آمار کل " واردات از" کشور (ژاپن) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 90183240 انواع سوزن هاي بيوپسي 223 1,795,428,130 Rls. 50,933 $
202 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 90272000 دستگاههاي کروماتوگرا ف و ا لکتروفورز 89 1,783,438,958 Rls. 54,970 $
203 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 210 1,779,674,420 Rls. 53,252 $
204 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 91022100 ساعت مچي,غيربرقي حتي توا م بايک زمان شمار,باکوک خودکارغيرا زرديف 91012100 90 1,774,549,118 Rls. 54,723 $
205 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 30044090 سايردا روهاي حاوي آلکالوئيدهايا مشتقات آنها فاقد هورمونهايامحصولات 2937ياآنتي بيوتيكهاکه توليد دا خلي ندا رند 125 1,764,752,200 Rls. 54,436 $
206 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي ،غيرمذکوردرجاي ديگر 42 1,743,396,205 Rls. 53,750 $
207 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 90279020 تيغه برنده ميکروتوم 200 1,726,303,139 Rls. 53,044 $
208 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 90221490 سايربرا ي مصارف پزشکي.جرا حي يا دا مپزشکي 34 1,710,484,058 Rls. 51,202 $
209 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 290 1,695,893,960 Rls. 47,035 $
210 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 90279020 تيغه برنده ميکروتوم 188 1,685,329,646 Rls. 49,653 $
211 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 42 1,682,663,185 Rls. 48,047 $
212 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 90221390 دستگاههاي را ديولوژي مصارف دندا نپزشکي بغيرا زدستگاه را ديوگرا في تک دندا ن 50 1,674,928,310 Rls. 50,497 $
213 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 73181510 پيچهاو پيچهاي مهره خورحتي بامهره هايا وا شرهاي مربوط ا زجنس استنلس استيل ،حديدشده 21 1,668,665,232 Rls. 51,359 $
214 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 90191090 سايردستگاههاي مکانوترا پي,ماساژوسنجش توا نايي رواني بجز تشک موا ج ودستگاه هيدروترا پي 445 1,668,073,908 Rls. 51,403 $
215 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 84669100 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8464 315 1,653,705,189 Rls. 44,753 $
216 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 929 1,645,924,915 Rls. 49,725 $
217 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 84485100 پلاتين (platines),سوزن وسايرا شيائي که درتشکيل چشمه هاي پارچه بکارميروند 243 1,606,791,000 Rls. 49,533 $
218 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 84729090 ساير ماشينها بجز ماشين تكثير -اسكناس شمار-بانداژ-پرفراژ -خردكن -خودپرداز . 1,800 1,592,820,000 Rls. 42,572 $
219 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 90272000 دستگاههاي کروماتوگرا ف و ا لکتروفورز 135 1,585,242,032 Rls. 48,539 $
220 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي ،غيرمذکوردرجاي ديگر 76 1,565,114,276 Rls. 42,355 $
221 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 282 1,563,809,052 Rls. 42,320 $
222 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 91022100 ساعت مچي,غيربرقي حتي توا م بايک زمان شمار,باکوک خودکارغيرا زرديف 91012100 85 1,544,993,117 Rls. 44,884 $
223 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 82 1,534,153,234 Rls. 42,901 $
224 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 550 1,500,203,251 Rls. 46,233 $
225 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 90212100 دندا نهاي مصنوعي 486 1,492,756,129 Rls. 46,050 $
226 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 85284190 مانيتور با صفحه نمايش تخت ومعمولي از نوع مورد استفاده با ماشين هاي داده پردازي رديف 8471 غير از رديف 85284110 800 1,492,746,000 Rls. 46,000 $
227 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 96 1,490,883,008 Rls. 45,953 $
228 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 547 1,482,651,944 Rls. 45,710 $
229 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 36 1,474,106,410 Rls. 41,795 $
230 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 37021000 فيلم عکاسي بصورت رول، براي اشعه ايکس عکسبرداري نشده، حساس شده 4,725 1,470,362,760 Rls. 45,311 $
231 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 85176940 گيرنده ، فرستنده قابل حمل دستي از نوع راديو تلفني 348 1,467,790,952 Rls. 45,242 $
232 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 32121000 ورقهکهاي داغکزني 1,519 1,466,190,260 Rls. 42,698 $
233 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 801 1,461,579,867 Rls. 45,061 $
234 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 84 1,456,462,378 Rls. 44,889 $
