آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (قم)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 قم ترکيه 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره، ا زآکريليک يامد آکريليک، حلاجي نشده،شانه نزده يا براي نخ ريسي عمل اوري نشده 680,835 60,133,832,266 Rls. 1,431,759 $
2 1 1398 قم ترکيه 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، ا زآکريليک يا مدآکريليک. 620,173 56,902,381,809 Rls. 1,354,818 $
3 1 1398 قم ترکيه 55063000 ا لياف سنتتيک غير يکسره، ا زآکريليک يا مدآکريليک، حلاجي شده، شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 37,581 4,462,617,731 Rls. 106,253 $
4 1 1398 قم ترکيه 26070030 ـ ـ ـ کنسانتره سرب سولفيدي 100,000 4,074,759,000 Rls. 97,018 $
5 1 1398 قم ترکيه 85079010 پليت باطري (Grid-Cast) 36,000 3,988,093,920 Rls. 94,954 $
6 1 1398 قم ترکيه 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 22,868 2,551,316,560 Rls. 60,746 $
مجموع کل
132,113,001,286 ريال
مجموع کل
3,145,548 دلار