آمار کل " واردات از" کشور (ژاپن) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 4 1396 شهيدرجايي ژاپن 87085019 ----محورهاي محرک باديفرا نسيل ،بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري, سوا ري کار،وا نت وترا کتوركشاورزي 10,000 11,164,035,105 Rls. 343,615 $
202 8 1396 شهيدرجايي ژاپن 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 201,600 11,154,324,384 Rls. 324,879 $
203 7 1396 شهيدرجايي ژاپن 38089112 - - - - ساير LD50 حداكثر 2000 تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 6,000 10,941,546,000 Rls. 322,360 $
204 9 1396 شهيدرجايي ژاپن 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 390,040 10,892,418,580 Rls. 309,106 $
205 7 1396 شهيدرجايي ژاپن 84295212 بيل مکانيکي مستعمل ، با سال ساخت پنج سال وکمتر،به قدرت 200اسب بخار وكمتر ، قابليت چرخش 360درجه 58,500 10,755,862,884 Rls. 318,626 $
206 7 1396 شهيدرجايي ژاپن 85443020 سايرمجموعه سيم ها برا ي وسايل حمل ونقل زميني 14,436 10,686,633,201 Rls. 318,004 $
207 6 1396 شهيدرجايي ژاپن 98870223 ----قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتربا ساخت داخل 40% تا كمتر از 50% به استثناي موتور، گيربكس،اكسل، كولر،جعبه فرمان ولاستيك 29,054 10,680,761,533 Rls. 322,655 $
208 12 1396 شهيدرجايي ژاپن 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 114,240 10,652,100,557 Rls. 284,701 $
209 4 1396 شهيدرجايي ژاپن 39053000 پلي الكل وينيليك , حتي دا را ي گروه هاي ا ستات غيرهيدروليزه 128,100 10,515,360,196 Rls. 323,563 $
210 5 1396 شهيدرجايي ژاپن 98870223 ----قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتربا ساخت داخل 40% تا كمتر از 50% به استثناي موتور، گيربكس،اكسل، كولر،جعبه فرمان ولاستيك 29,054 10,336,437,622 Rls. 316,050 $
211 9 1396 شهيدرجايي ژاپن 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 86,759 10,302,606,159 Rls. 294,655 $
212 10 1396 شهيدرجايي ژاپن 38089112 - - - - ساير LD50 حداكثر 2000 تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 10,000 10,219,837,800 Rls. 287,163 $
213 9 1396 شهيدرجايي ژاپن 87089929 ا جزا وقطعات بغيرازا نواع مورد استفاده در سوا ري، وانت وتراکتور کشاورزي 8,140 10,163,273,484 Rls. 288,418 $
214 10 1396 شهيدرجايي ژاپن 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 8,205 10,142,318,505 Rls. 306,485 $
215 5 1396 شهيدرجايي ژاپن 29304000 متيونين 120,000 10,071,092,408 Rls. 307,430 $
216 1 1396 شهيدرجايي ژاپن 39053000 پلي الكل وينيليك , حتي دا را ي گروه هاي ا ستات غيرهيدروليزه 138,400 10,062,024,171 Rls. 310,289 $
217 9 1396 شهيدرجايي ژاپن 72107090 محصولات ازآهن يا فولاد غيرممزوج تخت نوردشده، ورني زده يا اندودشده با مواد پلاستيک با ضخامت بيش از 0.7 ميلي متر وعرض بيش از 1100 ميلي متر 235,463 9,964,993,951 Rls. 282,791 $
218 1 1396 شهيدرجايي ژاپن 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 66,530 9,942,263,869 Rls. 306,812 $
