اتاق های شهرستان ها

»

 

هیئت رئیسه اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن بندرعباس

رئیس

محمدرضا صفا

نائب رئیس دوم

نائب رئیس اول

حسن روحانی تازیانی

محمد راستی

منشی

خزانه دار

عبدالمجید صباغی زاده

محمد آشینه

 

 

 

هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن  بندرعباس

 

 

عبدالحمید افندی

حسین معصومی

 

علی باژیان

مهران نجاتی

 

عباس ابراهیمی قلعه قاضی

سید علی هاشمی

 

سید محسن بنی هاشمی  

حمید طیبی

 

ایمان جمالی 

 

 

بدر دریابان 

 

 

 

 

آدرس: بندرعباس, بلوار پاسداران

تلفن:  33565310 (076)

فکس: 33555017 (076)

پست الکترونیکی: bndccim@gmail.com

آدرس وب سایت: www.bndccim.com

تاریخچه:

با ذکر نام خداوند بزرگ و توانا , اين تاريخچه مختصر بدين منظور در اختيار فعالان اقتصادی و ديگر علاقمندان قرار می گيرد تا لااقل با يادآوری نام نيک پيش کسوتان بخش خصوصی در رشته تجارت و صنعت و معدن در استان مستعد هرمزگان بدين طريق از آنان قدردانی بشود و از طرفی ديگر فعالان اقتصادی استان برای شرکت در اينگونه فعاليتهای عام المنفعه و صنعتی تشويق و ترغيب گردند.
کنون که حدود 75 سال از تأسيس اتاق بندرعباس می گذرد , حدود بيش از 80نفر تا به امروز در اين اتاق بعنوان هيأت رئيسه و اعضاء هيأت نمايندگان و تعداد 4 نفر نيز با سمت دبير کلی انجام وظيفه کرده اند
. هدف همه آن فعالان بخش خصوصی و اصولا" هدف اصلی اتاق در همه ادوار , پيشرفت امور بازرگانی و صنعت و معدن بوده و می باشد .اکثر آنان به رحمت ايزدی پيوسته اند و برای آنان طلب آمرزش و مغفرت می نمائيم , ولی آنان کــه هنوز در قيــد حيات اند و بقدر دانش و توانائی خود در اين راستا خدمت می کنند , از همه علاقمندان و فعالان اقتصادی طلی راهنمائی و پشتيبانی را دارند .
اعضاء هيأت نمايندگان و هيأت رئيسه کنونی اتاق بندرعباس دست همکاری بطرف همه اعضاء محترم که دارای کارت بازرگانی می باشند و ديگر فعالان بخش خصوصی و مديران و کارکنان محترم بخش دولتی دراز نموده و تقاضای همکاری و همفکری و مشارکت همگانی در راه اهداف عاليه اتاق که همانا توسعه تجارت و توليد می باشد را می نمايد . به اميد روزهای بهتر و پربارتر .

