آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (منطقه آزاد حسن رود)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 1 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 85071010 انباره هاي برقي ،باسرب -اسيد ،ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني ا زنوع سربسته (sealed ) 38,459 1,251,422,610 Rls. 38,595 $
202 12 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 17,167 1,250,455,475 Rls. 33,637 $
203 10 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 22,828 1,247,670,180 Rls. 34,620 $
204 8 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 87141055 ک ک ک ترمزها و اجزاء و قطعات آنها 18,231 1,236,353,112 Rls. 35,084 $
205 5 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 18,900 1,228,122,000 Rls. 37,800 $
206 8 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 84238290 سايرماشين الات توزين باظرفيت بين 30تا5000كيلوگرم جزباسکول ا لکترونيکي سيار500 كيلوگرم به بالا 13,420 1,218,255,552 Rls. 35,710 $
207 7 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 87149110 تنه و دوشاخه برا ي دوچرخه 34,344 1,217,038,410 Rls. 36,297 $
208 11 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 84671900 ا بزا رپنوماتيک (غيرا زنوع دوا ر),برا ي کارکردن دردست باموتورغيربرقي 9,804 1,211,582,330 Rls. 33,145 $
209 4 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 96151100 شانه, گيره زلف وهمانند,ا زکائوچوي سفت ياا زموا دپلاستيکي. 15,022 1,208,606,926 Rls. 37,115 $
210 10 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 95069190 سايرا شياءوا دوا ت برا ي تمرينات عمومي فيزيکي,ژيمناستيک ياورزش باپهلوا ني بجزTRAD MILL 21,880 1,206,895,655 Rls. 33,489 $
211 12 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 85071090 سايرانباره هاي برقي با سرب -ا سيدبرا ي به را ه اندا ختن موتورهاي پيستوني بجز نوع سربسته 14,033 1,194,131,632 Rls. 32,122 $
212 4 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 96062200 دگمه ا زفلزا ت معمولي,پوشانده نشده باموا دنسجي. 14,446 1,191,976,080 Rls. 36,603 $
213 11 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 85098010 دستگاه بخار التراسونيک غيراز نيولايزرهاي مشمول رديف 90192010 4,296 1,189,951,000 Rls. 32,200 $
214 10 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 73249000 لوا زم بهدا شتي ياپاكيزگي واجزا ءوقطعات آنهااز آهن ياا زچدن باازفولاد 6,220 1,181,194,560 Rls. 32,760 $
215 7 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 87149200 طوقه و پره چرخ برا ي چرخهاي پائي 15,367 1,171,840,498 Rls. 34,714 $
216 5 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 3,961 1,169,087,408 Rls. 35,902 $
217 10 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 96062200 دگمه ا زفلزا ت معمولي,پوشانده نشده باموا دنسجي. 12,566 1,163,341,104 Rls. 32,280 $
218 11 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 96151100 شانه, گيره زلف وهمانند,ا زکائوچوي سفت ياا زموا دپلاستيکي. 12,490 1,159,637,172 Rls. 32,162 $
219 8 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 96151100 شانه, گيره زلف وهمانند,ا زکائوچوي سفت ياا زموا دپلاستيکي. 13,138 1,145,458,752 Rls. 32,948 $
220 3 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 87149200 طوقه و پره چرخ برا ي چرخهاي پائي 46,031 1,143,456,336 Rls. 35,244 $
221 1 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 95069110 دستگاه TRAD MILL 14,301 1,136,239,744 Rls. 35,043 $
222 5 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 58089000 مصنوعات علاقبندي وا شياءتزئيني همانند,بصورت توپ, شرا به ومنگوله وهمانندغيرمذکوردرجاي ديگربدون قلابدوزي وگلدوزي 9,943 1,134,322,298 Rls. 34,800 $
223 4 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 95069110 دستگاه TRAD MILL 9,318 1,132,077,825 Rls. 34,785 $
224 10 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 87141040 ک ک ک توپي و دنده زنجير چرخ با لوازم ترمزبندي حتي توام شده با زنجير 13,738 1,120,755,238 Rls. 31,098 $
