آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (يزد)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 7 1396 يزد چين 85399010 مجموعه متشكل از بالاست ، بدنه پلاستيكي وكانكتور لامپ كم مصرف 775 2,577,826,824 Rls. 79,455 $
102 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 4,443 2,563,629,000 Rls. 79,000 $
103 9 1396 يزد چين 39222000 نشستگاه و سرپوش آن ا ز موا د پلاستيکي 39,238 2,556,269,856 Rls. 71,828 $
104 9 1396 يزد چين 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 21,870 2,538,072,000 Rls. 72,000 $
105 1 1396 يزد چين 84806000 قالب برا ي موا دمعدني. 27,570 2,514,208,800 Rls. 77,556 $
106 6 1396 يزد چين 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 5,795 2,465,611,220 Rls. 73,819 $
107 2 1396 يزد چين 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 12,500 2,433,675,000 Rls. 75,000 $
108 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 94059990 سايرقطعات برا ي چرا غ و وسايل روشنائي بجزا ز جنس شيشه ويا موا د پلاستيکي غير مذکور درجاي ديگر 19,975 2,429,119,074 Rls. 74,765 $
109 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 84639000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي کارکردن روي فلز,بدون بردا شتن قسمتي از ماده، که درجاي ديگرمذکورنباشد 12,219 2,422,507,620 Rls. 74,679 $
110 8 1396 يزد چين 39222000 نشستگاه و سرپوش آن ا ز موا د پلاستيکي 38,826 2,414,328,546 Rls. 68,511 $
111 10 1396 يزد چين 69032090 ا شياء سراميكي نسوزکه دا را ي بيش ا ز50%وزنيآلومين يامخلوط ياترکيبيا زآلومين وسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 20,210 2,386,261,500 Rls. 66,182 $
112 3 1396 يزد چين 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غيرمذکورا زپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6%وزني پلاستي سايزرمستحکم 39,950 2,342,051,250 Rls. 72,188 $
113 8 1396 يزد چين 98842940 قطعات منفصله براي توليد ماشين آلات راهسازي، به استثناي لاستيک، باساخت داخل35%وبيشتربا حذف شاسي 11,700 2,337,938,064 Rls. 66,865 $
114 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 70102000 درپوش, سرپوش وسايردرپوش هاا زشيشه. 36,750 2,335,638,132 Rls. 72,010 $
115 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 38089112 - - - - ساير LD50 حداكثر 2000 تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 8,050 2,282,468,350 Rls. 70,403 $
116 4 1396 يزد چين 84642000 ماشين هاي سنگ زني ياصيقل کردن, برا ي کارروي سنگ, سرا ميک ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 18,137 2,281,650,000 Rls. 70,000 $
117 7 1396 يزد چين 84806000 قالب برا ي موا دمعدني. 22,383 2,184,053,666 Rls. 64,833 $
118 12 1396 يزد چين 39222000 نشستگاه و سرپوش آن ا ز موا د پلاستيکي 30,477 2,150,160,886 Rls. 57,468 $
119 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 19,734 2,139,215,000 Rls. 65,000 $
120 10 1396 يزد چين 32041310 رنگکهاي نساجي كاتيونيك 10,500 2,115,393,300 Rls. 59,155 $
121 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 20,000 2,112,057,900 Rls. 65,087 $
122 10 1396 يزد چين 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 3,725 2,104,916,840 Rls. 58,004 $
123 10 1396 يزد چين 54024700 ساير نخ هااز پلي استرها يك لا باحداكثر 50 دور در متر ,غيرازنخ دوخت ,آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 25,340 2,055,286,080 Rls. 57,015 $
124 10 1396 يزد چين 38089319 ---- ساير LD50 بيشتر از 2000 تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي : علف كش ها ، فراورده هاي ضد رويش و سازگاركننده هاي رشد گياه 15,500 2,053,404,350 Rls. 56,951 $
125 5 1396 يزد چين 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 9,070 2,051,652,240 Rls. 62,732 $
126 9 1396 يزد چين 84199030 اجزاء و قطعات و پره جهت پکيج دو منظوره ( گرمايشي و بهداشتي ) 6,687 2,051,351,878 Rls. 58,362 $
