آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (يزد)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 11 1396 يزد چين 54024700 ساير نخ هااز پلي استرها يك لا باحداكثر 50 دور در متر ,غيرازنخ دوخت ,آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 11,580 952,414,470 Rls. 26,055 $
202 6 1396 يزد چين 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 24,000 951,786,120 Rls. 28,920 $
203 4 1396 يزد چين 72106100 محصولات ازآهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري ياا ندودشده باآلياژهاي آلومينيوم- روي. 29,535 931,524,486 Rls. 28,623 $
204 9 1396 يزد چين 54024700 ساير نخ هااز پلي استرها يك لا باحداكثر 50 دور در متر ,غيرازنخ دوخت ,آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 11,700 927,640,350 Rls. 26,325 $
205 9 1396 يزد چين 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 2,900 913,874,000 Rls. 26,000 $
206 2 1396 يزد چين 39222000 نشستگاه و سرپوش آن ا ز موا د پلاستيکي 15,885 909,505,047 Rls. 28,039 $
207 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 90330090 ساير قطعات ومتفرعات براي ماشين ها و وسايل و دستگاههاي فصل 90، كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 4,066 904,209,250 Rls. 27,875 $
208 6 1396 يزد چين 69032090 ا شياء سراميكي نسوزکه دا را ي بيش ا ز50%وزنيآلومين يامخلوط ياترکيبيا زآلومين وسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 9,883 897,017,806 Rls. 27,200 $
209 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 84135010 تلمبه هاي رفت وبرگشتي ا ز نوع پيستوني 13,460 896,725,440 Rls. 26,832 $
210 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 19,100 896,592,200 Rls. 27,549 $
211 11 1396 يزد چين 39181090 ک ک ک ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 12,200 885,379,022 Rls. 24,398 $
212 9 1396 يزد چين 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 16,000 884,473,800 Rls. 25,100 $
213 8 1396 يزد چين 56050000 نخ هاي نسجي جورشده با فلز حتي به صورت گيپه متشكل از نخ هاي نسجي نوا ر,يااشكال همانند جور شده بافلز به شكل نخ ، نوار ، يا پودر يا پوشانده شده با فلز 6,000 836,454,600 Rls. 24,300 $
214 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 84439990 - - - قطعات وملحقات ماشين الات چاپ باستثناي كارتريج چاپگر ليزري واجزاوقطعات غيرالكتريكي وغيرالكترونيكي درچاپگر غيرمذكور 2,036 833,900,535 Rls. 25,623 $
215 10 1396 يزد چين 38089212 ک ک ک ک ساير LD50 حداكثر 2000 سم تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي : قارچ كش ها 1,500 831,450,000 Rls. 23,060 $
216 5 1396 يزد چين 94054030 ---وسايل وچراغ هايي كه براي به كارگيري با ديودهاي نورافشان (LED)ساخته شده اند. 6,245 811,709,664 Rls. 25,008 $
217 6 1396 يزد چين 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 20,120 807,269,167 Rls. 24,155 $
218 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 38089119 ک ک ک ک ساير LD50 بيشتر از 2000 تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 600 793,431,936 Rls. 23,258 $
219 2 1396 يزد چين 39100000 سيليکونها به ا شکال ا بتدا ئي 16,000 785,914,780 Rls. 24,220 $
220 4 1396 يزد چين 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 4,000 775,687,810 Rls. 23,834 $
221 5 1396 يزد چين 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 11,148 751,623,800 Rls. 22,900 $
222 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 85044080 ک ک ک مبدل (درايور) مخصوص چراغ­هاي LED 4,822 750,541,792 Rls. 23,137 $
223 11 1396 يزد چين 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 3,940 741,774,448 Rls. 20,074 $
