آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (يزد)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي   [3] [2] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
301 8 1396 يزد چين 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 712 209,320,314 Rls. 6,167 $
302 11 1396 يزد چين 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 2,000 204,624,000 Rls. 5,598 $
303 7 1396 يزد چين 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 1,193 203,652,000 Rls. 6,000 $
304 1 1396 يزد چين 90015090 ساير عدسي هاي عينک غيرشيشه ا ي وا زنوع چند کانون 1,050 200,791,220 Rls. 6,190 $
305 4 1396 يزد چين 87089190 رادياتورهاوقطعات مربوطه ، بغيراز انواع مورد استفاده در سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 396 199,793,755 Rls. 6,139 $
306 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاکيزگي از سرا ميک غيرا زچيني غيرمذکوردرجاي ديگر 1,530 197,263,376 Rls. 6,088 $
307 6 1396 يزد چين 84162000 مشعل هاي کوره برا ي سوخت جامدياگاز(همچنين مشعل هاي مختلط) 190 194,737,020 Rls. 5,917 $
308 7 1396 يزد چين 90015090 ساير عدسي هاي عينک غيرشيشه ا ي وا زنوع چند کانون 970 194,351,892 Rls. 5,726 $
309 3 1396 يزد چين 90015090 ساير عدسي هاي عينک غيرشيشه ا ي وا زنوع چند کانون 980 187,656,096 Rls. 5,784 $
310 5 1396 يزد چين 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 3,264 186,418,500 Rls. 5,700 $
311 4 1396 يزد چين 94051090 ---لوستر وساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار ، باستثناي انواعي كه در فضاي باز ومعابرعمومي استفاده ميگردد. 872 185,781,975 Rls. 5,725 $
312 8 1396 يزد چين 69039010 قطعات چيدمان واگنکهاي كورهکها از جنس ريکكريستالايزسيليكون كاربايد (RSIC) و نيترات باندسيليكون كاربايد (NSIC) 788 183,879,850 Rls. 5,390 $
313 11 1396 يزد چين 84135010 تلمبه هاي رفت وبرگشتي ا ز نوع پيستوني 210 167,909,888 Rls. 4,544 $
314 12 1396 يزد چين 85399090 ساير اجزاء وقطعات رديف 8539 غيرمذكور 691 166,860,570 Rls. 4,630 $
315 5 1396 يزد چين 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 1,340 166,577,230 Rls. 5,100 $
316 8 1396 يزد چين 84131900 تلمبه مايعات مجهزبوسيله ا ندا زه گيري ياطراحي شده براي تجهيز به يك وسيله ا ندا زه گيري , غيراز رديف 84131100 600 153,893,028 Rls. 4,534 $
317 8 1396 يزد چين 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 446 150,322,978 Rls. 4,299 $
318 4 1396 يزد چين 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 2,496 143,848,900 Rls. 4,420 $
319 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 85340000 مدا رهاي چاپي 480 141,395,181 Rls. 4,358 $
320 9 1396 يزد چين 84814000 شيرا طمينان يافشارشکن. 67 140,596,000 Rls. 4,000 $
321 8 1396 يزد چين 69029010 قطعات چيد مان وا گن هاي کوره ها مانند ساگار,پايه, صفحه, ساپورت 505 135,436,550 Rls. 3,970 $
322 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 32082040 موا د ا فزودني رنگ براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 6,000 132,648,880 Rls. 4,070 $
323 3 1396 يزد چين 67021000 گل ، برگ وميوه مصنوعي واجزاء آنها ؛ اشياء ساخته شده از گل ، برگ يا ميوه مصنوعي از مواد پلاستيكي 1,316 130,657,978 Rls. 4,026 $
324 10 1396 يزد چين 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 2,364 125,231,520 Rls. 3,502 $
325 7 1396 يزد چين 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 999 121,553,090 Rls. 3,581 $
326 12 1396 يزد چين 85365030 ا ستارترمهتابي 343 121,091,040 Rls. 3,360 $
327 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 59100000 تسمه نقاله ياتسمه ا نتقال نيروا زموا دنسجي پوشانده شده يا مطبق شده با مواد پلاستيكي يا مستحكم شده با فلز يا با مواد ديگر 630 119,629,917 Rls. 3,663 $
328 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 80070090 ساير غير از ورقه ونوارهاي (foil) از قلع (حتي چاپ شده يا ملحق شده بر روي كاغذ ، مقوا ، مواد پلاستيك يا روي تكيه گاه از مواد بالاتر از 0.2 ميليمتر 30 119,145,544 Rls. 3,672 $
329 5 1396 يزد چين 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 1,675 112,379,619 Rls. 3,441 $
330 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 826 110,166,800 Rls. 3,400 $
331 11 1396 يزد چين 39052900 کوپليمرهاي ا ستات وينيل , که بصورت ديسپرسيون مايع نباشد به ا شکال ا بتدا ئي 1,500 109,309,004 Rls. 2,990 $
332 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 39013000 کوپليمرهاي ا تيلن واستات وينيل, به ا شکال ا بتدا ئي 2,000 106,671,500 Rls. 3,250 $