اتاق بازرگانی و صنايع و معادن ايران - شعبه بندرعباس
بهتر است اين مختصر را با نقل قول مستقيم از صورتجلسه اولين نشست اتاق تجارت بندرعباس آغاز کرد , چون از هر لحاظ گويا بوده و گزارشگر آن روز به ياد ماندنی می باشد . ضمنا" از هر اشتباهی که احيانا" در ذکر اسامی و يا تاريخ و يا حذف اسامی پيش آمده باشد , اميد عفو و بخشش داريم و لطفا" آنرا به حساب اشتباهات انسانی و کمبود مدارک بگذاريد . انشاالله اصلاحات پيشنهادی در تکثيرهای بعدی بکار خواهد آمد
((اولين جلسه اطاق تجارت بندرعباس در ساعت يک بعد از ظهر سه شنبه 12 مهرماه 1311 برياست حکومت جليله در دارالحکومه تشکيل , پس از بيانات از طرف حکمران جليله در منافع اطاق تجارت و کوشش در ازدياد صادرات و توجهات دولت معظم به امور تجارتی جلسه برياست حکومت جليله تشکيل و حاضرين بموجب ذيل :
آقای حاج شيخ احمد گله داری-آقای حاجی مختار مشير-آقای حاج مير شمس الدين اوزی-آقای مهدی ناظم پور و دو نفر از اهالی منتخبين , حاج حبيب اله صداقت لاری و آقای حاج ميرحاجی صديق اوزی بواسطه مسافرت لار و خراسان حاضر نبودند . قبلا" برای هيئت رئيسه با اکثريت آراء حاجی شيخ احمد گله داری , رئيس -حاج مختار مشيری , نايب رئيس-آقای ميرحاجی صديق , صندوقدار-آقای مهدنی ناظم پور , منشی تعيين و سپس برياست حاجی شيخ احمد گله داری مجلس ادامه پيدا نمود و تا موقع تعيين محل مخصوص برای اطاق تجارت موقتا" در تجارتخانه حاجی شيخ احمد گله داری جلسات تشکيل خواهد شد . جلسه آتی موکول به روز سه شنبه چهار بعدازظهر 18 مهرماه 1311 تعيين و جلسه خاتمه پيدا نمود . امضاء حکومت بندرعباس, حاج شيخ احمد گله داری - حاج مشير مختار - حاج مير شمس - آقای مهدی ناظم پور.))
جلسه دوم در رأس موعد تعيين شده و در محل تجارتخانه آقای حاجی شيخ احمد گله داری و با حضور حضرت حکمران تشکيل گرديد . طبق مدارک بجای مانده در اغلب جلسات بعدی که اغلب با حضور حکمران و رئيس گمرک تشکيل می شد , اغلب در مورد مسائل تجاری روز و يا سهميه قند و شکر و کبريت مصرف شهر بندرعباس و حوزه های تابعه و ترميم و اصلاح جاده ها و ديگر امور اصلاحی مذاکره شده و مثلا" سهميه قند و شکر که عبارت از يکصد کيسه شکر و چهارصد کيسه قند بوده و همينطور حمل قند و شکر وارداتی به داخل کشور را به 15 نفر از تجار که قبل از قانون انحصار در اين رشته فعاليت داشتند واگذار گرديد
در تاريخ 21/4/1312 محلی در بازار بندرعباس جهت استقرار اتاق تجارت انتخاب شد و جلسات بعدی در آن مکان استيجاری تشکيل گرديد .

بعلت کسالت رئيس اتاق و غيبت هيئت رئيسه در تاريخ 5/11/1312 مجددا" در دارالحکومه جلسه ای به رياست حکمران تشکيل شد و طی انتخابات ميان دوره ای هيأت رئيسه جديد بشرح ذيل تشکيل شد :
-آقای حاج مختار رئيس 2- آقای حاجی ميرشمس الدين شمس نايب رئيس 3- آقای علی اکبر تدينی صندوقدار 4- آقای مهدی ناظم پور منشی

دوره دوم 14/11/1314 لغايت 1/10/1317
1-آقای حاجی مير شمس الدين شمس رئيس 2- آقای حاج محمدرحيم دوانی نايب رئيس 3- آقای حاجی ميرحاجی صديق منشی 4- آقای حاجی ميرمحمد ارفعی صندوقدار

دوره سوم 14/1/1318 لغايت 18/12/1320
همان هيئت رئيسه دوره دوم مجددا" انتخاب گرديد .

دوره چهارم 9/4/1321 لغايت 4/8/1323
1-آقای حاجی مير شمس الدين شمس رئيس 2- آقای حاج محمدرحيم دوانی نايب رئيس 3- آقای محمدجواد رضا منشی

دوره پنجم 28/9/1323 لغايت 28/9/1325
1- آقای حاجی ميرشمس الدين شمس رئيس 2- آقای حاج محمدرحيم دوانی نايب رئيس 3- آقای حاجی مير حاجی صديق منشی 4- آقای شيخ عبدالجليل انصاری صندوقدار، از آخر فروردين 1328 لغايت آبان ماه 1334 مدارکی در دست نيست که احتمالا" دوره فترت اتاق بوده است.

دوره ششم 10/2/1326 - 27/1/1328
- آقای احمد گله داری رئيس 2- آقای حاجی عبدالرحمن فريدونی نايب رئيس 3- آقای حاجی عبدالرحيم بلوکی صندوقدار 4- آقای حاجی مير حاجی صديق منشی1-1

دوره هفتم 14/8/1334 لغايت 6/6/1337
1- آقای احمد گله داری رئيس 2- آقای ميرحاجی صديق نايب رئيس اول 3- آقای محمدسعيد روستا نايب رئيس دوم 4- آقای محمد بدری منشی اول 5- آقای عبدالرضا جلالی منشی دوم

دوره هشتم 6/11/1337 لغايت 19/11/133
1- آقای احمد گله داری رئيس 2- آقای محمود روانشيد (رئيس بانک ملی ايران) نايب رئيس اول 3- آقای حاجی محمد رضی بلوکی نايب رئيس دوم 4- آقای مير حاجی صديق منشی اول 5- آقای محمد بدری منشی دوم

