آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 87042290 ---ساير وسايل نقليه موتوري براي حمل ونقل كالا با وزن ناخالص وسيله نقليه بيش از 5 تن وحداكثر 20 تن بجز مخصوص حمل بتون اماده 344,160 71,229,192,210 Rls. 2,195,311 $
102 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 174,873 69,923,283,546 Rls. 2,155,044 $
103 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 79,500 68,482,692,335 Rls. 2,111,345 $
104 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 157,612 67,587,702,634 Rls. 2,084,616 $
105 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 32041190 ک ک ک ساير مواد رنگي ديسپرسه وفرآورده ها بجز گرانول مستربچ 470,750 67,441,969,144 Rls. 2,079,871 $
106 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 48102900 سايرکاغذا ندوده برا ي نوشتن بابيش ا ز10 %وزن کل ا لياف آن ا زا لياف حاصل ا زيک فرآيندمکانيکي 2,727,140 67,313,172,302 Rls. 2,074,386 $
107 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 98870444 ک ک ک ک با ساخت داخل 40 درصد تا کمتر از 60 درصد به استثناي لاستيك 291,359 66,853,394,224 Rls. 2,060,578 $
108 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 48042900 کاغذکرا فت برا ي کيسه هاي باظرفيت زياد(به ا ستثناي سفيدنشده ),قشرنزده, به شکل رول ياورق 2,955,604 66,599,725,872 Rls. 2,052,488 $
109 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 19,880 66,592,220,000 Rls. 2,055,483 $
110 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 38089112 - - - - ساير LD50 حداكثر 2000 تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 279,200 66,076,200,983 Rls. 2,037,036 $
111 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 84158100 دستگاههاي تهويه مطبوع مجهزبه دستگاه مولدسرماوسوپاپ براي برگشت گردش سرما،گرما 403,929 66,026,424,102 Rls. 2,037,528 $
112 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 84073290 موتورهاي پيستوني تناوبي با ظرفيت بيشتر از 50تا250 سانتيمتر مكعب براي وسايل نقليه فصل 87 ،به جز دوزمانه 357,651 65,399,740,570 Rls. 2,016,365 $
113 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 29415090 سايرا ريترومايسين ومشتقات وا ملاح مربوط غيرمذکور درجاي ديگر 22,500 64,871,350,725 Rls. 1,999,959 $
114 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 87089510 ---اجزاء وقطعات خاص كيسه ايمني هوا 96,832 64,695,977,292 Rls. 1,994,205 $
115 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 85340000 مدا رهاي چاپي 37,334 64,412,563,545 Rls. 1,985,190 $
116 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 84743900 سايرماشين هاي مخلوط کردن ياورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 554,472 64,346,060,633 Rls. 1,982,980 $
117 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 86071900 محور,چرخ وا جزا ءوقطعات آنها،قطعات بوژي براي لکوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 805,394 63,585,607,130 Rls. 1,960,012 $
118 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 446,096 62,962,935,489 Rls. 1,940,940 $
119 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 683,243 62,884,155,385 Rls. 1,939,069 $
120 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 72193400 محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm. 940,909 62,870,403,066 Rls. 1,938,349 $
121 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 48101900 سايرکاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..غيرمذکوربدون ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 2,769,727 62,760,599,512 Rls. 1,934,836 $
122 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 29251900 ساير ايميدها و مشتقات آنها؛ املاح اين ترکيبات غير از ساکارين واملاح آن ، گلوت اتيميد 785,600 62,657,404,300 Rls. 1,931,761 $
123 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 72269100 محصولات تخت نوردشده ا زفولادممزوج, فقطگرم نوردشده, باپهناي کمترا ز600mm غيرمذکوردرجاي ديگر 4,685,530 62,272,353,500 Rls. 1,919,913 $
124 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 84073290 موتورهاي پيستوني تناوبي با ظرفيت بيشتر از 50تا250 سانتيمتر مكعب براي وسايل نقليه فصل 87 ،به جز دوزمانه 321,787 61,754,460,860 Rls. 1,903,080 $
125 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 03046100 تيلاپيا (Oreochromis spp)فيله منجمد 573,240 61,195,709,362 Rls. 1,886,533 $
126 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 1,917,502 60,542,811,589 Rls. 1,865,789 $