219 9 1396 شهيدرجايي ژاپن 94019020 اجزاء وقطعات نشيمنهاي وسايل نقليه زميني 13,905 9,821,562,576 Rls. 278,618 $
220 9 1396 شهيدرجايي ژاپن 87085011 محورهاي محرك باديفرانسيل ،حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو ، برا ي سوا ري، سوا ري کار،وا نت وترا کتورکشاورزي 46,215 9,665,432,892 Rls. 274,189 $
221 7 1396 شهيدرجايي ژاپن 87089211 ---صداخفه كن ها (منبع اگزوز) براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 18,216 9,663,343,587 Rls. 287,555 $
222 7 1396 شهيدرجايي ژاپن 84295221 بيلهاي مکانيکي نوبا قابليت چرخش 360، نو، قدرت بيش از200 اسب بخار 68,700 9,634,530,330 Rls. 289,404 $
223 4 1396 شهيدرجايي ژاپن 85443020 سايرمجموعه سيم ها برا ي وسايل حمل ونقل زميني 13,233 9,565,649,820 Rls. 294,557 $
224 7 1396 شهيدرجايي ژاپن 90221200 دستگاههاي توموگرا في كه توسط يك ماشين خودكار داده پردازي هدايت مي شوند 2,925 9,551,386,730 Rls. 294,396 $
225 8 1396 شهيدرجايي ژاپن 29304000 متيونين 100,000 9,541,599,134 Rls. 279,689 $
226 7 1396 شهيدرجايي ژاپن 29304000 متيونين 100,000 9,481,205,285 Rls. 279,335 $
227 7 1396 شهيدرجايي ژاپن 40024900 کائوچوي کلروپرن (کلروبوتادين ) به ا ستثناي لاتکس 48,000 9,377,947,200 Rls. 280,609 $
228 9 1396 شهيدرجايي ژاپن 40023100 کائوچوي ا يزوبوتن - ا يزوپرن (بوتيل ) (IIR) 114,240 9,347,732,064 Rls. 265,187 $
229 4 1396 شهيدرجايي ژاپن 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 100,800 9,215,035,200 Rls. 283,907 $
230 9 1396 شهيدرجايي ژاپن 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 4,120 9,081,005,780 Rls. 257,610 $
231 1 1396 شهيدرجايي ژاپن 94019020 اجزاء وقطعات نشيمنهاي وسايل نقليه زميني 13,890 9,051,505,848 Rls. 279,212 $
232 11 1396 شهيدرجايي ژاپن 32071020 رنگکهاي چيني و سراميكي رولعابي (850750 درجه سانتيکگراد) و داخل لعابي (12801180 درجه سانتيکگراد) 540 8,971,445,767 Rls. 242,786 $
233 9 1396 شهيدرجايي ژاپن 34039100 فرآورده ها برا ي عمل آوردن موادنسجي وچرم پوستهاي نرم اياساير مواد فاقد روغنهاي نفتي يامعدني 103,680 8,917,275,744 Rls. 253,043 $
234 1 1396 شهيدرجايي ژاپن 87085011 محورهاي محرك باديفرانسيل ،حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو ، برا ي سوا ري، سوا ري کار،وا نت وترا کتورکشاورزي 46,215 8,907,617,466 Rls. 274,774 $
235 4 1396 شهيدرجايي ژاپن 29304000 متيونين 100,000 8,902,914,142 Rls. 273,557 $
236 12 1396 شهيدرجايي ژاپن 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 3,170 8,879,939,200 Rls. 238,075 $
237 9 1396 شهيدرجايي ژاپن 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 10,316 8,836,665,230 Rls. 250,754 $
238 12 1396 شهيدرجايي ژاپن 87089211 ---صداخفه كن ها (منبع اگزوز) براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 13,768 8,815,806,701 Rls. 236,420 $
239 5 1396 شهيدرجايي ژاپن 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 168,000 8,778,292,656 Rls. 268,580 $