235 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيک (Scanners ) تشخيص امراض 92 1,451,122,200 Rls. 44,763 $
236 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 90119000 ا جزاء وقطعات ومتفرعات ميکروسکوپهاي اپتيکي مشمول 9011 20 1,449,891,185 Rls. 44,670 $
237 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 90212100 دندا نهاي مصنوعي 412 1,439,917,263 Rls. 44,420 $
238 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 30064050 كامپوزيت 80 1,428,038,372 Rls. 42,073 $
239 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 90189040 ا نکوباتور نوزا د(INFANT INCUBATOR) 344 1,419,648,200 Rls. 40,273 $
240 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 90308900 آلات ودستگاههابرا ي سنجش ياکنترل دستگاههاي مشمول 9030غيرمذکوردرجاي ديگر. 105 1,412,135,600 Rls. 42,574 $
241 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 260 1,399,579,802 Rls. 43,120 $
242 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 650 1,398,728,376 Rls. 43,135 $
243 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 624 1,396,316,337 Rls. 39,311 $
244 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 84752900 ماشين هاي ساختن ياعمل آوردن شيشه ياا شياءشيشه ا ي با حرا رت (غيرا زا لياف ا پتيکي). 98 1,383,189,626 Rls. 42,501 $
245 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 85102090 ساير ماشينهاي موزني بجزماشين موزني حيوا ن 667 1,369,515,010 Rls. 42,193 $
246 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 32071020 رنگکهاي چيني و سراميكي رولعابي (850750 درجه سانتيکگراد) و داخل لعابي (12801180 درجه سانتيکگراد) 710 1,369,317,120 Rls. 40,751 $
247 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 531 1,365,466,344 Rls. 38,736 $
248 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 90258090 چگالي سنج ،غلظت سنج ،ا لات شناورمشابه ،فشارسنج هوا ،پسيکرومترورطوبت سنج ، غير مذکور در جاي ديگر 168 1,355,974,399 Rls. 36,661 $
249 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 98870432 قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل ونقل كالا با وزن بيش از 5 تن ديزل وبنزين با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، جعبه فرمان، كولر و لاستيك 1,369 1,355,968,865 Rls. 39,564 $
250 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 90278020 دستگاه سل کانتر برا ي شمارش گلبولهاي خون 480 1,354,954,000 Rls. 41,769 $
251 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 80030000 ميله, پروفيل ومفتول ا زقلع. 600 1,348,383,600 Rls. 40,347 $
252 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 85158090 ماشينهاودستگاههاي براي داغ افشاني فلزات ياسرمت ها ، غيرمذکوردرجاي ديگر 25 1,334,710,146 Rls. 37,035 $
253 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 84431900 ---ساير ماشين الات چاپ غيرمذكور 345 1,334,367,000 Rls. 41,119 $
254 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 35040000 پپتونکها و مشتقات آنها؛ ساير مواد پروتئيني و مشتقات آنها، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگرتعرفه نشده باشد؛ پودر پوست حتي عمل آمده با كروم. 11 1,327,308,840 Rls. 35,704 $
255 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 37021000 فيلم عکاسي بصورت رول، براي اشعه ايکس عکسبرداري نشده، حساس شده 3,300 1,320,824,640 Rls. 39,821 $
256 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 32121000 ورقهکهاي داغکزني 1,105 1,315,021,500 Rls. 35,374 $
257 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 84819090 سايراجزاءوقطعات شيرووسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819040 38 1,292,087,441 Rls. 35,836 $
258 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 98870432 قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل ونقل كالا با وزن بيش از 5 تن ديزل وبنزين با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، جعبه فرمان، كولر و لاستيك 1,369 1,278,823,945 Rls. 35,933 $
259 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 84431900 ---ساير ماشين الات چاپ غيرمذكور 260 1,273,701,000 Rls. 39,000 $
260 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 94059990 سايرقطعات برا ي چرا غ و وسايل روشنائي بجزا ز جنس شيشه ويا موا د پلاستيکي غير مذکور درجاي ديگر 25 1,269,369,721 Rls. 39,118 $
261 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 84775900 ماشين آلات ودستگاههاي قالب گيري ياشکل دا دن کائوچوياموا دپلاستيکي, غيرمذکوردرجاي ديگر 23 1,251,254,880 Rls. 35,158 $
262 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 90181110 ---دستگاه الكتروكارديوگراف 156 1,247,816,800 Rls. 38,091 $
263 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 21 1,245,570,797 Rls. 36,898 $
264 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 90219020 شنت مغزي 17 1,243,758,660 Rls. 36,844 $
