آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (گناوه)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 12 1396 گناوه چين 85395000 ک لامپ­ها? ساخته شده از د?ودها? ساطع - نور 38,592 4,267,385,562 Rls. 114,426 $
102 10 1396 گناوه چين 64041900 ساير کفش هاي باتخت ا زکائوچوياپلاستيک ورويه نسجي غيرمذكور درجاي ديگر 12,188 4,265,516,700 Rls. 119,100 $
103 8 1396 گناوه چين 85152900 سايرماشينهاودستگاههاي زرد جوشكاري يالحيم کاري که در جاي ديگرمذکور نباشد 18,432 4,228,505,400 Rls. 125,180 $
104 9 1396 گناوه چين 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 28,149 4,191,603,171 Rls. 118,946 $
105 7 1396 گناوه چين 84821000 بلبرينگ. 47,207 4,188,687,540 Rls. 124,328 $
106 5 1396 گناوه چين 84136020 تلمبه هاي پره ا ي وپره پيستوني 17,408 4,188,087,200 Rls. 127,600 $
107 10 1396 گناوه چين 87087039 ک ک ک ک ساير 58,664 4,113,585,443 Rls. 114,635 $
108 3 1396 گناوه چين 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 27,301 4,087,384,241 Rls. 125,941 $
109 10 1396 گناوه چين 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 58,995 4,062,830,544 Rls. 113,374 $
110 8 1396 گناوه چين 87083029 ترمزهاوترمزها خودروها وغيراز لنت هاي ترمز سوارشده وغيرازانواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 46,404 4,057,085,333 Rls. 118,587 $
111 12 1396 گناوه چين 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 46,872 4,056,112,511 Rls. 109,749 $
112 7 1396 گناوه چين 59019000 پارچه هاي ا لگوبردا ي ياشفاف برا ي ترسيم, کرباسهاي آماده برا ي نقاشي ،قدك وپارچه هاي اهارداربراي كلاه سازي 34,500 4,051,094,600 Rls. 120,820 $
113 7 1396 گناوه چين 85061020 قوهک نيم قلمي (AAA/LR03/AM4) با بي اكسيد منگنز 33,210 4,045,657,890 Rls. 119,193 $
114 7 1396 گناوه چين 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 47,493 4,043,889,055 Rls. 122,101 $
115 5 1396 گناوه چين 63029900 شستنيهاي توا لت ياآشپزخانه ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 31,054 3,953,106,709 Rls. 121,271 $
116 9 1396 گناوه چين 40118090 ک ک ک سا?ر 36,600 3,950,791,076 Rls. 112,076 $
117 3 1396 گناوه چين 39211200 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا زپليمرهاي کلروروينيل 84,810 3,929,237,398 Rls. 121,098 $
118 1 1396 گناوه چين 87089329 اجزاوقطعات کلاچ ،بجزلنت کلاچ وبجزرديف شماره 87089321 32,755 3,913,680,928 Rls. 120,733 $
119 4 1396 گناوه چين 87087029 قطعات ومتفرعات چرخ ها،بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري، سوا ري کار،وا نت وترا کتور 41,969 3,899,586,804 Rls. 120,120 $
120 9 1396 گناوه چين 84729090 ساير ماشينها بجز ماشين تكثير -اسكناس شمار-بانداژ-پرفراژ -خردكن -خودپرداز . 40,524 3,892,258,000 Rls. 110,450 $
121 11 1396 گناوه چين 84138200 بالابرهاي آبگونها 27,160 3,877,567,730 Rls. 104,930 $
122 9 1396 گناوه چين 59019000 پارچه هاي ا لگوبردا ي ياشفاف برا ي ترسيم, کرباسهاي آماده برا ي نقاشي ،قدك وپارچه هاي اهارداربراي كلاه سازي 31,200 3,849,970,000 Rls. 109,250 $
123 2 1396 گناوه چين 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 23,365 3,846,429,089 Rls. 118,667 $
124 6 1396 گناوه چين 95069990 ساير ا دوا ت برا ي بازيهاي درهوا ي آزا د 46,822 3,817,954,070 Rls. 115,907 $
125 2 1396 گناوه چين 84138200 بالابرهاي آبگونها 23,532 3,805,970,548 Rls. 117,332 $
