آمار کل " واردات از" کشور (ژاپن) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 11 1396 شهيدرجايي ژاپن 98870223 ----قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتربا ساخت داخل 40% تا كمتر از 50% به استثناي موتور، گيربكس،اكسل، كولر،جعبه فرمان ولاستيك 38,675 26,965,327,752 Rls. 737,282 $
102 8 1396 شهيدرجايي ژاپن 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 1,021,850 26,741,444,933 Rls. 770,625 $
103 7 1396 شهيدرجايي ژاپن 98870432 قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل ونقل كالا با وزن بيش از 5 تن ديزل وبنزين با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، جعبه فرمان، كولر و لاستيك 80,288 26,684,365,101 Rls. 798,720 $
104 11 1396 شهيدرجايي ژاپن 98870432 قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل ونقل كالا با وزن بيش از 5 تن ديزل وبنزين با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، جعبه فرمان، كولر و لاستيك 68,406 25,391,945,757 Rls. 699,360 $
105 10 1396 شهيدرجايي ژاپن 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 875,720 25,312,146,114 Rls. 713,267 $
106 9 1396 شهيدرجايي ژاپن 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 312,000 25,155,280,800 Rls. 713,605 $
107 4 1396 شهيدرجايي ژاپن 84431300 ساير ماشين آلات جهت چاپ . 33,310 24,821,700,000 Rls. 763,862 $
108 12 1396 شهيدرجايي ژاپن 87084020 جعبده دنده به جز انواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 41,660 24,598,210,636 Rls. 662,933 $
109 12 1396 شهيدرجايي ژاپن 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليک يامدآکريليک. 283,800 24,382,506,720 Rls. 667,027 $
110 10 1396 شهيدرجايي ژاپن 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 409,600 24,289,424,040 Rls. 678,369 $
111 12 1396 شهيدرجايي ژاپن 84471200 ماشين هاي کشباف گردباف, باا ستوا نه ا ي به قطربيشترا ز165ميليمتر 10,386 24,183,739,860 Rls. 654,464 $
112 11 1396 شهيدرجايي ژاپن 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 381,600 22,554,220,324 Rls. 622,662 $
113 7 1396 شهيدرجايي ژاپن 94019020 اجزاء وقطعات نشيمنهاي وسايل نقليه زميني 33,368 22,414,956,615 Rls. 667,006 $
114 12 1396 شهيدرجايي ژاپن 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 346,400 22,375,396,344 Rls. 605,111 $
115 11 1396 شهيدرجايي ژاپن 84471200 ماشين هاي کشباف گردباف, باا ستوا نه ا ي به قطربيشترا ز165ميليمتر 10,930 22,123,478,580 Rls. 598,709 $
116 7 1396 شهيدرجايي ژاپن 87085011 محورهاي محرك باديفرانسيل ،حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو ، برا ي سوا ري، سوا ري کار،وا نت وترا کتورکشاورزي 110,916 22,058,634,484 Rls. 656,404 $
117 11 1396 شهيدرجايي ژاپن 29304000 متيونين 200,000 21,835,625,129 Rls. 598,017 $
118 9 1396 شهيدرجايي ژاپن 84295211 ا نوا ع بيل مکانيکي نو ،به قدرت 200ا سب بخاروکمتر باقابليت چرخش فوقاني 360درجه 112,890 21,740,426,496 Rls. 646,878 $
119 4 1396 شهيدرجايي ژاپن 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 27,809 21,267,151,478 Rls. 654,778 $
120 1 1396 شهيدرجايي ژاپن 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 330,240 21,015,740,506 Rls. 648,429 $
121 5 1396 شهيدرجايي ژاپن 84295211 ا نوا ع بيل مکانيکي نو ،به قدرت 200ا سب بخاروکمتر باقابليت چرخش فوقاني 360درجه 135,113 20,835,145,970 Rls. 641,287 $
122 8 1396 شهيدرجايي ژاپن 98870432 قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل ونقل كالا با وزن بيش از 5 تن ديزل وبنزين با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، جعبه فرمان، كولر و لاستيك 65,104 20,773,684,522 Rls. 610,302 $
123 11 1396 شهيدرجايي ژاپن 87084020 جعبده دنده به جز انواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 48,308 20,335,632,172 Rls. 556,473 $
