آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان )

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5]   [3] [2] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
301 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 85015190 سايرموتورهاباجريان متناوب چند فاز به قدرت حداكثر 750 وات بجز الکتروموتور قفس سنجابي 9,143 506,613,060 Rls. 15,615 $
302 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 947 497,356,359 Rls. 14,109 $
303 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 83024290 ---سايريراق آلات واتصالات براي مبلمان غير از فنر گازي 10,200 494,826,300 Rls. 13,266 $
304 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 39204930 ورق از آلياژ PVC/ABC 18,939 490,992,348 Rls. 15,141 $
305 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 85419000 ا جزا ء و قطعات وسايل مشمول رديف 8541 3,315 490,134,165 Rls. 13,263 $
306 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 58042100 دا نتل هاي مکانيکي ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي بصورت توپ, نوا ريافرم مشخص. 10,168 484,260,199 Rls. 14,621 $
307 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 85021290 سايرمجموعه مولدها داراي موتورپيستوني ترا کمي-احتراقي به قدرت بيش از 75 تا 375 kva غيرمذکور درجاي ديگر 1,265 477,482,500 Rls. 12,762 $
308 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 37079020 تونر و دولوپر به صورت پودر جهت دستگاهکهاي فتوكپي و پرينتر 1,452 473,790,262 Rls. 13,140 $
309 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 73042900 ساير لوله ها برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 19,228 472,698,758 Rls. 13,927 $
310 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 96161000 عطرپاش وپاشنده هاي آرايشي همانند,وتجهيزا ت و سر آنها. 3,642 463,499,118 Rls. 12,735 $
311 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 4,810 457,530,900 Rls. 14,100 $
312 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 94054030 ---وسايل وچراغ هايي كه براي به كارگيري با ديودهاي نورافشان (LED)ساخته شده اند. 3,650 454,415,640 Rls. 13,754 $
313 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 39201020 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي ا تيلن 4,724 451,324,440 Rls. 12,732 $
314 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 85423300 آمپلي فاير ها 1,645 448,166,033 Rls. 13,811 $
315 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 83024210 ---فنرگازي (gaz sprimg)مناسب براي مبلمان 5,720 446,381,200 Rls. 13,313 $
316 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 85021290 سايرمجموعه مولدها داراي موتورپيستوني ترا کمي-احتراقي به قدرت بيش از 75 تا 375 kva غيرمذکور درجاي ديگر 1,360 441,108,135 Rls. 13,533 $
317 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 94059990 سايرقطعات برا ي چرا غ و وسايل روشنائي بجزا ز جنس شيشه ويا موا د پلاستيکي غير مذکور درجاي ديگر 4,340 434,797,200 Rls. 13,413 $
318 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 9,750 434,627,060 Rls. 11,890 $
319 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84804900 قالب برا ي فلزا ت ياکربورهاي فلزي (غيرا زا نوا ع تزريقي يافشاري ) 2,000 434,460,000 Rls. 13,000 $
320 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 83024290 ---سايريراق آلات واتصالات براي مبلمان غير از فنر گازي 12,400 432,525,020 Rls. 13,330 $
321 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84538000 ماشين آلات ودستگاههاي ساختن ياتعميرکردن ا شياءا زپوست ياا زچرم, غيراز چرخهاي دوزندگي 8,580 424,978,296 Rls. 13,096 $
322 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 64061000 رويه کفش وا جزا ءآن (باستثناءپشت پاشنه پاوسرپنجه هاي سفت کننده ). 3,619 418,227,300 Rls. 12,150 $
323 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 48192090 سايرکارتن قوطي وجعبه. تاشوا زکاغذيامقوا ي غيرموجدا ربجزپاکت وقوطي چندلايه بهم فشرده برا ي موا دغذا يي 4,638 418,105,376 Rls. 11,596 $
324 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 96071900 انواع زيپ غيراز رديف 96071100 3,800 411,034,980 Rls. 11,020 $
325 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 6,724 409,656,222 Rls. 11,901 $
326 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 96162000 پودرزنهاي بزرگ وکوچک برا ي ا ستعمال فرا ورده هاي آرا يشي يا پاکيزگي. 221 402,368,342 Rls. 12,086 $
327 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 69074090 ک ک ک سا?ر 49,365 395,398,490 Rls. 11,040 $
328 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 85044080 ک ک ک مبدل (درايور) مخصوص چراغ­هاي LED 1,782 395,307,635 Rls. 10,697 $
329 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 94059990 سايرقطعات برا ي چرا غ و وسايل روشنائي بجزا ز جنس شيشه ويا موا د پلاستيکي غير مذکور درجاي ديگر 4,145 392,281,516 Rls. 12,097 $
330 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84439990 - - - قطعات وملحقات ماشين الات چاپ باستثناي كارتريج چاپگر ليزري واجزاوقطعات غيرالكتريكي وغيرالكترونيكي درچاپگر غيرمذكور 4,300 389,496,000 Rls. 12,000 $
331 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84592900 ماشينهاي سورا خ کردن بابردا شتن فلز,که درجاي ديگرمذکورنباشد 2,838 388,010,000 Rls. 10,761 $
332 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 85414090 ساير وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور و ديودهاي ساطع نور غير از پانلهاي خورشيدي (تبديل کننده انرژي خورشيدي به الکتريسيته) 495 383,347,700 Rls. 11,702 $
