آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان )

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84295211 ا نوا ع بيل مکانيکي نو ،به قدرت 200ا سب بخاروکمتر باقابليت چرخش فوقاني 360درجه 790,500 125,582,152,044 Rls. 3,382,532 $
2 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 115,299 92,600,237,068 Rls. 2,858,529 $
3 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 79,162 83,323,061,400 Rls. 2,531,769 $
4 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 46,089 75,993,915,000 Rls. 2,056,559 $
5 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84729050 ماشين خودپردا ز بانکي(ATM) 165,120 75,963,818,044 Rls. 2,273,004 $
6 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84729050 ماشين خودپردا ز بانکي(ATM) 154,800 73,801,672,560 Rls. 2,093,605 $
7 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 65,156 69,688,700,020 Rls. 1,973,138 $
8 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 88,625 64,403,817,984 Rls. 1,887,846 $
9 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84295211 ا نوا ع بيل مکانيکي نو ،به قدرت 200ا سب بخاروکمتر باقابليت چرخش فوقاني 360درجه 368,600 61,781,624,060 Rls. 1,682,460 $
10 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 193,630 57,035,748,312 Rls. 1,757,906 $
11 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84729050 ماشين خودپردا ز بانکي(ATM) 115,670 53,224,354,526 Rls. 1,552,953 $
12 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84295221 بيلهاي مکانيکي نوبا قابليت چرخش 360، نو، قدرت بيش از200 اسب بخار 259,000 49,589,991,103 Rls. 1,530,682 $
13 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 87041090 دا مپرهابرا ي ا ستفاده درخارج ا زشاهرا ههاباوزن ناخالص بيش ا ز30تن 136,000 48,403,726,800 Rls. 1,494,312 $
14 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 45,100 39,728,559,000 Rls. 1,188,766 $
15 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 134,232 37,892,490,400 Rls. 1,167,950 $
16 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84295211 ا نوا ع بيل مکانيکي نو ،به قدرت 200ا سب بخاروکمتر باقابليت چرخش فوقاني 360درجه 250,200 37,274,746,036 Rls. 1,033,802 $
17 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84729050 ماشين خودپردا ز بانکي(ATM) 82,560 36,277,934,592 Rls. 1,110,810 $
18 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84295211 ا نوا ع بيل مکانيکي نو ،به قدرت 200ا سب بخاروکمتر باقابليت چرخش فوقاني 360درجه 209,000 33,399,871,640 Rls. 947,783 $
19 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84262000 جرثقيلکهاي برجي (Tower cranes) 208,848 29,354,895,234 Rls. 864,855 $
20 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84295211 ا نوا ع بيل مکانيکي نو ،به قدرت 200ا سب بخاروکمتر باقابليت چرخش فوقاني 360درجه 205,200 28,555,847,343 Rls. 829,581 $
21 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84272021 ساير ارابه هاي صفاف خودرو،نو،باظرفيت کمترا ز10تن 193,500 26,007,318,553 Rls. 747,667 $
22 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84295211 ا نوا ع بيل مکانيکي نو ،به قدرت 200ا سب بخاروکمتر باقابليت چرخش فوقاني 360درجه 170,606 25,266,576,720 Rls. 758,960 $
23 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84295111 لودرنو،بيل دار بابارگيري ازجلو،باقدرت 270اسب بخاروكمتر 167,800 24,505,473,600 Rls. 694,127 $
24 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84295111 لودرنو،بيل دار بابارگيري ازجلو،باقدرت 270اسب بخاروكمتر 133,020 21,002,849,622 Rls. 622,087 $
25 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 155,350 19,536,358,874 Rls. 529,577 $
26 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84295221 بيلهاي مکانيکي نوبا قابليت چرخش 360، نو، قدرت بيش از200 اسب بخار 107,400 17,418,375,000 Rls. 470,081 $
27 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 164,809 17,057,418,303 Rls. 522,288 $
28 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84295211 ا نوا ع بيل مکانيکي نو ،به قدرت 200ا سب بخاروکمتر باقابليت چرخش فوقاني 360درجه 110,647 16,325,761,050 Rls. 491,501 $
29 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 133,537 15,607,115,774 Rls. 481,011 $
30 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 87087011 چرخ براي سوا ري، وا نت و تراکتور کشاورزي 169,514 14,822,015,798 Rls. 456,849 $
31 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84254900 ساير جکهاوچرخهاي بالاکشنده که درجاي ديگرمذکورنباشند 221,095 13,141,253,542 Rls. 400,882 $
32 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 98871196 ک ک ک ک با ساخت داخل 14 درصد و ب?شتر 62,358 13,033,312,274 Rls. 385,360 $
33 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 90,202 13,022,902,024 Rls. 401,701 $
34 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 82,120 12,684,394,820 Rls. 390,730 $
35 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 98,572 12,203,074,860 Rls. 354,102 $
36 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84272021 ساير ارابه هاي صفاف خودرو،نو،باظرفيت کمترا ز10تن 102,465 12,150,927,978 Rls. 372,785 $