240 4 1396 شهيدرجايي ژاپن 87089211 ---صداخفه كن ها (منبع اگزوز) براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 16,698 8,649,699,030 Rls. 266,351 $
241 9 1396 شهيدرجايي ژاپن 84292011 گريدرنو وباقدرت 240اسب بخار وكمتر 22,150 8,581,648,680 Rls. 241,132 $
242 7 1396 شهيدرجايي ژاپن 84082090 موتورپيستوني درونسوز ترا کمي -ا حتراقي براي وسايل نقليه فصل 87 بجز رديف 84082010 18,432 8,535,013,543 Rls. 251,459 $
243 7 1396 شهيدرجايي ژاپن 98870431 ----قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل ونقل كالا با وزن بيش از 5 تن ديزل وبنزين با ساخت داخل كمتر از 14% (كاميون وكاميونت) 24,784 8,296,298,208 Rls. 249,205 $
244 4 1396 شهيدرجايي ژاپن 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 296,648 8,213,053,218 Rls. 252,622 $
245 12 1396 شهيدرجايي ژاپن 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 54,162 8,156,129,634 Rls. 218,490 $
246 6 1396 شهيدرجايي ژاپن 85443020 سايرمجموعه سيم ها برا ي وسايل حمل ونقل زميني 10,827 7,928,515,289 Rls. 240,908 $
247 11 1396 شهيدرجايي ژاپن 72107090 محصولات ازآهن يا فولاد غيرممزوج تخت نوردشده، ورني زده يا اندودشده با مواد پلاستيک با ضخامت بيش از 0.7 ميلي متر وعرض بيش از 1100 ميلي متر 180,407 7,915,274,121 Rls. 218,117 $
248 10 1396 شهيدرجايي ژاپن 98870223 ----قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتربا ساخت داخل 40% تا كمتر از 50% به استثناي موتور، گيربكس،اكسل، كولر،جعبه فرمان ولاستيك 11,900 7,862,780,138 Rls. 220,933 $
249 1 1396 شهيدرجايي ژاپن 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 10,020 7,845,063,831 Rls. 241,997 $
250 10 1396 شهيدرجايي ژاپن 38123910 ک ک ک آنت?­اکس?دان­ها 60,000 7,829,744,571 Rls. 218,156 $
251 10 1396 شهيدرجايي ژاپن 87088021 ----سيبك فرمان براي سواري، وانت وتراكتوركشاورزي 22,808 7,728,443,726 Rls. 217,152 $
252 5 1396 شهيدرجايي ژاپن 85443020 سايرمجموعه سيم ها برا ي وسايل حمل ونقل زميني 10,827 7,719,460,152 Rls. 236,570 $
253 8 1396 شهيدرجايي ژاپن 94019020 اجزاء وقطعات نشيمنهاي وسايل نقليه زميني 11,124 7,630,612,954 Rls. 218,236 $
254 8 1396 شهيدرجايي ژاپن 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليک يامدآکريليک. 103,200 7,545,515,472 Rls. 219,206 $
255 8 1396 شهيدرجايي ژاپن 87085011 محورهاي محرك باديفرانسيل ،حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو ، برا ي سوا ري، سوا ري کار،وا نت وترا کتورکشاورزي 36,972 7,509,311,971 Rls. 214,767 $
256 11 1396 شهيدرجايي ژاپن 87088011 ----كمك فنر براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 24,553 7,487,111,711 Rls. 218,701 $
257 9 1396 شهيدرجايي ژاپن 87088011 ----كمك فنر براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 13,077 7,479,399,128 Rls. 212,236 $
258 10 1396 شهيدرجايي ژاپن 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 63,900 7,442,338,428 Rls. 206,508 $
259 8 1396 شهيدرجايي ژاپن 34039100 فرآورده ها برا ي عمل آوردن موادنسجي وچرم پوستهاي نرم اياساير مواد فاقد روغنهاي نفتي يامعدني 86,640 7,309,693,899 Rls. 210,650 $
