174.6 درصد رشد قیمت هر مترمربع زمين یا زمين ساختمان مسكوني كلنگي در بهار امسال

قیمت زمین همچنان رو به رشد است

تاريخ 1398/07/28 ساعت 11:30

گزارش مرکز آمار از قيمت فروش يك مترمربع زمين يا زمين ساختمان مسكوني كلنگي در بهار ٩٨ نشان می دهد نسبت به بهار 97 رشد 174.6 درصدی داشته است.

به نظر می رسد قیمت مسکن رو به کاهش گذاشته است، اما آمار و گزارش ها نشان می دهد قیمت زمین و ساختمان کلنگی همچنان رو به افزایش است.

گزارش مرکز آمار از قيمت فروش يك مترمربع زمين يا زمين ساختمان مسكوني كلنگي در بهار ٩٨ نشان می دهد نسبت به بهار 97 رشد 174.6 درصدی داشته است.

در همین مدت، افزایش 109.6 درصدی قيمت فروش يك مترمربع زيربناي مسكوني و افزایش 35.0 درصدي متوسط مبلغ اجاره به‌علاوه‎ سه‌ درصد وديعه‎ پرداختي برای اجاره‎ يك مترمربع زيربناي مسكوني در بهار ٩٨ نسبت به بهار ٩٧ در شهر تهران اتفاق افتاده است.

این گزارش می نویسد: متوسط قيمت فروش هر مترمربع زمين یا زمين ساختمان مسكوني كلنگي معامله شده از طريق بنگاه هاي معاملات ملكي در شهر تهران 169567 هزار ريال با ميانگين مساحت 246 مترمربع بوده است كه نسبت به فصل قبل 16.6 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 174.6 درصد افزايش داشته است.

 

متوسط قيمت فروش هر مترمربع زیربنای مسكوني معامله شده از طريق بنگاه هاي معاملات ملكي در شهر تهران 130920 هزار ريال با ميانگين مساحت 88 مترمربع و متوسط عمر بناي 11 سال بوده است كه نسبت به فصل قبل 22.7 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 109.6 درصد، افزايش داشته است.

 

متوسط مبلغ اجارهی ماهانه بهعالوهی سه درصد ودیعهی پرداختي برای اجارهی یك مترمربع زیربنای مسكوني معامله شده از طريق بنگاه هاي معاملات ملكي در شهر تهران 402673 ريال با ميانگين مساحت 80 مترمربع و متوسط عمر بناي 14 سال بوده است كه نسبت به فصل قبل 17.4 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 35.0 درصد، افزايش داشته است.