آمار کل " واردات از" کشور (ژاپن) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 90181960 دستگاه آندسکوپي 4,494 122,407,880,535 Rls. 3,467,256 $
2 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 90011090 سايرا لياف ا پتيکي,دسته وکابل ا لياف ا پتيکي بجزنوع آماده, باا تصالات, ا زا لياف منفردا غلاف نشده 9,317 54,799,455,428 Rls. 1,688,865 $
3 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 90011090 سايرا لياف ا پتيکي,دسته وکابل ا لياف ا پتيکي بجزنوع آماده, باا تصالات, ا زا لياف منفردا غلاف نشده 7,311 48,385,153,345 Rls. 1,345,300 $
4 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 1,379 45,518,680,092 Rls. 1,264,201 $
5 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 90011090 سايرا لياف ا پتيکي,دسته وکابل ا لياف ا پتيکي بجزنوع آماده, باا تصالات, ا زا لياف منفردا غلاف نشده 5,268 41,043,330,962 Rls. 1,103,224 $
6 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيک (Scanners ) تشخيص امراض 2,179 37,373,064,940 Rls. 1,151,805 $
7 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 90181960 دستگاه آندسکوپي 832 33,213,735,625 Rls. 999,750 $
8 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 4,000 30,675,287,937 Rls. 900,614 $
9 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 90011090 سايرا لياف ا پتيکي,دسته وکابل ا لياف ا پتيکي بجزنوع آماده, باا تصالات, ا زا لياف منفردا غلاف نشده 2,827 27,771,082,000 Rls. 853,313 $
10 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 84119910 پره هاي ثابت و متحرک داغ توربين گازي 1,578 25,202,126,386 Rls. 769,319 $
11 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 90181960 دستگاه آندسکوپي 657 24,652,914,165 Rls. 654,011 $
12 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 90011090 سايرا لياف ا پتيکي,دسته وکابل ا لياف ا پتيکي بجزنوع آماده, باا تصالات, ا زا لياف منفردا غلاف نشده 4,687 24,390,083,095 Rls. 752,316 $
13 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 1,551 21,520,665,073 Rls. 617,060 $
14 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 4,590 21,161,455,700 Rls. 570,327 $
15 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 997 20,778,373,317 Rls. 594,261 $
16 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 925 19,974,857,103 Rls. 615,775 $
17 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 84169000 اجزاء و قطعات مشعلکهاي كوره براي سوخت مايع، سوخت جامدک، گردشده يا گاز؛ سوخت رسانهکهاي مكانيكي (پيشکكورهکها) و همچنين شبكهکهاي مكانيكي، تخليه كنندهکهاي مكانيكي خاكستر و وسايل همانند آنها 1,020 19,787,794,650 Rls. 532,288 $
18 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 90011090 سايرا لياف ا پتيکي,دسته وکابل ا لياف ا پتيکي بجزنوع آماده, باا تصالات, ا زا لياف منفردا غلاف نشده 5,247 19,549,567,410 Rls. 598,060 $
19 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 788 19,472,743,717 Rls. 595,199 $
20 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 502 19,417,794,750 Rls. 595,827 $
21 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 1,764 19,351,465,495 Rls. 596,329 $
22 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 420 19,310,280,900 Rls. 595,060 $
23 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 90185030 چاقوي مخصوص جراحي چشم 2,416 19,121,581,268 Rls. 542,047 $
24 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 416 17,541,852,510 Rls. 540,787 $
25 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 681 17,341,441,927 Rls. 534,130 $
26 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 1,095 17,274,803,914 Rls. 532,576 $
27 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 90011090 سايرا لياف ا پتيکي,دسته وکابل ا لياف ا پتيکي بجزنوع آماده, باا تصالات, ا زا لياف منفردا غلاف نشده 4,160 16,690,460,973 Rls. 491,962 $
28 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 85177090 ساير اجزاء وقطعات رديف 8517 بجز ماژول نمايشگر، انتن مخابراتي و رك مربوط به تجهيزات ارتباطي و مخابراتي 1,850 15,796,105,732 Rls. 438,100 $
29 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 2,348 15,726,169,466 Rls. 484,807 $
30 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 390 15,501,785,214 Rls. 469,181 $
31 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 515 15,460,353,930 Rls. 421,754 $