127 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 38089312 ک ک ک ک ساير LD50 حداكثر 2000 تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 17,600 2,048,385,024 Rls. 60,044 $
128 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 38089212 ک ک ک ک ساير LD50 حداكثر 2000 سم تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي : قارچ كش ها 4,000 2,035,756,000 Rls. 61,375 $
129 4 1396 يزد چين 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاکيزگي از سرا ميک غيرا زچيني غيرمذکوردرجاي ديگر 15,658 2,016,099,502 Rls. 62,128 $
130 5 1396 يزد چين 85399010 مجموعه متشكل از بالاست ، بدنه پلاستيكي وكانكتور لامپ كم مصرف 3,368 2,001,221,000 Rls. 61,397 $
131 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 38089112 - - - - ساير LD50 حداكثر 2000 تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 11,800 1,977,026,455 Rls. 59,604 $
132 4 1396 يزد چين 84806000 قالب برا ي موا دمعدني. 16,723 1,947,840,419 Rls. 59,973 $
133 1 1396 يزد چين 59111000 پارچهکهاي نسجي، نمد، و پارچهکهاي تار و پودباف داراي آستر نمدي، اندوده، پوشانده يا مطبق شده باكائوچو، چرم يا مواد ديگر، از انواعي كه براي ساخت نوار خاردار ماشين كاردينگ (Card clothing) و پارچهکهاي همانند از انواعي كه براي ساير مصارف فني بهکكار ميکرود، از 16,914 1,929,758,400 Rls. 59,524 $
134 7 1396 يزد چين 39100090 ک ک ک ساير 52,000 1,924,613,226 Rls. 56,703 $
135 8 1396 يزد چين 54024700 ساير نخ هااز پلي استرها يك لا باحداكثر 50 دور در متر ,غيرازنخ دوخت ,آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 23,040 1,907,806,545 Rls. 55,665 $
136 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 68042100 سنگ آسياب, سنباده ياچرخ تراش , ا زا لماس طبيعي ياسنتتيک فشرده شده. 8,723 1,892,206,701 Rls. 58,003 $
137 9 1396 يزد چين 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 6,103 1,888,498,126 Rls. 53,728 $
138 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 54024700 ساير نخ هااز پلي استرها يك لا باحداكثر 50 دور در متر ,غيرازنخ دوخت ,آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 48,280 1,888,423,920 Rls. 57,936 $
139 3 1396 يزد چين 69032090 ا شياء سراميكي نسوزکه دا را ي بيش ا ز50%وزنيآلومين يامخلوط ياترکيبيا زآلومين وسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 25,080 1,851,423,000 Rls. 57,081 $
140 2 1396 يزد چين 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 3,960 1,811,151,160 Rls. 55,833 $
141 10 1396 يزد چين 39206200 صفحه, ورق, ...ا زپلي ا تيلن ترفتالات, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 20,756 1,778,914,239 Rls. 49,361 $
142 8 1396 يزد چين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 15,287 1,762,831,755 Rls. 51,435 $
143 4 1396 يزد چين 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 15,586 1,750,675,537 Rls. 53,946 $
144 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 87120000 دوچرخه و سايرچرخهاي پائي (ا زجمله سه چرخه هاي حمل و نقل کالا) بدون موتور 16,388 1,741,383,600 Rls. 53,700 $
145 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 38089219 ک ک ک ک ساير LD50 بيشتر از 2000 سم تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 6,050 1,713,629,700 Rls. 52,743 $
146 7 1396 يزد چين 85399030 --- اجزا و قطعات لامپ LED 2,600 1,710,126,160 Rls. 52,710 $
147 9 1396 يزد چين 84806000 قالب برا ي موا دمعدني. 12,650 1,701,777,276 Rls. 48,276 $
148 9 1396 يزد چين 39100090 ک ک ک ساير 57,940 1,681,891,077 Rls. 47,769 $
149 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 32041310 رنگکهاي نساجي كاتيونيك 8,900 1,671,817,600 Rls. 51,529 $
150 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 70139190 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور درديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي يامقاصددمشابه غيرازشماره هاي 7010يا7013ساخته شده بصورت ماشيني 12,736 1,652,012,032 Rls. 50,944 $