260 6 1396 شهيدرجايي ژاپن 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 278,520 7,286,236,799 Rls. 221,392 $
261 12 1396 شهيدرجايي ژاپن 40024900 کائوچوي کلروپرن (کلروبوتادين ) به ا ستثناي لاتکس 32,000 7,271,651,200 Rls. 194,652 $
262 9 1396 شهيدرجايي ژاپن 40024900 کائوچوي کلروپرن (کلروبوتادين ) به ا ستثناي لاتکس 36,000 7,262,781,360 Rls. 205,892 $
263 9 1396 شهيدرجايي ژاپن 98870433 قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل ونقل كالا با وزن بيش از 5 تن ديزل وبنزين با ساخت داخل 30% تا كمتر از 40% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، جعبه فرمان، كولر و لاستيك 15,046 7,248,324,501 Rls. 206,180 $
264 5 1396 شهيدرجايي ژاپن 84295221 بيلهاي مکانيکي نوبا قابليت چرخش 360، نو، قدرت بيش از200 اسب بخار 52,000 7,240,957,706 Rls. 222,833 $
265 6 1396 شهيدرجايي ژاپن 84295111 لودرنو،بيل دار بابارگيري ازجلو،باقدرت 270اسب بخاروكمتر 22,660 7,237,575,840 Rls. 218,203 $
266 12 1396 شهيدرجايي ژاپن 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 5,511 7,229,373,840 Rls. 194,469 $
267 12 1396 شهيدرجايي ژاپن 32061190 ک ک ک سايرپيگمان ها وفرآورده ها بر اساس دي اكسيد تيتان از لحاظ وزني حاوي 80 درصد يا بيشتر اكسيد تيتانيوم غير از گرانول مستربچ 60,000 7,190,769,600 Rls. 192,189 $
268 11 1396 شهيدرجايي ژاپن 29161400 کاسترهاي اسيد متاكريليك 48,000 7,186,016,960 Rls. 196,418 $
269 6 1396 شهيدرجايي ژاپن 87089211 ---صداخفه كن ها (منبع اگزوز) براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 13,662 7,169,326,945 Rls. 217,840 $
270 5 1396 شهيدرجايي ژاپن 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 295,530 7,096,645,152 Rls. 217,337 $
271 5 1396 شهيدرجايي ژاپن 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 67,264 7,090,568,819 Rls. 217,535 $
272 4 1396 شهيدرجايي ژاپن 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 86,000 7,065,407,836 Rls. 217,725 $
273 5 1396 شهيدرجايي ژاپن 87089211 ---صداخفه كن ها (منبع اگزوز) براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 13,662 6,980,289,708 Rls. 213,918 $
274 5 1396 شهيدرجايي ژاپن 90303100 مولتي مترها فاقد وسيله ثبت (recording devicc) 1,371 6,941,998,102 Rls. 213,936 $
275 9 1396 شهيدرجايي ژاپن 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 117,600 6,870,946,320 Rls. 194,950 $
276 1 1396 شهيدرجايي ژاپن 40023100 کائوچوي ا يزوبوتن - ا يزوپرن (بوتيل ) (IIR) 97,920 6,860,236,032 Rls. 211,545 $
277 11 1396 شهيدرجايي ژاپن 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 12,960 6,845,108,595 Rls. 186,787 $
278 6 1396 شهيدرجايي ژاپن 29212990 ساير پلي آمين هاي غيرحلقوي ومشتقات آنها بجز ترت بوتيل آمين كلاولانات 50,094 6,838,143,933 Rls. 207,052 $
279 11 1396 شهيدرجايي ژاپن 40027000 کائوچوي ا تيلن - پروپيلن - دين غيرمتصل (EPDM) 86,400 6,821,872,992 Rls. 185,072 $
