خانوارها در طول ماه چقدر برای هزینه هایشان کم می آورند؟

سه دهک اول خانوارهای شهری کسری درآمد دارند

تاريخ 1398/06/26 ساعت 12:44

گفتنی است در سال ١٣٩٦ مابه‌التفاوت درآمد ماهانه خانوارهای شهری دو دهک اول و خانوارهای روستایی چهار دهک اول نسبت به هزینه‌شان منفی بوده که در سال ١٣٩٧ این وضعیت به خانوارهای شهری سه دهک اول و خانوارهای روستایی پنج دهک اول گسترش یافته است.

چندی پیش، مرکز آمار، گزارش هزینه و درآمد خانوارهای روستایی و شهری در سال 97 را منتشر کرد. طبق آن گزارش، هر خانوار شهری در کل سال به طور متوسط ٤٣ میلیون و ٤٩١ هزار تومان درآمد و ٣٩ میلیون و ٣٢٣ هزار تومان هزینه داشته که معادل متوسط ماهانه ٣ میلیون و ٦٢٤ هزار تومان درآمد و ٣ میلیون و ٢٧٧ هزار تومان هزینه است. هر خانوار روستایی نیز در این سال ٢٣ میلیون و ٣١١ هزار تومان درآمد و ٢١ میلیون و ٤٤٧ هزار تومان هزینه داشته که معادل متوسط ماهانه یک میلیون و ٩٤٣ تومان درآمد و یک میلیون و ٧٨٧ هزار تومان هزینه بوده است.

حالا گزارشی جدیدتر مابه التفاوت این هزینه و درآمد را عنوان کرده است. شاخصی که نشان می دهد خانوارها و دهک های مختلف چقدر برای هزینه های خود کم می آورند. طبق این گزارش، مابه‌التفاوت درآمد و هزینه سالانه خانوارهای کشور در سال ١٣٩٧ نشان می‌دهد هر خانوار شهری به طور متوسط ٤ میلیون و ١٦٨ هزار تومان و هر خانوار روستایی یک میلیون و ٨٦٤ هزار تومان بیشتر از هزینه سالانه‌اش درآمد داشته است که معادل متوسط ماهانه ٣٤٧ هزار و ٣٠٠ تومان و ١٥٥ هزار و ٤٠٠ تومان به ترتیب برای هر خانوار شهری و روستایی بوده است.

البته طبق این گزارش، مابه‌التفاوت درآمد و هزینه خانوار لزوماً به معني پس انداز خانوار نيست. روند مابه‌التفاوت درآمد و هزینه خانوارها در سال‌های اخیر از مثبت بودن این مابه‌التفاوت از چند سال گذشته حکایت دارد؛ به گونه‌ای که در سال‌های ١٣٩٥ و ١٣٩٦ نیز هر خانوار شهری به ترتیب ٣ میلیون و ٢٣٩ هزار تومان و ٣ میلیون و ٧٤٢ هزار تومان و هر خانوار روستایی به ترتیب یک میلیون و ٩٩٦ هزار تومان و ٢ میلیون و ٣١٧ هزار تومان بیشتر از هزینه سالانه‌اش درآمد داشته است. در واقع، از سال ١٣٩٥ تا ١٣٩٧ هر خانوار شهری به ترتیب 10.2، 10.2 و 9.6 درصد و هر خانوار روستایی به ترتیب 11.3، 11.5 و ٨ درصد از درآمدش نسبت به کل هزینه‌هایش بیشتر بوده است.

این گزارش همچنین ادامه داد: در سال ١٣٩٧ متوسط ماهانه مابه‌التفاوت درآمد نسبت هزینه برای هر خانوار شهری و روستایی به ترتیب معادل با ٣٤٧ هزار و ٣٠٠ تومان و ١٥٥ هزار و ٤٠٠ تومان بوده است. در سال ١٣٩٧ مابه‌التفاوت درآمد ماهانه خانوارها نسبت به هزینه‌شان در دهک‌های مختلف درآمدی نشان می‌دهد این مابه‌التفاوت در خانوارهای واقع در ٣ دهک پایین درآمدی در نقاط شهری و ٥ دهک پایین درآمدی در نقاط روستایی منفی بوده است؛ به طوری که خانوارهای واقع در سه دهک پایین درآمدی در نقاط شهری به ترتیب با ٢٤٩ هزار تومان، ١٣٧ هزار تومان و ١٧ هزار و ٨٠٠ تومان و خانوارهای واقع در پنج دهک پایین درآمدی در نقاط روستایی به ترتیب با ٢١٢ هزار تومان، ٢٢٧ هزار تومان، ١٩٨ هزار تومان، ١٠٢ هزار تومان و ١٣ هزار و ٦٠٠ تومان کسری درآمد نسبت به هزینه مواجه بوده‌اند.

خانوارهای شهری واقع در دهک‌های درآمدی چهارم تا دهم به ترتیب ٥٥ هزار و ٦٠٠ تومان، ١٧٢ هزار تومان، ٢٠٥ هزار تومان، ٣٢٠ هزار تومان، ٣٩٠ هزار تومان ٨٠٧ هزار تومان و یک میلیون و ٩٢٩ هزار تومان بیشتر از هزینه سالانه‌شان درآمد داشته‌اند. خانوارهای روستایی واقع در دهک‌های درآمدی ششم تا دهم به ترتیب ٣٩ هزار و ٣٠٠ تومان، ١١٤ هزار تومان، ٣١١ هزار تومان، ٣٩٤ هزار تومان و یک میلیون و ٤٥١ هزار تومان بیشتر از هزینه سالانه‌شان درآمد داشته‌اند.

گفتنی است در سال ١٣٩٦ مابه‌التفاوت درآمد ماهانه خانوارهای شهری دو دهک اول و خانوارهای روستایی چهار دهک اول نسبت به هزینه‌شان منفی بوده که در سال ١٣٩٧ این وضعیت به خانوارهای شهری سه دهک اول و خانوارهای روستایی پنج دهک اول گسترش یافته است.