نوع قانون بخشنامه
محل صدور وزارت بازرگاني
تاريخ 1385/02/31
شماره قانون 85/2/3123
عنوان قانون توضيح‌ وزارت‌ بازرگاني‌ درخصوص‌ موارد مجاز بودن‌ عدم‌ صدور بارنامه‌ براي‌ حمل‌ و نقل‌ كالا از روستاها و شهرها
متن کامل قانون:
شماره : 85/2/3123
تاريخ : 1385/2/31
عنوان بخشنامه : توضيح‌ وزارت‌ بازرگاني‌ درخصوص‌ موارد مجاز بودن‌ عدم‌ صدور بارنامه‌ براي‌ حمل‌ و نقل‌ كالا از روستاها و شهرها
متن بخشنامه :
روساي‌ محترم‌ سازمانهاي‌ بازرگاني‌ استان‌ سلام‌ عليكم‌ ـ احتراما، بر اساس‌ بندهاي‌ 3 و 4 ذيل‌ ماده‌ يك‌ آيين‌ نامه‌ اجرايي‌ موارد معافيت‌ استفاده‌ از اوراق‌ صورت‌وضعيت‌ مسافري‌ و بارنامه‌ مصوب‌ 69/3/16:( حمل‌ ونقل‌ كالا از روستا به‌ محدوده‌ نزديكترين‌ شهر (وبالعكس‌) باحداكثر فاصله‌ 20 كيلومتر و حمل‌ و نقل‌ كالا از شهرها تا شعاع‌ حداكثر 15 كيلومتر خارج‌ از محدوده‌ آنها، مشمول‌ صدوراستفاده‌ از اوراق‌ بارنامه‌ داخلي‌ موضوع‌ قانون‌ الزام‌ شركتها و موسسات‌ ترابري‌ جاده‌اي‌ به‌ استفاده‌ از صورت‌ وضعيت‌مسافري‌ و بارنامه‌، مصوب‌ 1368 نمي‌باشد. بديهي‌ است‌ براي‌ مسافتهاي‌ بيشتر، صدور و استفاده‌ از بارنامه‌، الزامي‌مي‌باشد. ) عليهذا طبق‌ آيين‌ نامه‌ موصوف‌، منعي‌ براي‌ صدور بارنامه‌ براي‌ مسافتهاي‌ كمتراز فواصل‌ مذكور وجود ندارد و در اين‌زمينه‌ سازمان‌ راهداري‌ و حمل‌ و نقل‌ جاده‌اي‌، بمنظور رفع‌ هر گونه‌ ابهام‌، مراتب‌ مجاز بودن‌ صدور بارنامه‌ در زمينه‌ مورداشاره‌ را طي‌ بخشنامه‌ شماره‌ 121859/74/1 مورخ‌ 84/12/13 (تصوير پيوست‌) به‌ كليه‌ سازمانها استاني‌ ذيربط، ابلاغ‌نموده‌ است‌، فلذا شركت‌هاي‌ حمل‌ و نقل‌ كالا در صورت‌ مراجعه‌ صادركنندگان‌، ملزم‌ به‌ صدور بارنامه‌ مي‌باشند وصادركننده‌ نيز مي‌بايست‌ بارنامه‌ مذكور را به‌ همراه‌ ساير مدارك‌، جهت‌ تكميل‌ پرونده‌ جايزه‌ صادراتي‌، تحويل‌ آن‌سازمان‌ نمايد. خواهشمند است‌ جنابعالي‌ نيز با سازمان‌ مذكور در آن‌ استان‌، هماهنگي‌ لازم‌ را مبذول‌ داشته‌ و از ابلاغ‌مراتب‌ به‌ كليه‌ شركتهاي‌ حمل‌ ونقل‌ داخلي‌ كالا، اطمينان‌ حاصل‌ فرمايند. اعلام‌ نتيجه‌ مورد امتنان‌ است‌. محمد باقر مجتبايي‌ - سرپرست‌ معاونت‌ كمك‌هاي‌ فني‌ تجاري‌ و حمايت‌ از صادرات‌