124 4 1396 شهيدرجايي ژاپن 87085011 محورهاي محرك باديفرانسيل ،حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو ، برا ي سوا ري، سوا ري کار،وا نت وترا کتورکشاورزي 103,561 20,220,564,524 Rls. 622,623 $
125 4 1396 شهيدرجايي ژاپن 94019020 اجزاء وقطعات نشيمنهاي وسايل نقليه زميني 30,558 20,063,720,880 Rls. 617,825 $
126 12 1396 شهيدرجايي ژاپن 90189030 دستگاه دياليز 2,940 19,857,156,000 Rls. 530,727 $
127 12 1396 شهيدرجايي ژاپن 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 19,717 19,653,625,650 Rls. 527,990 $
128 10 1396 شهيدرجايي ژاپن 87084020 جعبده دنده به جز انواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 57,664 19,574,681,278 Rls. 549,099 $
129 6 1396 شهيدرجايي ژاپن 72101200 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0ميليمترآبکاري شده... باقلع 627,125 19,461,177,904 Rls. 588,995 $
130 7 1396 شهيدرجايي ژاپن 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 24,057 19,445,377,423 Rls. 578,641 $
131 9 1396 شهيدرجايي ژاپن 84292021 گريدر نو وباقدرت بيش ا ز240 اسب بخار 48,160 19,300,525,440 Rls. 568,633 $
132 8 1396 شهيدرجايي ژاپن 84295221 بيلهاي مکانيکي نوبا قابليت چرخش 360، نو، قدرت بيش از200 اسب بخار 137,500 19,269,060,660 Rls. 578,808 $
133 11 1396 شهيدرجايي ژاپن 39053000 پلي الكل وينيليك , حتي دا را ي گروه هاي ا ستات غيرهيدروليزه 226,400 19,261,204,820 Rls. 524,467 $
134 8 1396 شهيدرجايي ژاپن 84304110 ---انواع دريل واگن تا شش اينچ 32,430 18,746,412,000 Rls. 549,507 $
135 11 1396 شهيدرجايي ژاپن 72105000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده... باا کسيدهاي کروم ياباکروم وا کسيدهاي کروم. 479,143 18,701,665,524 Rls. 504,883 $
136 9 1396 شهيدرجايي ژاپن 84295221 بيلهاي مکانيکي نوبا قابليت چرخش 360، نو، قدرت بيش از200 اسب بخار 118,400 18,629,868,471 Rls. 536,396 $
137 1 1396 شهيدرجايي ژاپن 29291090 --- ساير 248,800 18,531,656,207 Rls. 571,492 $
138 6 1396 شهيدرجايي ژاپن 29291090 --- ساير 196,840 18,525,448,317 Rls. 562,895 $
139 6 1396 شهيدرجايي ژاپن 90215000 دستگاههاي محرک ماهيچه قلب (باستثناي ا جزا ء قطعات و متفرعات ) 1,624 18,135,910,205 Rls. 551,059 $
140 10 1396 شهيدرجايي ژاپن 39053000 پلي الكل وينيليك , حتي دا را ي گروه هاي ا ستات غيرهيدروليزه 218,400 17,844,695,892 Rls. 497,227 $
141 12 1396 شهيدرجايي ژاپن 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 197,940 17,760,798,414 Rls. 478,135 $
142 11 1396 شهيدرجايي ژاپن 85443020 سايرمجموعه سيم ها برا ي وسايل حمل ونقل زميني 21,654 17,700,258,285 Rls. 482,999 $
143 8 1396 شهيدرجايي ژاپن 87084020 جعبده دنده به جز انواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 49,792 17,361,371,746 Rls. 505,017 $
144 9 1396 شهيدرجايي ژاپن 73044100 سرد كشيده شده يا سرد نورد شده (سرد از ضخامت آن كاسته شده) 69,062 17,319,647,038 Rls. 492,749 $
145 7 1396 شهيدرجايي ژاپن 38089119 ک ک ک ک ساير LD50 بيشتر از 2000 تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 6,480 17,288,099,892 Rls. 517,298 $
146 11 1396 شهيدرجايي ژاپن 40012900 سايرکائوچوهاي طبيعي,به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا رکه درجاي ديگرمذکورنباشد 288,000 16,958,342,784 Rls. 461,816 $
147 6 1396 شهيدرجايي ژاپن 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 23,418 16,904,751,391 Rls. 514,385 $
148 6 1396 شهيدرجايي ژاپن 94019020 اجزاء وقطعات نشيمنهاي وسايل نقليه زميني 25,002 16,629,870,499 Rls. 505,298 $
149 8 1396 شهيدرجايي ژاپن 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 52,500 16,568,430,801 Rls. 485,664 $
150 9 1396 شهيدرجايي ژاپن 40118090 ک ک ک سا?ر 68,114 16,404,794,256 Rls. 466,161 $
151 6 1396 شهيدرجايي ژاپن 87085011 محورهاي محرك باديفرانسيل ،حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو ، برا ي سوا ري، سوا ري کار،وا نت وترا کتورکشاورزي 83,187 16,365,511,706 Rls. 497,266 $
