نوع قانون بخشنامه
محل صدور گمرک
تاريخ 1385/03/07
شماره قانون 55/83/726/60293
عنوان قانون درخصوص‌ اعلام‌ فهرست‌ كالاهاي‌ ترانزيتي‌ موكول‌ به‌ مجوز سازمان‌ حفظ نباتات‌
متن کامل قانون:
شماره : 55/83/726/60293
تاريخ : 1385/3/7
عنوان بخشنامه : بخشنامه‌ گمرك‌ ايران‌ درخصوص‌ اعلام‌ فهرست‌ كالاهاي‌ ترانزيتي‌ موكول‌ به‌ مجوز سازمان‌ حفظ نباتات‌
متن بخشنامه :
گمرك‌.............. با سلام‌ ـ به‌ پيوست‌ تصوير نامه‌ شماره‌ 901/730/51 مورخ‌ 1385/2/23 سازمان‌ حفظ نباتات‌ درخصوص‌ محمولات‌نباتي‌ مستلزم‌ تحصيل‌ مجوز قرنطينه‌ نباتي‌ ارسال‌ مي‌گردد. خواهشمند است‌ دستور فرمائيد به‌ واحد ذيربط ابلاغ‌ تا برابرمفاد نامه‌ پيوست‌، در اخذ مجوزهاي‌ مربوطه‌، اقدام‌ لازم‌ معمول‌ نمايند.سيد احمد پور كيائي‌ ـ مديركل‌ نظارت‌ بر ترانزيت‌ * متن‌ نامه‌ شماره‌ 901/730/51 مورخ‌ 1385/2/23 سازمان‌ حفظ نباتات‌ به‌ شرح‌ زير مي‌باشد: جناب‌ آقاي‌ پور كيائي‌ ـ مديركل‌ محترم‌ نظارت‌ بر ترانزيت‌ گمرك‌ ايران‌ سلام‌ عليكم‌ ـ عطف‌ به‌ نامه‌ شماره‌ 55/82/726/15049 مورخ‌ 1385/1/23 جنابعالي‌ درخصوص‌ فهرست‌ كالاهاي‌ عبوري‌ خارجي‌ ازقلمرو جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ كه‌ نياز به‌ اخذ مجوز قرنطينه‌ نباتي‌ اين‌ سازمان‌ دارند به‌ استحضار مي‌رساند، به‌ استناد ماده‌ 16 آئين‌ نامه‌اجرايي‌ قانون‌ حفظ نباتات‌ ناظر به‌ ماده‌ 11 قانون‌ و همچنين‌ ماده‌ 10 آئين‌ نامه‌، ترانزيت‌ كليه‌ بذور، قلمه‌، پيوند، ريشه‌، ميوه‌، نهال‌، گل‌،تخم‌ نباتات‌، خاك‌ زراعتي‌ گلدان‌، خاك‌ رس‌ و شن‌ و به‌ طور كلي‌ هرگونه‌ نبات‌ و قسمت‌هاي‌ نباتي‌، مستلزم‌ تحصيل‌ مجوز قرنطينه‌ نباتي‌از اين‌ سازمان‌ مي‌باشد.علي‌ عليزاده‌ ـ رئيس‌ سازمان‌ حفظ نباتات‌