نوع قانون بخشنامه
محل صدور وزارت بازرگاني
تاريخ 1385/03/05
شماره قانون 85/2/3248
عنوان قانون بخشنامه‌ وزارت‌ بازرگاني‌ درخصوص‌ معرفي‌ نمايندگي‌ مجاز خدمات‌ پس‌ از فروش‌ رنوي‌ فرانسه‌ و نوع‌ خودروي‌ سواري‌ مگان‌ قابل‌ ورود
متن کامل قانون:
شماره : 85/2/3248
تاريخ : 1385/3/5
عنوان بخشنامه : بخشنامه‌ وزارت‌ بازرگاني‌ درخصوص‌ معرفي‌ نمايندگي‌ مجاز خدمات‌ پس‌ از فروش‌ رنوي‌ فرانسه‌ و نوع‌ خودروي‌ سواري‌ مگان‌ قابل‌ ورود
گمرك‌ ايران‌ ـ دفتر واردات‌ سلام‌ عليكم‌ ـ احتراما، ضمن‌ ارسال‌ تصوير نامه‌ شماره‌ 42/9235 مورخ‌ 85/3/2 مركز اصناف‌ و بازرگانان‌ ايران‌ درخصوص‌ معرفي‌ شركت‌ پارس‌ خودرو به‌ عنوان‌ نماينده‌ رسمي‌ شركت‌ خارجي‌ RENAULT S.A.S فرانسه‌ به‌ اطلاع‌مي‌رساند خودروي‌ سواري‌ مگان‌ L84 موتورهاي‌ K4M و F4R گواهي‌هاي‌ سه‌ گانه‌ سازمان‌ حفاظت‌ محيط زيست‌ به‌شماره‌ 2-1751/3 مورخ‌ 85/3/3 و سازمان‌ بهينه‌ سازي‌ مصرف‌ سوخت‌ كشور به‌ شماره‌ نامه‌ /85-30799 ه. م‌ مورخ‌84/12/17 (تصاوير پيوست‌) را اخذ نموده‌ است‌. مراتب‌ جهت‌ اطلاع‌ و اقدام‌ مقتضي‌ ارسال‌ مي‌گردد. سيد عباس‌ حسيني‌ ـ مديركل‌ مقررات‌ صادرات‌ و واردات‌