آمار کل " واردات از" کشور (ژاپن) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذکوردرجاي ديگر;به ا شکال ا بتدا ئي 2,000 2,011,218,000 Rls. 61,964 $
102 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 4,320 1,992,756,762 Rls. 61,422 $
103 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 87089421 ----اجزاء وقطعات براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 6,058 1,940,462,337 Rls. 59,822 $
104 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 84523000 سوزن چرخهاي دوزندگي 1,997 1,908,188,929 Rls. 58,802 $
105 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 84143030 کمپرسورهاي برودتي مخصوص کولرخودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 3,630 1,899,841,392 Rls. 58,567 $
106 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 90189030 دستگاه دياليز 450 1,779,014,075 Rls. 54,844 $
107 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 27101910 روغن موتور 15,432 1,751,484,330 Rls. 54,046 $
108 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 90191090 سايردستگاههاي مکانوترا پي,ماساژوسنجش توا نايي رواني بجز تشک موا ج ودستگاه هيدروترا پي 6,925 1,717,979,856 Rls. 52,944 $
109 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 84523000 سوزن چرخهاي دوزندگي 1,663 1,699,967,259 Rls. 52,405 $
110 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 60,486 1,678,733,094 Rls. 51,754 $
111 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 82041100 آچارهاي دستي,دا را ي دندا نه ثابت 9,150 1,630,651,544 Rls. 50,285 $
112 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 29094900 ساير ا ترا لکل هاو مشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها,غير مذكور درجاي ديگر . 15,200 1,629,919,104 Rls. 50,278 $
113 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 84152010 دستگاه تهويه مطبوع جهت خودروهاي سوا ري سوا ري کارو وا نت 1,830 1,600,597,044 Rls. 49,342 $
114 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 29033900 مشتقات فلورينه وبرومينه يا يدينه هيدروكربن ها ي غير حلقوي غيراز دي برومواتيلن 10,662 1,558,609,760 Rls. 48,040 $
115 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 29161300 اسيد متاكريليك و املاح آن 16,000 1,554,132,000 Rls. 47,902 $
116 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 84624100 ماشين هاي پانچ کردن يافاق وزبانه دا رکردن (ا زجمله پرس ها),باکنترل شماره ا ي 11,720 1,536,735,000 Rls. 47,366 $
117 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 84479000 ماشين هاي تهيه نخ گيپه, تور,دا نتل, پارچه هاي گلدوزي وقلابدوزي, علاقه بندي ،قيطان ،ياتور باچشمه هاي گره زده وماشينهاي منگوله بافي 4,270 1,505,533,770 Rls. 46,397 $
118 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 87085032 ---توپ? محور(Hub) برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ون، کام?ونت و کشنده تر?لر 4,167 1,503,455,750 Rls. 46,353 $
119 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 84144010 کمپرسورهاي معدني باهوا دهي بالاترا ز 600CFM 4,100 1,418,167,680 Rls. 43,711 $
120 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 32089030 ساير موا د ا فزودني رنگ براساس سايرپليمرهاي سنتيتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ريسپرسه ياحل شده درمحيط غيرآبي 2,630 1,391,806,801 Rls. 42,898 $
121 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 16,320 1,341,778,176 Rls. 41,357 $
122 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 84522900 چرخهاي دوزندگي از نوع صنعتي(غيراز چرخهاي اتوماتيک) 3,201 1,230,022,002 Rls. 37,918 $
123 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 87087019 چرخ بغيرا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري,سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 7,632 1,219,693,440 Rls. 37,594 $
124 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 27101950 روغن صنعتي 7,000 1,214,643,220 Rls. 37,445 $
125 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 39053000 پلي الكل وينيليك , حتي دا را ي گروه هاي ا ستات غيرهيدروليزه 17,000 1,178,243,820 Rls. 36,311 $
126 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 34021390 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف غيريونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 6,200 1,178,075,026 Rls. 36,319 $
127 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 84143030 کمپرسورهاي برودتي مخصوص کولرخودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 2,178 1,128,578,184 Rls. 34,786 $
128 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 84186110 دستگاههاي سردكننده مخصوص نصب روي كانتينر هاي سردخانه دار واتاق هاي يخچالي روي خودرو . 12,223 1,116,860,002 Rls. 34,469 $
129 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 96084000 مدا دهاي خودکار يا نوكي 3,426 1,084,917,293 Rls. 33,449 $
130 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 1,000 1,025,025,300 Rls. 31,588 $
131 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 39019000 ساير پليمرهاي ا تيلن که درجاي ديگر مذکور نباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 17,000 1,016,296,176 Rls. 31,311 $
132 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 39069099 سايرپليمرهاي ا کريليک به ا شکال ا بتدا يي غيرمذکور 16,000 1,001,236,288 Rls. 30,856 $
133 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 1,563 989,672,756 Rls. 30,498 $