333 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 5,620 373,527,400 Rls. 10,899 $
334 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 5,302 367,589,702 Rls. 11,335 $
335 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 916 362,816,766 Rls. 9,760 $
336 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 57050090 ک ک ک ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 11,740 357,832,901 Rls. 10,151 $
337 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تک فازبجزا لکتروموتورقفس سنجابي 5,456 352,152,560 Rls. 9,530 $
338 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84433290 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه غير مذكوردررديف هاي 84433210و84433220 2,085 343,036,784 Rls. 9,514 $
339 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 63041900 روتختي ورختخوا ب پوش (باستثناءکشباف ياقلاب باف ). 3,400 333,704,000 Rls. 10,100 $
340 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 85182990 ساير بلندگوهاغيرمذکور در جاي ديگر 4,808 327,852,397 Rls. 10,008 $
341 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84339000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي بردا شت جوركردن ،درجه بندي كردن ،ياكوبيدن محصولات كشاورزي 4,545 327,814,176 Rls. 10,104 $
342 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 39201020 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي ا تيلن 3,065 326,185,441 Rls. 10,053 $
343 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاکيزگي از سرا ميک غيرا زچيني غيرمذکوردرجاي ديگر 2,530 324,580,000 Rls. 10,000 $
344 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 57050010 جاجيم از موادنسجي حتي آماده مصرف 8,474 321,371,544 Rls. 8,697 $
345 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 63019000 سايرپتوهاوزيرا ندا زهاي سفري, غيرمذکوردرجاي ديگر 2,068 317,697,120 Rls. 9,360 $
346 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 3,902 316,491,220 Rls. 9,755 $
347 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 1,120 311,395,200 Rls. 9,600 $
348 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 39201010 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ شده ا ز پليمرهاي ا تيلن 3,573 308,600,229 Rls. 9,420 $
349 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 96161000 عطرپاش وپاشنده هاي آرايشي همانند,وتجهيزا ت و سر آنها. 2,477 305,661,421 Rls. 8,671 $
350 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 94017900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت فلزي ،رويه نشده 2,720 298,280,640 Rls. 8,160 $
351 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 39201020 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي ا تيلن 2,980 293,857,172 Rls. 8,537 $
352 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84539000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي آماده کردن،ساختن ياتعمير كردن مصنوعات از چرم, غيراز چرخهاي دوزندگي 4,950 292,059,000 Rls. 9,000 $
353 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 85044080 ک ک ک مبدل (درايور) مخصوص چراغ­هاي LED 684 291,690,720 Rls. 8,998 $
354 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 4,280 291,669,588 Rls. 8,988 $
355 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 39201010 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ شده ا ز پليمرهاي ا تيلن 2,811 277,693,427 Rls. 7,517 $
356 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 11,100 272,278,390 Rls. 8,409 $
357 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 39201020 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي ا تيلن 2,955 266,647,236 Rls. 8,067 $
358 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 39019000 ساير پليمرهاي ا تيلن که درجاي ديگر مذکور نباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 10,780 262,836,900 Rls. 8,100 $
359 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 39201010 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ شده ا ز پليمرهاي ا تيلن 2,813 262,377,898 Rls. 8,086 $
360 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 39201010 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ شده ا ز پليمرهاي ا تيلن 2,688 255,778,143 Rls. 7,187 $
361 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 42021200 رختدا ن, چمدا ن, کيف (برزک, ا سناد,مدرسه )ومحفظه هاي همانند باسطح خارجي ا زموا دپلاستيک يانسجي 600 253,828,300 Rls. 7,825 $
362 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 73121090 سايرمفتولهاي به هم تابيده طناب وکابل ا زا هن يافولاد,عايق نشده برا ي مصرف برق 5,200 243,855,828 Rls. 6,852 $
363 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84538000 ماشين آلات ودستگاههاي ساختن ياتعميرکردن ا شياءا زپوست ياا زچرم, غيراز چرخهاي دوزندگي 5,600 238,705,530 Rls. 6,400 $
364 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84539000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي آماده کردن،ساختن ياتعمير كردن مصنوعات از چرم, غيراز چرخهاي دوزندگي 3,500 235,088,919 Rls. 6,669 $
365 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 96161000 عطرپاش وپاشنده هاي آرايشي همانند,وتجهيزا ت و سر آنها. 1,797 234,460,993 Rls. 6,289 $
366 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 2,260 234,154,600 Rls. 6,832 $
