آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (همدان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 10 1396 همدان چين 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 23,100 624,375,675 Rls. 17,325 $
102 8 1396 همدان چين 85471090 ساير قطعات عايق ا ز سرا ميک ،محتوي كمتراز 80درصد وزني ا کسيدهاي فلزي 5,971 601,501,480 Rls. 17,550 $
103 5 1396 همدان چين 69149090 اشياءسراميكي كه درجاي ديگر ذكر نشده (به استثناي چيني ) 6,450 599,920,516 Rls. 18,278 $
104 5 1396 همدان چين 84518000 ماشين هاي چلاندن, آهارزدن, پردا خت کردن), اندودن ،يااغشتن نخ هاي نسجي,پارچه ها يااشياء نسجي 1,500 586,710,000 Rls. 18,000 $
105 5 1396 همدان چين 85051900 آهن رباهاي دا ئم واشيائي که به منظورآهن رباي دائم شدن درنظرگرفته شده اند، (مگنت سراميكي ) بجز ازفلز 7,030 583,575,160 Rls. 17,780 $
106 5 1396 همدان چين 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 23,340 579,998,095 Rls. 17,705 $
107 4 1396 همدان چين 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 23,460 579,138,275 Rls. 17,795 $
108 6 1396 همدان چين 44092900 چوب ازساير غير مخروطيان كه هريك ازلبه ها يارويه هاي آن بطور پيوسته كارشده باشد . 8,923 577,365,816 Rls. 17,475 $
109 8 1396 همدان چين 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 21,811 574,967,342 Rls. 16,358 $
110 10 1396 همدان چين 64062000 تخت بيروني وپاشنه ازکائوچوياپلاستيک. 6,360 573,290,400 Rls. 15,900 $
111 10 1396 همدان چين 42022900 کيف دستي، که درجاي ديگر مذکور نباشد 5,290 553,632,339 Rls. 15,451 $
112 2 1396 همدان چين 55099200 ساير نخها از الياف غيريکسره سنتتيک, غير مذکور در جاي ديگر,مخلوطباپنبه, غيرخرده فروشي غير از نخ دوخت 3,100 543,196,260 Rls. 16,740 $
113 12 1396 همدان چين 42029900 جعبه ها و محفظه هائي غيرمذکوردرجاي ديگرباسطح خارجي ا زموا دي که درجاي ديگرمذکورنباش 4,880 537,690,594 Rls. 14,511 $
114 3 1396 همدان چين 90153000 ترا زها 135 532,163,600 Rls. 16,400 $
115 8 1396 همدان چين 64062000 تخت بيروني وپاشنه ازکائوچوياپلاستيک. 5,788 508,606,030 Rls. 14,470 $
116 9 1396 همدان چين 42022900 کيف دستي، که درجاي ديگر مذکور نباشد 5,120 502,423,404 Rls. 14,258 $
117 7 1396 همدان چين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 6,250 493,393,155 Rls. 14,684 $
118 5 1396 همدان چين 59050000 پوششهاي ديوا ري ا ز موا د نسجي 9,914 485,475,300 Rls. 14,940 $
119 6 1396 همدان چين 85023190 سايرمجموعه مولدها كه با نيروي باد كار كند 660 كيلو ولت بيشتر 532 445,065,353 Rls. 13,471 $
120 5 1396 همدان چين 40070000 نخ و طناب ا زکائوچوي ولکانيزه شده 4,488 431,525,205 Rls. 13,239 $
121 12 1396 همدان چين 84819010 مغزي برنجي شيرآلات بهدا شتي 6,600 417,557,600 Rls. 11,300 $
122 2 1396 همدان چين 42029900 جعبه ها و محفظه هائي غيرمذکوردرجاي ديگرباسطح خارجي ا زموا دي که درجاي ديگرمذکورنباش 4,018 416,190,874 Rls. 12,826 $
