آمار کل " واردات از" کشور (ژاپن) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 98870433 قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل ونقل كالا با وزن بيش از 5 تن ديزل وبنزين با ساخت داخل 30% تا كمتر از 40% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، جعبه فرمان، كولر و لاستيك 885,682 286,350,509,565 Rls. 8,825,645 $
2 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 98870313 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 30% تا كمتر از 50%به استثناي لاستيك 622,620 239,508,033,466 Rls. 7,381,393 $
3 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 98870321 ک ک ک ک با ساخت داخل كمتر از 20 درصد 599,865 199,565,821,560 Rls. 6,153,623 $
4 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 72101200 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0ميليمترآبکاري شده... باقلع 5,093,899 157,695,449,909 Rls. 4,860,614 $
5 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 2,060,300 126,936,126,117 Rls. 3,913,424 $
6 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 98870433 قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل ونقل كالا با وزن بيش از 5 تن ديزل وبنزين با ساخت داخل 30% تا كمتر از 40% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، جعبه فرمان، كولر و لاستيك 338,525 126,699,661,818 Rls. 3,906,016 $
7 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 98870313 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 30% تا كمتر از 50%به استثناي لاستيك 259,560 98,681,521,826 Rls. 3,042,064 $
8 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 73042900 ساير لوله ها برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 523,315 95,269,050,350 Rls. 2,936,868 $
9 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 72105000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده... باا کسيدهاي کروم ياباکروم وا کسيدهاي کروم. 1,797,097 53,458,218,150 Rls. 1,647,971 $
10 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 27,740 41,067,002,721 Rls. 1,265,781 $
11 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 98870223 ----قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتربا ساخت داخل 40% تا كمتر از 50% به استثناي موتور، گيربكس،اكسل، كولر،جعبه فرمان ولاستيك 116,216 40,756,137,788 Rls. 1,256,176 $
12 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 512,142 34,278,951,728 Rls. 1,056,844 $
13 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 98871182 موتورس?کلت با ساخت داخل 20درصد به استثنا? موتور، لاست?ک وتنه، اگزوز ، ترک بند ، جاپا?? ، درپوش بغل ، دوشاخه و کرب? 36,651 33,825,438,400 Rls. 1,042,817 $
14 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 72101200 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0ميليمترآبکاري شده... باقلع 862,508 26,872,611,004 Rls. 828,468 $
15 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 336,000 25,106,467,680 Rls. 773,814 $
16 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 84431300 ساير ماشين آلات جهت چاپ . 32,970 23,673,260,000 Rls. 729,553 $
17 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 29291090 --- ساير 306,700 22,645,149,600 Rls. 697,947 $
18 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 330,240 22,576,809,600 Rls. 696,034 $
19 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 347,550 21,595,186,725 Rls. 665,614 $
20 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 25,830 19,269,473,476 Rls. 594,140 $
21 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 94019020 اجزاء وقطعات نشيمنهاي وسايل نقليه زميني 27,780 18,057,970,056 Rls. 556,683 $
22 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 87085011 محورهاي محرك باديفرانسيل ،حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو ، برا ي سوا ري، سوا ري کار،وا نت وترا کتورکشاورزي 92,430 17,770,909,302 Rls. 547,835 $
23 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 39053000 پلي الكل وينيليك , حتي دا را ي گروه هاي ا ستات غيرهيدروليزه 245,200 17,679,815,750 Rls. 544,979 $
24 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 29291090 --- ساير 269,600 17,313,692,110 Rls. 533,775 $
25 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 38089129 ک ک ک ک ساير LD50 حداكثر 2000 محصول آماده شيميايي ، خانگي 25,667 16,910,861,053 Rls. 521,362 $
26 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 29304000 متيونين 180,000 16,385,225,872 Rls. 505,109 $
27 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 285,600 15,625,824,690 Rls. 481,703 $
28 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 98870223 ----قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتربا ساخت داخل 40% تا كمتر از 50% به استثناي موتور، گيربكس،اكسل، كولر،جعبه فرمان ولاستيك 43,581 15,612,357,131 Rls. 481,412 $
29 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 40011000 شيره کائوچوي طبيعي,حتي پيش ولکانيزه شده به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ر 192,000 15,587,393,280 Rls. 480,352 $
30 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 155,759 15,323,246,160 Rls. 472,400 $
31 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 98870431 ----قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل ونقل كالا با وزن بيش از 5 تن ديزل وبنزين با ساخت داخل كمتر از 14% (كاميون وكاميونت) 48,075 15,226,157,694 Rls. 469,407 $
32 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 98870431 ----قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل ونقل كالا با وزن بيش از 5 تن ديزل وبنزين با ساخت داخل كمتر از 14% (كاميون وكاميونت) 47,590 14,294,901,738 Rls. 440,602 $
