نوع قانون بخشنامه
محل صدور وزارت بازرگاني
تاريخ 1385/03/29
شماره قانون 4867/2/85
عنوان قانون بخشنامه وزارت بازرگانی در خصوص اصلاحیه کتاب مقررات صادرات و واردات چاپ دوم سال 1385 :
متن کامل قانون:
بخشنامه وزارت بازرگانی در خصوص اصلاحیه کتاب مقررات صادرات و واردات چاپ دوم سال 1385 : وزارت بازرگانی بخشنامه شماره 4867/2/85 مورخ 29/3/1385 را خطاب به گمرک جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر اعلام نموده است :
پیرو نامه شماره 3354/2/85 مورخ 7/3/85 خواهشمند است اصلاحات تایپی کتاب مقررات صادرات و واردات چاپ دوم سال 1385که در تاریخ 27/2/85 به تصویب هیئت محترم وزیران رسیده است را به شرح زیر به گمرکات اجرائی کشور منعکس فرمائید .


شماره صفحه

شرح

متن اصلاحات

351

بند (2) مندرجات ذیل یادداشت فصل به شرح مقابل اصلاح می شود .

کلمه کیلوگرم جایگزین کلمه مترمربع گردد .

351

بند (3) مندرجات ذیل یادداشت فصل به شرح مقابل اصلاح می شود .

میزان 22000 ریال در هر کیلوگرم جایگزین 2200 ریال در مترمربع می گردد .

622

بند ( 5 ) مندرجات ذیل یادداشت فصل ( 85 ) به شرح مقابل اصلاح شود .

تعرفه شماره 85175010 جایگزین تعرفه 85175020  می گردد .

 

 

 
شماره تعرفه

حقوق ورودی صحیح

شماره تعرفه

حقوق ورودی صحیح

شماره تعرفه

حقوق ورودی صحیح

0203 ( کل ردیفها )

4

021011

4

0103 ( کل ردیفها )

4

0209

4

021012

4

16024200

4

02063000

4

021019

4

16034900

4

02064100

4

05021000

4

22030000

4

02064900

4

15010000

4

2204 ( کل ردیفها )

4

 

 

15179010

4

2205 ( کل ردیفها )

4

 

 

16024100

4

22060000

4