123 12 1396 همدان چين 84819020 مکانيزم شير ا زنوع پلاستيکي برا ي شيرا لات بهدا شتي ا هرمي 1,500 410,167,200 Rls. 11,100 $
124 11 1396 همدان چين 70102000 درپوش, سرپوش وسايردرپوش هاا زشيشه. 6,230 374,317,195 Rls. 10,129 $
125 3 1396 همدان چين 84639000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي کارکردن روي فلز,بدون بردا شتن قسمتي از ماده، که درجاي ديگرمذکورنباشد 5,321 373,267,000 Rls. 11,500 $
126 11 1396 همدان چين 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 3,900 366,150,140 Rls. 9,908 $
127 6 1396 همدان چين 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي. 2,650 356,832,000 Rls. 10,800 $
128 10 1396 همدان چين 85051900 آهن رباهاي دا ئم واشيائي که به منظورآهن رباي دائم شدن درنظرگرفته شده اند، (مگنت سراميكي ) بجز ازفلز 3,350 348,914,556 Rls. 9,804 $
129 2 1396 همدان چين 83089000 سايرچفت وبست, دوره هاي چفت وبست دار ،سگک،سگك چفت وبست دار وهمانند براي لباس ،كفش ،كيف وغيره ،منجوق وپولک ا زفلزمعمولي(هم چنين ا جزا ءوقطعات ). 2,938 339,659,187 Rls. 10,468 $
130 10 1396 همدان چين 42029900 جعبه ها و محفظه هائي غيرمذکوردرجاي ديگرباسطح خارجي ا زموا دي که درجاي ديگرمذکورنباش 2,861 324,642,858 Rls. 9,122 $
131 3 1396 همدان چين 29214200 مشتقات آنيلين و املاح آنها 2,150 319,889,124 Rls. 9,858 $
132 5 1396 همدان چين 83051000 مكانيزم برا ي صحافي ا ورا ق جدا شدني يابراي کلاسورا زفلزمعممولي. 4,500 288,954,675 Rls. 8,865 $
133 9 1396 همدان چين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 3,350 276,477,348 Rls. 7,846 $
134 10 1396 همدان چين 34070090 خميربرا ي قالب گيري يابرا ي سرگرمي کودکان 3,700 265,956,597 Rls. 7,473 $
135 8 1396 همدان چين 84804900 قالب برا ي فلزا ت ياکربورهاي فلزي (غيرا زا نوا ع تزريقي يافشاري ) 2,500 264,435,000 Rls. 7,716 $
136 5 1396 همدان چين 29222100 اسيدهاي آمينو نفتل سولفوئيك و املاح آنها 4,000 254,800,000 Rls. 7,763 $
137 8 1396 همدان چين 83089000 سايرچفت وبست, دوره هاي چفت وبست دار ،سگک،سگك چفت وبست دار وهمانند براي لباس ،كفش ،كيف وغيره ،منجوق وپولک ا زفلزمعمولي(هم چنين ا جزا ءوقطعات ). 2,040 250,963,860 Rls. 7,140 $
138 5 1396 همدان چين 67029000 گل ، برگ وميوه مصنوعي واجزاء آنها ؛ اشياء ساخته شده از گل ، برگ يا ميوه مصنوعي از ساير مواد 2,950 249,776,032 Rls. 7,648 $
139 11 1396 همدان چين 95065910 را کت بدمينتونBADMINTON 1,470 249,446,250 Rls. 6,750 $
140 5 1396 همدان چين 68129300 مفصلکبندي (Jointing) الياف پنبه نسوز فشرده (Compressed)، در اشكال ورق يا رول(Seets or rolls) ساخته شده از مخلوطها براساس پنبه نسوز يابراساس پنبه نسوز غيرازپنبه نسوز كروسيدوليت 14,450 240,813,514 Rls. 7,343 $
141 7 1396 همدان چين 84561190 --- سا?ر 80 235,034,460 Rls. 7,060 $
142 11 1396 همدان چين 85051900 آهن رباهاي دا ئم واشيائي که به منظورآهن رباي دائم شدن درنظرگرفته شده اند، (مگنت سراميكي ) بجز ازفلز 3,900 228,012,350 Rls. 6,170 $
