نوع قانون بخشنامه
محل صدور گمرک
تاريخ 1385/04/11
شماره قانون 96624/68880/103/2916/73/1
عنوان قانون بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران در مورد غیر مجاز بودن واردات چای در بسته بندی کمتر از 10 کیلوگرم و الزام به خرید یک کیلوگرم چای خشک تولید داخل جهت ورود یک و نیم کیلو چای از خارج از کشور و ترخیص آن با مأخذ حقوق ورودی 4 درصد و ترخیص چای خارجی بدون خرید چای ایرانی با پرداخت حقوق ورودی 30 درصد :
متن کامل قانون:
بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران در مورد غیر مجاز بودن واردات چای در بسته بندی کمتر از 10 کیلوگرم و الزام به خرید یک کیلوگرم چای خشک تولید داخل جهت ورود یک و نیم کیلو چای از خارج از کشور و ترخیص آن با مأخذ حقوق ورودی 4 درصد و ترخیص چای خارجی بدون خرید چای ایرانی با پرداخت حقوق ورودی 30 درصد :
دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه شماره 96624/68880/103/2916/73/170 مؤرخ 11/4/1385 به شرح ذیر اعلام نموده است : پیرو دستورالعمل شماره 162402/113/278/73/216 مؤرخ 24/6/83 به پیوست تصویر تصویب نامه های شماره 3449/ت 34872 ه مؤرخ 9/2/85 و شماره 23999/ت/ 34973 ه مؤرخ 8/3/85 هیأت محترم وزیران به انضمام تصویرنامه شماره 5317/2/85 مؤرخ 3/4/85 اداره کل مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی ارسال و به اطلاع می رساند با عنایت به ماده 9 آیین نامه اجرایی ساماندهی تولید ، فرآوری و بازرگانی چای موضوع مصوبه فوق الذکر ، واردات چای در بسته بندی کمتر از ده کیلوگرم غیر مجاز بوده و واردکنندگان در صورت خرید یک کیلوگرم چای خشک تولید داخل می توانند یک و نیم کیلوگرم چای از خارج از کشور وارد و پس از اخذ گواهی از سازمان چای کشور و ثبت سفارش در وزارت بازرگانی با مأخذ حقوق ورودی چهاردرصد ترخیص نمایند . و در صورت عدم خرید چای ایرانی مشمول پرداخت حقوق ورودی مأخذ منضم به جداول مقررات صادرات و واردات خواهد بود . بدیهی است اخذ کلیه مجوزهای قانونی از جمله ( گواهی استاندارد – بهداشت درمان – سازمان انرژی اتمی .... ) و رعایت سایر مقررات الزامی می باشد . در ضمن متن بخشنامه شماره 5317/2/85 مؤرخ 3/4/1385 وزارت بازرگانی به شرح زیر است : بازگشت به نامه شماره 79314/103/2916/73 مؤرخ 24/3/1385 در خصوص ترخیص چای خارجی بدون خرید چای ایرانی با توجه به بند ( الف ) ماده ( 9 ) آیین نامه اجرایی ساماندهی تولید ، فرآوری و بازرگانی چای موضوع تصویب نامه شماره 23999/ت/34973 ک مورخ 8/3/1385 هیئت وزیران واردکنندگان چای می توانند بدون خرید چای ایرانی با پرداخت حقوق ورودی 30% نیز نسبت به ترخیص چای خارجی اقدام نمایند .