151 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 14,441 1,643,098,557 Rls. 50,654 $
152 7 1396 يزد چين 38089312 ک ک ک ک ساير LD50 حداكثر 2000 تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 15,400 1,631,634,954 Rls. 48,335 $
153 10 1396 يزد چين 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 14,969 1,618,312,752 Rls. 44,595 $
154 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 32121000 ورقهکهاي داغکزني 9,686 1,614,375,066 Rls. 48,493 $
155 5 1396 يزد چين 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 8,148 1,600,680,815 Rls. 48,943 $
156 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 84678900 ا بزا ربرا ي کارکردن دردست, باموتورغيربرقي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 14,568 1,597,197,880 Rls. 49,240 $
157 10 1396 يزد چين 38089119 ک ک ک ک ساير LD50 بيشتر از 2000 تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 1,200 1,531,512,000 Rls. 43,381 $
158 12 1396 يزد چين 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غيرمذکورا زپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6%وزني پلاستي سايزرمستحکم 22,971 1,529,101,078 Rls. 41,377 $
159 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 38089112 - - - - ساير LD50 حداكثر 2000 تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 2,000 1,514,100,000 Rls. 46,131 $
160 6 1396 يزد چين 39222000 نشستگاه و سرپوش آن ا ز موا د پلاستيکي 26,414 1,503,576,734 Rls. 45,508 $
161 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 13,860 1,478,193,900 Rls. 45,420 $
162 11 1396 يزد چين 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غيرمذکورا زپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6%وزني پلاستي سايزرمستحکم 22,164 1,475,818,538 Rls. 39,939 $
163 11 1396 يزد چين 84649000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي کارروي سنگ, سرا ميک, بتون, ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 8,200 1,469,704,500 Rls. 40,500 $
164 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 38089319 ---- ساير LD50 بيشتر از 2000 تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي : علف كش ها ، فراورده هاي ضد رويش و سازگاركننده هاي رشد گياه 3,380 1,444,735,370 Rls. 43,230 $
165 8 1396 يزد چين 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 14,494 1,433,002,230 Rls. 41,630 $
166 3 1396 يزد چين 39222000 نشستگاه و سرپوش آن ا ز موا د پلاستيکي 24,990 1,424,282,769 Rls. 43,884 $
167 2 1396 يزد چين 32082050 رنگ پشت آيينه براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 19,620 1,407,411,681 Rls. 43,373 $
168 10 1396 يزد چين 39013000 کوپليمرهاي ا تيلن واستات وينيل, به ا شکال ا بتدا ئي 24,750 1,401,677,000 Rls. 38,875 $
169 7 1396 يزد چين 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 14,788 1,386,468,546 Rls. 40,848 $
170 3 1396 يزد چين 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 8,623 1,374,559,458 Rls. 42,358 $
171 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 24,709 1,365,212,800 Rls. 41,320 $
172 1 1396 يزد چين 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 7,379 1,355,745,600 Rls. 41,823 $
173 10 1396 يزد چين 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 15,610 1,339,712,640 Rls. 37,464 $
174 1 1396 يزد چين 69032030 گلوله سرا ميکي داراي بيش از50%وزني الومين يامخلوط ياتركيبي ازالومين وسيليس 50,000 1,337,655,000 Rls. 41,250 $
175 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 85414090 ساير وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور و ديودهاي ساطع نور غير از پانلهاي خورشيدي (تبديل کننده انرژي خورشيدي به الکتريسيته) 83 1,315,324,975 Rls. 40,541 $