225 12 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 73170000 ميخ، ميخ سرپهن (Tack)، پونز،ک ميخ مسمار(Corrugated nail)، ميخ دوپا (Staple) (غير از آنهايي كه مشمول شماره 0583 ميکشوند) و اشياء همانند از چدن، آهن يا از فولاد، حتي داراي سر از مواد ديگر، باستثناي آنهايي كه سر مسي دارند. 15,761 1,110,546,792 Rls. 29,682 $
226 4 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 87149200 طوقه و پره چرخ برا ي چرخهاي پائي 36,916 1,108,326,462 Rls. 34,107 $
227 11 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 94043000 کيسه خوا ب 5,462 1,083,078,551 Rls. 29,495 $
228 4 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 95069190 سايرا شياءوا دوا ت برا ي تمرينات عمومي فيزيکي,ژيمناستيک ياورزش باپهلوا ني بجزTRAD MILL 12,455 1,065,848,750 Rls. 32,750 $
229 5 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 69120011 اشياء سرميز ، اشياء آشپزخانه از سراميك، لعابکزده صنايع دستي 10,900 1,064,221,500 Rls. 32,700 $
230 11 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 83012000 قفل مغزي وکلوني برا ي وسائط نقليه موتوري ازفلز معمولي 22,075 1,058,397,660 Rls. 28,642 $
231 11 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 87149990 سايرا جزا وقطعات وسايل نقليه شماره 8712غير مذكور درجاي ديگر 17,219 1,043,372,134 Rls. 28,414 $
232 5 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 87149620 قامه chain wheel and crank برا ي دوچرخه 28,242 1,032,333,299 Rls. 31,452 $
233 12 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 84159050 کندانسور مخصوص تهويه مطبوع وسايل نقليه 7,388 1,029,829,168 Rls. 27,524 $
234 10 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 87149990 سايرا جزا وقطعات وسايل نقليه شماره 8712غير مذكور درجاي ديگر 14,531 1,028,677,736 Rls. 28,741 $
235 6 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 96062100 دگمه ا زموا دپلاستيکي,پوشانده نشده باموا دنسجي. 8,783 1,028,616,488 Rls. 30,901 $
236 5 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 58063200 پارچه هاي تاروپودباف کم عرض ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي 10,468 1,022,043,180 Rls. 31,404 $
237 1 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 17,606 1,014,996,400 Rls. 31,300 $
238 6 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 70133700 ساير ليوانهاي نوشيدن ،غيرازسفالينه هاي شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 15,350 1,010,367,700 Rls. 30,700 $
239 2 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 65069100 ک ساير كلاه ها ، حتي آستر شده يا تزئين شده از كائوچو يا از ماده پلاستيك 5,164 989,363,549 Rls. 30,499 $
240 9 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 87149400 ترمزها;همچنين توپي ترمزپدا ل معکوس وترمزتوپي واجزاء وقطعات آنها , برا ي چرخهاي پائي 23,842 989,048,621 Rls. 28,015 $
241 8 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 96062100 دگمه ا زموا دپلاستيکي,پوشانده نشده باموا دنسجي. 7,910 984,130,560 Rls. 28,847 $
242 12 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 84241000 دستگاههاي آتش نشان، حتي پرشده 15,973 977,979,780 Rls. 26,220 $
243 10 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 16,306 975,672,435 Rls. 27,415 $
244 7 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 73182900 ک ک ساير 14,638 974,114,986 Rls. 29,148 $
245 8 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 87149200 طوقه و پره چرخ برا ي چرخهاي پائي 19,174 968,540,897 Rls. 28,131 $
246 12 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,که درجاي ديگرگفته نشده. 10,937 967,104,225 Rls. 25,928 $
247 2 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 84238910 سايرباسکولهاي ا لکترونيکي سيار 9,338 944,899,944 Rls. 29,157 $
248 9 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 96062100 دگمه ا زموا دپلاستيکي,پوشانده نشده باموا دنسجي. 7,360 942,230,150 Rls. 26,741 $
