اتاق های شهرستان ها

»

 

هیئت رئیسه اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن بیرجند

رئیس

محسن احتشام

نائب رئیس دوم

نائب رئیس اول

محمد حسن موهبتی زهان

علی اکبر فرامرزی

منشی

خزانه دار

خالد اکبری آواز

علیرضا خامه زر

 

 

 

هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن  بیرجند

 

 

محمد امین امینی

محمد کاظمی

محمد نصیری

محسن احتشام

محمد احراری 

هادی برهانی

ابراهیم پردل

حمید رضا مومنی

علی اکبر فرامرزی

علی خدابخشی 

عبدالغنی نهتانی

 

محمد داوودی 

مرتضی یزدانشناس

 

محمدرضا سنایی فر 

بهرام ساتلیخ محمدی

 

 

 

آدرس: بيرجند, خيابان مدرس - 20متري اول شرقي - پلاک 4

تلفن: 2236209 (0561)

فکس: 2236209 (0561)

پست الکترونیکی: admin@bccim.org

آدرس وب سایت: www.biccim.org


هیئت نمایندگان اتاق بیرجند
هیئت رئیسه اتاق بیرجند