دوره نهم 26/1/1340 لغايت 15/3/1344
هيأت رئيسه مانند دوره هشتم با تفاوت اندک مثلا" نايب رئيس اول بجای آقای محمود روانشيد رئيس جديد بانک ملی ايران آقای ظفری بوده است تا اين مرحله تمام نامبردگان فوق الذکر به رحمت ايزدی شتافته اند . از اين به بعد برای اينکه وجه تمايزی باشد در مقابل نام رفتگان کلمه مرحوم اضافه می شود

دوره دهم 26/10/1344 لغايت 27/1/1348
1-مرحوم مير حاجی صديق رئيس 2- مرحوم محمد بدری نايب رئيس اول 3- مرحوم حاج قاسمعلی مدنی نايب رئيس دوم 4- مرحوم حاج حسين فرح بخش منشی اول 5- مرحوم حاج غلامعلی مشيری منشی دوم 6- مرحوم حاجی عبداله بلوکی خزانه دار 7- مرحوم سيدعبداله اقبال عضو 8- مرحوم محمدسعيد روستا عضو 9- آقای مير عبداله شمس عضو

دوره يازدهم 4/2/1348 لغايت 15/12/1349
1- مرحوم ميرحاجی صديق رئيس 2- مرحوم محمد بدری نايب رئيس اول 3- مرحوم حاج قاسمعلی مدنی نايب رئيس دوم 4- مرحوم سيد عبداله داعی منشی اول 5- مرحوم حاج غلامعلی مشيری منشی دوم 6- مرحوم محمدشريف فريدی خزانه دار 7- مرحوم سيد عبداله اقبال عضو 8- مرحوم محمد علی شريف عضو 9- مرحوم حاج حسين فرح بخش عضو 10- آقای ميرعبداله شمس عضو 11- آقای ابراهيم سعدی عضو
اين دوره آخرين دوره اتاق بازرگانی بندرعباس بعنوان اتاق بازرگانی بطور خاص می باشد و در اسفندماه 1349 قانون جديد ادغام اتاقهای بازرگانی و صنايع و معادن به تصويب مجلس رسيد و دوره يازدهم اتاق بندرعباس پس از تشکيل 14 جلسه خاتمه يافت و مجددا" انتخابات صورت گرفت و دوره دوازدهم که می توان آنرا اولين دوره ادغام نام برد تشکيل شد

دوره اول اتاق بازرگانی و صنايع و معادن ايران - شعبه بندرعباس
لغايت 23/12/1353
1-مرحوم ميرحاجی صديق رئيس 2- مرحوم محمد بدری نايب رئيس اول 3- مرحوم حاج قاسمعلی مدنی نايب رئيس دوم 4- مرحوم حاج غلامعلی مشيری منشی 5- مرحوم محمدشريف فريدی خزانه دار 6- مرحوم سيدعبداله اقبال عضو 7- مرحوم حاج حسين فرح بخش عضو 8- مرحوم محمدعلی شريف عضو 9- آقای ميرعبداله شمس عضو 10- آقای ابراهيم سعدی عضو

دوره دوم اتاق بازرگانی و صنايع و معادن ايران - شعبه بندرعباس
24/1/1354 لغايت 21/12/1357
1- مرحوم ميرحاجی صديق رئيس 2- مرحوم محمد بدری نايب رئيس اول 3- مرحوم حاج قاسمعلی مدنی نايب رئيس دوم 4- مرحوم حاج غلامعلی مشيری منشی 5- مرحوم حاجی محمد شريف فريدی خزانه دار 6- مرحوم حاج حسين فرح بخش عضو 7- مرحوم حاج ابراهيم بلوکی عضو 8- آقای ميرعبداله شمس عضو 9- آقای ميرهاشم اميرزاده شمس عضو 10- آقای محمدابراهيم احمدی عضو 11- آقای عبدالقادر انصاری عضو 12- آقای عبداله شبان آزاد عضو

