آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (منطقه ويژه پيام)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 10 1396 منطقه ويژه پيام چين 96092000 مغزي مدا د,سياه يارنگي. 8,517 1,863,450,554 Rls. 51,706 $
202 11 1396 منطقه ويژه پيام چين 84716020 موشوا ره (mouse) 5,185 1,863,123,750 Rls. 51,250 $
203 7 1396 منطقه ويژه پيام چين 85103000 دستگاههاي موزدايي توا م شده با موتور برقي,(غيرا ز ريش ترا ش و ماشين هاي موزني ) 3,311 1,858,903,200 Rls. 55,440 $
204 6 1396 منطقه ويژه پيام چين 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 12,062 1,841,672,213 Rls. 55,507 $
205 4 1396 منطقه ويژه پيام چين 94059200 ا جرا ءوقطعات ا زپلاستيک, برا ي چرا غ ووسايل روشنائي وهمچنين نورا فکنها 16,112 1,836,800,224 Rls. 56,439 $
206 11 1396 منطقه ويژه پيام چين 94059990 سايرقطعات برا ي چرا غ و وسايل روشنائي بجزا ز جنس شيشه ويا موا د پلاستيکي غير مذکور درجاي ديگر 19,322 1,836,370,609 Rls. 50,237 $
207 11 1396 منطقه ويژه پيام چين 39219040 منسوج دوطرف پوشش دا ده شده با pvcويژه تابلوهاي تبليغاتي 40,435 1,832,934,533 Rls. 50,143 $
208 4 1396 منطقه ويژه پيام چين 85163100 موخشک کن هاي ا لکتروترميک 4,038 1,815,996,060 Rls. 55,894 $
209 1 1396 منطقه ويژه پيام چين 85183010 هدفون و گوشي حتي توام شده با يک ميکروفون 11,296 1,813,963,071 Rls. 55,953 $
210 1 1396 منطقه ويژه پيام چين 85444200 هادي هاي برق, برا ي ولتاژحدا کثر1000ولت, مجهزشده به ا تصال دهنده ها . 12,880 1,769,905,060 Rls. 54,593 $
211 6 1396 منطقه ويژه پيام چين 84159070 ک ک ک فن کويل 15,102 1,762,425,540 Rls. 52,940 $
212 8 1396 منطقه ويژه پيام چين 38249990 ک ک ک ساير 5,805 1,731,421,800 Rls. 52,200 $
213 4 1396 منطقه ويژه پيام چين 85291090 ساير آنتنهاي هوا يي ورفلکتورآ نتن هوا يي وقطعات مربوطه بجزموا ردمذکور 9,550 1,731,392,443 Rls. 53,202 $
214 8 1396 منطقه ويژه پيام چين 95045010 ---دسته بازي براي بازي با رايانه يا ساير كنسول هاي بازي يا... 11,941 1,723,977,486 Rls. 50,198 $
215 11 1396 منطقه ويژه پيام چين 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 3,000 1,708,510,038 Rls. 46,697 $
216 12 1396 منطقه ويژه پيام چين 94059990 سايرقطعات برا ي چرا غ و وسايل روشنائي بجزا ز جنس شيشه ويا موا د پلاستيکي غير مذکور درجاي ديگر 14,693 1,697,101,592 Rls. 45,671 $
217 10 1396 منطقه ويژه پيام چين 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 7,163 1,677,828,337 Rls. 48,954 $
218 10 1396 منطقه ويژه پيام چين 85015210 ا لکتروموتور قفس سنجابي ا سنکرون(asynchronous)باقدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووات،باجريان متناوب ،چند فاز 31,465 1,660,018,240 Rls. 46,040 $
219 5 1396 منطقه ويژه پيام چين 61059000 پيرا هن مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 2,980 1,643,289,334 Rls. 50,395 $
