آمار کل " واردات از" کشور (هند) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
  [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 29333990 ـ ـ ـ سایر/تركيبات هتروسيكليك، كه منحصراً داراي هترو اتم (اتمهاي) ازت هستند. 2,000 403,920,000 Rls. 9,617 $
202 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 83071090 لوله هاي قابل انحناءازآهن يافولاد. 1,185 403,303,428 Rls. 9,602 $
203 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 25262010 پودر تالک بهداشتي و دارويي (خرد شده و پودر شده) 10,500 376,656,000 Rls. 8,968 $
204 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 29053900 دي ئول ها غير از اتيلن گليکول، پروپيلن گليکول 840 323,212,500 Rls. 7,696 $
205 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 72223000 ميله ها ا زفولاد زنگ نزن، که در جاي ديگرذکرنشده. 3,950 301,994,343 Rls. 7,190 $
206 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 29163190 اسيد بنزوئيک و ساير املاح وا سترهاي آن غير از بنزوات سديم 1,100 258,088,221 Rls. 6,145 $
207 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 38089222 LD50 بيشتر از 2000 داراي توليد داخل محصول آماده شيميايي 2,060 225,700,000 Rls. 5,374 $
208 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 84099930 اجزاء و قطعات براي موتورهاي کشاورزي 496 139,371,680 Rls. 3,318 $
209 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 29126000 پارا فرمالدئيد 500 90,270,000 Rls. 2,149 $
210 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 29012900 هيدروکربورهاي غيرحلقوي اشباع نشده، غير از اتيلن، پروپن، بوتن و ايزومرهاي آن، بوتا 210 50,750,100 Rls. 1,208 $
211 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 32041310 رنگ هاي نساجي كاتيونيك 200 36,796,500 Rls. 876 $
212 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 28321090 ساير سولفيت هاي سديم غير از سولفيت سديم و متابي سولفيت 50 30,906,765 Rls. 736 $
213 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 39019000 ساير پليمرهاي اتيلن که در جاي ديگر مذکور نباشد، به اشکال ا بتدا ئي 100 29,758,500 Rls. 709 $
214 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 29214490 دي فنيل آمين و مشتقات آن ;املاح اين ترکيبات 2 23,672,574 Rls. 564 $
215 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 28371990 سيانورها اکسي سيانورها )باستثناي سديم) 20 21,938,346 Rls. 522 $
216 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 29049990 --- سایر 300 19,354,500 Rls. 461 $
217 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 38249990 --- سایر 200 17,136,000 Rls. 408 $
218 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 38244090 ساير افزودني هاي آماده براي سيمان، ملاط و بتون غير مذکور در جاي ديگر 700 16,551,000 Rls. 394 $
مجموع کل
2,769,380,457 ريال
مجموع کل
65,937 دلار