333 4 1396 يزد چين 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 821 95,275,340 Rls. 2,932 $
334 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 73239490 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا ز ا هن يافولاد لعاب دا ده شده 1,062 85,865,300 Rls. 2,650 $
335 7 1396 يزد چين 40103990 سايرتسمه ومجموعه تسمه هاي ا نتقال نيروغيرمذکوردرجاي ديگر 160 85,839,318 Rls. 2,529 $
336 7 1396 يزد چين 69029010 قطعات چيد مان وا گن هاي کوره ها مانند ساگار,پايه, صفحه, ساپورت 999 84,855,000 Rls. 2,500 $
337 8 1396 يزد چين 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 1,210 84,434,625 Rls. 2,475 $
338 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 94059990 سايرقطعات برا ي چرا غ و وسايل روشنائي بجزا ز جنس شيشه ويا موا د پلاستيکي غير مذکور درجاي ديگر 735 78,942,253 Rls. 2,434 $
339 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 40103600 کتسمه همزمان (Synchronous belt)بيکانتها، داراي محيط خارجي بيش از 150 سانتيمتر و حداكثر 198 سانتيمتر 93 77,640,894 Rls. 2,377 $
340 6 1396 يزد چين 69022090 آجر ،بلوكه ،چهارگوش ساختماني سرا ميکي همانند نسوزکه حاوي بيش ا ز50درصد وزني ا لومين ياسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 2,800 76,781,363 Rls. 2,333 $
341 10 1396 يزد چين 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 900 69,808,250 Rls. 1,952 $
342 6 1396 يزد چين 70071110 شيشه ا يمني ا ب دا ده درا ندا زه وشکل مناسب برا ي نصب دروسائل نقليه زميني 360 69,418,792 Rls. 2,093 $
343 6 1396 يزد چين 69039010 قطعات چيدمان واگنکهاي كورهکها از جنس ريکكريستالايزسيليكون كاربايد (RSIC) و نيترات باندسيليكون كاربايد (NSIC) 117 66,528,241 Rls. 2,020 $
344 11 1396 يزد چين 28211000 ا کسيدهاوهيدروا کسيدهاي آهن 900 66,440,276 Rls. 1,818 $
345 4 1396 يزد چين 85114020 ا ستارترودينام جهت خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ،کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات را هسازي و کشاورزي 1,350 62,792,685 Rls. 1,935 $
346 4 1396 يزد چين 70071110 شيشه ا يمني ا ب دا ده درا ندا زه وشکل مناسب برا ي نصب دروسائل نقليه زميني 562 61,478,753 Rls. 1,892 $
347 2 1396 يزد چين 84806000 قالب برا ي موا دمعدني. 30 58,148,608 Rls. 1,792 $
348 7 1396 يزد چين 84254200 جکها وچرخهاي بالاکشنده ،هيدروليكي 10 49,962,624 Rls. 1,472 $
349 8 1396 يزد چين 84122900 موتورهاوماشين هاي محرک هيدروليک (غيرا زحرکت خطي) 750 48,401,292 Rls. 1,426 $
350 4 1396 يزد چين 69039010 قطعات چيدمان واگنکهاي كورهکها از جنس ريکكريستالايزسيليكون كاربايد (RSIC) و نيترات باندسيليكون كاربايد (NSIC) 80 48,124,833 Rls. 1,483 $
351 8 1396 يزد چين 83119000 مفتول, ميله،لوله ،صفحه ا زفلزمعمولي ياازكربورهاي فلزي ,ا ندودشده ياپرشده ازمواد پاك كننده ياسيال كننده غيرمذکوردرجاي ديگر،مفتول وميله ازپودر به هم فشرده فلزات معمولي 1,490 45,372,950 Rls. 1,330 $
352 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 3,000 41,925,576 Rls. 1,259 $
353 7 1396 يزد چين 87116020 --- سا?ر با موتور برق? با قدرت کمتر از 500 وات 54 41,108,040 Rls. 1,205 $
354 7 1396 يزد چين 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 112 39,746,082 Rls. 1,171 $
355 11 1396 يزد چين 32151100 مرکب چاپ به رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 200 37,654,088 Rls. 1,019 $
356 8 1396 يزد چين 69032090 ا شياء سراميكي نسوزکه دا را ي بيش ا ز50%وزنيآلومين يامخلوط ياترکيبيا زآلومين وسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 872 36,810,085 Rls. 1,079 $
357 7 1396 يزد چين 32151100 مرکب چاپ به رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 200 36,161,900 Rls. 1,060 $
358 10 1396 يزد چين 28181000 کوروندوم مصنوعي ,حتي باساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 875 35,991,236 Rls. 1,006 $
359 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 1,426 35,682,900 Rls. 1,100 $
360 1 1396 يزد چين 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 412 34,099,056 Rls. 1,052 $
361 6 1396 يزد چين 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 178 33,876,132 Rls. 1,021 $
362 6 1396 يزد چين 84145920 بادزن توام شده با موتور برقي با قدرت بيش از 125 تا حداكثر 7500 وات 252 33,766,686 Rls. 1,026 $
363 2 1396 يزد چين 32151100 مرکب چاپ به رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 200 33,260,225 Rls. 1,025 $
364 5 1396 يزد چين 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 1,000 32,705,000 Rls. 1,000 $
365 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 460 32,438,000 Rls. 1,000 $