32 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 90185030 چاقوي مخصوص جراحي چشم 1,962 15,172,934,939 Rls. 466,624 $
33 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيک (Scanners ) تشخيص امراض 720 15,060,072,866 Rls. 461,558 $
34 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 2,107 14,981,596,340 Rls. 461,509 $
35 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 90221490 سايربرا ي مصارف پزشکي.جرا حي يا دا مپزشکي 625 14,579,003,000 Rls. 449,457 $
36 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 2,000 14,464,149,498 Rls. 440,188 $
37 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 90181960 دستگاه آندسکوپي 178 14,440,912,195 Rls. 409,045 $
38 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 793 14,081,742,674 Rls. 377,283 $
39 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 649 13,779,465,005 Rls. 410,271 $
40 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 90272000 دستگاههاي کروماتوگرا ف و ا لکتروفورز 484 13,576,503,760 Rls. 387,111 $
41 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيک (Scanners ) تشخيص امراض 618 13,409,954,177 Rls. 413,407 $
42 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 90189030 دستگاه دياليز 2,205 13,214,495,250 Rls. 371,308 $
43 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 1,086 12,795,698,801 Rls. 391,209 $
44 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 30064090 سايرسيمانهاومحصولات برا ي پرکردن دندا ن وسيمان برا ي بازساز ي ا ستخوا ن غيرمذکور 1,593 12,643,491,548 Rls. 389,775 $
45 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 637 12,390,946,455 Rls. 381,925 $
46 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 1,520 12,284,704,210 Rls. 378,746 $
47 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 85258090 ک ک ک ساير 2,717 12,233,012,130 Rls. 364,838 $
48 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 755 11,903,313,290 Rls. 357,274 $
49 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 390 11,758,530,040 Rls. 363,143 $
50 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 90273020 ا سپکترومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 349 11,681,480,609 Rls. 340,836 $
51 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 90185030 چاقوي مخصوص جراحي چشم 1,221 11,383,681,088 Rls. 348,562 $
52 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 1,930 11,106,663,543 Rls. 341,950 $
53 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيک (Scanners ) تشخيص امراض 825 10,953,574,956 Rls. 337,148 $
54 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 90185030 چاقوي مخصوص جراحي چشم 1,447 10,938,589,563 Rls. 337,444 $
55 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيک (Scanners ) تشخيص امراض 773 10,918,522,130 Rls. 334,344 $
56 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 90185030 چاقوي مخصوص جراحي چشم 1,187 10,839,895,495 Rls. 326,808 $
57 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 90273020 ا سپکترومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 370 10,816,700,247 Rls. 318,682 $
58 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 90185030 چاقوي مخصوص جراحي چشم 1,057 10,211,442,936 Rls. 273,773 $
59 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 1,501 10,032,062,458 Rls. 279,499 $
60 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 1,203 9,919,145,941 Rls. 305,762 $
61 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 734 9,673,425,514 Rls. 291,746 $
62 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 2,329 9,373,568,720 Rls. 250,529 $
63 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 3,143 8,981,168,432 Rls. 249,631 $
64 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيک (Scanners ) تشخيص امراض 467 8,957,761,062 Rls. 270,098 $
65 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 2,130 8,837,859,988 Rls. 237,636 $
66 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 90185030 چاقوي مخصوص جراحي چشم 1,158 8,507,422,950 Rls. 262,219 $
67 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 198 8,241,188,008 Rls. 253,025 $
68 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 90223000 تيوبهاي ا شعه ا يکس 146 8,229,818,550 Rls. 221,025 $