224 10 1396 يزد چين 38089211 - - - - LD 50 حداكثر 2000 داراي توليد داخل سم تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 4,000 727,241,600 Rls. 20,170 $
225 12 1396 يزد چين 84244100 ک ک پاشنده­ها? (sprayer) قابل حمل 7,930 720,622,500 Rls. 19,500 $
226 9 1396 يزد چين 38089211 - - - - LD 50 حداكثر 2000 داراي توليد داخل سم تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 4,000 714,625,800 Rls. 20,272 $
227 9 1396 يزد چين 48115100 کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده باموا دپلاستيکي (بجزچسبها)سفيدشده بوزن هرمترمربع بيش از150گرم 6,700 712,100,301 Rls. 20,009 $
228 2 1396 يزد چين 39181090 ک ک ک ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 10,762 707,407,350 Rls. 21,810 $
229 7 1396 يزد چين 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 3,800 686,803,180 Rls. 20,132 $
230 11 1396 يزد چين 39222000 نشستگاه و سرپوش آن ا ز موا د پلاستيکي 9,555 679,986,060 Rls. 18,351 $
231 8 1396 يزد چين 68061090 ک ک ک ساير 284 668,722,230 Rls. 19,602 $
232 11 1396 يزد چين 32099090 سايررنگهاوورني هابرا ساس پليمرهاي سنتتيک يا پليمرهاي طبيعي تغييريافته ديسپرسه يامحلول درمحيط آبي....غيرمذکور 5,904 662,039,291 Rls. 18,361 $
233 2 1396 يزد چين 98870441 با ساخت داخل كمتر از 20 درصد 3,457 644,919,737 Rls. 19,882 $
234 2 1396 يزد چين 84642000 ماشين هاي سنگ زني ياصيقل کردن, برا ي کارروي سنگ, سرا ميک ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 3,670 620,268,000 Rls. 19,115 $
235 2 1396 يزد چين 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 3,640 605,985,075 Rls. 18,675 $
236 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 73181690 ساير مهره هاغيرا زجنس (STAINLESS STEEL) ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده ،ازچدن ،آهن يافولاد 17,687 570,461,879 Rls. 17,583 $
237 4 1396 يزد چين 84825000 رولربيرينگ ا ستوا نه ا ي (غيرا زنوع سوزني). 1,550 568,736,226 Rls. 17,526 $
238 2 1396 يزد چين 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 7,500 568,249,500 Rls. 17,518 $
239 1 1396 يزد چين 96121000 نوا رماشين تحريريانوا رهاي همانند,مرکب زده يابه نحوديگري برا ي ا ثرگذا ري آماده شده ،حتي سوارشده روي قرقره يادركارتريچ 1,980 539,526,288 Rls. 16,633 $
240 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 84135010 تلمبه هاي رفت وبرگشتي ا ز نوع پيستوني 10,700 535,210,500 Rls. 16,500 $
241 5 1396 يزد چين 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 5,235 527,932,735 Rls. 16,165 $
242 11 1396 يزد چين 84321090 ساير گاوآهن ها(خيش )غير مذكور درجاي ديگر 9,750 523,286,280 Rls. 14,520 $
243 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 94059100 ا جزا ءوقطعات ا زشيشه برا ي چرا غ ووسايل روشنائي وهمچنين نورا فکن ها 5,948 517,501,962 Rls. 15,953 $
244 10 1396 يزد چين 84678100 ا ره زنجيري باموتورغيربرقي 2,115 510,192,400 Rls. 14,150 $
245 4 1396 يزد چين 69032090 ا شياء سراميكي نسوزکه دا را ي بيش ا ز50%وزنيآلومين يامخلوط ياترکيبيا زآلومين وسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 5,031 505,140,388 Rls. 15,551 $
246 5 1396 يزد چين 59031000 پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده، پوشانده يا منطبق شده با پلي وينيل کلرايد(C.V.P). 7,600 503,169,015 Rls. 15,437 $
247 10 1396 يزد چين 84079000 ساير موتورهاي درون سوزجرقه ا ي- ا حترا قي تناوبي يادوا رکه درجاي ديگرمذکورنباشد. 6,318 503,143,200 Rls. 14,070 $
248 12 1396 يزد چين 85043320 ترا نسفورماتور ولتاژ به قدرت بيش از 16تا500كيلوولت آمپر غير از ترانسفور ماتور دي الکتريک مايع 7,033 497,338,200 Rls. 13,800 $