367 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 39206200 صفحه, ورق, ...ا زپلي ا تيلن ترفتالات, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 4,100 232,508,760 Rls. 7,170 $
368 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 48109900 کاغذومقوا ي, ا ندوده ياکائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي که درجاي ديگرمذکورنباشد 8,190 230,964,552 Rls. 6,552 $
369 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 39201020 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي ا تيلن 2,083 230,429,594 Rls. 7,104 $
370 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 24,132 227,936,305 Rls. 7,023 $
371 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 96161000 عطرپاش وپاشنده هاي آرايشي همانند,وتجهيزا ت و سر آنها. 1,773 223,732,888 Rls. 6,204 $
372 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 39201020 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي ا تيلن 2,430 223,198,260 Rls. 6,650 $
373 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 39201020 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي ا تيلن 2,037 223,055,075 Rls. 5,981 $
374 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 69074090 ک ک ک سا?ر 24,580 219,801,681 Rls. 6,386 $
375 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 85423300 آمپلي فاير ها 2,152 217,197,890 Rls. 6,630 $
376 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 502 213,871,748 Rls. 5,932 $
377 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 85122010 دستگاههاي روشنائي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 400 212,461,390 Rls. 5,715 $
378 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 85287290 ---ساير گيرنده هاي تلويزيوني رنگي غير مذكور 313 211,200,000 Rls. 6,040 $
379 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 94051090 ---لوستر وساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار ، باستثناي انواعي كه در فضاي باز ومعابرعمومي استفاده ميگردد. 1,090 206,858,130 Rls. 6,097 $
380 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 85016300 ژنرا تورهاباجريان متناوب (آلترناتورها)به قدرت بيشترا زKVA 375و حدا کثرKVA 750 2,875 202,822,056 Rls. 6,264 $
381 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 39201020 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي ا تيلن 2,115 202,274,900 Rls. 6,210 $
382 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 2,006 201,273,746 Rls. 5,705 $
383 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 28273200 کلرورهاازالومينيم 2,701 194,682,678 Rls. 5,402 $
384 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 2,089 194,420,808 Rls. 5,886 $
385 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84862000 ماشين ها ودستگاههابراي ساخت وسايل نيمه رسانا يامدارهاي مجتمع شده الكترونيك 1,300 192,963,558 Rls. 5,422 $
386 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84539000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي آماده کردن،ساختن ياتعمير كردن مصنوعات از چرم, غيراز چرخهاي دوزندگي 3,000 192,763,200 Rls. 5,600 $
387 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 872 190,648,610 Rls. 5,858 $
388 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 85185000 دستگاه هاي برقي تقويت کننده صوت 1,430 190,481,172 Rls. 5,873 $
389 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 94059990 سايرقطعات برا ي چرا غ و وسايل روشنائي بجزا ز جنس شيشه ويا موا د پلاستيکي غير مذکور درجاي ديگر 1,910 190,310,400 Rls. 5,760 $
390 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 39201010 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ شده ا ز پليمرهاي ا تيلن 1,973 190,231,456 Rls. 5,276 $
391 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 2,200 189,605,700 Rls. 5,100 $
392 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 96071900 انواع زيپ غيراز رديف 96071100 1,820 186,636,084 Rls. 5,422 $
393 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 57050090 ک ک ک ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 7,370 185,160,192 Rls. 5,712 $
394 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 39201020 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي ا تيلن 1,973 181,397,736 Rls. 5,031 $
395 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 94019090 ا جزا وقطعات نشيمنهاغيراز نشيمنهاي وسايل نقليه هوا يي يازميني 2,200 179,463,575 Rls. 5,536 $
396 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 58042100 دا نتل هاي مکانيکي ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي بصورت توپ, نوا ريافرم مشخص. 3,852 176,246,180 Rls. 5,435 $
397 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 1,295 175,414,512 Rls. 5,096 $
398 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 39201010 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ شده ا ز پليمرهاي ا تيلن 1,890 173,968,788 Rls. 5,054 $
399 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 39201010 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ شده ا ز پليمرهاي ا تيلن 1,890 168,904,680 Rls. 5,054 $
400 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 39201010 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ شده ا ز پليمرهاي ا تيلن 1,936 166,172,140 Rls. 5,102 $
مجموع کل
31,097,831,143 ريال
مجموع کل
909,756 دلار