152 10 1396 شهيدرجايي ژاپن 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 195,840 16,234,058,880 Rls. 452,096 $
153 5 1396 شهيدرجايي ژاپن 94019020 اجزاء وقطعات نشيمنهاي وسايل نقليه زميني 25,002 16,191,382,368 Rls. 496,200 $
154 10 1396 شهيدرجايي ژاپن 85443020 سايرمجموعه سيم ها برا ي وسايل حمل ونقل زميني 20,458 16,050,153,195 Rls. 446,871 $
155 11 1396 شهيدرجايي ژاپن 87089211 ---صداخفه كن ها (منبع اگزوز) براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 27,324 16,005,384,873 Rls. 436,749 $
156 7 1396 شهيدرجايي ژاپن 98870223 ----قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتربا ساخت داخل 40% تا كمتر از 50% به استثناي موتور، گيربكس،اكسل، كولر،جعبه فرمان ولاستيك 43,581 15,954,028,317 Rls. 475,813 $
157 5 1396 شهيدرجايي ژاپن 87085011 محورهاي محرك باديفرانسيل ،حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو ، برا ي سوا ري، سوا ري کار،وا نت وترا کتورکشاورزي 83,187 15,933,994,056 Rls. 488,312 $
158 9 1396 شهيدرجايي ژاپن 84099120 رينگ موتور مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 2,975 15,896,374,380 Rls. 454,051 $
159 7 1396 شهيدرجايي ژاپن 72105000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده... باا کسيدهاي کروم ياباکروم وا کسيدهاي کروم. 480,190 15,895,904,873 Rls. 481,111 $
160 4 1396 شهيدرجايي ژاپن 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 285,600 15,766,096,500 Rls. 485,137 $
161 8 1396 شهيدرجايي ژاپن 98870223 ----قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتربا ساخت داخل 40% تا كمتر از 50% به استثناي موتور، گيربكس،اكسل، كولر،جعبه فرمان ولاستيك 23,800 15,287,445,677 Rls. 446,048 $
162 4 1396 شهيدرجايي ژاپن 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 208,000 14,882,072,400 Rls. 457,577 $
163 12 1396 شهيدرجايي ژاپن 94019020 اجزاء وقطعات نشيمنهاي وسايل نقليه زميني 27,813 14,513,564,386 Rls. 389,757 $
164 10 1396 شهيدرجايي ژاپن 87089211 ---صداخفه كن ها (منبع اگزوز) براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 25,806 14,501,523,745 Rls. 403,759 $
165 12 1396 شهيدرجايي ژاپن 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 156,000 14,356,617,600 Rls. 383,713 $
166 12 1396 شهيدرجايي ژاپن 72105000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده... باا کسيدهاي کروم ياباکروم وا کسيدهاي کروم. 377,592 14,293,750,776 Rls. 382,375 $
167 1 1396 شهيدرجايي ژاپن 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 268,800 14,206,514,616 Rls. 438,170 $
168 11 1396 شهيدرجايي ژاپن 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 89,955 14,159,958,362 Rls. 383,199 $
169 1 1396 شهيدرجايي ژاپن 84431900 ---ساير ماشين الات چاپ غيرمذكور 17,321 14,152,270,298 Rls. 436,704 $
170 5 1396 شهيدرجايي ژاپن 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 18,036 14,033,292,396 Rls. 430,064 $
171 7 1396 شهيدرجايي ژاپن 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 2,178 13,871,725,560 Rls. 426,888 $
172 11 1396 شهيدرجايي ژاپن 34039100 فرآورده ها برا ي عمل آوردن موادنسجي وچرم پوستهاي نرم اياساير مواد فاقد روغنهاي نفتي يامعدني 150,910 13,665,380,022 Rls. 373,117 $
173 9 1396 شهيدرجايي ژاپن 87088021 ----سيبك فرمان براي سواري، وانت وتراكتوركشاورزي 39,900 13,642,037,640 Rls. 387,140 $
174 1 1396 شهيدرجايي ژاپن 38089112 - - - - ساير LD50 حداكثر 2000 تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 11,000 13,554,609,340 Rls. 417,991 $
175 6 1396 شهيدرجايي ژاپن 72105000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده... باا کسيدهاي کروم ياباکروم وا کسيدهاي کروم. 429,520 13,521,661,748 Rls. 412,178 $
