نوع قانون بخشنامه
محل صدور گمرک
تاريخ 1385/04/05
شماره قانون 90767/11/108/118/55
عنوان قانون بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص معرفی گمرک منطقه آزاد ویژه اقتصادی شهید رجائی به عنوان گواهی مبداء و مقصد محمولات ترانزیت خارجی :
متن کامل قانون:
بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص معرفی گمرک منطقه آزاد ویژه اقتصادی شهید رجائی به عنوان گواهی مبداء و مقصد محمولات ترانزیت خارجی :
گمرک جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره 90767/11/108/118/55 مورخ 5/4/85 را به شرح زیر اعلام نموده است : با عنایت به اعلام معاونت محترم امور گمرکی مبنی بر عملیاتی شدن منطقه ویژه اقتصادی شهید رجائی جهت انجام تشریفات گمرکی ، لذا بدینوسیله گمرک منطقه ویژه اقتصادی شهید رجائی به عنوان مبدء و مقصد محمولات ترانزیت خارجی اعلام می گردد. خواهشمند است دستور فرمائید چنانچه مقصد مذکور در اسناد حمل و کالا منطقه یاد شده باشد و کالا توسط وسیله حائز شرایط بارگیری و با الصاق پلمب شماره دار حمل شود پس از اخذ تضمین وفق مقررات و تعهد از شرکت حمل دائر بر تحویل مستقیم کالا به گمرک منطقه موصوف ، با رعایت کامل قوانین و مقررات و دستورالعمل های صادره مربوطه نسبت به اختصاص ردیف مرزی و صدور پروانه ترانزیت خارجی به مقصد گمرک منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی اقدام نمایند. بدیهی است تسویه پروانه های صادره پس از حصول اطمینان از وصول کامل و سالم کالا به گمرک مقصد و ورود آن به منطقه تحت نظارت و کنترل گمرک و پس از انجام تشریفات گمرکی مربوطه و اعاده اظهارنامه گواهی شده ، خواهد بود.