249 2 1396 يزد چين 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 1,776 494,309,400 Rls. 15,240 $
250 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 85414090 ساير وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور و ديودهاي ساطع نور غير از پانلهاي خورشيدي (تبديل کننده انرژي خورشيدي به الکتريسيته) 860 486,537,315 Rls. 14,999 $
251 7 1396 يزد چين 73141400 ساير تورهاي بدون سر وانتهاي تاروپودباف ازفولاد زنگ نزن (غيرازبراي ماشين آلات ) 8,362 475,311,770 Rls. 14,330 $
252 6 1396 يزد چين 85321000 خازن هاي ثابت برا ي مدا رهاي 50يا60هرتزباظرفيت تحمل قدرت واكنشي که کمتراز 5/0کيلوولت آمپررا کتيونباشد (خازنهاي قدرت ) 6,000 472,658,250 Rls. 14,250 $
253 12 1396 يزد چين 38249990 ک ک ک ساير 21,000 465,588,396 Rls. 12,444 $
254 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 85321000 خازن هاي ثابت برا ي مدا رهاي 50يا60هرتزباظرفيت تحمل قدرت واكنشي که کمتراز 5/0کيلوولت آمپررا کتيونباشد (خازنهاي قدرت ) 5,438 463,028,230 Rls. 13,510 $
255 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 84079000 ساير موتورهاي درون سوزجرقه ا ي- ا حترا قي تناوبي يادوا رکه درجاي ديگرمذکورنباشد. 5,286 456,183,000 Rls. 13,650 $
256 12 1396 يزد چين 85041010 متعادل كننده هاي القايي جريان براي لامپ ها ولوله هاي تخليه 5,830 453,370,620 Rls. 12,580 $
257 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 70102000 درپوش, سرپوش وسايردرپوش هاا زشيشه. 3,488 447,212,736 Rls. 13,248 $
258 11 1396 يزد چين 38249990 ک ک ک ساير 2,640 438,311,688 Rls. 11,862 $
259 2 1396 يزد چين 39123900 ساير ا ترهاي سلولز که در جاي ديگر گفته نشده به ا شکال ا بتدا ئي 3,500 424,951,800 Rls. 13,100 $
260 1 1396 يزد چين 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 3,300 420,684,084 Rls. 12,969 $
261 5 1396 يزد چين 83089000 سايرچفت وبست, دوره هاي چفت وبست دار ،سگک،سگك چفت وبست دار وهمانند براي لباس ،كفش ،كيف وغيره ،منجوق وپولک ا زفلزمعمولي(هم چنين ا جزا ءوقطعات ). 3,600 413,956,500 Rls. 12,700 $
262 7 1396 يزد چين 94051010 ک ک ک چراغهايي که فقط جهت به کار گرفتن با ديودهاي نور افشان(LED) ساخته شده اند 3,817 404,072,670 Rls. 11,970 $
263 4 1396 يزد چين 94051010 ک ک ک چراغهايي که فقط جهت به کار گرفتن با ديودهاي نور افشان(LED) ساخته شده اند 4,094 399,846,432 Rls. 12,305 $
264 4 1396 يزد چين 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 4,021 397,294,715 Rls. 12,208 $
265 8 1396 يزد چين 39072090 ساير پلي ا ترهابه ا شکال ا بتدا يي غيرمذکوردر جاي ديگر 7,000 396,757,450 Rls. 11,630 $
266 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 4,793 392,064,200 Rls. 12,100 $
267 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 55092100 نخ يک لا,دا را ي 85%يابيشترا لياف غيريکسره, از پلي ا ستر,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 6,365 382,819,681 Rls. 11,834 $
268 12 1396 يزد چين 84135010 تلمبه هاي رفت وبرگشتي ا ز نوع پيستوني 8,276 375,462,800 Rls. 10,160 $
269 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 73182200 وا شرها,که درجاي ديگرگفته نشده حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 8,081 364,282,530 Rls. 11,228 $
270 8 1396 يزد چين 68041000 سنگ آسياب وسنگ سنباده برا ي آسياب کردن, سائيدن ياخميرکردن (pulping) 7,731 358,928,791 Rls. 10,473 $
271 12 1396 يزد چين 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 6,091 340,244,685 Rls. 9,207 $
272 4 1396 يزد چين 38249990 ک ک ک ساير 21,000 334,474,390 Rls. 10,295 $