33 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 111,534 13,383,903,353 Rls. 412,485 $
34 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 2,022 12,854,536,579 Rls. 396,292 $
35 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 19,569 12,424,525,037 Rls. 382,954 $
36 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 27,600 12,204,278,580 Rls. 376,106 $
37 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 94019020 اجزاء وقطعات نشيمنهاي وسايل نقليه زميني 16,668 10,808,129,808 Rls. 333,132 $
38 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 87085011 محورهاي محرك باديفرانسيل ،حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو ، برا ي سوا ري، سوا ري کار،وا نت وترا کتورکشاورزي 55,458 10,636,317,036 Rls. 327,836 $
39 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 38089129 ک ک ک ک ساير LD50 حداكثر 2000 محصول آماده شيميايي ، خانگي 8,016 10,478,220,692 Rls. 322,914 $
40 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 88,704 10,025,652,316 Rls. 309,071 $
41 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 37019910 فيلمهاي مورد مصرف درتصويربردا ري پزشکي غيرازرديف 37013020 8,666 9,870,065,964 Rls. 304,302 $
42 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 37019910 فيلمهاي مورد مصرف درتصويربردا ري پزشکي غيرازرديف 37013020 7,899 9,825,971,273 Rls. 302,729 $
43 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 84295211 ا نوا ع بيل مکانيکي نو ،به قدرت 200ا سب بخاروکمتر باقابليت چرخش فوقاني 360درجه 62,380 8,983,702,200 Rls. 276,942 $
44 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 84295221 بيلهاي مکانيکي نوبا قابليت چرخش 360، نو، قدرت بيش از200 اسب بخار 69,560 8,895,357,828 Rls. 274,218 $
45 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 40024900 کائوچوي کلروپرن (کلروبوتادين ) به ا ستثناي لاتکس 64,000 8,752,341,540 Rls. 269,842 $
46 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 38089119 ک ک ک ک ساير LD50 بيشتر از 2000 تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 3,120 8,746,212,914 Rls. 269,629 $
47 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 85443020 سايرمجموعه سيم ها برا ي وسايل حمل ونقل زميني 12,030 8,609,381,034 Rls. 265,406 $
48 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 32065000 محصولات غيرآلي از نوعي كه به عنوان نورتاب به كار ميکروند. 48,000 8,474,976,000 Rls. 261,329 $
49 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 151,200 8,010,452,016 Rls. 246,901 $
50 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 87089211 ---صداخفه كن ها (منبع اگزوز) براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 15,180 7,784,996,961 Rls. 239,993 $
51 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 87089211 ---صداخفه كن ها (منبع اگزوز) براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 11,638 7,624,536,694 Rls. 235,006 $
52 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 72251100 محصولات تخت نورد شده از فولاد سيليسيم دار موسوم به مغناطيسي, باپهناي600mmيا بيشتر داراي دانه هاي جهت دار شده 98,580 7,617,930,980 Rls. 234,838 $
53 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 38089221 - - - - LD50 حداكثر 2000 محصول اماده شيميايي 14,840 7,298,280,572 Rls. 224,997 $
54 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 40023100 کائوچوي ا يزوبوتن - ا يزوپرن (بوتيل ) (IIR) 114,240 7,279,656,768 Rls. 224,423 $
55 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 40024900 کائوچوي کلروپرن (کلروبوتادين ) به ا ستثناي لاتکس 48,000 7,236,596,700 Rls. 223,029 $
56 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 38089319 ---- ساير LD50 بيشتر از 2000 تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي : علف كش ها ، فراورده هاي ضد رويش و سازگاركننده هاي رشد گياه 10,140 6,535,701,510 Rls. 201,502 $
57 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 84335120 كمباين برنج با چرخ شني (زنجيري) با عمل برش وجداكردن دانه 27,136 6,535,468,160 Rls. 201,395 $
58 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 29291010 تولوئن دي سيانات­ها (TDI) 59,250 6,516,125,400 Rls. 200,886 $
59 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 98870432 قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل ونقل كالا با وزن بيش از 5 تن ديزل وبنزين با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، جعبه فرمان، كولر و لاستيك 20,072 6,338,437,557 Rls. 195,365 $
60 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 2,647 6,056,030,988 Rls. 187,377 $
61 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 6,329 6,045,058,354 Rls. 186,294 $
62 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 34039100 فرآورده ها برا ي عمل آوردن موادنسجي وچرم پوستهاي نرم اياساير مواد فاقد روغنهاي نفتي يامعدني 72,240 6,003,002,562 Rls. 185,061 $
63 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 90321000 ترموستات 1,565 5,806,410,076 Rls. 179,008 $
64 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 35071000 پنير مايه و كنسانترهکهاي آن 3,100 5,787,662,955 Rls. 178,389 $
65 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 32064990 ک ک ک سايرفرآورده ها ورنگ كننده ها غيرمذكور 39,110 5,496,567,608 Rls. 169,414 $
66 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 53,431 5,461,985,000 Rls. 168,392 $
