نوع قانون بخشنامه
محل صدور گمرک
تاريخ 1385/03/02
شماره قانون 73/1463/1103/5758
عنوان قانون نامه‌ گمرك‌ ايران‌ به‌ گمركات‌ آبادان‌ و خرمشهر در خصوص‌ مجري‌ بودن‌ معافيت‌ بيست‌ درصدي‌ در سال‌ جاري‌ در گمركات‌ مذكور
متن کامل قانون:
شماره : 73/1463/1103/5758
تاريخ : 1385/3/2
عنوان بخشنامه : نامه‌ گمرك‌ ايران‌ به‌ گمركات‌ آبادان‌ و خرمشهر در خصوص‌ مجري‌ بودن‌ معافيت‌ بيست‌ درصدي‌ در سال‌ جاري‌ در گمركات‌ مذكور
متن بخشنامه :
دفتر واردات‌ گمرك‌ ايران‌، طي‌ نامه‌ فوق‌ الذكر، قابل‌ اجرا بودن‌ معافيت‌ بيست‌ درصدي‌ كالاهاي‌ وارداتي‌ از طريق‌آبادان‌ و خرمشهر را به‌ گمركات‌ بنادر مذكور اعلام‌ نموده‌ است‌.