نوع قانون بخشنامه
محل صدور ساير
تاريخ 1385/03/30
شماره قانون 38073
عنوان قانون بخشنامه وزارت کار و امور اجتماعی درخصوص نحوه تعیین حداقل دستمزد کارگران موقت و دائم در سال 1385 بر اساس توافق بین کارفرما و کارگر:
متن کامل قانون:

وزارت کار و امور اجتماعی طی بخشنامه شماره 38073 مورخ 30/3/1385 به شرح زیر اعلام نموده است : نظر به درخواست کارگران و کارفرمایان و تشکل های ذی ربط مبنی بر ایجاد رویه واحد پرداخت مزد در کارگاهها و در اجرای مصوبه یکصد و شصت و هشتمین جلسه شورای عالی کار مورخ 24/3/85 و پیرو بخشنامه شماره 122267 مورخ 15/12/84 ( موضوع تعیین حداقل مزد سال 1385 ) ، به منظور ایجاد تعامل هر چه بیشتر بین کارگران و کارفرمایان و با در نظر گرفتن مصالح هر دو طرف ، کارفرمایان می توانند پس از توافق کتبی با تشکلات قانونی کارگران کارگاه ( شورای اسلامی کار ، انجمن صنفی یا نماینده قانونی کارگر ) حداقل مزد کارگاه را یکنواخت و برای کارگران با قرارداد موقت و دائم بین 50000 ریال تا 60000 ریال در روز تعیین و ملاک عمل قرار دهند . در واحدهایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل باشند می توانند با نماینده ای که با نظر اکثریت کارگران که مشمول حداقل مزد می باشند انتخاب و به کارفرما معرفی می شود توافقنامه مزبور را امضاء نمایند. توافق هایی که در اجرای این بخشنامه صورت می گیرد. قانونی بوده و مورد تائید این وزارتخانه می باشد. ضمناً در صورت عدم حصول توافق ، حداقل های تعیین شده در بند ( 1 ) بخشنامه مزبور و تبصره آن کماکان لازم الرعایه است. سایر مفاد بخشنامه فوق الاذکر کماکان به قوت خود باقی است. سازمانهای کار و آموزش فنی و حرفه ای استان ها مسئول نظارت و حسن اجرای این بخشنامه می باشند.