220 10 1396 منطقه ويژه پيام چين 95045010 ---دسته بازي براي بازي با رايانه يا ساير كنسول هاي بازي يا... 13,948 1,640,245,816 Rls. 45,620 $
221 10 1396 منطقه ويژه پيام چين 85044060 ا نوا ع UPS 20,800 1,627,437,600 Rls. 45,510 $
222 5 1396 منطقه ويژه پيام چين 84716020 موشوا ره (mouse) 3,954 1,619,651,894 Rls. 49,603 $
223 11 1396 منطقه ويژه پيام چين 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيک غيرمذکوردرجاي ديگر 3,857 1,591,954,641 Rls. 43,843 $
224 7 1396 منطقه ويژه پيام چين 84821000 بلبرينگ. 21,100 1,591,464,750 Rls. 46,650 $
225 6 1396 منطقه ويژه پيام چين 94059200 ا جرا ءوقطعات ا زپلاستيک, برا ي چرا غ ووسايل روشنائي وهمچنين نورا فکنها 15,944 1,591,387,830 Rls. 48,165 $
226 7 1396 منطقه ويژه پيام چين 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 11,975 1,588,795,100 Rls. 47,900 $
227 10 1396 منطقه ويژه پيام چين 84509090 ساير اجزاء وقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي وغيرخانگي غير مذكور درجاي ديگر 36,352 1,579,439,820 Rls. 44,380 $
228 10 1396 منطقه ويژه پيام چين 94059990 سايرقطعات برا ي چرا غ و وسايل روشنائي بجزا ز جنس شيشه ويا موا د پلاستيکي غير مذکور درجاي ديگر 17,100 1,557,018,750 Rls. 43,750 $
229 7 1396 منطقه ويژه پيام چين 39204330 ورق از الياژ ABS / PVC 18,933 1,552,133,502 Rls. 46,291 $
230 1 1396 منطقه ويژه پيام چين 62099000 لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 2,397 1,511,728,575 Rls. 46,604 $
231 10 1396 منطقه ويژه پيام چين 96081020 قلم نوك ساچمه اي با جوهر مايع (روا ن نويس ) 4,995 1,511,137,411 Rls. 42,461 $
232 10 1396 منطقه ويژه پيام چين 85163200 دستگاههاي ا لکتروترميک آرا يش مو (غيرا زموخشک کن ) 4,375 1,494,738,000 Rls. 42,000 $
233 11 1396 منطقه ويژه پيام چين 84509090 ساير اجزاء وقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي وغيرخانگي غير مذكور درجاي ديگر 39,146 1,494,327,520 Rls. 40,880 $
234 8 1396 منطقه ويژه پيام چين 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 11,128 1,461,028,374 Rls. 42,418 $
235 8 1396 منطقه ويژه پيام چين 85184000 تقويت کننده برقي فرکانس قابل شنوا ئي 10,734 1,458,623,432 Rls. 42,384 $
236 4 1396 منطقه ويژه پيام چين 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 12,753 1,448,779,059 Rls. 44,636 $
237 12 1396 منطقه ويژه پيام چين 72192400 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, بصورت غيرطومار باپهناي 600mmmيابيشتربه ضخامت کمترا ز3mm 10,753 1,448,000,700 Rls. 38,414 $
238 5 1396 منطقه ويژه پيام چين 37013030 ---كليشه چاپ 4,015 1,444,416,325 Rls. 44,165 $
239 7 1396 منطقه ويژه پيام چين 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 17,240 1,398,827,520 Rls. 41,856 $
240 7 1396 منطقه ويژه پيام چين 85291090 ساير آنتنهاي هوا يي ورفلکتورآ نتن هوا يي وقطعات مربوطه بجزموا ردمذکور 11,830 1,397,849,681 Rls. 41,827 $
