آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 85272100 گيرنده هاي را ديوئي برا ي وسايل نقليه موتوري , توا م شده با دستگاه ضبط يا باز توليد صوت 47,153 34,549,160,717 Rls. 1,064,932 $
202 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 73121010 مفتول به هم تابيده ا زفولادروکش شده بابرنج (TYRE STEEL CORD)موردمصرف درتايرلاستيک 734,938 34,516,673,874 Rls. 1,063,931 $
203 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 70191200 ک خامه (Roving) ازالياف شيشه اي 1,180,426 34,416,885,239 Rls. 1,060,643 $
204 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 29033900 مشتقات فلورينه وبرومينه يا يدينه هيدروكربن ها ي غير حلقوي غيراز دي برومواتيلن 276,548 33,973,913,584 Rls. 1,047,408 $
205 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 40116290 لاستيک رويي چرخ بادي، نو،استخوا ن شاه ماهي براي نواقل ساختماني باقطرطوقه حدا کثر61 cm بدون توليد داخل 359,029 33,944,095,462 Rls. 1,046,565 $
206 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 76071900 ورق ونوارنازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،بدون تكيه گاه غير مذكور درجاي ديگر 409,498 33,939,519,477 Rls. 1,046,283 $
207 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 19,095 33,755,180,128 Rls. 1,041,186 $
208 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 85399010 مجموعه متشكل از بالاست ، بدنه پلاستيكي وكانكتور لامپ كم مصرف 73,881 33,574,685,167 Rls. 1,042,582 $
209 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 194,575 33,479,626,781 Rls. 1,031,998 $
210 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 94059990 سايرقطعات برا ي چرا غ و وسايل روشنائي بجزا ز جنس شيشه ويا موا د پلاستيکي غير مذکور درجاي ديگر 266,572 33,242,276,240 Rls. 1,024,557 $
211 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 52,779 33,223,009,416 Rls. 1,024,219 $
212 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 220,610 33,089,168,851 Rls. 1,020,218 $
213 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 98842920 قطعات منفصله براي توليد ماشين آلات راهسازي،به استثناي لاستيک، با ساخت داخل 15% تا كمتر از 24% 223,500 32,836,780,872 Rls. 1,012,106 $
214 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 100,501 32,799,881,110 Rls. 1,010,889 $
215 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 27131200 کک نفت تکليس شده 2,600,000 32,740,969,000 Rls. 1,009,017 $
216 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 593,070 32,460,694,171 Rls. 1,000,738 $
217 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 98843320 قطعات منفصله براي توليد کمباين، به استثناي لاستيک، باساخت داخل 31% وبيشتر 143,320 32,290,480,369 Rls. 995,501 $
218 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 39100000 سيليکونها به ا شکال ا بتدا ئي 369,715 32,270,946,977 Rls. 994,855 $
219 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 85012000 موتورهاي اونيور سال (Universal) با جريان متناوب و مستقيم (AC/DC) با قدرت بيشتراز 5/37 وات 223,997 32,185,720,553 Rls. 991,920 $
220 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 73071900 لوازم وا تصالات لوله کشي حاصل ا زريخته گري, ا زآهن يافولاد که درجاي ديگرذکرنشده. 631,959 32,184,942,227 Rls. 992,435 $
221 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 59070090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا پوشاننده به نحو ديگرغيرمذکوردر جاي ديگر؛ كرباسهاي نقاشي شده براي دكور تئاتر ، براي اتليه يا مصارف همانند 343,269 31,780,100,156 Rls. 979,451 $
222 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 38089319 ---- ساير LD50 بيشتر از 2000 تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي : علف كش ها ، فراورده هاي ضد رويش و سازگاركننده هاي رشد گياه 183,940 31,713,513,743 Rls. 977,809 $
223 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 39204310 نوا ر ولبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 380,611 31,685,023,977 Rls. 976,462 $
224 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 85399020 تيوپ وايراوت لامپ كم مصرف 208,071 31,653,232,981 Rls. 976,238 $
225 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 32065000 محصولات غيرآلي از نوعي كه به عنوان نورتاب به كار ميکروند. 504,900 31,535,780,624 Rls. 972,347 $
226 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 189,840 31,475,714,730 Rls. 969,996 $
227 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 400,383 31,408,397,046 Rls. 968,027 $
228 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 85399010 مجموعه متشكل از بالاست ، بدنه پلاستيكي وكانكتور لامپ كم مصرف 63,056 30,655,952,988 Rls. 944,848 $
229 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 209,118 30,556,314,714 Rls. 941,694 $
230 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 32121000 ورقهکهاي داغکزني 173,820 30,539,137,828 Rls. 941,574 $
231 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 29224990 سايرا مينوا سيدهاغيرا زا نهاييکه دا را يبيش ا زيک نوع عامل ا کسيژنه هستندوا سترهاي...غيرمذکور 32,000 29,544,979,428 Rls. 910,842 $
232 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 70133700 ساير ليوانهاي نوشيدن ،غيرازسفالينه هاي شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 466,968 29,534,235,681 Rls. 910,484 $