اتاق بازرگانی و صنايع و معادن ايران - شعبه بندرعباس پس از پيروزی انقلاب اسلامی
پس از پيروزی شکوهمند انقلاب اسلامی , در تاريخ 31/2/1358 از طرف اتاق ايران و استاندار وقت استان هرمزگان بمنظور رتق و فتق امور جاری اتاق بندرعباس چهارنفر از بازرگانان بعنوان هيئت رئيسه موقت اتاق تعيين شدند و بمدت حدود پنج سال يعنی تا 26/10/1362 اداره امور اتاق بندرعباس را بدست گرفتند . اسامی هيئت رئيسه موقت بشرح ذيل است :
1- مرحوم محمد بدری 2- مرحوم حاج قاسمعلی مدنی 3- مرحوم حاجی حسين بلوکی 4- آقای حاج رجب حيدری هنگامی
البته در خرداد سال 1360 از طرف اتاق ايران مرحومان حاج غلامعلی مشيری و محمد رسول صباغی زاده بجای مرحومان محمد بدری و حاج قاسمعلی مدنی به عضويت هيئت رئيسه موقت تعيين گشتند.
از همان اوائل سال 1359 صحبت از برپائی انتخابات اتاق بازرگانی بندرعباس به ميان آمد و حتی اولين جلسه انجمن نظارت برانتخابات اتاق در ارديبهشت همان سال با حضور آقايان ابراهيمی مديرکل وقت بازرگانی و محسنی مديرکل وقت صنايع و معادن و مصباح نماينده استانداری در محل اتاق بندرعباس تشکيل شد و اسامی 18 نفر از داوطلبان عضويت در هيئت نمايندگان اتاق ثبت گرديد
ليکن امرانتخابات بنابر شرايط زمانی لاجرم مدتی به درازا کشيد و پس از چند بار تمديد نهايتا"در تاريخ 12/11/1362 انتخابات برگزار شد و نامبردگان ذيل انتخاب گرديدند:
دوره اول پس از پيروزی انقلاب اسلامی 12/11/1362 لغايت 3/2/1370
1-مرحوم محمدرسول صباغی زاده رئيس 2- آقای عبداله شبان آزاد نايب رئيس اول 3- آقای مصطفی محمدنظر (عضوانتصابی از طرف اداره کل بازرگانی) نايب رئيس دوم 4- آقای محمدعظيم علوی خزانه دار 5- آقای محمدابراهيم احمدی منشی 6- آقای عدنان جامعی - نماينده اتاق بازرگانی بندرعباس در اتاق ايران 7- مرحوم عبداله بدری عضو 8- آقای قنبر اوج هرمزی عضو 9- آقای ماشاالله خوارزمی (عضو انتصابی از طرف اداره کل بازرگانی) عضو 10- آقای غلام حسينی (عضو انتصابی از طرف اداره کل صنايع) عضو 11- آقای قاسم البرزی (عضو انتصابی از طرف اداره کل صنايع) عضو 12- آقای کرامت برفروشان (عضو انتصابی از طرف اداره معادن و فلزات) عضو اين دوره بعلت عدم تجديد انتخابات بمدت هشت سال ادامه يافت .

دومين دوره 22/2/1370 لغايت 17/12/1373
1- مرحوم محمدرسول صباغی زاده رئيس 2- آقای عبداله شبان آزاد نايب رئيس اول 3- آقای محمود خسروی (عضو انتصابی از طرف اداره کل صنايع) نايب رئيس دوم 4- آقای رجب حيدری هنگامی خزانه دار 5- آقای محمد ترابی (عضو انتصابی از طرف اداره کل بازرگانی) منشی 6- آقای عبدالعزيز اميرزاده شمس - نماينده اتاق بندرعباس در اتاق ايران 7- آقای محمدرضا فرح بخش يزدی عضو 8- مرحوم عبدالله باغستانی عضو 9-آقای محمدحسن امراللهی (مديرکل اسبق بازرگانی و عضو انتصابی اداره کل بازرگانی) عضو 10- آقای شوکتعلی دانشمند عضو 11- آقای سيدابراهيم فرهمند (عضو انتصابی از طرف اداره کل صنايع) عضو 12- آقای منوچهر غلاميان (عضو انتصابی از طرف اداره کل معادن و فلزات) عضو
اين آخرين دوره ايست که اعضاء انتصابی ادارت کل بازرگانی و صنايع و معادن در بين اعضاء هيئت رئيسه و اعضاء هيئت نمايندگان شرکت می کردند و اتاقهای بازرگانی و صنايع و معادن در سراسر کشور با بدست آوردن استقلال مجدد توانستند امتياز صدور کارت بازرگانی را نيز مجددا" بدست بگيرند و طليعه خصوصی سازی در امر اقتصاد که مدتی در اثر جنگ بناچار کم فروغ گشته بود مجددا" پديدار گشت.