134 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 73151290 ک ک ک سايرزنجيرها بجز زنجير شني مختص ماشين هاي راه سازي 18,132 950,879,202 Rls. 29,302 $
135 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 84152010 دستگاه تهويه مطبوع جهت خودروهاي سوا ري سوا ري کارو وا نت 1,098 950,815,638 Rls. 29,306 $
136 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 84821000 بلبرينگ. 1,320 829,108,000 Rls. 25,560 $
137 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 29215900 سايرپلي آميدهاي بودا رومشتقات آنها,غيرمذکوردرجاي ديگر;ا ملاح ا ين محصولات 5,280 813,219,264 Rls. 25,061 $
138 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 29161200 استرهاي اسيد اكريليك 14,400 789,281,280 Rls. 24,327 $
139 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 84542000 قالب شمش ريزي وملاقه فلزريزي ا زنوعي که در متالوژي يا ريخته گري فلزا ت بکارميروند 1,184 788,918,520 Rls. 24,313 $
140 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 72107090 محصولات ازآهن يا فولاد غيرممزوج تخت نوردشده، ورني زده يا اندودشده با مواد پلاستيک با ضخامت بيش از 0.7 ميلي متر وعرض بيش از 1100 ميلي متر 18,525 782,159,803 Rls. 24,115 $
141 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 87088011 ----كمك فنر براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 5,058 770,547,924 Rls. 23,750 $
142 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 39092090 سايررزينهاي ملامينيک بغيرا ز پودرقالب گيري 11,078 742,337,253 Rls. 22,886 $
143 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 84515000 ماشين هاي پيچيدن, بازکردن, تاکردن, برش دا دن ياكنگره داركردن منسوجات 1,920 715,063,060 Rls. 22,040 $
144 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 6,762 714,306,153 Rls. 22,021 $
145 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 28281000 هيپوکلريت کلسيم تجارتي و ساير هيپوکلريت هاي کلسيم 16,020 693,236,664 Rls. 21,367 $
146 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 28051900 ساير فلزا ت قليايي ياقليايي -خاكي (باستثناي سديم وكلسيم ) 6,000 685,860,750 Rls. 21,144 $
147 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 5,174 672,620,601 Rls. 20,740 $
148 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 512 666,607,198 Rls. 20,552 $
149 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 39119090 پلي سولفورها،پلي سولفون هاوسايرمحصولات ياددا شت 3فصل 39غيرمذکوردرجاي ديگربه اشكال ابتدايي 3,000 664,810,342 Rls. 20,497 $
150 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 90221390 دستگاههاي را ديولوژي مصارف دندا نپزشکي بغيرا زدستگاه را ديوگرا في تک دندا ن 405 659,465,280 Rls. 20,326 $
151 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 39092090 سايررزينهاي ملامينيک بغيرا ز پودرقالب گيري 10,000 639,233,628 Rls. 19,703 $
152 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 84411000 ماشينهاي برش 7,000 632,346,000 Rls. 19,500 $
153 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 84254200 جکها وچرخهاي بالاکشنده ،هيدروليكي 4,871 596,078,311 Rls. 18,382 $
154 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 84849020 مجموعه ياجورشده هايي ازدرزگيرها واشرهاي همانند باتركيبات مختلف ،مربوط به خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ، کاميون وکاميونت ، ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 267 580,609,798 Rls. 17,896 $
155 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 85151100 هويه ها و طپانچه هاي لحيم کاري 734 572,685,432 Rls. 17,648 $
156 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 98870321 ک ک ک ک با ساخت داخل كمتر از 20 درصد 807 558,035,623 Rls. 17,199 $
157 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 33074900 ساير غير از رديفهاي مشمول 33071000 لغايت 33074100 25,464 537,044,096 Rls. 16,556 $
158 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 4,633 526,744,157 Rls. 16,238 $
159 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 84841020 درزگير وواشرهاي همانند ازورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 4,859 526,589,029 Rls. 16,237 $
160 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 84622900 ماشين هاي خم کردن, تاکردن, را ست کردن ياتخت کردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي 1,420 521,910,000 Rls. 16,086 $
161 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 85072090 سايرا نباره هاي سرب- ا سيدغيرمذکوردرجاي ديگر 3,745 436,901,806 Rls. 13,466 $
162 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 10,923 425,700,635 Rls. 13,123 $
163 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 87141910 تنه ، ا گزوز ،ترک بند ،جاپايي ،درپوش بغل موتورسيكلت ها (ازجمله موتورگازي ) 386 422,858,085 Rls. 13,037 $
164 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 84833000 پوسته ياتاقان، توام نشده با بلبرينگ يا رولربيرينگ، ياتاقان ساده محور (Plain shaft bearing) 3,001 378,327,787 Rls. 11,659 $
165 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 84833000 پوسته ياتاقان، توام نشده با بلبرينگ يا رولربيرينگ، ياتاقان ساده محور (Plain shaft bearing) 3,720 368,382,080 Rls. 11,360 $
166 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 180 339,405,009 Rls. 10,459 $
167 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 82073000 ا بزا رهابرا ي پرس کردن, منگنه کردن يا پانچ کردن. 1,387 334,211,529 Rls. 10,306 $
168 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 50 332,292,709 Rls. 10,240 $
169 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 84136010 تلمبه هاي چرخ دنده ا ي 2,587 326,161,163 Rls. 10,052 $