37 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84272021 ساير ارابه هاي صفاف خودرو،نو،باظرفيت کمترا ز10تن 89,710 12,133,687,973 Rls. 336,522 $
38 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 113,108 11,885,090,878 Rls. 361,537 $
39 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 98842700 قطعات منفصله براي توليد ليفتراك باستثناي دكل كامل ، اكسل فرمان، رينگ ، شاسي ، وزنه تعادلي ، كابين راننده ، باطري ، رادياتورآب ، لاستيك وكپسول مخصوص ليفتراك گازي 71,093 11,781,004,158 Rls. 363,342 $
40 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 83,850 11,463,047,534 Rls. 316,620 $
41 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84295221 بيلهاي مکانيکي نوبا قابليت چرخش 360، نو، قدرت بيش از200 اسب بخار 71,400 11,002,633,280 Rls. 305,154 $
42 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84254900 ساير جکهاوچرخهاي بالاکشنده که درجاي ديگرمذکورنباشند 217,530 10,912,254,070 Rls. 335,751 $
43 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84312090 اجزاء وقطعات رديف تعرفه 8427 غير از اشياء مشمول رديف 84312010 86,564 10,739,397,262 Rls. 333,148 $
44 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 87087011 چرخ براي سوا ري، وا نت و تراکتور کشاورزي 116,908 9,176,111,490 Rls. 283,196 $
45 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84295221 بيلهاي مکانيکي نوبا قابليت چرخش 360، نو، قدرت بيش از200 اسب بخار 68,600 8,990,251,226 Rls. 271,044 $
46 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 85272100 گيرنده هاي را ديوئي برا ي وسايل نقليه موتوري , توا م شده با دستگاه ضبط يا باز توليد صوت 14,100 8,812,978,200 Rls. 271,871 $
47 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 85219090 --- ساير دستگاههاي ضبط وپخش ويدئو غير مذكور 31,929 8,361,373,686 Rls. 257,715 $
48 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 85272900 گيرنده هاي را ديوئي برا ي وسايل نقليه موتوري , که بادستگاه ضبط وپخش صوت همراه نباشد 30,735 8,301,585,620 Rls. 252,927 $
49 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 80,176 8,256,739,585 Rls. 253,275 $
50 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 76069240 ک ک ک کويل آلومينيومي با حداکثر ضخامت 35/. 78,318 8,026,901,253 Rls. 217,603 $
51 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 87041090 دا مپرهابرا ي ا ستفاده درخارج ا زشاهرا ههاباوزن ناخالص بيش ا ز30تن 23,000 7,947,412,675 Rls. 241,482 $
52 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 85012000 موتورهاي اونيور سال (Universal) با جريان متناوب و مستقيم (AC/DC) با قدرت بيشتراز 5/37 وات 101,556 7,519,986,000 Rls. 213,406 $
53 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84509090 ساير اجزاء وقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي وغيرخانگي غير مذكور درجاي ديگر 46,203 7,354,180,000 Rls. 219,843 $
54 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84254900 ساير جکهاوچرخهاي بالاکشنده که درجاي ديگرمذکورنباشند 114,229 7,234,788,735 Rls. 200,735 $
55 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 76069240 ک ک ک کويل آلومينيومي با حداکثر ضخامت 35/. 63,838 6,371,259,698 Rls. 179,784 $
56 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 76069240 ک ک ک کويل آلومينيومي با حداکثر ضخامت 35/. 66,852 6,314,831,254 Rls. 193,058 $
57 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 85182910 انواع بلندگوي خودرو 55,665 6,203,909,194 Rls. 190,801 $
58 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84254900 ساير جکهاوچرخهاي بالاکشنده که درجاي ديگرمذکورنباشند 113,341 6,063,991,426 Rls. 186,863 $
59 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84272011 سايرارابه هاي صفاف خودرو،نو،باظرفيت ده تن وبالاتر 50,040 6,060,186,794 Rls. 174,232 $
60 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 85393190 ساير لامپهاي فلورسنت , کاتد گرم غير مذكور درجاي ديگر 53,000 5,891,628,600 Rls. 159,440 $
61 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي( pc)کيفي (note book) 5,224 5,716,825,200 Rls. 171,060 $
62 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84254900 ساير جکهاوچرخهاي بالاکشنده که درجاي ديگرمذکورنباشند 101,914 5,711,709,328 Rls. 162,056 $
63 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84254900 ساير جکهاوچرخهاي بالاکشنده که درجاي ديگرمذکورنباشند 84,195 5,175,460,061 Rls. 139,163 $
64 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 76069240 ک ک ک کويل آلومينيومي با حداکثر ضخامت 35/. 47,578 5,048,650,464 Rls. 155,688 $
65 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 10,580 4,993,380,215 Rls. 133,751 $
66 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 85012000 موتورهاي اونيور سال (Universal) با جريان متناوب و مستقيم (AC/DC) با قدرت بيشتراز 5/37 وات 70,715 4,981,600,800 Rls. 145,840 $
67 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 28046900 حاوي كمتر ا ز99/99 درصد وزني سيليسيم 48,000 4,904,885,664 Rls. 131,502 $
68 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84509090 ساير اجزاء وقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي وغيرخانگي غير مذكور درجاي ديگر 35,981 4,661,075,000 Rls. 140,526 $
