آمار کل " واردات از" کشور (عراق) گمرک (البرز(فرودگاه پيام))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 البرز(فرودگاه پيام) عراق 38159090 مواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليتیک غير مذکور و غير مشمول در شماره ديگر 133,650 69,691,784,850 Rls. 1,659,328 $
مجموع کل
69,691,784,850 ريال
مجموع کل
1,659,328 دلار