127 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 176,260 60,171,330,495 Rls. 1,855,457 $
128 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 183,187 59,214,447,447 Rls. 1,826,560 $
129 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 863,834 58,127,183,211 Rls. 1,791,532 $
130 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 72101200 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0ميليمترآبکاري شده... باقلع 2,311,866 57,001,180,457 Rls. 1,757,278 $
131 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 84051000 مولدهاي گازهوا ياگازآب, مولدهاي گازا ستيلن وگازهاي همانند ،بافرآيند آبي ،يابابدون تصفيه كننده هاي آنها 288,278 55,019,481,970 Rls. 1,695,814 $
132 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 76071190 ساير ورق ونوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت بيش از 7 ميكرون 645,582 54,940,009,034 Rls. 1,693,731 $
133 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 98842940 قطعات منفصله براي توليد ماشين آلات راهسازي، به استثناي لاستيک، باساخت داخل35%وبيشتربا حذف شاسي 298,106 54,696,650,000 Rls. 1,685,515 $
134 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 84199090 سايرا جزا وقطعات ماشين آلات براي عمل آوردن موا د غيرمذكور درجاي ديگر 58,644 54,658,318,355 Rls. 1,684,444 $
135 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 28353100 تري فسفات سديم (تري پلي فسفات هاي سديم ) 2,362,000 54,259,474,397 Rls. 1,672,864 $
136 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 59,150 53,804,526,462 Rls. 1,658,500 $
137 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 372,102 53,761,405,978 Rls. 1,658,548 $
138 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 28230000 ا کسيدهاي تيتان 655,725 52,493,852,283 Rls. 1,618,332 $
139 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 27040010 کک و ن?مه کک ( semi-coke ) از ذغال سنگ ؛ ل?ن??ت ?اتورب،حت? به هم فشرده برا? ساخت الکترودها 7,392,000 52,298,369,600 Rls. 1,611,958 $
140 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 678,140 51,830,625,340 Rls. 1,597,789 $
141 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 28046900 حاوي كمتر ا ز99/99 درصد وزني سيليسيم 904,000 51,607,941,466 Rls. 1,590,576 $
142 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 84781000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن ياتغييرشکل دا دن توتون وتنباکو،غيرمذکوردرجاي ديگرا ين فصل 20,775 51,299,115,500 Rls. 1,581,500 $
143 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 84509090 ساير اجزاء وقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي وغيرخانگي غير مذكور درجاي ديگر 417,091 51,228,641,750 Rls. 1,579,572 $
144 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 84522900 چرخهاي دوزندگي از نوع صنعتي(غيراز چرخهاي اتوماتيک) 779,794 51,105,346,122 Rls. 1,575,076 $
145 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 29181400 اسيد سيتريك 1,695,000 49,758,273,290 Rls. 1,534,079 $
146 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 513,395 49,168,072,305 Rls. 1,515,721 $
147 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 98870222 ----قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتر با ساخت داخل 30% تا كمتر از 40% به استثناي موتور، گيربكس،اكسل،كولر،جعبه فرمان ولاستيك 157,000 48,885,926,024 Rls. 1,506,826 $
148 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 07133310 لوبيا چيتي 1,141,275 48,286,665,001 Rls. 1,488,479 $
149 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 55092100 نخ يک لا,دا را ي 85%يابيشترا لياف غيريکسره, از پلي ا ستر,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 1,013,017 48,001,986,638 Rls. 1,479,368 $
150 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 84821000 بلبرينگ. 220,479 47,978,272,949 Rls. 1,478,725 $
151 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 584,279 47,773,280,270 Rls. 1,472,194 $
152 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 73042900 ساير لوله ها برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 2,119,038 47,267,210,217 Rls. 1,458,436 $
153 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 84729050 ماشين خودپردا ز بانکي(ATM) 47,520 47,260,535,580 Rls. 1,460,132 $
154 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 86079900 ا جزا ءوقطعات نوا قل روي خط را ه آهن که درجاي ديگرمذکورنباشند. 274,955 46,982,599,891 Rls. 1,448,436 $