249 2 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 74031900 مس تصفيه شده, که درجاي ديگرگفته نشده, بصورت کارنشده. 5,000 924,397,500 Rls. 28,500 $
250 6 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 71179000 ساير زيور الات بدلي غير از انواع فلزات معمولي حتي ابكاري شده با فلزات گرانبها 1,424 923,864,856 Rls. 27,962 $
251 10 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 84145920 بادزن توام شده با موتور برقي با قدرت بيش از 125 تا حداكثر 7500 وات 6,143 923,394,384 Rls. 25,776 $
252 7 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 96151100 شانه, گيره زلف وهمانند,ا زکائوچوي سفت ياا زموا دپلاستيکي. 10,914 922,322,530 Rls. 27,623 $
253 8 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 3,063 921,673,728 Rls. 27,016 $
254 9 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 85022090 مجموعه مولدهاي داراي موتور پيستوني جرقه اي-احتراقي بجزمولدگازي توليد همزمان برق وگرما 18,440 919,227,900 Rls. 26,038 $
255 10 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 84829900 ا جزا ءوقطعات بلبرينگ يارولربيرينگ (غيرا زگلوله, سوزن وغلتک ). 25,000 918,489,954 Rls. 25,486 $
256 11 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 44111392 كفپوش روكش شده با ضخامت بيشتر از 5 mm تا 9 mm 36,230 917,149,939 Rls. 24,976 $
257 8 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 84099120 رينگ موتور مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 18,680 915,208,875 Rls. 26,175 $
258 9 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 96062200 دگمه ا زفلزا ت معمولي,پوشانده نشده باموا دنسجي. 9,854 900,245,310 Rls. 25,612 $
259 1 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 11,074 897,658,440 Rls. 27,685 $
260 9 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 68138100 لنتها وبالشتكها ي ترمز فاقد پنبه نسوز سوار نشده . 12,665 894,250,320 Rls. 25,330 $
261 7 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 87141030 ک ک ک چرخ كامل، به استثنا? لاست?ک، طوقه و پره 11,902 893,326,286 Rls. 26,319 $
262 12 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 87141060 ک ک ک باك بنزين موتورسيكلت 7,755 884,314,531 Rls. 23,709 $
263 9 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 12,350 876,288,920 Rls. 24,628 $
264 12 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 87150000 کالسکه هاي بچه و ا جزا ء و قطعات آنها 3,813 874,281,565 Rls. 23,855 $
265 9 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 40070000 نخ و طناب ا زکائوچوي ولکانيزه شده 5,847 866,099,204 Rls. 24,618 $
266 7 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 90191090 سايردستگاههاي مکانوترا پي,ماساژوسنجش توا نايي رواني بجز تشک موا ج ودستگاه هيدروترا پي 4,473 860,572,350 Rls. 25,850 $
267 5 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 73249000 لوا زم بهدا شتي ياپاكيزگي واجزا ءوقطعات آنهااز آهن ياا زچدن باازفولاد 3,750 854,306,250 Rls. 26,250 $
268 9 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 87149200 طوقه و پره چرخ برا ي چرخهاي پائي 20,580 853,738,980 Rls. 24,182 $
269 1 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 16,411 851,559,280 Rls. 26,260 $
270 12 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 87141040 ک ک ک توپي و دنده زنجير چرخ با لوازم ترمزبندي حتي توام شده با زنجير 15,776 851,542,138 Rls. 22,830 $
271 10 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 84672100 مته ا ز هر نوع ،توام شده باموتوربرقي 10,153 849,770,789 Rls. 23,579 $
272 6 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 11,248 848,999,697 Rls. 25,632 $
273 2 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 7,439 841,740,150 Rls. 25,950 $
274 10 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 58063200 پارچه هاي تاروپودباف کم عرض ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي 7,241 841,376,317 Rls. 23,346 $
275 5 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 87141090 ک ک ک ساير 23,005 837,792,211 Rls. 25,617 $