366 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 90312000 دستگاههاي آزمايش (test bench) 320 30,816,100 Rls. 950 $
367 8 1396 يزد چين 85371020 --- دستگاه كنترل پنل لمسي (نمايشگر hmi) همراه با cpu و داراي قابليت برنامه ريزي 4 30,310,206 Rls. 893 $
368 11 1396 يزد چين 70072120 شيشه ا يمني چندلايه درا ندا زه وشکل مناسب برا ي نصب دروسايل نقليه موتوري به جزهواپيما 380 27,637,282 Rls. 748 $
369 3 1396 يزد چين 32072090 ترکيبات زجاجي وفرآورده هاي همانند به غيراز لعاب ها 600 26,318,740 Rls. 811 $
370 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 84729090 ساير ماشينها بجز ماشين تكثير -اسكناس شمار-بانداژ-پرفراژ -خردكن -خودپرداز . 100 25,950,400 Rls. 800 $
371 3 1396 يزد چين 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 500 25,609,340 Rls. 789 $
372 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 38101090 خميروپودرهاي لحيم کاري وجوشکاري مرکب ا ز فلز وسايرموا د 1,000 23,787,465 Rls. 733 $
373 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 84329000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاووسايل آماده کردن ياکشت وزرع زمين... 1,255 23,631,375 Rls. 725 $
374 10 1396 يزد چين 84679100 ا جزا ءوقطعات ا ره زنجيري 174 22,715,280 Rls. 630 $
375 6 1396 يزد چين 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 111 21,480,090 Rls. 648 $
376 7 1396 يزد چين 84821000 بلبرينگ. 570 20,229,432 Rls. 596 $
377 7 1396 يزد چين 85052000 کوپلينگ ها,کلاج ها و ترمزهاي ا لکترومغناطيسي 92 19,713,514 Rls. 581 $
378 6 1396 يزد چين 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 31 19,460,560 Rls. 589 $
379 7 1396 يزد چين 59112000 پارچه برا ي ا لک, حتي دوخته ومهيا. 65 18,773,654 Rls. 566 $
380 10 1396 يزد چين 85122020 دستگاههاي روشنايي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي اتوبوس ، ميني بوس ، کاميون ، کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 152 18,055,539 Rls. 501 $
381 10 1396 يزد چين 84143040 کمپرسورهاي برودتي ويخچال مخصوص کولرخودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ،کاميون ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 917 17,912,607 Rls. 501 $
382 6 1396 يزد چين 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 90 17,047,898 Rls. 518 $
383 11 1396 يزد چين 74061000 پودروفلس مس باساختارغيرلايه ا ي. 150 16,823,005 Rls. 467 $
384 11 1396 يزد چين 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 75 15,076,416 Rls. 408 $
385 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 290 14,597,100 Rls. 450 $
386 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 90 12,841,488 Rls. 396 $
387 7 1396 يزد چين 85015190 سايرموتورهاباجريان متناوب چند فاز به قدرت حداكثر 750 وات بجز الکتروموتور قفس سنجابي 10 12,083,352 Rls. 356 $
388 6 1396 يزد چين 40169990 سايرا شياا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذکور درجاي ديگر 31 10,837,120 Rls. 328 $
389 4 1396 يزد چين 85129090 سايرا جزا وقطعات براي دستگاههاي برقي علامت دادن بصري ياسمعي براي وسايط نقليه ،غير مذكور درجاي ديگر 53 9,617,048 Rls. 296 $
390 8 1396 يزد چين 70099200 آينه هاي شيشه ا ي قاب شده (باستثناءآينه هاي عقب بين وسائطنقليه زميني) 5 9,571,644 Rls. 282 $
391 6 1396 يزد چين 83014090 ---سايرقفل ها بجز قفل درب ساختمان 50 9,466,307 Rls. 285 $
392 12 1396 يزد چين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 46 8,252,931 Rls. 229 $
393 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 15 8,177,814 Rls. 250 $
394 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 11 8,171,856 Rls. 252 $
395 11 1396 يزد چين 40103990 سايرتسمه ومجموعه تسمه هاي ا نتقال نيروغيرمذکوردرجاي ديگر 77 7,168,688 Rls. 194 $
396 3 1396 يزد چين 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 20 6,278,740 Rls. 194 $
397 3 1396 يزد چين 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 55 5,204,216 Rls. 160 $
398 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 85114010 ا ستارتر و دينام جهت خودروهاي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 45 4,212,608 Rls. 128 $
399 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 85365010 کليد گردان براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 4 3,840,698 Rls. 118 $
400 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 84329000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاووسايل آماده کردن ياکشت وزرع زمين... 23 3,345,750 Rls. 90 $
مجموع کل
7,399,947,881 ريال
مجموع کل
220,162 دلار