126 10 1396 گناوه چين 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 32,130 3,804,516,662 Rls. 106,477 $
127 4 1396 گناوه چين 85331090 سايرمقاومت هاي زغالي ثابت ا زنوع مخلوط يا لايه ا ي غير مذکور درجاي ديگر 36,936 3,775,844,720 Rls. 116,212 $
128 7 1396 گناوه چين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 45,000 3,768,047,500 Rls. 112,600 $
129 9 1396 گناوه چين 39263000 يرا ق آلات برا ي مبل , بدنه وسائط نقليه ياهمانند ا ز موا د پلاستيکي 38,429 3,753,585,663 Rls. 106,637 $
130 4 1396 گناوه چين 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 46,743 3,731,624,216 Rls. 114,976 $
131 11 1396 گناوه چين 84521000 چرخ دوزندگي از نوع خانگي 28,091 3,699,195,500 Rls. 100,100 $
132 3 1396 گناوه چين 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 34,401 3,690,761,036 Rls. 113,769 $
133 5 1396 گناوه چين 87087039 ک ک ک ک ساير 78,789 3,662,056,396 Rls. 111,788 $
134 5 1396 گناوه چين 94051090 ---لوستر وساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار ، باستثناي انواعي كه در فضاي باز ومعابرعمومي استفاده ميگردد. 20,527 3,653,475,550 Rls. 111,710 $
135 6 1396 گناوه چين 87088011 ----كمك فنر براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 37,740 3,642,040,365 Rls. 110,503 $
136 5 1396 گناوه چين 95065910 را کت بدمينتونBADMINTON 12,313 3,619,185,490 Rls. 110,842 $
137 8 1396 گناوه چين 84821000 بلبرينگ. 45,258 3,617,277,160 Rls. 104,650 $
138 11 1396 گناوه چين 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 34,000 3,615,190,600 Rls. 98,900 $
139 7 1396 گناوه چين 84678900 ا بزا ربرا ي کارکردن دردست, باموتورغيربرقي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 8,188 3,614,534,000 Rls. 107,800 $
140 12 1396 گناوه چين 95067000 ا سکيت روي يخ وا سکيت روي زمين, کفشهاي ا سکيتينگ دا را ي ملحقات ا سکيت. 15,465 3,601,019,769 Rls. 96,591 $
141 3 1396 گناوه چين 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 43,112 3,592,808,697 Rls. 110,740 $
142 11 1396 گناوه چين 85219010 ---نمايشگرهاي توأم شده بادستگاه پخش ويديو حتي بازي فاقد گيرنده تلويزيون از نوع قابل نصب بر روي صندلي يا سقف وسايل نقليه (Headrest or Ceiling Car DVD Player) 16,693 3,589,403,350 Rls. 97,334 $
143 5 1396 گناوه چين 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 26,538 3,585,031,684 Rls. 109,613 $
144 4 1396 گناوه چين 85219010 ---نمايشگرهاي توأم شده بادستگاه پخش ويديو حتي بازي فاقد گيرنده تلويزيون از نوع قابل نصب بر روي صندلي يا سقف وسايل نقليه (Headrest or Ceiling Car DVD Player) 18,660 3,584,103,264 Rls. 110,281 $
145 8 1396 گناوه چين 84672100 مته ا ز هر نوع ،توام شده باموتوربرقي 23,889 3,582,644,100 Rls. 104,790 $
146 11 1396 گناوه چين 85061020 قوهک نيم قلمي (AAA/LR03/AM4) با بي اكسيد منگنز 23,700 3,579,292,937 Rls. 98,633 $
147 6 1396 گناوه چين 54023200 نخ تکستوره, ا زنايلون ياسايرپلي آميدها,باا ندا زه هرنخ يک لاي آن بيش ا ز50تکس غيرخرده فروشي 54,066 3,578,232,000 Rls. 108,300 $
148 4 1396 گناوه چين 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 63,900 3,571,465,450 Rls. 110,033 $
149 2 1396 گناوه چين 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 61,640 3,562,602,451 Rls. 109,841 $