176 7 1396 شهيدرجايي ژاپن 39053000 پلي الكل وينيليك , حتي دا را ي گروه هاي ا ستات غيرهيدروليزه 162,200 13,223,505,830 Rls. 395,714 $
177 10 1396 شهيدرجايي ژاپن 72105000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده... باا کسيدهاي کروم ياباکروم وا کسيدهاي کروم. 423,461 13,211,721,807 Rls. 369,455 $
178 11 1396 شهيدرجايي ژاپن 72101200 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0ميليمترآبکاري شده... باقلع 406,996 13,198,468,523 Rls. 363,704 $
179 6 1396 شهيدرجايي ژاپن 39053000 پلي الكل وينيليك , حتي دا را ي گروه هاي ا ستات غيرهيدروليزه 120,600 13,135,059,958 Rls. 397,185 $
180 6 1396 شهيدرجايي ژاپن 98870432 قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل ونقل كالا با وزن بيش از 5 تن ديزل وبنزين با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، جعبه فرمان، كولر و لاستيك 40,144 13,123,342,984 Rls. 399,834 $
181 7 1396 شهيدرجايي ژاپن 90221440 --- دستگاه راديولوژي ساده از نوع آنالوگ يا ديجيتال 3,550 12,935,897,700 Rls. 390,000 $
182 12 1396 شهيدرجايي ژاپن 84431900 ---ساير ماشين الات چاپ غيرمذكور 16,391 12,920,204,000 Rls. 353,455 $
183 11 1396 شهيدرجايي ژاپن 84295211 ا نوا ع بيل مکانيکي نو ،به قدرت 200ا سب بخاروکمتر باقابليت چرخش فوقاني 360درجه 82,760 12,809,957,550 Rls. 371,718 $
184 10 1396 شهيدرجايي ژاپن 40012900 سايرکائوچوهاي طبيعي,به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا رکه درجاي ديگرمذکورنباشد 230,400 12,757,312,512 Rls. 353,986 $
185 10 1396 شهيدرجايي ژاپن 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 12,090 12,520,560,000 Rls. 347,253 $
186 12 1396 شهيدرجايي ژاپن 34039100 فرآورده ها برا ي عمل آوردن موادنسجي وچرم پوستهاي نرم اياساير مواد فاقد روغنهاي نفتي يامعدني 124,520 12,488,448,866 Rls. 335,778 $
187 10 1396 شهيدرجايي ژاپن 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 17,750 12,383,156,390 Rls. 338,763 $
188 8 1396 شهيدرجايي ژاپن 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 7,656 12,257,411,519 Rls. 350,562 $
189 4 1396 شهيدرجايي ژاپن 72105000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده... باا کسيدهاي کروم ياباکروم وا کسيدهاي کروم. 391,101 12,233,753,401 Rls. 376,417 $
190 12 1396 شهيدرجايي ژاپن 87085011 محورهاي محرك باديفرانسيل ،حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو ، برا ي سوا ري، سوا ري کار،وا نت وترا کتورکشاورزي 83,187 12,172,816,496 Rls. 327,166 $
191 7 1396 شهيدرجايي ژاپن 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 216,000 12,058,432,512 Rls. 356,780 $
192 4 1396 شهيدرجايي ژاپن 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 11,162 12,035,882,887 Rls. 370,392 $
193 8 1396 شهيدرجايي ژاپن 84099120 رينگ موتور مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 2,159 12,029,413,263 Rls. 344,158 $
194 8 1396 شهيدرجايي ژاپن 40118090 ک ک ک سا?ر 47,098 11,661,972,450 Rls. 331,787 $
195 7 1396 شهيدرجايي ژاپن 84773000 ماشين هاي قالب گيري دميدني براي کارکردن روي کائوچو يا موادپلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد 11,560 11,653,176,000 Rls. 358,670 $
196 12 1396 شهيدرجايي ژاپن 85443020 سايرمجموعه سيم ها برا ي وسايل حمل ونقل زميني 10,827 11,611,667,276 Rls. 311,230 $
197 8 1396 شهيدرجايي ژاپن 90215000 دستگاههاي محرک ماهيچه قلب (باستثناي ا جزا ء قطعات و متفرعات ) 790 11,514,446,217 Rls. 334,508 $
198 12 1396 شهيدرجايي ژاپن 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 7,320 11,491,145,085 Rls. 308,201 $
199 5 1396 شهيدرجايي ژاپن 87088011 ----كمك فنر براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 20,257 11,437,293,789 Rls. 352,184 $
200 5 1396 شهيدرجايي ژاپن 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 17,750 11,340,128,000 Rls. 347,228 $
مجموع کل
1,715,115,789,363 ريال
مجموع کل
49,504,773 دلار