273 6 1396 يزد چين 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 2,100 325,014,480 Rls. 9,837 $
274 8 1396 يزد چين 38249990 ک ک ک ساير 21,000 318,369,078 Rls. 9,249 $
275 4 1396 يزد چين 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 3,830 317,480,049 Rls. 9,770 $
276 10 1396 يزد چين 90015090 ساير عدسي هاي عينک غيرشيشه ا ي وا زنوع چند کانون 1,450 305,032,800 Rls. 8,530 $
277 10 1396 يزد چين 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 2,914 302,054,031 Rls. 8,381 $
278 9 1396 يزد چين 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 7,000 301,637,280 Rls. 8,560 $
279 4 1396 يزد چين 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 1,100 294,395,472 Rls. 9,072 $
280 10 1396 يزد چين 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 4,608 294,078,240 Rls. 8,160 $
281 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 280 291,759,970 Rls. 8,991 $
282 10 1396 يزد چين 39073020 ک ک ک به شکل گرانول و ?ا فلس (رز?ن اپوکس?) 1,600 289,111,884 Rls. 8,085 $
283 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 40103990 سايرتسمه ومجموعه تسمه هاي ا نتقال نيروغيرمذکوردرجاي ديگر 728 277,933,243 Rls. 8,527 $
284 5 1396 يزد چين 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 14,536 274,335,600 Rls. 8,400 $
285 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 3,351 272,176,800 Rls. 8,400 $
286 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 94059200 ا جرا ءوقطعات ا زپلاستيک, برا ي چرا غ ووسايل روشنائي وهمچنين نورا فکنها 1,670 271,782,424 Rls. 8,365 $
287 6 1396 يزد چين 55014000 دسته الياف ازرشته هاي پلي پروپيلن . 6,998 269,606,656 Rls. 8,128 $
288 6 1396 يزد چين 84179000 ا جزاءوقطعات کوره هاوتنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غيربرقي 1,600 259,601,968 Rls. 7,888 $
289 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 94059200 ا جرا ءوقطعات ا زپلاستيک, برا ي چرا غ ووسايل روشنائي وهمچنين نورا فکنها 3,200 259,317,366 Rls. 7,994 $
290 12 1396 يزد چين 94059990 سايرقطعات برا ي چرا غ و وسايل روشنائي بجزا ز جنس شيشه ويا موا د پلاستيکي غير مذکور درجاي ديگر 2,129 257,318,460 Rls. 7,140 $
291 7 1396 يزد چين 84669100 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8464 1,960 252,460,596 Rls. 7,438 $
292 4 1396 يزد چين 84179000 ا جزاءوقطعات کوره هاوتنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غيربرقي 61 248,574,660 Rls. 7,660 $
293 1 1396 يزد چين 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 2,800 243,957,000 Rls. 7,525 $
294 11 1396 يزد چين 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 1,319 235,834,620 Rls. 6,382 $
295 2 1396 يزد چين 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 1,415 233,308,310 Rls. 7,190 $
296 8 1396 يزد چين 39094010 پودرقالبگيري ( رزين فنوليک ) 8,000 233,056,400 Rls. 6,800 $
297 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 38089312 ک ک ک ک ساير LD50 حداكثر 2000 تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 3,300 228,627,300 Rls. 7,037 $
298 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 70132800 ساير ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 2,540 226,814,000 Rls. 7,000 $
299 10 1396 يزد چين 84678900 ا بزا ربرا ي کارکردن دردست, باموتورغيربرقي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 1,500 216,336,000 Rls. 6,000 $
300 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 307 210,853,500 Rls. 6,500 $
مجموع کل
52,260,690,540 ريال
مجموع کل
1,545,071 دلار