آمار کل " واردات از" کشور (ژاپن) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي)

خروجي اکسل - Excel
  [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 87141970 ترمزها وا جزا وقطعات آنها ،براي موتورسيكلتها 31 20,941,279 Rls. 645 $
202 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 48089000 سايرکاغذهاومقواهاي موج دا رشده, کرپ شده, چين دا ر,دا غ زده, نقش برجسته ياسورا خ شده, بصورت رول.ياورق 708 17,517,060 Rls. 540 $
203 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 87141990 ساير ا جزا و قطعات موتورسيکلت (ا زجمله موتورسيکلت گازي ) غير مذكور درجاي ديگري 35 16,925,144 Rls. 522 $
204 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 95062900 اسکي آبي، تخته اسکي روي آب وساير ادوا ت براي ورزشهاي آبي(غيرا زتخته شناورشرا عي) 158 12,813,405 Rls. 395 $
205 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 420 12,087,726 Rls. 373 $
206 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 82057000 گيره, قيدوهمانند. 123 10,351,550 Rls. 319 $
207 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 87141960 قلوه هاي چپ و را ست HANDELSWITEH ،براي موتورسيكلتها 7 9,045,716 Rls. 279 $
208 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 87141980 باک بنزين موتورسيکلت 6 8,643,324 Rls. 266 $
209 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 96091000 مدا دومدا درنگي,بامغزي دا را ي غلاف سخت. 46 5,749,005 Rls. 177 $
210 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 23 5,306,863 Rls. 164 $
211 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 87141100 زين موتور سيکلت (ا زجمله موتور سيکلت گازي ) 5 4,440,919 Rls. 137 $
212 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 82081000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاي کارکردن روي فلز. 38 3,894,000 Rls. 120 $
213 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 96081020 قلم نوك ساچمه اي با جوهر مايع (روا ن نويس ) 12 2,476,400 Rls. 76 $
214 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 39261000 لوا زم برا ي دفترکار و مدا رس ا ز موا د پلاستيکي 160 2,301,119 Rls. 71 $
215 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 87141910 تنه ، ا گزوز ،ترک بند ،جاپايي ،درپوش بغل موتورسيكلت ها (ازجمله موتورگازي ) 9 1,822,448 Rls. 56 $
216 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 98870422 ----قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل ونقل كالا با وزن حداكثر 5 تن ديزل يا نيمه ديزل با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 1 1,098,533 Rls. 34 $
217 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 82074000 ا بزا ر برا ي قلاويزکردن ياحديده کردن. 15 324,500 Rls. 10 $
مجموع کل
135,738,991 ريال
مجموع کل
4,184 دلار