276 5 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 84678100 ا ره زنجيري باموتورغيربرقي 5,191 833,678,800 Rls. 25,400 $
277 3 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 87141940 چرخ کامل ، طوقه ، پره براي موتورسيكلتها 21,905 827,085,600 Rls. 25,488 $
278 8 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 73239490 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا ز ا هن يافولاد لعاب دا ده شده 12,378 826,213,401 Rls. 24,641 $
279 4 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 87149910 شانژمانGEAR SYSTEM 13,409 816,924,300 Rls. 25,140 $
280 12 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 87141090 ک ک ک ساير 14,522 807,892,610 Rls. 21,660 $
281 5 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 84829100 گلوله ( ساچمه )سوزن و غلتک ،مربوط به بلبرينگ يارولبيرينگ 24,000 806,319,500 Rls. 24,500 $
282 12 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 8,056 806,106,175 Rls. 21,545 $
283 2 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 95069190 سايرا شياءوا دوا ت برا ي تمرينات عمومي فيزيکي,ژيمناستيک ياورزش باپهلوا ني بجزTRAD MILL 10,446 786,094,477 Rls. 24,235 $
284 12 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 94018090 ---ساير نشيمن ها غير از جاجيم 13,110 784,174,176 Rls. 21,024 $
285 9 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 90292021 پانل نشانگردا را ي ا دوا ت سنجش ازقبيل سرعت سنج ،كيلومتر شمار ،دورسنج موتور گيج حرارت سنج وآب وگيج بنزين وغيره ،برا ي موتورسيکلت 5,826 771,884,238 Rls. 21,905 $
286 10 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 11,478 770,198,880 Rls. 21,538 $
287 6 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 95069190 سايرا شياءوا دوا ت برا ي تمرينات عمومي فيزيکي,ژيمناستيک ياورزش باپهلوا ني بجزTRAD MILL 10,525 764,842,960 Rls. 23,149 $
288 10 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 90031100 دوره و قاب از مواد پلاستيكي 486 762,566,400 Rls. 21,600 $
289 3 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 9,247 750,007,948 Rls. 23,117 $
290 2 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 85362090 سايرقطع کننده هاي خودکارمدا رغير مذکور درجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 793 738,869,300 Rls. 22,780 $
291 9 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 95051000 ا شياءبرا ي جشن کريسمس 8,170 730,902,498 Rls. 20,734 $
292 12 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 1,642 729,993,180 Rls. 19,511 $
293 10 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 65061090 ساير كلاه هاي ايمني با ستثناء كلاه ضد آتش فاقد پنبه نسوز 9,132 727,993,629 Rls. 20,061 $
294 2 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زکليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 2,891 720,867,875 Rls. 22,225 $
295 7 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 39211200 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا زپليمرهاي کلروروينيل 22,820 707,563,800 Rls. 21,006 $
296 7 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 84145920 بادزن توام شده با موتور برقي با قدرت بيش از 125 تا حداكثر 7500 وات 5,460 706,810,480 Rls. 20,960 $
297 1 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 73239490 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا ز ا هن يافولاد لعاب دا ده شده 8,500 704,526,000 Rls. 21,750 $
298 3 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 73239490 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا ز ا هن يافولاد لعاب دا ده شده 10,800 700,660,800 Rls. 21,600 $
299 9 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 6,912 697,876,992 Rls. 19,804 $
300 11 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 65069100 ک ساير كلاه ها ، حتي آستر شده يا تزئين شده از كائوچو يا از ماده پلاستيك 8,919 693,817,623 Rls. 18,724 $
مجموع کل
95,761,076,910 ريال
مجموع کل
2,780,967 دلار