150 12 1396 گناوه چين 85219010 ---نمايشگرهاي توأم شده بادستگاه پخش ويديو حتي بازي فاقد گيرنده تلويزيون از نوع قابل نصب بر روي صندلي يا سقف وسايل نقليه (Headrest or Ceiling Car DVD Player) 14,565 3,548,762,200 Rls. 95,201 $
151 7 1396 گناوه چين 87088011 ----كمك فنر براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 40,221 3,535,403,144 Rls. 105,614 $
152 8 1396 گناوه چين 39263000 يرا ق آلات برا ي مبل , بدنه وسائط نقليه ياهمانند ا ز موا د پلاستيکي 39,847 3,529,996,918 Rls. 103,125 $
153 5 1396 گناوه چين 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 32,600 3,515,796,080 Rls. 107,604 $
154 8 1396 گناوه چين 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 33,220 3,490,046,580 Rls. 101,390 $
155 11 1396 گناوه چين 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 21,891 3,474,573,956 Rls. 96,368 $
156 6 1396 گناوه چين 42022900 کيف دستي، که درجاي ديگر مذکور نباشد 28,865 3,472,464,110 Rls. 104,590 $
157 9 1396 گناوه چين 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 34,040 3,454,598,000 Rls. 98,000 $
158 12 1396 گناوه چين 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 43,333 3,449,603,500 Rls. 93,300 $
159 12 1396 گناوه چين 40118090 ک ک ک سا?ر 26,010 3,416,624,150 Rls. 92,190 $
160 4 1396 گناوه چين 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 25,299 3,385,579,074 Rls. 104,253 $
161 4 1396 گناوه چين 95089090 جايگاه تيراندازي و ساير تفريحات در هواي آزاد 41,700 3,383,389,500 Rls. 104,250 $
162 7 1396 گناوه چين 94054040 ---چراغ هاي شيلنگي ويا نواري متشكل از ديودهاي نورافشان (LED)حتي داراي تجهيزات نصب پيچي ، چسب و... 26,423 3,371,731,550 Rls. 100,595 $
163 10 1396 گناوه چين 42021900 رختدا ن, چمدا ن, کيف برک, کيف ا سناد,کيف مدرسه که درجاي ديگر مذکور نباشند 35,191 3,363,567,878 Rls. 93,772 $
164 12 1396 گناوه چين 85129090 سايرا جزا وقطعات براي دستگاههاي برقي علامت دادن بصري ياسمعي براي وسايط نقليه ،غير مذكور درجاي ديگر 31,800 3,356,005,500 Rls. 90,280 $
165 5 1396 گناوه چين 68138100 لنتها وبالشتكها ي ترمز فاقد پنبه نسوز سوار نشده . 65,530 3,347,969,800 Rls. 102,200 $
166 3 1396 گناوه چين 85219010 ---نمايشگرهاي توأم شده بادستگاه پخش ويديو حتي بازي فاقد گيرنده تلويزيون از نوع قابل نصب بر روي صندلي يا سقف وسايل نقليه (Headrest or Ceiling Car DVD Player) 12,887 3,328,368,512 Rls. 102,572 $
167 6 1396 گناوه چين 85129010 تيغه کامل برف پاک کن 43,217 3,324,772,827 Rls. 100,465 $
168 12 1396 گناوه چين 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 33,780 3,319,727,500 Rls. 89,300 $
169 12 1396 گناوه چين 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 31,434 3,289,615,750 Rls. 88,490 $
170 5 1396 گناوه چين 69119000 ا شياءخانه وپاکيزگي,غيرمذکوردرجاي ديگرا زچيني 33,510 3,282,316,500 Rls. 100,700 $
171 6 1396 گناوه چين 85395000 ک لامپ­ها? ساخته شده از د?ودها? ساطع - نور 16,359 3,250,228,031 Rls. 97,921 $
172 11 1396 گناوه چين 96071900 انواع زيپ غيراز رديف 96071100 35,442 3,248,288,967 Rls. 88,644 $
173 3 1396 گناوه چين 85061010 قوه هاي ا ستوا نه ا ي شکل به سايزهاي قلميAA متوسط C وبزرگD بابي اكسيد منگنز 32,734 3,240,477,959 Rls. 99,871 $