143 5 1396 همدان چين 39222000 نشستگاه و سرپوش آن ا ز موا د پلاستيکي 2,803 221,314,735 Rls. 6,767 $
144 4 1396 همدان چين 84532000 ماشين آلات ودستگاههاي ساختن ياتعميرکردن کفش ،غيراز چرخهاي دوزندگي 5,015 218,366,400 Rls. 6,720 $
145 11 1396 همدان چين 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 2,800 210,347,860 Rls. 5,692 $
146 10 1396 همدان چين 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاکيزگي از سرا ميک غيرا زچيني غيرمذکوردرجاي ديگر 2,040 205,277,352 Rls. 5,768 $
147 11 1396 همدان چين 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 2,160 202,513,400 Rls. 5,480 $
148 7 1396 همدان چين 67029000 گل ، برگ وميوه مصنوعي واجزاء آنها ؛ اشياء ساخته شده از گل ، برگ يا ميوه مصنوعي از ساير مواد 2,270 200,631,162 Rls. 5,911 $
149 11 1396 همدان چين 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاکيزگي از سرا ميک غيرا زچيني غيرمذکوردرجاي ديگر 1,900 200,000,460 Rls. 5,412 $
150 9 1396 همدان چين 94059200 ا جرا ءوقطعات ا زپلاستيک, برا ي چرا غ ووسايل روشنائي وهمچنين نورا فکنها 1,850 188,052,276 Rls. 5,284 $
151 10 1396 همدان چين 70102000 درپوش, سرپوش وسايردرپوش هاا زشيشه. 3,500 188,016,687 Rls. 5,283 $
152 11 1396 همدان چين 68129300 مفصلکبندي (Jointing) الياف پنبه نسوز فشرده (Compressed)، در اشكال ورق يا رول(Seets or rolls) ساخته شده از مخلوطها براساس پنبه نسوز يابراساس پنبه نسوز غيرازپنبه نسوز كروسيدوليت 8,420 183,998,945 Rls. 4,979 $
153 5 1396 همدان چين 59114000 پارچه صافي و منسوجات ضخيم از انواعي كه براي منگنهکهاي روغنکكشي يا براي مصارف فني مشابه به كار ميکروند، همچنين آنهايي كه از موي انسان تهيه شده باشند. 2,135 173,975,812 Rls. 5,338 $
154 9 1396 همدان چين 85051900 آهن رباهاي دا ئم واشيائي که به منظورآهن رباي دائم شدن درنظرگرفته شده اند، (مگنت سراميكي ) بجز ازفلز 1,840 173,674,320 Rls. 4,880 $
155 5 1396 همدان چين 39199030 جمبو رول چسب خورده boppباپهناي بيش از20سانتيمتر 2,300 172,742,186 Rls. 5,263 $
156 11 1396 همدان چين 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 1,440 171,072,720 Rls. 4,680 $
157 12 1396 همدان چين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 1,530 170,077,860 Rls. 4,590 $
158 10 1396 همدان چين 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 2,350 168,905,394 Rls. 4,746 $
159 5 1396 همدان چين 83089000 سايرچفت وبست, دوره هاي چفت وبست دار ،سگک،سگك چفت وبست دار وهمانند براي لباس ،كفش ،كيف وغيره ،منجوق وپولک ا زفلزمعمولي(هم چنين ا جزا ءوقطعات ). 1,426 166,501,155 Rls. 5,091 $
160 5 1396 همدان چين 42029900 جعبه ها و محفظه هائي غيرمذکوردرجاي ديگرباسطح خارجي ا زموا دي که درجاي ديگرمذکورنباش 1,678 162,386,363 Rls. 4,957 $
161 1 1396 همدان چين 84433290 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه غير مذكوردررديف هاي 84433210و84433220 200 161,960,000 Rls. 5,000 $