155 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 39031110 پلي استايرن قابل انبساط ومقاوم دربرا بر آتش 1,020,000 46,858,385,166 Rls. 1,444,119 $
156 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 81,862 45,636,469,395 Rls. 1,406,490 $
157 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 85011010 ا لکتروموتورهاي با جريان مستقيم 12و24ولت به قدرت حداكثر 37.5 وات 93,852 45,119,703,692 Rls. 1,391,081 $
158 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 98871183 موتورس?کلت ها با ساخت داخل کمتر از 20 درصد به استثنا? موتور، لاست?ک وتنه، اگزوز، ترک بند، جاپا?? ، درپوش بغل، دوشاخه وکرب? 407,424 44,027,954,587 Rls. 1,357,026 $
159 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 76069240 ک ک ک کويل آلومينيومي با حداکثر ضخامت 35/. 479,868 43,698,766,352 Rls. 1,347,007 $
160 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 84821000 بلبرينگ. 203,249 43,191,498,423 Rls. 1,331,551 $
161 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 84281010 آسانسور 383,807 43,137,945,935 Rls. 1,334,766 $
162 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 40116290 لاستيک رويي چرخ بادي، نو،استخوا ن شاه ماهي براي نواقل ساختماني باقطرطوقه حدا کثر61 cm بدون توليد داخل 426,193 43,102,375,405 Rls. 1,328,517 $
163 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 84143030 کمپرسورهاي برودتي مخصوص کولرخودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 126,652 42,950,052,947 Rls. 1,323,796 $
164 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 87085032 ---توپ? محور(Hub) برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ون، کام?ونت و کشنده تر?لر 233,899 41,285,497,935 Rls. 1,272,838 $
165 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 27131200 کک نفت تکليس شده 3,042,000 41,208,198,700 Rls. 1,270,448 $
166 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 73121010 مفتول به هم تابيده ا زفولادروکش شده بابرنج (TYRE STEEL CORD)موردمصرف درتايرلاستيک 874,222 40,941,573,528 Rls. 1,262,166 $
167 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 84281010 آسانسور 382,773 40,887,883,287 Rls. 1,260,664 $
168 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 87169090 اجزاء وقطعات براي تريلرها ونيمه تريلرها غير مذكور 794,679 40,720,213,711 Rls. 1,255,297 $
169 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 48109900 کاغذومقوا ي, ا ندوده ياکائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي که درجاي ديگرمذکورنباشد 1,757,405 40,511,966,780 Rls. 1,248,562 $
170 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 29033900 مشتقات فلورينه وبرومينه يا يدينه هيدروكربن ها ي غير حلقوي غيراز دي برومواتيلن 315,464 40,162,061,783 Rls. 1,237,973 $
171 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 48109900 کاغذومقوا ي, ا ندوده ياکائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي که درجاي ديگرمذکورنباشد 1,807,821 40,047,997,511 Rls. 1,234,555 $
172 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 98870442 ----قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل ونقل كالا با وزن حداكثر 5 تن بنزيني با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 216,848 40,036,991,040 Rls. 1,233,806 $
173 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 84073490 سايرموتورپيستوني تناوبي باظرفيت سيلندر بيش ا ز1000CCبراي وسايل نقليه فصل 87 ، بجزگازودوگانه سوز 128,384 40,009,379,010 Rls. 1,233,542 $
174 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 84082090 موتورپيستوني درونسوز ترا کمي -ا حتراقي براي وسايل نقليه فصل 87 بجز رديف 84082010 100,300 39,828,703,795 Rls. 1,227,953 $
175 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 98870432 قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل ونقل كالا با وزن بيش از 5 تن ديزل وبنزين با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، جعبه فرمان، كولر و لاستيك 219,976 39,571,156,424 Rls. 1,219,897 $
176 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 487,324 39,230,662,306 Rls. 1,209,451 $
177 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 29415090 سايرا ريترومايسين ومشتقات وا ملاح مربوط غيرمذکور درجاي ديگر 58,000 39,161,066,700 Rls. 1,207,047 $
178 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 194,224 39,109,233,416 Rls. 1,205,166 $