233 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 201,665 29,273,009,561 Rls. 902,608 $
234 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 44021000 زغال چوب حتي بهم فشرده ازبامبو . 767,688 29,245,420,620 Rls. 901,509 $
235 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 28181000 کوروندوم مصنوعي ,حتي باساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 1,138,000 29,017,875,698 Rls. 894,640 $
236 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 146,005 28,710,513,529 Rls. 885,137 $
237 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 150,453 28,682,837,556 Rls. 884,064 $
238 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 38121000 فرآورده هاي موسوم به تسريع کننده ولکانيزا سيون 269,000 28,450,128,012 Rls. 877,137 $
239 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 1,233,936 28,378,357,116 Rls. 874,553 $
240 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 73045900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي ازفولاد ممزوج بدون درزباسطح مقطع مدور ,که درجاي ديگرذکرنشده. 931,191 28,337,482,303 Rls. 873,367 $
241 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 37019920 زينک ا فست كه هرضلع آن كمتراز255ميلي مترباشد 231,002 28,298,623,466 Rls. 872,421 $
242 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 699,700 28,274,315,668 Rls. 871,615 $
243 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 84733020 ا جزا وقطعات غيرا لکتريکي غيرالکترونيکي مورد مصرف در تجهيزات رايانه (صفحه نمايش، کيبورد ،چاپگر ،جعبه رايانه ،موشواره و....) 262,860 27,984,068,383 Rls. 862,680 $
244 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 98842920 قطعات منفصله براي توليد ماشين آلات راهسازي،به استثناي لاستيک، با ساخت داخل 15% تا كمتر از 24% 191,000 27,964,609,016 Rls. 862,276 $
245 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 87084030 اجزاء وقطعات رديف 87084010 87,180 27,915,892,550 Rls. 860,464 $
246 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 541,629 27,668,407,948 Rls. 852,781 $
247 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 73042300 ساير لوله هاي حفاري غيرازفولاد زنگ نزن مورداستفاده درحفاري براي نفت ياگاز . 280,863 27,535,981,199 Rls. 850,531 $
248 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 84733020 ا جزا وقطعات غيرا لکتريکي غيرالکترونيکي مورد مصرف در تجهيزات رايانه (صفحه نمايش، کيبورد ،چاپگر ،جعبه رايانه ،موشواره و....) 216,357 27,449,373,086 Rls. 845,898 $
249 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 111,183 27,429,246,035 Rls. 845,326 $
250 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 263,188 27,386,722,952 Rls. 844,209 $
251 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 19,640 27,256,187,640 Rls. 840,526 $
252 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 390,992 27,241,445,633 Rls. 839,622 $
253 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 72169910 ا نوا ع ريل ازآهن يافولاد غير ممزوج موردمصرف درصنعت آسانسور 1,260,598 27,065,358,214 Rls. 834,565 $
254 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 85013110 الكتروموتورهاي با جريان مستقيم (DC) 12 و 24 ولت تا قدرت حداكثر 200 وات 84,362 26,837,957,407 Rls. 827,311 $
255 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 85072010 انباره هاي برقي سرب -اسيد ،ا ز نوع سربسته (sealed) به جز براي موتورهاي پيستوني 315,837 26,686,920,593 Rls. 822,933 $
256 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 87084030 اجزاء وقطعات رديف 87084010 83,769 26,595,284,964 Rls. 819,617 $
257 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 38089312 ک ک ک ک ساير LD50 حداكثر 2000 تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 221,440 26,470,399,917 Rls. 816,097 $
258 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 84818081 --- شيرهاي سر چاهي نفت 147,894 26,258,041,830 Rls. 809,484 $
259 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 84818081 --- شيرهاي سر چاهي نفت 100,965 26,230,860,975 Rls. 808,721 $
260 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 14,478 26,170,385,073 Rls. 806,808 $
261 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 72193400 محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm. 421,054 26,159,839,526 Rls. 806,291 $
262 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 25199090 ا کسيدهاي منيزيم حتي خالص 1,460,620 25,763,521,664 Rls. 794,007 $
263 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 209,694 25,648,658,363 Rls. 790,428 $
264 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 84171000 كورهکها و تنورها براي گداختن (Roast)، کذوبکكردن يا تحت ساير عمليات حرارتي قراردادن كلوخهککهاي معدني يا سولفورهاي طبيعي آهن و مس (Pyrites) يا فلزات 61,830 25,592,471,215 Rls. 788,526 $
265 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 84659100 ماشين هاي ا ره کردن برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, وغيره 271,926 25,361,001,364 Rls. 781,849 $
266 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 87060090 سا?ر شاس? ها? موتوردار غ?ر مذکور 108,800 25,229,421,990 Rls. 777,510 $
267 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 72107010 ک ک ک با ضخامت حداقل 4/0 و حداکثر 6/0 ميلي­متر و عرض حداقل 600 و کمتر از 1100 ميلي­متر 1,107,012 25,168,944,317 Rls. 775,766 $