170 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 84842020 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي ا توبوس ، ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 2,587 326,161,163 Rls. 10,052 $
171 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 38123010 آنتي ا کسيدا نها 400 320,432,045 Rls. 9,876 $
172 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 84832000 پوسته ياتاقان, توا م شده بابلبيرينگ يارولربيرينگ. 4,128 301,301,945 Rls. 9,285 $
173 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 38099100 موا د تکميل, حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي وهمانند غيرازموادنشاسته اي 2,100 283,236,120 Rls. 8,730 $
174 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 1,428 274,339,200 Rls. 8,465 $
175 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 329 270,163,198 Rls. 8,323 $
176 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 85159000 اجزاءوقطعات دستگاههاي لحيم کاري, زردجوشکاري, جوشکاري وغيره مشمول شماره 8515 132 257,161,618 Rls. 7,925 $
177 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 32082040 موا د ا فزودني رنگ براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 806 235,697,395 Rls. 7,267 $
178 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 28161090 هيدروا کسيد و پرا کسيدمنيزيوم غير از ژل منيزيوم هيدروکسايد گريد دارويي وپودر منيزيوم هيدروکسايد گريد دارويي 3,000 227,126,000 Rls. 7,002 $
179 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 39211990 ک ک ک ساير صفحه ها و ورق هاي نازك از ساير مواد پلاستيكي بجز مورد مصرف در صنايع سيم وكابل 1,155 211,826,434 Rls. 6,530 $
180 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 82054090 ---سايرآچارپيچ گوشتي ها بجز فازمتر 160 164,018,915 Rls. 5,058 $
181 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 40169200 مدا د پاک کن ا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 800 143,434,053 Rls. 4,422 $
182 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 96082000 قلم و قلمکهاي علامتگذاري (Marker) با نوك نمدي و يا ساير نوكکهاي متخلخل 239 141,027,448 Rls. 4,349 $
183 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 84597000 ماشين هاي حديده کردن ياقلاويزکردن برا ي فلزا ت, ا زطريق بردا شتن فلز,غيرمذکوردرجاي ديگر 816 122,401,400 Rls. 3,772 $
184 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 29096090 سايرپرا کسيدهاي ا لکل ها,ا ترهاوستن هاومشتقات هالوژنه سولفونه نيتره يانيتروزه غيرمذکور 126 113,113,872 Rls. 3,486 $
185 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 82033000 قيچيهاي فلزبروا بزا رهاي دستي همانند. 726 99,965,903 Rls. 3,083 $
186 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 82042000 آچاربکس، حتي داراي دسته 496 92,148,617 Rls. 2,842 $
187 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 76041000 ميله, پروفيل ا زآلومينيوم غيرممزوج. 125 86,111,280 Rls. 2,654 $
188 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 48119090 ساير كاغذ ومقواهاي چند لايه عايق رطوبت غير مذكور 493 82,975,105 Rls. 2,558 $
189 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 42021900 رختدا ن, چمدا ن, کيف برک, کيف ا سناد,کيف مدرسه که درجاي ديگر مذکور نباشند 679 63,758,385 Rls. 1,966 $
190 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 48239090 ساير اقلام از خمير كاغذ ، كاغذ ، مقوا، اوات سلولز يا ورقه هاي الياف سلولزي (نطع) بريده شده به اندازه يا شكل معين غير مذكور 861 54,911,570 Rls. 1,693 $
191 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 82032000 مقاش, ا نبردست, گازا نبروا بزا رهاي همانند. 85 53,273,053 Rls. 1,643 $
192 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 34021190 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف ا نيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 20 41,913,788 Rls. 1,292 $
193 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 18 41,617,368 Rls. 1,282 $
194 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 260 40,221,880 Rls. 1,240 $
195 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 87089229 ----لوله هاي اگزوز وقطعات مربوطه براي ساير وسايل نقليه بجز سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 86 37,642,195 Rls. 1,160 $
196 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 32061190 ک ک ک سايرپيگمان ها وفرآورده ها بر اساس دي اكسيد تيتان از لحاظ وزني حاوي 80 درصد يا بيشتر اكسيد تيتانيوم غير از گرانول مستربچ 240 34,707,590 Rls. 1,070 $
197 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 84649000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي کارروي سنگ, سرا ميک, بتون, ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 316 34,007,600 Rls. 1,048 $
198 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 90248000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحکام, مقاومت, فشارپذيري, کشش پذيري ياسايرخوا ص مکانيکي موادغير فلزي 90 32,444,000 Rls. 1,000 $
199 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 84248990 سايروسايل مکانيکي حتي دستي برا ي پاشيدن موادابگون ياپودر ،غير مذكور درجاي ديگر 245 31,087,100 Rls. 958 $
200 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 84639000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي کارکردن روي فلز,بدون بردا شتن قسمتي از ماده، که درجاي ديگرمذکورنباشد 188 30,697,700 Rls. 946 $
مجموع کل
74,627,973,919 ريال
مجموع کل
2,300,474 دلار