آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (سمنان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 سمنان ترکيه 94012000 نشيمنها از ا نواعي که براي وسايط نقليه موتوري زميني مورد استفاده قرا رمي گيرند 12,700 5,805,978,238 Rls. 138,238 $
2 1 1398 سمنان ترکيه 85049000 اجزاء قطعات ترا نسفورماتورها، ا لقاءکننده ها و مبدلهاي ا ستاتيک برقي 45,264 4,280,783,662 Rls. 101,923 $
3 1 1398 سمنان ترکيه 28311000 دي تيونيت ها و سولفوکسيلات هاي سديم 20,350 2,184,404,430 Rls. 52,010 $
4 1 1398 سمنان ترکيه 72119000 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده، باپهناي کمتر از600mmكه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 19,044 1,797,720,960 Rls. 42,803 $
5 1 1398 سمنان ترکيه 84622900 ماشين هاي خم کردن، تاکردن، را ست کردن ياتخت کردن (همچنين پرس ها) بدون كنترل شماره اي 930 1,637,404,500 Rls. 38,986 $
6 1 1398 سمنان ترکيه 76069290 سايرصفحه ورق ونوا را زآلياژ آلومينيوم غير مذكور در جاي ديگر 5,084 1,455,457,597 Rls. 34,654 $
7 1 1398 سمنان ترکيه 35069100 چسباننده ها بر اساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا بر اساس كائوچو 2,160 802,442,854 Rls. 19,106 $
8 1 1398 سمنان ترکيه 48221000 قرقره، ماسوره، دوک تكيه گاه هاي و همانند ازخميرکاغذ، کاغذ يا مقوا، براي پيچيدن نخهاي نسجي 18,844 738,458,240 Rls. 17,582 $
9 1 1398 سمنان ترکيه 40027000 کائوچوي اتيلن - پروپيلن - دين غيرمتصل (EPDM) 5,250 635,645,400 Rls. 15,134 $
10 1 1398 سمنان ترکيه 32041190 ساير مواد رنگي ديسپرسه وفرآورده ها بجز گرانول مستربچ 1,400 617,821,260 Rls. 14,710 $
11 1 1398 سمنان ترکيه 32041690 ساير مواد رنگي راكتيف و فراورده هاي ان بجز گرانول مستربچ 1,600 539,745,472 Rls. 12,851 $
12 1 1398 سمنان ترکيه 90261030 ا رتفاع سنج مايعات در مخازن 230 498,972,800 Rls. 11,880 $
13 1 1398 سمنان ترکيه 85365090 سايرکليدهاغير مذکور در جاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 320 398,705,280 Rls. 9,493 $
14 1 1398 سمنان ترکيه 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، ا زآکريليک يا مدآکريليک. 1,715 207,672,831 Rls. 4,945 $
15 1 1398 سمنان ترکيه 90251990 ساير دماسنج ها، اذرسنجها، توا م نشده با ساير آلات، غير مذکور در جاي ديگر 80 179,157,248 Rls. 4,266 $
16 1 1398 سمنان ترکيه 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله، واستيون بوتادين که در جاي ديگر مذکور نباشد بجز لاتكس 1,204 177,284,326 Rls. 4,221 $
17 1 1398 سمنان ترکيه 73269030 مفتول فنري مارپيچ مستحکم شده با نخ وايرکرير موردمصرف درساخت نوار دوردربهاي خودرو 664 165,536,000 Rls. 3,941 $
18 1 1398 سمنان ترکيه 84482000 اجزاءو قطعات و متفرعات ماشين هاي مشمول شماره 8444ياماشين آلات و دستگاه هاي کمکي آن ها 448 75,050,325 Rls. 1,787 $
مجموع کل
22,198,241,423 ريال
مجموع کل
528,530 دلار