241 8 1396 منطقه ويژه پيام چين 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 17,490 1,365,418,380 Rls. 39,890 $
242 12 1396 منطقه ويژه پيام چين 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 16,410 1,355,133,934 Rls. 36,491 $
243 12 1396 منطقه ويژه پيام چين 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 19,034 1,341,609,565 Rls. 36,146 $
244 4 1396 منطقه ويژه پيام چين 90314100 ا لات ووسايل ا پتيکي براي کنترل ورقه هاي نازك (wafers) ،ادوات نيمه هادي, فتوماسکهاياشبکه هابرا ي ساخت ادوات نيمه هادي 1,800 1,332,090,000 Rls. 41,000 $
245 9 1396 منطقه ويژه پيام چين 95045010 ---دسته بازي براي بازي با رايانه يا ساير كنسول هاي بازي يا... 7,836 1,328,167,098 Rls. 37,723 $
246 4 1396 منطقه ويژه پيام چين 85399010 مجموعه متشكل از بالاست ، بدنه پلاستيكي وكانكتور لامپ كم مصرف 8,405 1,299,362,766 Rls. 39,993 $
247 6 1396 منطقه ويژه پيام چين 61034900 شلوار حتي داراي بندوپيش بند,نيم شلوار, شلوار خيلي كوتاه مردانه ياپسرانه, کشباف ازسايرموا دنسجي 1,336 1,293,560,180 Rls. 39,222 $
248 10 1396 منطقه ويژه پيام چين 85103000 دستگاههاي موزدايي توا م شده با موتور برقي,(غيرا ز ريش ترا ش و ماشين هاي موزني ) 1,358 1,281,204,000 Rls. 36,000 $
249 6 1396 منطقه ويژه پيام چين 94033000 مبلهاي چوبي ا ز انواعي که در دفاتر کار مورد استفاده قرار ميگيرند 6,231 1,272,611,005 Rls. 38,245 $
250 12 1396 منطقه ويژه پيام چين 84159010 واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هرنوع 7,600 1,264,376,988 Rls. 33,793 $
251 12 1396 منطقه ويژه پيام چين 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 14,153 1,260,259,710 Rls. 33,991 $
252 4 1396 منطقه ويژه پيام چين 42023900 ا شياءا زنوعي که معمولادرجيب ياکيف دستي حمل ميشود,که درجاي ديگرمذکورنباشد 13,458 1,255,488,327 Rls. 38,642 $
253 12 1396 منطقه ويژه پيام چين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 11,666 1,254,384,440 Rls. 33,851 $
254 7 1396 منطقه ويژه پيام چين 85444200 هادي هاي برق, برا ي ولتاژحدا کثر1000ولت, مجهزشده به ا تصال دهنده ها . 9,063 1,252,188,692 Rls. 36,926 $
255 4 1396 منطقه ويژه پيام چين 85444200 هادي هاي برق, برا ي ولتاژحدا کثر1000ولت, مجهزشده به ا تصال دهنده ها . 10,874 1,241,478,360 Rls. 38,088 $
256 9 1396 منطقه ويژه پيام چين 84185000 ساير مبلمان (Furniture) (صندوقچهکها (Chests)، كابينتکها، پيشخوانکهاي (Display Counters) نمايش، ويترينکها (Show cases) و غيره) براي نگهداري و نمايش، يكپارچه شده با تجهيزات سردكننده يا منجمدكننده". 14,916 1,222,937,689 Rls. 34,363 $
257 6 1396 منطقه ويژه پيام چين 84229010 ا جزا وقطعات تعرفه 84221100 14,658 1,208,679,813 Rls. 36,307 $
258 5 1396 منطقه ويژه پيام چين 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 9,360 1,207,357,820 Rls. 37,098 $