67 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 85443020 سايرمجموعه سيم ها برا ي وسايل حمل ونقل زميني 7,225 5,201,883,881 Rls. 160,334 $
68 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 29161200 استرهاي اسيد اكريليك 85,600 4,663,388,680 Rls. 143,747 $
69 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 40023100 کائوچوي ا يزوبوتن - ا يزوپرن (بوتيل ) (IIR) 65,280 4,644,071,424 Rls. 143,110 $
70 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 87088011 ----كمك فنر براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 14,163 4,637,369,530 Rls. 143,031 $
71 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 84669400 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8462لغايت 8463 1,870 4,589,401,320 Rls. 141,426 $
72 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 96082000 قلم و قلمکهاي علامتگذاري (Marker) با نوك نمدي و يا ساير نوكکهاي متخلخل 5,295 4,505,399,238 Rls. 138,848 $
73 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 34039100 فرآورده ها برا ي عمل آوردن موادنسجي وچرم پوستهاي نرم اياساير مواد فاقد روغنهاي نفتي يامعدني 54,160 4,447,497,510 Rls. 137,063 $
74 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 34029040 مواد تعاون نساجي 54,000 4,257,797,400 Rls. 131,211 $
75 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 15,000 4,254,851,160 Rls. 131,355 $
76 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 29212990 ساير پلي آمين هاي غيرحلقوي ومشتقات آنها بجز ترت بوتيل آمين كلاولانات 32,000 3,978,417,600 Rls. 122,601 $
77 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 40027000 کائوچوي ا تيلن - پروپيلن - دين غيرمتصل (EPDM) 57,600 3,976,672,245 Rls. 122,616 $
78 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 70133700 ساير ليوانهاي نوشيدن ،غيرازسفالينه هاي شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 45,159 3,668,403,048 Rls. 113,199 $
79 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 32082040 موا د ا فزودني رنگ براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 25,827 3,636,228,462 Rls. 112,080 $
80 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 90189080 --- دستگاه سنجش فشار خون از نوع غير ديجيتالي، با يا بدون گوشي 4,400 3,367,534,498 Rls. 103,779 $
81 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 7,200 3,329,451,309 Rls. 102,639 $
82 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 32064990 ک ک ک سايرفرآورده ها ورنگ كننده ها غيرمذكور 34,400 3,182,213,881 Rls. 98,102 $
83 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 85334090 سايرمقاومتهاي متغيرورئوستات هاوپتانسيومترهابجزموا ردمذکور 11,060 3,159,851,904 Rls. 97,394 $
84 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 72254010 با پهناي بيش از 1200 ميليمتر 80,080 3,059,395,217 Rls. 94,283 $
85 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 84472000 ماشين كشباف تخت باف؛ ماشينکهاي دوختني – بافتني (Stitchbonding) 21,455 3,038,305,000 Rls. 93,628 $
86 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 84734000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشينهاي مشمول رديف 8472. 5,034 2,994,382,013 Rls. 92,294 $
87 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 40029900 سايرمحصولات کائوچوي سنتتيک وشبه كائوچو که درجاي ديگرمذکورنباشد(غيرا زشيره يا لاتکس ) 10,784 2,994,046,656 Rls. 92,303 $
88 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 28230000 ا کسيدهاي تيتان 40,000 2,988,500,000 Rls. 92,132 $
89 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 72193500 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت کمترا ز5/0 mm. 20,847 2,824,341,137 Rls. 87,039 $
90 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 82011000 بيل, بيلچه. 25,370 2,671,483,320 Rls. 82,341 $
91 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 87042390 ---ساير وسايل نقليه موتوري پيستوني درونسوز تراكي - احتراقي (ديزلي ونيمه ديزل) با وزن ناخالص وسيله نقليه بيش از 20 تن بجز كاميون حمل بتون اماده 7,000 2,487,324,000 Rls. 76,679 $
92 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 1,298 2,480,539,647 Rls. 76,456 $
93 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 84431900 ---ساير ماشين الات چاپ غيرمذكور 2,400 2,396,046,000 Rls. 74,000 $
94 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 40029900 سايرمحصولات کائوچوي سنتتيک وشبه كائوچو که درجاي ديگرمذکورنباشد(غيرا زشيره يا لاتکس ) 16,000 2,308,002,000 Rls. 71,138 $
95 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 37079020 تونر و دولوپر به صورت پودر جهت دستگاهکهاي فتوكپي و پرينتر 14,156 2,251,552,720 Rls. 69,411 $
96 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 87089421 ----اجزاء وقطعات براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 6,442 2,210,937,496 Rls. 68,132 $
97 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 38,280 2,206,019,500 Rls. 68,007 $
98 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 33061000 مواد پاكکكننده دندان 18,114 2,136,482,880 Rls. 65,851 $
99 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 59111000 پارچهکهاي نسجي، نمد، و پارچهکهاي تار و پودباف داراي آستر نمدي، اندوده، پوشانده يا مطبق شده باكائوچو، چرم يا مواد ديگر، از انواعي كه براي ساخت نوار خاردار ماشين كاردينگ (Card clothing) و پارچهکهاي همانند از انواعي كه براي ساير مصارف فني بهکكار ميکرود، از 3,154 2,118,147,536 Rls. 65,297 $
100 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 90321000 ترموستات 735 2,063,574,150 Rls. 63,604 $
مجموع کل
2,288,757,221,696 ريال
مجموع کل
70,553,012 دلار