280 7 1396 شهيدرجايي ژاپن 40119090 ک ک ک سا?ر 27,776 6,701,076,864 Rls. 205,586 $
281 6 1396 شهيدرجايي ژاپن 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 117,600 6,694,605,036 Rls. 201,808 $
282 12 1396 شهيدرجايي ژاپن 38089129 ک ک ک ک ساير LD50 حداكثر 2000 محصول آماده شيميايي ، خانگي 6,150 6,694,578,000 Rls. 181,155 $
283 11 1396 شهيدرجايي ژاپن 38089112 - - - - ساير LD50 حداكثر 2000 تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 2,000 6,686,200,000 Rls. 182,081 $
284 10 1396 شهيدرجايي ژاپن 84522900 چرخهاي دوزندگي از نوع صنعتي(غيراز چرخهاي اتوماتيک) 6,680 6,685,737,295 Rls. 189,955 $
285 8 1396 شهيدرجايي ژاپن 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 8,016 6,613,556,539 Rls. 189,148 $
286 8 1396 شهيدرجايي ژاپن 87088021 ----سيبك فرمان براي سواري، وانت وتراكتوركشاورزي 19,950 6,560,450,820 Rls. 190,589 $
287 5 1396 شهيدرجايي ژاپن 39053000 پلي الكل وينيليك , حتي دا را ي گروه هاي ا ستات غيرهيدروليزه 86,800 6,554,012,960 Rls. 200,710 $
288 12 1396 شهيدرجايي ژاپن 40023100 کائوچوي ا يزوبوتن - ا يزوپرن (بوتيل ) (IIR) 81,600 6,498,705,600 Rls. 173,693 $
289 9 1396 شهيدرجايي ژاپن 54076100 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي ا سترغير تکستوره . 5,876 6,460,490,544 Rls. 182,996 $
290 1 1396 شهيدرجايي ژاپن 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 49,400 6,442,675,673 Rls. 198,897 $
291 10 1396 شهيدرجايي ژاپن 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 11,635 6,413,252,394 Rls. 178,500 $
292 10 1396 شهيدرجايي ژاپن 40027000 کائوچوي ا تيلن - پروپيلن - دين غيرمتصل (EPDM) 86,400 6,392,758,632 Rls. 178,060 $
293 4 1396 شهيدرجايي ژاپن 40027000 کائوچوي ا تيلن - پروپيلن - دين غيرمتصل (EPDM) 96,000 6,357,501,000 Rls. 195,045 $
294 10 1396 شهيدرجايي ژاپن 34039100 فرآورده ها برا ي عمل آوردن موادنسجي وچرم پوستهاي نرم اياساير مواد فاقد روغنهاي نفتي يامعدني 72,160 6,203,887,524 Rls. 174,321 $
295 12 1396 شهيدرجايي ژاپن 39053000 پلي الكل وينيليك , حتي دا را ي گروه هاي ا ستات غيرهيدروليزه 68,760 6,145,464,152 Rls. 164,515 $
296 1 1396 شهيدرجايي ژاپن 35071000 پنير مايه و كنسانترهکهاي آن 4,100 6,048,040,749 Rls. 186,530 $
297 6 1396 شهيدرجايي ژاپن 32071020 رنگکهاي چيني و سراميكي رولعابي (850750 درجه سانتيکگراد) و داخل لعابي (12801180 درجه سانتيکگراد) 1,260 5,995,112,285 Rls. 183,007 $
298 5 1396 شهيدرجايي ژاپن 22029990 --- ساير 290,616 5,989,834,517 Rls. 183,765 $
299 6 1396 شهيدرجايي ژاپن 39019000 ساير پليمرهاي ا تيلن که درجاي ديگر مذکور نباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 63,340 5,967,927,415 Rls. 180,731 $
300 9 1396 شهيدرجايي ژاپن 84261200 جرثقيل هاي شاسي دا رمتحرک باچرخهاي لاستيک داروجرثقيل هاي جابجاکننده باشاسي خورجيني 38,000 5,939,850,000 Rls. 175,000 $
مجموع کل
816,100,841,704 ريال
مجموع کل
23,855,272 دلار