162 12 1396 همدان چين 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 660 158,961,660 Rls. 4,290 $
163 9 1396 همدان چين 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاکيزگي از سرا ميک غيرا زچيني غيرمذکوردرجاي ديگر 1,550 157,552,503 Rls. 4,427 $
164 9 1396 همدان چين 70102000 درپوش, سرپوش وسايردرپوش هاا زشيشه. 2,770 150,826,182 Rls. 4,238 $
165 10 1396 همدان چين 68129300 مفصلکبندي (Jointing) الياف پنبه نسوز فشرده (Compressed)، در اشكال ورق يا رول(Seets or rolls) ساخته شده از مخلوطها براساس پنبه نسوز يابراساس پنبه نسوز غيرازپنبه نسوز كروسيدوليت 7,900 150,227,760 Rls. 4,201 $
166 5 1396 همدان چين 39211990 ک ک ک ساير صفحه ها و ورق هاي نازك از ساير مواد پلاستيكي بجز مورد مصرف در صنايع سيم وكابل 4,931 145,664,036 Rls. 4,438 $
167 8 1396 همدان چين 59111000 پارچهکهاي نسجي، نمد، و پارچهکهاي تار و پودباف داراي آستر نمدي، اندوده، پوشانده يا مطبق شده باكائوچو، چرم يا مواد ديگر، از انواعي كه براي ساخت نوار خاردار ماشين كاردينگ (Card clothing) و پارچهکهاي همانند از انواعي كه براي ساير مصارف فني بهکكار ميکرود، از 2,040 143,407,920 Rls. 4,080 $
168 7 1396 همدان چين 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 1,980 139,976,808 Rls. 4,124 $
169 10 1396 همدان چين 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي. 1,250 134,100,000 Rls. 3,750 $
170 12 1396 همدان چين 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 1,102 128,461,590 Rls. 3,540 $
171 10 1396 همدان چين 84532000 ماشين آلات ودستگاههاي ساختن ياتعميرکردن کفش ،غيراز چرخهاي دوزندگي 2,422 126,196,000 Rls. 3,500 $
172 11 1396 همدان چين 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 4,500 123,369,750 Rls. 3,375 $
173 5 1396 همدان چين 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 1,720 116,494,653 Rls. 3,567 $
174 10 1396 همدان چين 39199030 جمبو رول چسب خورده boppباپهناي بيش از20سانتيمتر 1,130 111,713,871 Rls. 3,139 $
175 12 1396 همدان چين 39019000 ساير پليمرهاي ا تيلن که درجاي ديگر مذکور نباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 2,900 107,456,600 Rls. 2,900 $
176 5 1396 همدان چين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 1,230 95,721,798 Rls. 2,922 $
177 10 1396 همدان چين 44151000 صندوق, صندوقچه, قفسه, ...وظروف بسته بندي همانند,ا زچوب, قرقره برا ي کابل ا زچوب 725 93,777,015 Rls. 2,635 $
178 11 1396 همدان چين 85340000 مدا رهاي چاپي 25 91,385,000 Rls. 2,500 $
179 11 1396 همدان چين 85366910 کانکتور( نري يامادگي) قابل نصب روي برد مدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 1,690 90,873,244 Rls. 2,486 $
180 11 1396 همدان چين 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 2,826 81,478,866 Rls. 2,229 $