69 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 1,365 8,163,982,069 Rls. 226,532 $
70 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 30064050 كامپوزيت 430 8,019,634,000 Rls. 243,676 $
71 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 30064090 سايرسيمانهاومحصولات برا ي پرکردن دندا ن وسيمان برا ي بازساز ي ا ستخوا ن غيرمذکور 808 8,012,602,652 Rls. 227,372 $
72 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 508 7,745,001,480 Rls. 207,162 $
73 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 321 7,603,917,100 Rls. 232,692 $
74 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 90011090 سايرا لياف ا پتيکي,دسته وکابل ا لياف ا پتيکي بجزنوع آماده, باا تصالات, ا زا لياف منفردا غلاف نشده 1,835 7,587,964,803 Rls. 219,947 $
75 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 90011090 سايرا لياف ا پتيکي,دسته وکابل ا لياف ا پتيکي بجزنوع آماده, باا تصالات, ا زا لياف منفردا غلاف نشده 1,833 7,561,381,567 Rls. 229,264 $
76 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 90118000 ميکروسکوپهاي مركب ا پتيکي ,غيرمذکور درجاي ديگر 1,222 7,496,844,111 Rls. 201,096 $
77 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيک (Scanners ) تشخيص امراض 413 7,445,104,610 Rls. 218,269 $
78 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيک (Scanners ) تشخيص امراض 513 6,889,661,028 Rls. 195,477 $
79 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 49089000 عکس برگردا ن (غيرشفاف ) 1,741 6,830,788,888 Rls. 209,222 $
80 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 30064050 كامپوزيت 350 6,741,996,230 Rls. 207,849 $
81 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 1,218 6,639,244,319 Rls. 204,343 $
82 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 84831090 سايربازوهاي ا نتقال نيرو و دسته محور غيرمذکوردرجاي ديگر 326 6,395,445,671 Rls. 191,366 $
83 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 84233000 باسکول توزين ثابت وترازوها وباسكول كيسه گيري ياكيله گيري ،همچينين ترازوهاي قيفي شكل 1,260 6,327,534,400 Rls. 171,237 $
84 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 935 6,309,568,230 Rls. 180,686 $
85 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 90 6,273,335,160 Rls. 193,478 $
86 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 2,481 6,182,130,184 Rls. 185,625 $
87 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 90118000 ميکروسکوپهاي مركب ا پتيکي ,غيرمذکور درجاي ديگر 1,039 6,086,438,506 Rls. 173,163 $
88 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 90272000 دستگاههاي کروماتوگرا ف و ا لکتروفورز 251 6,059,772,000 Rls. 185,911 $
89 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 90185030 چاقوي مخصوص جراحي چشم 695 5,998,694,010 Rls. 180,190 $
90 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 90308900 آلات ودستگاههابرا ي سنجش ياکنترل دستگاههاي مشمول 9030غيرمذکوردرجاي ديگر. 383 5,950,084,000 Rls. 183,396 $
91 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 706 5,849,332,656 Rls. 173,276 $
92 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 90314900 سايرآلات ووسايل اپتيکي براي سنجش ياکنترل که درجاي ديگري مذکورنباشند. 24 5,810,704,000 Rls. 176,558 $
93 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 38249990 ک ک ک ساير 885 5,546,519,583 Rls. 163,476 $
94 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 30064050 كامپوزيت 371 5,334,709,187 Rls. 149,817 $
95 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 3,280 5,332,517,700 Rls. 164,325 $
96 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 600 5,248,508,295 Rls. 161,801 $
97 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 30064050 كامپوزيت 332 5,176,181,556 Rls. 151,028 $
98 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 266 5,079,608,880 Rls. 138,289 $
99 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيک (Scanners ) تشخيص امراض 22 5,055,899,310 Rls. 137,512 $
100 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 30064090 سايرسيمانهاومحصولات برا ي پرکردن دندا ن وسيمان برا ي بازساز ي ا ستخوا ن غيرمذکور 512 4,930,459,855 Rls. 134,848 $
مجموع کل
1,504,272,411,967 ريال
مجموع کل
44,189,775 دلار