176 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 84482000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول شماره 8444ياماشين آلات ودستگاههاي کمکي آنها 265 1,301,520,000 Rls. 39,991 $
177 10 1396 يزد چين 32071020 رنگکهاي چيني و سراميكي رولعابي (850750 درجه سانتيکگراد) و داخل لعابي (12801180 درجه سانتيکگراد) 5,000 1,301,280,000 Rls. 36,389 $
178 12 1396 يزد چين 38089119 ک ک ک ک ساير LD50 بيشتر از 2000 تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 5,000 1,301,080,000 Rls. 34,774 $
179 8 1396 يزد چين 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غيرمذکورا زپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6%وزني پلاستي سايزرمستحکم 21,140 1,297,698,779 Rls. 38,039 $
180 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 39013000 کوپليمرهاي ا تيلن واستات وينيل, به ا شکال ا بتدا ئي 24,750 1,284,430,000 Rls. 38,875 $
181 4 1396 يزد چين 94032090 مبلهاي فلزي غير از مبلهاي آهنگري سنتي 9,800 1,272,508,800 Rls. 39,040 $
182 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 14,070 1,259,098,800 Rls. 38,800 $
183 5 1396 يزد چين 94059990 سايرقطعات برا ي چرا غ و وسايل روشنائي بجزا ز جنس شيشه ويا موا د پلاستيکي غير مذکور درجاي ديگر 4,908 1,238,662,500 Rls. 38,060 $
184 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 38089112 - - - - ساير LD50 حداكثر 2000 تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 2,000 1,232,724,000 Rls. 37,942 $
185 12 1396 يزد چين 94054030 ---وسايل وچراغ هايي كه براي به كارگيري با ديودهاي نورافشان (LED)ساخته شده اند. 7,498 1,219,917,372 Rls. 32,816 $
186 2 1396 يزد چين 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غيرمذکورا زپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6%وزني پلاستي سايزرمستحکم 20,408 1,191,525,673 Rls. 36,736 $
187 2 1396 يزد چين 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 13,303 1,181,692,528 Rls. 36,433 $
188 3 1396 يزد چين 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 15,000 1,169,696,295 Rls. 36,045 $
189 7 1396 يزد چين 40169990 سايرا شياا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذکور درجاي ديگر 1,341 1,169,301,900 Rls. 34,450 $
190 5 1396 يزد چين 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 12,315 1,156,138,829 Rls. 35,225 $
191 11 1396 يزد چين 32082050 رنگ پشت آيينه براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 16,000 1,155,943,200 Rls. 31,282 $
192 1 1396 يزد چين 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 13,303 1,144,891,608 Rls. 35,295 $
193 4 1396 يزد چين 85023190 سايرمجموعه مولدها كه با نيروي باد كار كند 660 كيلو ولت بيشتر 6,800 1,115,166,000 Rls. 34,265 $
194 4 1396 يزد چين 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 12,315 1,110,322,275 Rls. 34,117 $
195 9 1396 يزد چين 84649000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي کارروي سنگ, سرا ميک, بتون, ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 2,720 1,102,307,626 Rls. 31,270 $
196 4 1396 يزد چين 39222000 نشستگاه و سرپوش آن ا ز موا د پلاستيکي 20,045 1,098,678,848 Rls. 33,759 $
197 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 12,080 1,098,332,640 Rls. 32,864 $
198 12 1396 يزد چين 56050000 نخ هاي نسجي جورشده با فلز حتي به صورت گيپه متشكل از نخ هاي نسجي نوا ر,يااشكال همانند جور شده بافلز به شكل نخ ، نوار ، يا پودر يا پوشانده شده با فلز 6,000 1,090,823,040 Rls. 29,520 $
199 9 1396 يزد چين 85122030 دستگاههاي روشنايي ياعلامت دادن بصري جهت موتور سيکلت 4,500 1,035,167,200 Rls. 29,375 $
200 10 1396 يزد چين 85022090 مجموعه مولدهاي داراي موتور پيستوني جرقه اي-احتراقي بجزمولدگازي توليد همزمان برق وگرما 13,804 962,122,800 Rls. 26,905 $
مجموع کل
170,468,141,386 ريال
مجموع کل
5,061,654 دلار