268 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 223,643 25,138,466,444 Rls. 774,970 $
269 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 39100000 سيليکونها به ا شکال ا بتدا ئي 291,342 25,130,895,206 Rls. 774,520 $
270 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 73072300 لوا زم وا تصالات برا ي جوشکاري لب به لب از فولاد زنگ نزن. 687,868 24,986,084,331 Rls. 824,940 $
271 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 84772000 ا کسترود رها براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابرا ي ساختن محصولات ا زا ين مواد. 125,226 24,817,968,850 Rls. 765,093 $
272 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بکارميروند 148,951 24,798,270,241 Rls. 764,571 $
273 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 29413000 تترا سيكلينکها و مشتقات آنها؛ املاح مربوطه 16,000 24,659,298,500 Rls. 760,000 $
274 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 38089321 - - - - LD50 حداكثر 2000 محصول اماده شيميايي 291,907 24,617,023,348 Rls. 758,863 $
275 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 39199020 شبرنگ غيرمذكور درجاي ديگر 135,071 24,579,870,893 Rls. 757,412 $
276 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي. 125,347 24,509,927,642 Rls. 755,659 $
277 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 85399020 تيوپ وايراوت لامپ كم مصرف 148,825 24,462,155,058 Rls. 753,923 $
278 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 84073490 سايرموتورپيستوني تناوبي باظرفيت سيلندر بيش ا ز1000CCبراي وسايل نقليه فصل 87 ، بجزگازودوگانه سوز 83,400 24,389,410,761 Rls. 751,623 $
279 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 29181590 ساير ا ملاح و ا سترهاي ا سيدسيتريک غير مذکور 794,000 24,261,012,378 Rls. 748,079 $
280 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 37079020 تونر و دولوپر به صورت پودر جهت دستگاهکهاي فتوكپي و پرينتر 203,208 24,215,974,087 Rls. 746,558 $
281 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 343,050 23,970,235,854 Rls. 738,963 $
282 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 383,938 23,926,175,949 Rls. 737,574 $
283 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 85319010 ماژول نمايشگر متشكل ازصفحه lcdياledياپلاسمافقط داراي برد آدرس دهي 92,251 23,919,192,856 Rls. 737,325 $
284 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 32041190 ک ک ک ساير مواد رنگي ديسپرسه وفرآورده ها بجز گرانول مستربچ 143,000 23,818,849,245 Rls. 734,225 $
285 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 87083022 ---- کاسه و د?سک ترمز((Brake Disk با ?ا بدون لنت ترمز و ملحقات د?گر، برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ونت، کام?ون و کام?ون کشنده تر?لر 125,380 23,593,723,070 Rls. 727,540 $
286 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 84431900 ---ساير ماشين الات چاپ غيرمذكور 87,713 23,538,945,972 Rls. 725,506 $
287 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 29251900 ساير ايميدها و مشتقات آنها؛ املاح اين ترکيبات غير از ساکارين واملاح آن ، گلوت اتيميد 300,050 23,252,157,225 Rls. 716,796 $
288 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 28182000 ا کسيد آلومينيم غيرا زکورندوم مصنوعي 992,600 23,142,569,882 Rls. 713,430 $
289 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 84672100 مته ا ز هر نوع ،توام شده باموتوربرقي 140,154 23,139,517,512 Rls. 713,881 $
290 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 28230000 ا کسيدهاي تيتان 307,000 23,126,685,820 Rls. 712,767 $
291 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 87084010 جعبه دنده برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت و ترا کتور کشاورزي 59,710 23,034,895,660 Rls. 709,930 $
292 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 28,839 22,992,533,695 Rls. 708,584 $
293 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 95069190 سايرا شياءوا دوا ت برا ي تمرينات عمومي فيزيکي,ژيمناستيک ياورزش باپهلوا ني بجزTRAD MILL 408,798 22,966,242,700 Rls. 707,886 $
294 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 84272012 ساير ارابه هاي صفاف خودرو،مستعمل ، باظرفيت 10تن وبالاتر 110,000 22,945,085,948 Rls. 707,132 $
295 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 29181400 اسيد سيتريك 770,000 22,940,963,265 Rls. 707,040 $
296 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 38089122 ----50 LD حداكثر 2000 خانگي محصول اماده شيميايي 125,298 22,907,043,164 Rls. 706,067 $
297 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 26060000 سنگ آلومينيم وکنسانتره هاي آن 1,909,000 22,889,732,703 Rls. 705,665 $
298 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 48115100 کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده باموا دپلاستيکي (بجزچسبها)سفيدشده بوزن هرمترمربع بيش از150گرم 600,676 22,834,230,730 Rls. 703,709 $
299 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 72169910 ا نوا ع ريل ازآهن يافولاد غير ممزوج موردمصرف درصنعت آسانسور 1,046,396 22,833,183,831 Rls. 703,725 $
300 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 73145000 ورق ونوا رهاي مشبک شده بوسيله ا تساع ا زآهن ياا زفولاد. 137,113 22,767,924,647 Rls. 701,741 $
مجموع کل
2,776,402,806,961 ريال
مجموع کل
85,648,729 دلار