259 4 1396 منطقه ويژه پيام چين 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 8,473 1,197,847,533 Rls. 36,888 $
260 8 1396 منطقه ويژه پيام چين 85198100 ماشين ها ضبط يابازتوليد صوت بااستفاده ازرسانه هاي مغناطيسي ،نوري يانيمه رسانا . 1,137 1,196,338,440 Rls. 34,796 $
261 6 1396 منطقه ويژه پيام چين 85061020 قوهک نيم قلمي (AAA/LR03/AM4) با بي اكسيد منگنز 13,455 1,184,285,760 Rls. 35,844 $
262 6 1396 منطقه ويژه پيام چين 85269110 ---دستگاه موقعيت ياب جهاني 600 1,182,308,000 Rls. 36,500 $
263 4 1396 منطقه ويژه پيام چين 37013030 ---كليشه چاپ 3,460 1,170,603,750 Rls. 36,055 $
264 4 1396 منطقه ويژه پيام چين 85044020 شارژر باطري 2,520 1,167,133,711 Rls. 35,909 $
265 10 1396 منطقه ويژه پيام چين 84313900 قطعات مربوط;ماشين آلات شماره 8428(غيرا زآسانسور,بالاکشنده هاي محفظه دا رياپلکان متحرک ) 9,100 1,163,303,100 Rls. 32,057 $
266 5 1396 منطقه ويژه پيام چين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 16,827 1,149,855,018 Rls. 35,151 $
267 8 1396 منطقه ويژه پيام چين 95069110 دستگاه TRAD MILL 10,117 1,136,029,500 Rls. 33,300 $
268 5 1396 منطقه ويژه پيام چين 38249990 ک ک ک ساير 5,904 1,129,917,043 Rls. 34,426 $
269 7 1396 منطقه ويژه پيام چين 84716010 صفحه کليد(keyboard) 6,003 1,128,585,600 Rls. 33,600 $
270 12 1396 منطقه ويژه پيام چين 39169090 --- ساير تك رشته هايي كه بعد مقطع عرضي آنها از يك ميليمتر بيشتر باشد ... از ساير مواد پلاستيكي بجز انواع مورد استفاده در ساختمان 16,754 1,120,977,259 Rls. 30,121 $
271 12 1396 منطقه ويژه پيام چين 82141010 مدا دترا ش وتيغه آن 11,761 1,097,545,684 Rls. 29,426 $
272 6 1396 منطقه ويژه پيام چين 42021200 رختدا ن, چمدا ن, کيف (برزک, ا سناد,مدرسه )ومحفظه هاي همانند باسطح خارجي ا زموا دپلاستيک يانسجي 4,280 1,077,101,197 Rls. 32,715 $
273 4 1396 منطقه ويژه پيام چين 85184000 تقويت کننده برقي فرکانس قابل شنوا ئي 8,503 1,073,247,000 Rls. 32,927 $
274 8 1396 منطقه ويژه پيام چين 84716020 موشوا ره (mouse) 2,550 1,071,031,250 Rls. 31,250 $
275 6 1396 منطقه ويژه پيام چين 73259100 گلوله ومصنوعات همانند ريخته گري برا ي آسياب ا زچدن ،آهن يافولاد 20,664 1,066,144,658 Rls. 31,901 $
276 5 1396 منطقه ويژه پيام چين 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 10,324 1,065,117,215 Rls. 32,514 $
277 8 1396 منطقه ويژه پيام چين 84716010 صفحه کليد(keyboard) 3,757 1,064,492,400 Rls. 31,059 $
278 9 1396 منطقه ويژه پيام چين 84212110 ک ک ک فيلترهاي مخصوص دستگاه تصف?ه آب 11,900 1,061,889,550 Rls. 30,130 $
279 6 1396 منطقه ويژه پيام چين 85061010 قوه هاي ا ستوا نه ا ي شکل به سايزهاي قلميAA متوسط C وبزرگD بابي اكسيد منگنز 29,627 1,059,315,264 Rls. 32,062 $
280 5 1396 منطقه ويژه پيام چين 84509090 ساير اجزاء وقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي وغيرخانگي غير مذكور درجاي ديگر 32,364 1,057,106,512 Rls. 32,368 $