174 12 1396 گناوه چين 87083019 لنتهاي ترمزسوا رشده ،بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري وسوا ري کارووا نت وترا کتورکشاورزي وقطعات مربوطه 63,416 3,238,885,445 Rls. 87,203 $
175 11 1396 گناوه چين 79070090 ساير مصنوعات از روي غير مذکور درجاي ديگر 30,061 3,226,616,800 Rls. 87,600 $
176 9 1396 گناوه چين 94049000 اسباب تختخوا ب وا شياءهمانند(مانند لحاف ،كوسن مخده ،بالش )فنري ياا نباشته شده ياا زدا خل تجهيزشده باموا د،غيرا زتشک وکيسه خوا ب 39,800 3,146,669,732 Rls. 89,408 $
177 3 1396 گناوه چين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 41,712 3,126,936,214 Rls. 96,369 $
178 9 1396 گناوه چين 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 31,249 3,124,050,960 Rls. 88,490 $
179 9 1396 گناوه چين 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 35,310 3,117,606,875 Rls. 88,375 $
180 5 1396 گناوه چين 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 24,925 3,108,247,598 Rls. 94,929 $
181 6 1396 گناوه چين 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 22,338 3,100,139,816 Rls. 94,064 $
182 11 1396 گناوه چين 85122010 دستگاههاي روشنائي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 26,595 3,090,910,973 Rls. 84,327 $
183 12 1396 گناوه چين 96071900 انواع زيپ غيراز رديف 96071100 33,071 3,086,364,287 Rls. 82,810 $
184 12 1396 گناوه چين 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 41,706 3,083,454,000 Rls. 83,438 $
185 12 1396 گناوه چين 87089321 ا جزا وقطعات كلاج (به جز لنت كلاچ )،برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 22,109 3,074,069,764 Rls. 82,773 $
186 5 1396 گناوه چين 95069990 ساير ا دوا ت برا ي بازيهاي درهوا ي آزا د 31,747 3,067,925,374 Rls. 93,965 $
187 6 1396 گناوه چين 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 36,360 3,052,620,116 Rls. 92,392 $
188 4 1396 گناوه چين 84821000 بلبرينگ. 31,220 3,051,741,911 Rls. 94,017 $
189 11 1396 گناوه چين 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 27,664 3,044,703,476 Rls. 83,258 $
190 12 1396 گناوه چين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 32,533 3,042,454,756 Rls. 81,782 $
191 6 1396 گناوه چين 42021200 رختدا ن, چمدا ن, کيف (برزک, ا سناد,مدرسه )ومحفظه هاي همانند باسطح خارجي ا زموا دپلاستيک يانسجي 26,287 3,021,747,070 Rls. 91,440 $
192 10 1396 گناوه چين 95064010 را کت براي تنيس روي ميز 10,500 3,013,575,660 Rls. 84,272 $
193 8 1396 گناوه چين 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 24,620 2,988,166,835 Rls. 86,388 $
194 1 1396 گناوه چين 85392940 لامپ خودرو براي ولتاژ حداكثر 100 ولت 10,400 2,936,355,400 Rls. 90,550 $
195 6 1396 گناوه چين 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 13,700 2,933,159,040 Rls. 88,776 $
196 3 1396 گناوه چين 84821000 بلبرينگ. 24,770 2,925,304,685 Rls. 90,150 $
197 4 1396 گناوه چين 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 35,864 2,913,053,400 Rls. 89,660 $
198 10 1396 گناوه چين 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 30,302 2,910,456,908 Rls. 81,308 $
199 12 1396 گناوه چين 79070090 ساير مصنوعات از روي غير مذکور درجاي ديگر 25,946 2,903,551,800 Rls. 78,200 $
200 4 1396 گناوه چين 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 27,923 2,903,346,036 Rls. 89,373 $
مجموع کل
351,669,939,019 ريال
مجموع کل
10,264,946 دلار