265 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 90111000 ميکروسکوپ ا سترئوسکوپي 181 1,242,901,637 Rls. 33,323 $
266 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 90273010 ا سپکتروفتومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءالبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 111 1,237,738,992 Rls. 35,958 $
267 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 90219020 شنت مغزي 17 1,206,847,700 Rls. 37,208 $
268 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 197 1,200,616,704 Rls. 36,064 $
269 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 85176940 گيرنده ، فرستنده قابل حمل دستي از نوع راديو تلفني 121 1,198,408,658 Rls. 32,360 $
270 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 31 1,198,048,547 Rls. 35,848 $
271 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 90328990 ساير آلات ودستگاههاي تنظيم يا كنترل خودكار غيرمذكور 89 1,191,809,520 Rls. 33,820 $
272 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 118 1,161,693,572 Rls. 33,130 $
273 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 85235900 سايررسانه هاي نيمه رسانا-به جز كارت هوشمند -وسايل ذخيره سازي غير ناپايدار به حالت جامد . 16 1,131,712,259 Rls. 34,604 $
274 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 90181931 ----دستگاه ضربان قلب جنين 115 1,124,734,400 Rls. 34,618 $
275 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 84671900 ا بزا رپنوماتيک (غيرا زنوع دوا ر),برا ي کارکردن دردست باموتورغيربرقي 238 1,086,528,635 Rls. 31,849 $
276 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 90183240 انواع سوزن هاي بيوپسي 132 1,080,511,000 Rls. 33,298 $
277 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 119 1,050,225,414 Rls. 28,283 $
278 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 66 1,050,126,000 Rls. 29,139 $
279 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 39123900 ساير ا ترهاي سلولز که در جاي ديگر گفته نشده به ا شکال ا بتدا ئي 200 1,048,426,550 Rls. 28,295 $
280 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 90303300 ساير، فاقد وسيله ثبت 142 1,046,546,315 Rls. 29,688 $
281 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 90212100 دندا نهاي مصنوعي 359 1,045,933,770 Rls. 29,022 $
282 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 85101000 ريش ترا ش , توا م شده با موتوربرقي 220 1,038,579,115 Rls. 31,998 $
283 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 85176940 گيرنده ، فرستنده قابل حمل دستي از نوع راديو تلفني 227 1,035,853,809 Rls. 31,972 $
284 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 29 1,034,296,897 Rls. 27,988 $
285 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 90278020 دستگاه سل کانتر برا ي شمارش گلبولهاي خون 520 1,030,379,700 Rls. 30,524 $
286 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 476 1,011,100,143 Rls. 28,693 $
287 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 222 1,007,719,067 Rls. 26,940 $
288 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 32121000 ورقهکهاي داغکزني 1,034 1,007,009,190 Rls. 27,750 $
289 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 84349000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي شيردوش وتهيه لبنيات 80 995,095,429 Rls. 27,827 $
290 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 90183240 انواع سوزن هاي بيوپسي 132 984,043,200 Rls. 30,345 $
291 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 90279020 تيغه برنده ميکروتوم 110 979,908,864 Rls. 30,203 $
292 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 119 972,952,924 Rls. 27,158 $
293 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 22 968,536,488 Rls. 27,475 $
294 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 73 950,999,089 Rls. 28,019 $
295 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 85159000 اجزاءوقطعات دستگاههاي لحيم کاري, زردجوشکاري, جوشکاري وغيره مشمول شماره 8515 28 949,984,890 Rls. 28,753 $
296 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 204 945,523,677 Rls. 28,892 $
297 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 90111000 ميکروسکوپ ا سترئوسکوپي 57 943,795,011 Rls. 29,077 $
298 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذکوردرجاي ديگر 115 942,210,000 Rls. 26,475 $
299 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 150 940,883,840 Rls. 25,225 $
300 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 90272000 دستگاههاي کروماتوگرا ف و ا لکتروفورز 71 926,736,824 Rls. 28,560 $
مجموع کل
133,103,045,742 ريال
مجموع کل
3,920,001 دلار