281 10 1396 منطقه ويژه پيام چين 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تک فازبجزا لکتروموتورقفس سنجابي 26,001 1,056,440,800 Rls. 29,300 $
282 1 1396 منطقه ويژه پيام چين 85198100 ماشين ها ضبط يابازتوليد صوت بااستفاده ازرسانه هاي مغناطيسي ،نوري يانيمه رسانا . 3,200 1,052,065,158 Rls. 32,454 $
283 6 1396 منطقه ويژه پيام چين 84146010 ---هود آشپزخانه 8,911 1,038,679,200 Rls. 31,200 $
284 12 1396 منطقه ويژه پيام چين 83016090 ---سايراجزاء وقطعات قفل ها 4,940 1,033,060,800 Rls. 27,406 $
285 9 1396 منطقه ويژه پيام چين 85076090 ساير انباره هاي برقي ليتيوم يون بجز سل ليتيومي استوانه اي شكل بالاتر از 2 امپرساعت ، سل ليتيومي تخت بالاتر از 2،5 امپر ساعت 2,093 1,031,725,712 Rls. 29,306 $
286 11 1396 منطقه ويژه پيام چين 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 21,820 1,027,315,784 Rls. 28,309 $
287 5 1396 منطقه ويژه پيام چين 84659100 ماشين هاي ا ره کردن برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, وغيره 14,720 1,000,671,760 Rls. 30,640 $
288 4 1396 منطقه ويژه پيام چين 85183010 هدفون و گوشي حتي توام شده با يک ميکروفون 4,316 995,367,780 Rls. 30,660 $
289 6 1396 منطقه ويژه پيام چين 85044030 منبع تغذيه را يانه 1,874 992,400,000 Rls. 30,036 $
290 9 1396 منطقه ويژه پيام چين 82130000 قيچي,قيچي خياطي وقيچيهاي همانند,وتيغه هاي آنها. 6,924 985,672,944 Rls. 27,696 $
291 8 1396 منطقه ويژه پيام چين 85229000 قطعات ومتفرعات برا ي بکارگيري دردستگاههاي مشمول 8519لغايت 8521,غيرا زکارتريجهاي پيک آپ 2,036 983,594,707 Rls. 28,698 $
292 12 1396 منطقه ويژه پيام چين 85399010 مجموعه متشكل از بالاست ، بدنه پلاستيكي وكانكتور لامپ كم مصرف 6,250 980,462,295 Rls. 26,287 $
293 12 1396 منطقه ويژه پيام چين 85163100 موخشک کن هاي ا لکتروترميک 4,478 979,635,600 Rls. 26,352 $
294 10 1396 منطقه ويژه پيام چين 38249990 ک ک ک ساير 5,502 977,398,042 Rls. 27,332 $
295 12 1396 منطقه ويژه پيام چين 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 10,456 975,048,937 Rls. 26,141 $
296 5 1396 منطقه ويژه پيام چين 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 2,003 973,859,416 Rls. 29,862 $
297 10 1396 منطقه ويژه پيام چين 84146010 ---هود آشپزخانه 7,718 972,061,600 Rls. 27,000 $
298 5 1396 منطقه ويژه پيام چين 85076090 ساير انباره هاي برقي ليتيوم يون بجز سل ليتيومي استوانه اي شكل بالاتر از 2 امپرساعت ، سل ليتيومي تخت بالاتر از 2،5 امپر ساعت 1,190 957,185,400 Rls. 29,343 $
299 4 1396 منطقه ويژه پيام چين 82141010 مدا دترا ش وتيغه آن 2,740 956,991,672 Rls. 29,484 $
300 5 1396 منطقه ويژه پيام چين 85423100 پردازشگرها وكنترل كننده ها خواه باحافظه ها ، مبدلها ،مدارهاي منطقي ،آمپلي فاير ها ،ساعت ومدارهاي زمان سنج . 70 947,807,252 Rls. 28,980 $
مجموع کل
133,251,999,454 ريال
مجموع کل
3,888,070 دلار