69 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 92099100 ا جزا ء و قطعات و متفرعات پيانو 27,617 4,578,018,549 Rls. 138,021 $
70 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 10,310 4,511,839,200 Rls. 122,100 $
71 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 41,754 4,480,660,940 Rls. 138,130 $
72 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 85395000 ک لامپ­ها? ساخته شده از د?ودها? ساطع - نور 11,829 4,478,746,500 Rls. 137,850 $
73 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 8,999 4,434,036,440 Rls. 126,150 $
74 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84254900 ساير جکهاوچرخهاي بالاکشنده که درجاي ديگرمذکورنباشند 89,700 4,220,017,780 Rls. 130,135 $
75 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 94019090 ا جزا وقطعات نشيمنهاغيراز نشيمنهاي وسايل نقليه هوا يي يازميني 43,900 4,166,211,900 Rls. 118,530 $
76 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 48192010 قوطي و جعبه چند لايه به هم فشرده از لايهکهاي متفاوت كه لايهکهاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بستهکبندي مواد غذايي 50,000 4,156,656,576 Rls. 112,488 $
77 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 85012000 موتورهاي اونيور سال (Universal) با جريان متناوب و مستقيم (AC/DC) با قدرت بيشتراز 5/37 وات 67,990 4,070,856,000 Rls. 125,296 $
78 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 76069240 ک ک ک کويل آلومينيومي با حداکثر ضخامت 35/. 38,371 3,995,803,330 Rls. 123,201 $
79 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 39204940 با عرض بيشتر از 2/2 متر 139,675 3,874,480,975 Rls. 109,946 $
80 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84819020 مکانيزم شير ا زنوع پلاستيکي برا ي شيرا لات بهدا شتي ا هرمي 13,224 3,791,709,900 Rls. 116,100 $
81 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84433290 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه غير مذكوردررديف هاي 84433210و84433220 5,300 3,732,670,000 Rls. 115,000 $
82 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 94019090 ا جزا وقطعات نشيمنهاغيراز نشيمنهاي وسايل نقليه هوا يي يازميني 43,880 3,727,260,185 Rls. 114,213 $
83 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 87099000 ا جزا ءوقطعات ا را به هاي کارگاهي و ترا کتورهايي كه در ايستگاههاي راه آهن بكار مي رود 74,483 3,716,153,700 Rls. 114,562 $
84 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 85319010 ماژول نمايشگر متشكل ازصفحه lcdياledياپلاسمافقط داراي برد آدرس دهي 3,900 3,701,037,000 Rls. 110,743 $
85 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 7,800 3,665,189,000 Rls. 101,000 $
86 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 94019090 ا جزا وقطعات نشيمنهاغيراز نشيمنهاي وسايل نقليه هوا يي يازميني 36,400 3,562,611,197 Rls. 98,854 $
87 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 83024290 ---سايريراق آلات واتصالات براي مبلمان غير از فنر گازي 106,280 3,522,316,264 Rls. 108,558 $
88 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84254900 ساير جکهاوچرخهاي بالاکشنده که درجاي ديگرمذکورنباشند 61,130 3,509,398,762 Rls. 105,982 $
89 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 42021900 رختدا ن, چمدا ن, کيف برک, کيف ا سناد,کيف مدرسه که درجاي ديگر مذکور نباشند 15,500 3,448,408,320 Rls. 96,432 $
90 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84254900 ساير جکهاوچرخهاي بالاکشنده که درجاي ديگرمذکورنباشند 66,790 3,414,832,266 Rls. 105,264 $
91 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 76069240 ک ک ک کويل آلومينيومي با حداکثر ضخامت 35/. 32,169 3,397,507,310 Rls. 91,022 $
92 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84295211 ا نوا ع بيل مکانيکي نو ،به قدرت 200ا سب بخاروکمتر باقابليت چرخش فوقاني 360درجه 22,655 3,359,604,052 Rls. 103,071 $
93 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 85012000 موتورهاي اونيور سال (Universal) با جريان متناوب و مستقيم (AC/DC) با قدرت بيشتراز 5/37 وات 64,328 3,335,580,000 Rls. 102,899 $
94 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 76069240 ک ک ک کويل آلومينيومي با حداکثر ضخامت 35/. 32,896 3,321,082,104 Rls. 92,109 $
95 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 73042900 ساير لوله ها برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 140,070 3,305,002,842 Rls. 100,695 $
96 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 85044060 ا نوا ع UPS 18,087 3,252,410,000 Rls. 97,000 $
97 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 73041100 لوله هاي بدون درز مورداستفاده درخطوط نفت ياگاز ازفولاد زنگ نزن (stainless steel) 40,824 3,242,481,010 Rls. 98,523 $
98 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 73042900 ساير لوله ها برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 141,260 3,221,361,068 Rls. 99,255 $
99 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 85044060 ا نوا ع UPS 17,391 3,167,923,000 Rls. 97,000 $
100 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 9,588 3,161,184,000 Rls. 88,400 $
مجموع کل
1,815,184,159,451 ريال
مجموع کل
53,136,014 دلار