سومين دوره 18/12/1373 لغايت 21/6/1377
1-مرحوم عبداله باغستانی رئيس 2- مرحوم محمدرسول صباغی زاده نايب رئيس اول 3- آقای عبداله شبان آزاد نايب رئيس دوم 4- آقای رجب حيدری هنگامی خزانه دار 5- آقای محمود مستوری منشی 6- آقای عدنان جامعی - نماينده اتاق بندرعباس در اتاق ايران 7- آقای هوشنگ تقوائی سوروئی عضو 8- آقای عبدالعزيز اميرزاده شمس عضو 9- آقای شوکتعلی دانشمند عضو 10- آقای طيب فضيلت عضو 11- آقای ابراهيم زيانی عضو 12- آقای مهدی جوادی عضو 13- آقای محمد کنگانی عضو 14- آقای علی باژيان عضو 15- آقای محمدرضا فرح بخش يزدی عضو
توضيحا" اينکه پس از اينکه مرحوم محمدرسول صباغی زاده پس از چند ماه به رحمت ايزدی پيوستند, آقای عبدالعزيز اميرزاده شمس به سمت نايب رئيس اول و بجای آقای عدنان جامعی که به خارج از ايران مهاجرت نمود , آقای هوشنگ تقوائی سوروئی بعنوان نماينده اتاق بندرعباس در اتاق ايران انتخاب شدند

چهارمين دوره 30/10/1377 لغايت 7/12/81
1- آقای عبدالعزيز اميرزاده شمس رئيس 2- آقای محمدامين صباغی زاده نايب رئيس اول 3- آقای غلامرضا منصوری دارا نايب رئيس دوم 4- آقای احمد آزاد دولابی خزانه دار 5- آقای فرامرز فتاحی منشی 6- آقای محمد کنگانی نماينده اتاق بندرعباس در اتاق ايران 7- آقای علی الهدادی عضو 8- آقای مسعود شاهمرادی عضو 9- آقای غلامرضا جاتن عضو 10- آقای ابراهيم عباسی نيا عضو 11- آقای علی باژيان عضو 12- آقای مهدی جوادی عضو 13- آقای مهدی عنبرافشان عضو 14- آقای محمدعلی آبادی زاده عضو 15- آقای حبيب اله ملايری عضو
در ابتدای سال 1380 بعلت اينکه غلامرضا منصوری دارا مقيم شهر تهران گرديدند بجای ايشان آقای حبيب اله ملايری به سمت نايب رئيس دوم و بجای آقای احمد آزاد دولابی که بواسطه مسافرتهای مکرر فراغت کمتری داشتند , آقای علی باژيان به سمت خزانه دار انتخاب شدند .

پنجمين دوره از تاريخ 7/12/81
1- محمدامين صباغی زاده رئيس و نماينده اتاق بندرعباس در اتاق ايران 2- عبدالمجيد موحد رفسنجانی نائب رئيس اول 3- مهرداد بازرگان نائب رئيس دوم 4- علی باژيان خزانه دار 5- هوشنگنيک سرشت آزاد منشی 6- بهزاد دادگر نماينده اتاق بندرعباس در اتاق ايران 7- عبدالعزيز اميرزاده شمس عضو 8- فريدون شمسايی عضو 9- سيديوسف قادری عضو 10- حميد طيبی عضو 11- کريم خميسی عضو 12- کورش نجاتی عضو 13- احمد آزاد دولابی عضو 14- محمد نيکخواه عضو 15- ابراهيم خسروانی عضو

ششمين دوره از 16/12/85 تا حال
1- محمد امین صباغی زاده رئيس 2- بهزاد دادگر نائب رئيس اول 3- مهرداد بازرگان نائب رئيس دوم 4- علی باژیان خزانه دار 5- سيد محمد علي حسيني قتالي دبير كل و عضو هيئت رئيسه 6- عبدالصمد دادگر عضو هیئت نمایندگان 7- سيد حمدي هاشمي عضو هیئت نمایندگان 8- محسن زينلي عضو هیئت نمایندگان 9- محمد آشينه عضو هیئت نمایندگان 10- کورش نجاتی عضو هیئت نمایندگان 11- کریم خمیسی عضو هیئت نمایندگان 12- احمد ملائي پلي عضو هیئت نمایندگان 13- ابراهيم عمراني عضو هیئت نمایندگان 14- حميد طيبي عضو هیئت نمایندگان 15- احمد آزاد دولابی عضو هیئت نمایندگان 16- كلثوم نامدار مدير روابط عمومي


هیئت نمایندگان اتاق بندرعباس
هیئت رئیسه اتاق بندرعباس