179 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 28369900 ساير کربنات ها، پرا کسو کربنات ها وكربنات امونيوم تجارتي كه داراي كاربامات آمونيوم باشد غيراز موارد مذكور در شماره هاي 28369200 تا 28362000 2,652,000 38,665,435,808 Rls. 1,192,018 $
180 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 85011010 ا لکتروموتورهاي با جريان مستقيم 12و24ولت به قدرت حداكثر 37.5 وات 106,322 38,620,339,599 Rls. 1,194,816 $
181 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 84295111 لودرنو،بيل دار بابارگيري ازجلو،باقدرت 270اسب بخاروكمتر 264,050 38,608,058,500 Rls. 1,189,831 $
182 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 28046900 حاوي كمتر ا ز99/99 درصد وزني سيليسيم 672,000 38,289,629,284 Rls. 1,180,589 $
183 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 126,108 38,065,872,586 Rls. 1,173,471 $
184 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 84772000 ا کسترود رها براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابرا ي ساختن محصولات ا زا ين مواد. 200,699 38,026,060,815 Rls. 1,172,028 $
185 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 25199090 ا کسيدهاي منيزيم حتي خالص 2,899,000 37,338,065,130 Rls. 1,151,023 $
186 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 287,039 36,818,617,107 Rls. 1,134,616 $
187 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 76071110 ورق ونوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت حداكثر 7 ميكرون 338,818 36,567,851,983 Rls. 1,126,979 $
188 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 98842940 قطعات منفصله براي توليد ماشين آلات راهسازي، به استثناي لاستيک، باساخت داخل35%وبيشتربا حذف شاسي 257,580 36,471,623,730 Rls. 1,124,577 $
189 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 73043900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زآهن ياا زفولادغيرممزوج باسطح مقطع,مدور,غيرازرديف 73043100 1,017,018 36,358,472,620 Rls. 1,120,469 $
190 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 59070090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا پوشاننده به نحو ديگرغيرمذکوردر جاي ديگر؛ كرباسهاي نقاشي شده براي دكور تئاتر ، براي اتليه يا مصارف همانند 331,512 36,300,026,205 Rls. 1,123,712 $
191 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 84295211 ا نوا ع بيل مکانيکي نو ،به قدرت 200ا سب بخاروکمتر باقابليت چرخش فوقاني 360درجه 279,400 36,201,447,895 Rls. 1,115,919 $
192 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 76069230 ورق ونوار آلومينيوم تاعرض 150ميليمتر بصورت دورويه لاک خورده از آلياژهاي 5182H48وباضخامت بيش از 0.2 ميليمتر لغايت 0.5 ميلي متر 354,690 36,191,845,033 Rls. 1,115,379 $
193 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 84551090 سايرماشينهاي نوردبرا ي ساخت لوله به قطر بيش از 3 اينچ 362,371 36,060,260,610 Rls. 1,112,348 $
194 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 87021090 --- ساير وسايل نقليه موتوري براي حمل ونقل ده نفر يا بيشتر با راننده با موتور پيستوني درونسوز تراكمي - احتراقي غير از نوع هيبريدي 142,800 35,584,920,000 Rls. 1,096,811 $
195 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 48102900 سايرکاغذا ندوده برا ي نوشتن بابيش ا ز10 %وزن کل ا لياف آن ا زا لياف حاصل ا زيک فرآيندمکانيکي 1,606,177 35,487,626,341 Rls. 1,094,057 $
196 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 87085032 ---توپ? محور(Hub) برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ون، کام?ونت و کشنده تر?لر 168,679 35,378,586,662 Rls. 1,090,433 $
197 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 85272100 گيرنده هاي را ديوئي برا ي وسايل نقليه موتوري , توا م شده با دستگاه ضبط يا باز توليد صوت 44,764 35,273,977,664 Rls. 1,087,844 $
198 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 94060090 ساختمانهاي پيش ساخته 205,609 34,862,485,190 Rls. 1,074,680 $
199 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 69039010 قطعات چيدمان واگنکهاي كورهکها از جنس ريکكريستالايزسيليكون كاربايد (RSIC) و نيترات باندسيليكون كاربايد (NSIC) 599,586 34,817,210,820 Rls. 1,073,446 $
200 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 73059000 لوله ا زآهن ياا زفولاد,پرچ شده,يابه طريق مشابهي مسدود شده باقطرخارجي بيش ا ز 4/406 mmوسطح مقطع مدور غير مذكور درجاي ديگر 1,458,270 34,669,000,302 Rls. 1,068,504 $
مجموع کل
4,955,311,984,054 ريال
مجموع کل
152,777,377 دلار