181 10 1396 همدان چين 73071900 لوازم وا تصالات لوله کشي حاصل ا زريخته گري, ا زآهن يافولاد که درجاي ديگرذکرنشده. 160 80,655,282 Rls. 2,238 $
182 11 1396 همدان چين 39211200 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا زپليمرهاي کلروروينيل 3,850 78,846,978 Rls. 2,157 $
183 11 1396 همدان چين 85423100 پردازشگرها وكنترل كننده ها خواه باحافظه ها ، مبدلها ،مدارهاي منطقي ،آمپلي فاير ها ،ساعت ومدارهاي زمان سنج . 80 78,371,776 Rls. 2,144 $
184 12 1396 همدان چين 64061000 رويه کفش وا جزا ءآن (باستثناءپشت پاشنه پاوسرپنجه هاي سفت کننده ). 740 68,549,900 Rls. 1,850 $
185 10 1396 همدان چين 84836000 کكلاچ و كوپلينگ محور (ازجمله قفل گاردان) (Universal Joints) 60 67,392,930 Rls. 1,870 $
186 1 1396 همدان چين 69032020 ا شياء سرا ميکي نسوزدا را ي بيش ا ز 45%وزني آلومين (Al2O3)باشد 3,000 64,784,000 Rls. 2,000 $
187 11 1396 همدان چين 85322520 ---بادي الكتريك پلي استر (خازن پلي استر ) قابل نصب بر روي برد مدار چاپي به استثناي خازن SMD 130 51,906,680 Rls. 1,420 $
188 3 1396 همدان چين 64061000 رويه کفش وا جزا ءآن (باستثناءپشت پاشنه پاوسرپنجه هاي سفت کننده ). 635 51,514,375 Rls. 1,588 $
189 12 1396 همدان چين 39263000 يرا ق آلات برا ي مبل , بدنه وسائط نقليه ياهمانند ا ز موا د پلاستيکي 400 37,054,000 Rls. 1,000 $
190 3 1396 همدان چين 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 147 31,005,975 Rls. 956 $
191 11 1396 همدان چين 39199030 جمبو رول چسب خورده boppباپهناي بيش از20سانتيمتر 330 30,968,290 Rls. 838 $
192 5 1396 همدان چين 84532000 ماشين آلات ودستگاههاي ساختن ياتعميرکردن کفش ،غيراز چرخهاي دوزندگي 368 29,303,680 Rls. 896 $
193 9 1396 همدان چين 94052010 ---چراغ كنارتختخواب، چراغ روميزي وچراغ هاي پايه دار داخل ساختمان كه فقط جهت به كار گرفتن با ديودهاي نورافشان (LED)ساخته شده اند 860 28,186,488 Rls. 792 $
194 9 1396 همدان چين 67029000 گل ، برگ وميوه مصنوعي واجزاء آنها ؛ اشياء ساخته شده از گل ، برگ يا ميوه مصنوعي از ساير مواد 300 27,937,365 Rls. 785 $
195 3 1396 همدان چين 83089000 سايرچفت وبست, دوره هاي چفت وبست دار ،سگک،سگك چفت وبست دار وهمانند براي لباس ،كفش ،كيف وغيره ،منجوق وپولک ا زفلزمعمولي(هم چنين ا جزا ءوقطعات ). 230 26,642,271 Rls. 821 $
196 11 1396 همدان چين 85334090 سايرمقاومتهاي متغيرورئوستات هاوپتانسيومترهابجزموا ردمذکور 148 26,501,650 Rls. 725 $
197 11 1396 همدان چين 39263000 يرا ق آلات برا ي مبل , بدنه وسائط نقليه ياهمانند ا ز موا د پلاستيکي 230 25,222,260 Rls. 690 $
198 11 1396 همدان چين 85412900 ترا نزيستورها(غيرا زترا نزيستورهاي حساس دربرا برنور)به قدرت انتشار امواج يك وبيش ازيك وات 97 23,760,100 Rls. 650 $
199 10 1396 همدان چين 39263000 يرا ق آلات برا ي مبل , بدنه وسائط نقليه ياهمانند ا ز موا د پلاستيکي 230 20,732,200 Rls. 575 $
200 2 1396 همدان چين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 248 20,112,180 Rls. 620 $
مجموع کل
24,523,180,542 ريال
مجموع کل
713,716 دلار