساير مواد بدون لوازم وملحقات بجز رديف 40091110 2 1,088,670 Rls. 30 $
411 6 1396 مشهد چين 40091190 لوله وشيلنگ از كائوچوي ولكانيزه مستحكم نشده ياجور نشده به نحوي ديگر با ساير مواد بدون لوازم وملحقات بجز رديف 40091110 10 995,070 Rls. 30 $
412 12 1396 مشهد چين 85429000 اجزاء وقطعات مدارهاي مجتمع شده (اي سي ها )الكترونيك . 5 823,130 Rls. 22 $
413 9 1396 مشهد چين 90049000 عينک, محافظ چشم وهمانند,برا ي ا صلاح ديد,حفاظت چشم ياغيره (غيرا زعينک آفتابي) 4 775,280 Rls. 22 $
414 8 1396 مشهد چين 85414090 ساير وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور و ديودهاي ساطع نور غير از پانلهاي خورشيدي (تبديل کننده انرژي خورشيدي به الکتريسيته) 1 754,006 Rls. 22 $
415 11 1396 مشهد چين 85332990 ساير مقاومتهاي ثابت با ظرفيت بيش ا ز20 وات غير مذکور درجاي ديگر 1 739,040 Rls. 20 $
416 11 1396 مشهد چين 85393900 سايرلامپها ولوله هاي تخليه ا لکتريکي غيرمذکور درجاي ديگر 1 725,780 Rls. 20 $
417 11 1396 مشهد چين 90049000 عينک, محافظ چشم وهمانند,برا ي ا صلاح ديد,حفاظت چشم ياغيره (غيرا زعينک آفتابي) 4 725,780 Rls. 20 $
418 6 1396 مشهد چين 85429000 اجزاء وقطعات مدارهاي مجتمع شده (اي سي ها )الكترونيك . 4 663,380 Rls. 20 $
419 8 1396 مشهد چين 85443090 سايرمجموعه سيمهابرا ي وسايل حمل و نقل هوا ئي يا آبي 1 599,778 Rls. 18 $
420 6 1396 مشهد چين 85419000 ا جزا ء و قطعات وسايل مشمول رديف 8541 12 526,576 Rls. 16 $
421 9 1396 مشهد چين 85423900 ساير مدارهاي مجتمع بجز حافظه ها ،آمپلي فاير ها و پردازشگرها وكنترل كننده ها . 6 387,640 Rls. 11 $
422 12 1396 مشهد چين 90049000 عينک, محافظ چشم وهمانند,برا ي ا صلاح ديد,حفاظت چشم ياغيره (غيرا زعينک آفتابي) 3 374,150 Rls. 10 $
423 5 1396 مشهد چين 39262090 سايرلباس ومتفرقات لباس (همچنين ا نوا ع دستکش )به غيرا ز مصارف پزشکي 4 344,631 Rls. 10 $
424 6 1396 مشهد چين 85334090 سايرمقاومتهاي متغيرورئوستات هاوپتانسيومترهابجزموا ردمذکور 1 331,690 Rls. 10 $
425 8 1396 مشهد چين 85366910 کانکتور( نري يامادگي) قابل نصب روي برد مدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 1 185,074 Rls. 5 $
426 8 1396 مشهد چين 85419000 ا جزا ء و قطعات وسايل مشمول رديف 8541 2 176,200 Rls. 5 $
مجموع کل
21,771,475 ريال
مجموع کل
623 دلار